Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 85 - 109 2014-01-07

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi

Ali SICAK [1] , Zeki ARSAL [2]

578 938

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesinin sağlamlığının incelenmesidir. Çalışmada canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesi kazanımlarının farklı sosyoekonomik yapıya sahip okullardaki ulaşılabilirliği, kazanımları arasındaki örüntünün uygunluğu incelenmiştir. Araştırma tarama modelleri içinde yürütülmüştür. Araştırma Bartın merkez ilçede farklı sosyoekonomik yapıya sahip okullardaki 371 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır: Öğretim sürecinin başında kazanımlara farklı sosyoekonomik yapıya sahip okullarda farklı düzeylerde ulaşıldığı görülmüştür. Öğretim süreci sonunda 15 kazanıma tam öğrenme düzeyinde ulaşılamamıştır. Öğretim süreci sonunda .75 düzeyinde kazanıma en fazla ulaşabilen okullar orta, üst ve alt düzey okul grupları olarak sıralanmaktadır. Hedeflenen kazanımlara ulaşma düzeyi düzeyleri açısından alt-orta ve üst sosyoekonomik yapıya sahip okullar arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Kazanımlar arasındaki mantıki örüntü, istatistiksel örüntü tarafından doğrulanmaktadır.
Fen ve teknoloji programı, program değerlendirme, kazanım ulaşılabilirliği ve örüntü
 • Acat, B., Karadağ, E. ve Kaplan, M. (2012). Kırsal Bölgelerde Fen ve Teknoloji Dersi Öğrenme Ortamları: Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Bir Değerlendirme Çalışması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 106-119.
 • Akhun, İ. (1986). İstatistiklerin Manidarlığı ve Örneklem. Ankara Üniversitesi Yayınları
 • Anagün Ş.S ve Yaşar, Ş. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 8(3)843-865.
 • Arsal, Z., Demirtaş, Z. ve Gürcan, Z. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Sakarya Üniversitesi Dergisi (01-03 Eylül, Sakarya ss. 209-218).
 • Arsal, Z. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacılık İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi. 2(3), 1-14.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (8.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baykul, Y. (1999). İstatistik Metotlar ve Uygulamalar. Ankara: Anı.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Baykul, Y. ve Tertemiz N. (2004). İlköğretim Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıf Matematik Programı Üzerine Bir Değerlendirme. Eğitim ve Bilim. 29 (131), 40-49.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem.
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Eş, H. (2010). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Öğrenci Kazanımları ve Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Güler, M., Şimşek P. ve Laçin,C. (2007). 2005 Fen ve Teknoloji Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. 27-29 Nisan, 2011, s. 49-54.
 • Güneş, Y. (2002). Biyoloji Programın Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Güven, B. ve İleri, S. (2006). Program Değerlendirme Kavramı ve İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bir Bakış. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10, (1-2), 141-163.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • MEB (2009). İlköğretim 1.2.3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara.
 • MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5 Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Ankara.
 • Ornstein A. C. ve Hunkins, F. P. (1993). Curriculum: Foundations, Principles, and İssues. New Jersey: Prentice Hall.
 • Özçelik, D.A. (1998).Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Özdemir, M. S. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(2), 126-149.
 • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta Analiz ve Meta Değerlendirme Yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18, 175-189.
 • Şahin, İ., Turan, H. ve Apak, Ö. (2005). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake’in Uygunluk Olasılık Modeliyle Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Pamukkale Üniversitesi. 28-30 Eylül, Denizli s. 141-149.
 • Tanrıverdi, B. ve Kırıkkaya E.B. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Yer Alan Kazanımların Önem Derecesi ve Gerekleştirme Düzeyi. Milli Eğitim Dergisi 178, 259-278.
 • Uslu, S. (2011). Cumhuriyet Dönemi Fen Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Vural, M. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Bilişsel Amaçlarına Ulaşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yayla, R.G. ve Hançer, H. (2011). Fen Bilgisi Öğretim Programlarında Yer Alan Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) Kazanımlarına Yönelik Öğretmenler Tarafından Yapılan Çalışmalar. II. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya. 27-29 april, ss 681-691.
 • Yazıcı, E. (2006). İlköğretim Matematik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programın Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Ali SICAK

Author: Zeki ARSAL

Dates

Publication Date: January 7, 2014

Bibtex @ { buefad51160, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {85 - 109}, doi = {}, title = {5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SICAK, Ali and ARSAL, Zeki} }
APA SICAK, A , ARSAL, Z . (2014). 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 85-109. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51160
MLA SICAK, A , ARSAL, Z . "5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 85-109 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51160>
Chicago SICAK, A , ARSAL, Z . "5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 85-109
RIS TY - JOUR T1 - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi AU - Ali SICAK , Zeki ARSAL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 109 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi %A Ali SICAK , Zeki ARSAL %T 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD SICAK, Ali , ARSAL, Zeki . "5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (January 2014): 85-109.
AMA SICAK A , ARSAL Z . 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 85-109.
Vancouver SICAK A , ARSAL Z . 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 109-85.