Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 178 - 203 2015-06-13

4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Dr. Serap ERGİN [1] , Prof. Dr. Musa SARI [2]

348 700

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenme stilleri ile başarıları arasındaki ilişkiyi, uygulanan iki farklı öğretim yöntemine göre incelenmektir. Araştırmanın deneysel deseni, ön-test son-test eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde 2007-2008 öğretim yılında lise 2. sınıfta okuyan 124 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Kolb öğrenme stilleri ölçeği (KÖSÖ) ve başarı puanları için iş, güç ve enerji başarı testi (İGEBT) ön-test son-test olarak kullanılmıştır. Deney grubuna öğrenme stillerini dikkate alan 4MAT (Mode Application Techniques) öğretim yöntemi uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise, sunuş yoluyla öğretim yapılmıştır. Elde edilen verilerden, kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ön-test ve son-test puanları ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrenme stilleri baz alınarak ön-test ve son-test puanları karşılaştırıldığında, kontrol grubu dışında tüm öğrenme stillerinde başarının anlamlı derecede arttığı bulunmuştur. Ayrıca, kontrol ve deney grubu öğrencilerinin son-test puanları gruplar arasında öğrenme stillerine göre karşılaştırıldığında, deney grubundaki öğrencilerin puanları daha yüksek çıkmıştır. Ancak, bu fark sadece analitik öğrenenler için anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, 4MAT öğretim yönteminin uygulanmasının öğrenme stilleri tek tek ele alındığında öğrenci başarısını arttırdığı görülmektedir.
Öğrenme stilleri, akademik başarı, 4MAT, iş güç ve enerji, sunuş yoluyla öğretim
 • Altınok, V. (2003). İlköğretim 6.,7.,8. sınıf öğrencilerinin ingilizce dersindeki başarılarına göre öğrenme stilleri ve çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arı, E., Bayram, H. (2001). The influence of constructivist approach and learning styles on achievement and science process skills in the laboratory. Elemantary Education Online. 10 (1), 311-324.
 • Aşkar, P. & Akkoyunlu, B. (1993.) Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim. 87,37-47.
 • Boatman, K., Courtney, R., & Lee, W. (2008). “See How They Learn”: The Impact of Faculty and Student Learning Styles on Student Performance in Introductiory Economics. The American Economist. 52( 1), 39–48.
 • Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., Hamaker, C.(2000). Intellectual ability learning style, personality, achievement, motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences. 29,1057-1068.
 • Chen, B.H., Chiou, H. (2012). Learning style, sense of community and learning effectiveness in hybrid learning environment. Interactive Learning Environments. 29 May, 1-12.
 • Dikkartın, T. F. (2006). Geometri öğretiminde 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Dunn, R. S. & Dunn K. J. (1993). Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Styles. Allyn Bacon.
 • Elçi, A. N. (2008). Öğrenme stillerine uygun olarak seçilen öğrenme yönteminin öğrencinin başarısına, matematiğe yönelik tutumuna ve kaygısına etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ergin, S. (2011). Fizik eğitiminde 4MAT öğretim yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip lise öğrencilerinin iş, güç ve enerji konusundaki başarısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, S. ve Sarı, M. (2012). Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 4 (2), 807-820.
 • Ertekin, E. (2005). Öğrenme ve öğretme stilleri üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Felder, R. M. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineer Education. 78 (7), 674-681.
 • Fischer, B. B. and Fischer, L. (1979). Styles in teaching and learning. Educational Leadership. 36(4), 245-254.
 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler proğram hedeflerine erişi düzeyi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gohel, K.D. (2009). The effect of learners’ learning style based instructional strategy on science achievement of secondary school students. Unpublished Ph.D thesis. Saurashtra University, Departmant of Education, Rajkot.
 • Gökdağ, M. (2004). Sosyal bilgiler öğretiminde işbirlikli öğrenme, öğrenme stilleri, akademik başarı ve cinsiyet ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gregorc, A.F.(1984). Style as a symptom: A phenomenological perspective. Theory into Practice. 23 (1), 51-56.
 • Gürsoy, T. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Hoque, A., Ara, I., Talukder, H:K., Hossain, S., Mashrur, A. r., Azad SMS, Salahuddin, M.,Akhter, N. (2010). Personality characteristics of dental students in relation to their academic performance. Bangladesh Journal of Medical Education. 1 (1), 1-7.
 • Hsieh, H. C. (2003). The effect of whole-brain instruction on student achievement, learning, motivation and teamwork at a vocational high school in Taiwan. Unpublished Ph. D. Thesis, Idaho State University, USA.
 • Karataş, E. (2004). Bilgisayara giriş dersini veren öğretmenlerin öğrenme stilleri ile dersi alan öğrencilerin öğrenme stillerinin eşleştirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koca, S. (2011). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stillerine göre farklılığının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Koçak, T. (2007). İlköğretim 6. 7. ve 8. öğrencilerinin öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gaziantep ili merkez ve ilçeleri örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Kolay, B. (2008). Öğretim stillerinin farklı öğrenme stillerine sahip 6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarısı arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kolb, D. A. (1981). Learning styles and disciplinary differences. San Fransisco, California: Josey-Bass Inc. Publishers.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experiences as the source of learning and development. Englewood Cliffs: N.J. Prentice- Hall.
