Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 390 - 403 2014-11-06

Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190
Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Uğur DOĞAN [1]

309 589

The aim of this study was to develop a student engagement scale (SES) and determine its validity and reliability. Factor analysis and reliability studies were conducted using data on 400 high-school and middle-school adolescent students (239 females, 161 males). The exploratory factor analysis (EFA) of the structural validity of the scale accounted for 46.74% of the total variance, with 31 items clustered in 3 factors. In the process of naming three subscales, the content of the items and the literature were taken into consideration. Following a review of the literature, the explored factors were emotional, behavioral, and cognitive engagement. To test the validity of the instrument, a school climate scale was used and correlation of .51 (p<.001) was concluded. The Cronbach’s alpha were .88 for emotional, behavioral and .83 for cognitive subscales-ranged alpha values. After an interval of three weeks, a result of the test-retest correlation coefficient was found to be .77 (p<.001). There were a significant difference in the upper 27% and lower 27% groups in the SES

Bu çalışmanın amacı, Öğrenci bağlılık ölçeğini geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğe ilişkin kanıtlar elde etmeye çalışmaktır. Ölçek geliştirme çalışması için 400 lise ve ortaokul öğrencisi ergenden veri toplanmıştır (239 kız, 161 erkek). Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış, ölçeğin toplam varyansının %46,74’ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ölçek maddelerinin toplam 31 madde 3 faktörde toplandığı görülmektedir. Faktörler literatüre bağlı kalarak duygusal, davranışsal ve bilişsel bağlılık olarak isimlendirilmiştir. Ölçüt geçerliğine kanıt olması için, okul iklimi ölçeği kullanılmış, ölçümler arasında .51 (p< .001) ilişki bulunmuştur. İç tutarlılık düzeyine ilişkin hesaplanan cronbach α katsayıları, ölçeğin tümü ve alt boyutlarının sırası ile, .91, .88, .88 ve .83 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 3 hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirlik çalışmasında puanlar arasında .77 (p< .001) korelasyon bulunmuştur. Öğrenci bağlılık ölçeğinin tüm maddeleri açısından %27’lik alt ve üst gruplar arasında anlamlı fark elde edilmiştir.
Öğrenci bağlılık, geçerlik, güvenirlik.
 • Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Furlong, M. J. (2008). Student Engagement with School: Critical Conceptual and Methodological Issues of the Construct. Psychology in the Schools, 45(5), 369-386.
 • Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring Cognitive and Psychological Engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology, 44(5), 427-445.
 • Arastaman, G. (2006). Ankara Ili Lise Birinci Sinif Öğrencilerinin Okula Bağlilik Durumlarina Ilişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. baskı). Ankara: PegemA.
 • Büyüköztürk, Ş., Şekercioğlu, G., & Çokluk, Ö. (2010). Sosyal Bilimler için Çokdeğişkenli Istatistik. Ankara: PegemA.
 • Christenson, S. L., & Thurlow, M. L. (2004). School Dropouts Prevention Considerations, Interventions, and Challenges. Current Directions in Psychological Science, 13(1), 36-39.
 • Connell, J. P., Spencer, M. B., & Aber, J. L. (1994). Educational Risk and Resilience in African‐ American Youth: Context, Self, Action, and Outcomes in School. Child Development, 65(2), 493-506.
 • Çalık, T., & Kurt, T. (2010). Okul İklimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(157), 167- 180.
 • Finn, J. D. (1989). Withdrawing From School. Review of Educational Research, 59(2), 117-142. doi: 10.3102/00346543059002117
 • Finn, J. D., & Rock, D. A. (1997). Academic Success Among Students at Risk for School Failure. Journal of Applied Psychology, 82(2), 221.
 • Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.
 • Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting High School Students' Cognitive Engagement and Achievement: Contributions of Classroom Perceptions and Motivation. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 462-482.
 • Hovardoğlu, S. (2007). Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri (2. baskı). Ankara: Hatiboğlu Basım Yayın.
 • Jimerson, S. R., Campos, E., & Greif, J. L. (2003). Toward an Understanding of Definitions and Measures of School Engagement and Related Terms. The California School Psychologist, 8(1), 7-27.
 • Kortering, L. J., & Christenson, S. (2009). Engaging Students in School and Learning: The Real Deal for School Completion. Exceptionality: A Special Education Journal, 17(1), 5-15.
 • Marks, H. M. (2000). Student Engagement in Instructional Activity: Patterns in The Elementary, Middle, and High School Years. American Educational Research Journal, 37(1), 153-184.
 • McCarthy, M., & Kuh, G. (2006). Are Students Ready for College? What Student Engagement Data Say. Phi Delta Kappan, 87(9), 664-669.
 • Newmann, F. M., Wehlage, G. G., & Lamborn, S. D. (1992). The Significance and Sources of Student Engagement. In F. M. Newmann (Ed.), Student Engagement and Achievement In American Secondary Schools (pp. 11-39). New York: Teachers College Press.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Cilt 2. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Rotermund, S. L. (2011). The Role of Psychological Precursors and Student Engagement in a Process Model of High School Dropout. Santa Barbara: University of California.
 • Sharkey, J. D., You, S., & Schnoebelen, K. (2008). Relations Among School Assets, Individual Resilience, and Student Engagement for Youth Grouped by Level of Family Functioning. Psychology in the Schools, 45(5), 402-418.
 • Skinner, E. A., Wellborn, J. G., & Connell, J. P. (1990). What It Takes To Do Well in School and Whether I've Got It: A Process Model of Perceived Control and Children's Engagement and Achievement In School. Journal of Educational Psychology, 82(1), 22.
 • Stafford, R. E. (2011). Evaluation of The Student Engagement Instrument: Measurement Invariance Across Economic Status and Association with Academic Achievement. (Unpublished Master Thesis), Southeastern Louisiana University, Ann Arbor.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (4. Baskı). Ankara: Nobel.
Primary Language en
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Uğur DOĞAN

Bibtex @ { buefad51232, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {390 - 403}, doi = {}, title = {Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Uğur} }
APA DOĞAN, U . (2014). Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 390-403. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51232
MLA DOĞAN, U . "Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 390-403 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51232>
Chicago DOĞAN, U . "Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 390-403
RIS TY - JOUR T1 - Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190 AU - Uğur DOĞAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 390 EP - 403 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190 %A Uğur DOĞAN %T Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190 %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD DOĞAN, Uğur . "Validity and Reliability of Student Engagement Scale (Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428190". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (November 2014): 390-403.