Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 1 - 15 2017-02-28

2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi
Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy

.

Seraceddin Levent ZORLUOĞLU [1] , Ayşe ŞAHİNTÜRK [2] , Kübra Elif BAĞRIYANIK [3]

1111 2221

Çalışmada, 2013 yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre hangi düzeyde olduğu ve nasıl bir eğilim gösterdiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmiş ve sınıflanması yapılmıştır.

Çalışma doküman incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında yayınlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre nasıl bir eğilim gösterdiğini ortaya koymak amacıyla yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi yapılmıştır. Bu amaçla Fen Bilimleri Dersi Öğretim programında yer alan 330 kazanım incelenmiştir. Verilerin analizinde güvenirlik hesaplaması yapılmış ve güvenirlik katsayısı .88 bulunduğundan analizin güvenilir olduğu düşünülmüştür. Analiz bulgularına göre bilgi boyutunda: en çok kavramsal bilgi düzeyinde kazanıma yer verildiği, en az ise üstbilişsel bilgi düzeyinde kazanıma yer verildiği; bilişsel süreç boyutunda: en çok anlama düzeyinde kazanıma, en az ise değerlendirme düzeyinde kazanıma yer verildiği belirlenmiştir. Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarında üst düzey bilişsel süreç boyutlara yeteri kadar yer verilmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bilgi boyutu basamaklarında kazanımların homojen dağılım göstermediği ve öğrenci öğrenmelerini aktif kılıcı üst düzey bilgi boyutuyla ilgi kazanımlara ağırlık verilmediği sonucu çıkmıştır.

In this study, it is aimed to find out the learning outcome in science course curriculum that was started to applied in 2013, being at which level and how its tendency according to revised bloom taxonomy. For this purpose, the learning outcome in science course curriculum have been examined and classified on the basis of Revised Bloom Taxonomy.

The study has been conducted using the method of document analysis. The learning outcome of science course curriculum that have been analyzed according to revised Bloom Taxonomy with the aim of finding out the tendency of the learning outcome to the revised Bloom Taxonomy. For this purpose, the 330 learning outcome placing in the science course program have been examined. The Reliability computing has been made in the analysis of data and because the reliability co-efficient .88 it is considered that the analysis is reliable. According to the analysis results it has been defined that in knowledge dimension: the most learning outcome are given in the conceptual knowledge, the least learning outcomes are given in the metacognitive knowledge; in Cognitive processes dimension the most learning outcome are given at the level of understanding, the least learning outcome are given at the level of the evaluation. It has been found out that the senior cognitive process dimensions have not been taking place adequately in the learning outcome of science course curriculum. Furthermore, it has been induced that there has not been a homogenous distribution of the learning outcome at the cognitive dimension step and there has not been a focus on the learning outcome that are related to the senior cognitive dimension, activating e learnings of students.

 • Amer, A. (2006). Reflections of Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4(8), 213-230
 • Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2010). (Çeviren: D.A. Özçelik). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama (Kısaltılmış basım). Ankara: Pegem Akademi
 • Arseven, A., Şimşek, U., & Güden, M. (2016). Coğrafya dersi yazılı sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi’ne göre analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 243-258
 • Aydın, N., Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 57-68
 • Demirel, Ö. (2012). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Demirel, Ö. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Eroğlu, D., & Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-80
 • Gezer, M., Şahin, İ. F., Sünkür, M. Ö., Meral, E. (2014). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433-455
 • Tanık, N., & Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 4(4), 235-246
 • Tutkun, Ö. F., & Okay, S. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.
 • Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z., Arslan, S., Gür-Erdoğan, D. (2015). Revize Bloom taksonomisinin genel yapısı: Gerekçeler ve değişiklikler. The Journal of Academic Social Science Studies, 32(3), 57-62.
 • Uslu, S., & Akgün, A. (2016). İlköğretim II. kademede fen ve teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 157-168.
 • Wilson, L. O. (2014), “Anderson and Krathwohl-Bloom’s Taxonomy Revised: Understanding the New Version of Bloom’s Taxonomy”, Erişim tarihi: 13 Mayıs 2015, http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A. & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necetibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10 (1), 260-279.
 • Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R. (Eds.). (2001). Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
 • Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of education. Studies in Education Evaluation, 31, 102-113
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, handbook I: Cognitive do¬main. New York: David McKay Company
 • Bekdemir, M., Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,10(2), 185-196.
 • Bowen, A. G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Bümen, T. N. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31 (142), 3-14.
 • Çepni, S. (2006). Bilim, fen, teknoloji kavramlarının eğitim programlarına yansımaları. S. Çepni (Ed.), kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi içinde (ss.2-22). Ankara : Pegem Yayıncılık.
 • Çepni, S., & Ayvacı, H. Ş. (2006). Fen ve teknoloji eğitiminde ölçme ve değerlendirme. S. Çepni (Ed.), kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi İçinde (ss.229-248). Ankara : Pegem Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L. (2009).Program geliştirme ve öğretim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mayer, R.E. (2002). Rote versus meaningful learning. Theory Into Practice, 41(4), 226-232.
 • Miles, M. B. & . Huberman A.M (1994). Qualitative data analysis : An expanded sourcebook. (2nd Edition). California: Sage Publications
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Fen ve teknoloji öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Author: Ayşe ŞAHİNTÜRK
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kübra Elif BAĞRIYANIK
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: February 28, 2017

Bibtex @research article { buefad267190, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 15}, doi = {10.14686/buefad.267190}, title = {Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy}, key = {cite}, author = {ZORLUOĞLU, Seraceddin Levent and ŞAHİNTÜRK, Ayşe and BAĞRIYANIK, Kübra Elif} }
APA ZORLUOĞLU, S , ŞAHİNTÜRK, A , BAĞRIYANIK, K . (2017). Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 1-15. DOI: 10.14686/buefad.267190
MLA ZORLUOĞLU, S , ŞAHİNTÜRK, A , BAĞRIYANIK, K . "Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1-15 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/267190>
Chicago ZORLUOĞLU, S , ŞAHİNTÜRK, A , BAĞRIYANIK, K . "Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy AU - Seraceddin Levent ZORLUOĞLU , Ayşe ŞAHİNTÜRK , Kübra Elif BAĞRIYANIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.267190 DO - 10.14686/buefad.267190 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.267190 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.267190 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy %A Seraceddin Levent ZORLUOĞLU , Ayşe ŞAHİNTÜRK , Kübra Elif BAĞRIYANIK %T Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.267190 %U 10.14686/buefad.267190
ISNAD ZORLUOĞLU, Seraceddin Levent , ŞAHİNTÜRK, Ayşe , BAĞRIYANIK, Kübra Elif . "Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 1-15. https://doi.org/10.14686/buefad.267190
AMA ZORLUOĞLU S , ŞAHİNTÜRK A , BAĞRIYANIK K . Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 1-15.
Vancouver ZORLUOĞLU S , ŞAHİNTÜRK A , BAĞRIYANIK K . Analysis and Evaluation of Science Course Curriculum Learning Outcomes of the Year 2013 According to the Revised Bloom Taxonomy. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 15-1.