 • Kural, H.(2009). Öğrencilerin öğrenme stillerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarılarına ve sosyodemografik özelliklerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Lang, H. G., Stinson, M. S., Kavanagh, F., Liu, Y., & Basile, M. L. (1999). Learning Styles of Deaf College Students And Instructors’ Teaching Emphases. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 4 (1), 16–27
 • Lee, A.D.(2008). Teaching and learning the cycle: an experiential model for intercultural training for cross-cultural kids. Unpublished Ph. D. Thesis, Biola University, USA.
 • Marczyk, G., DeMatteo, D. ve Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. Canada: John Wiley & Sons.
 • Matthews, D.B. (1996). An Investigation of Learning Styles and Perceived Academic Achievement for High School Students. The Clearing House, 69, 249–254.
 • McCarthy, B. (1987). The 4MAT system: Teaching to learning styles with right/ left mode techniques. Barrington: Excel Inc.
 • McCarthy, B. (2000). About teaching 4MAT in the classroom. Illionois: About Learning Inc.
 • McCarthy, B. ve McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT cycle: Desinging instruction for diverse learning styles. California: Corwin Pres.
 • Mutlu, M. (2004). İlköğretim 8. Sınıf fen bilgisi dersinde fotosentez-hücresel solunum konusunun 4MAT öğretim modeli kullanılarak öğretilmesinin öğrenci tutum ve başarısı üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ok, E.G. (2009). İLköğretim öğrencilerinin öğrenme biçimlerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı ile ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Orhun, Ö., Orhun, N. (2007). The relationship between learning styles and achievement in physics course and calculus course, Proceedings of the Ninth International Conference Mathematics Education in a Global Community, The University of North Carolina Charlotte, Sep 7-12, 2007.
 • Önder, F. (2006). Fizik eğitiminde öğrenme stillerine dayalı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Öztürk, Z. (2007). Öğrenme stilleri ve 4MAT modeline dayalı öğretimin lise tarih derslerindeki öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Palou, E. (2006) . Learning Styles of Mexican Food Science and Engineering Students. Journal of Food Science Education. 26, 51-57.
 • Peker, M. (2003). Öğrenme stilleri ve 4MAT yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Roberts,T.G., Dyer, J.E.(2005), The influence of learning styles on student attitudes and achievement when an illustrated web lecture is used in an online learning environment.Journal of Agricultural Education , 46(2),1-10.
 • Safari, Y., Azar, B. (2009). An investigation into the relationship between shiraz high school students’ learning styles and educational achievement in English courses. Quarterly Journal of New Approach in Educational Administration. 2(4),17-30.
 • Tsai, H. S. (2004). Learning achievement satisfaction and retention with whole-brain instruction among nursing students at a technology college in Taiwan. Unpublished Ph. D. Thesis, Idaho State University, USA.
 • Usta, İ. (2008). Öğrenme stillerine göre düzenlenen beyin temelli öğrenme uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uysal, F. (2009). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi kesirler konusunun öğretiminde 4Mat öğrenme stili modelinin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Woolhouse, M., Blaire, T. (2003). Learning Styles and Retention and Achievement on a Two-year A-Level Programme in a Further Education College. Journal of Further and Higher Education, 27(3) , 257–269.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Dr. Serap ERGİN

Author: Prof. Dr. Musa SARI

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { buefad51157, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {178 - 203}, doi = {}, title = {4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {ERGİN, Dr. Serap and SARI, Prof. Dr. Musa} }
APA ERGİN, D , SARI, P . (2015). 4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 178-203. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51157
MLA ERGİN, D , SARI, P . "4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 178-203 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51157>
Chicago ERGİN, D , SARI, P . "4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 178-203
RIS TY - JOUR T1 - 4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması AU - Dr. Serap ERGİN , Prof. Dr. Musa SARI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 203 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education 4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması %A Dr. Serap ERGİN , Prof. Dr. Musa SARI %T 4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ERGİN, Dr. Serap , SARI, Prof. Dr. Musa . "4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (June 2015): 178-203.
AMA ERGİN D , SARI P . 4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 178-203.
Vancouver ERGİN D , SARI P . 4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 203-178.