Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 34 - 50 2015-06-13

Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi

Ebru İKİZ [1] , Doç. Dr. Fatma İKİZ [2] , Arş. Gör. Esra ASICI [3] , Arş. Gör. Mustafa SAVCI [4] , Arş. Gör.Canan YÖRÜK [5]

745 884

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, cinsiyete ve sınıf düzeyine göre değişkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 230’u kadın, 144’ü erkek olmak üzere toplam 382 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Ölçme aracı olarak Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği ve Üniversite Yaşamı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyonu, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testi analiz teknikleri kullanılmıştır. Bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı düzeyleri ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca sonuçlar, cinsiyete göre problemli internet kullanım düzeylerinin, üniversite ortamına uyum düzeylerinin, kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin farklılaştığını ortaya koymaktadır. Birinci sınıf öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerinin diğer sınıf düzeyindeki üniversite öğrencilerinden daha yoğun olduğu ve üniversite yaşamına uyum düzeyinin sınıf düzeyi ile birlikte arttığı tespit edilmiştir.
internet kullanımı, uyum sorunları, üniversite yaşamı, üniversite öğrencileri
 • Adalıer, A. ve Balkan, E. (2012). The Relationship between Internet Addiction and Psychological Symptoms. International Journal of Global Education. 1(2), 42-49.
 • Akın, A., Kaya, M. Akın, Ü. , Sahranç, Ü. ve Uğur, E. (2014). İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (2), 49- 62.
 • Aladağ Bayrak, Ö. ve Bülbül, T. (2013). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi. 3 (2), 6-20.
 • Aladağ, M., Kağnıcı, D. Y., Tuna, M. E. ve Tezer, E. (2003). Üniversite Yaşam Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Yapı Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 20(2), 41.
 • Aktaş, Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 107-110.
 • Berber Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2011). Kendilik Algısı ve Benlik Saygısının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü. 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium. Fırat University, 22-24 September 2011 , Elazığ.
 • Bilgin, M. (2001). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları İle Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(20), 18-25.
 • Bülbül, T. ve Acar Güvendir, M. (2014). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 4 (1), 397-418. DOI: 10.12973/jesr.2014.41.21.
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceyhan, A. A. (2008). Predictors of Problematic Internet Use on Turkish University Students. CyberPsychology and Behavior. 11 (3), 363-366. DOI:10.1089/cpb.2007.0112.
 • Ceyhan, A. A. (2011). İnternet Kullanma Temel Nedenlerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve Algıladıkları İletişim Beceri Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 11(1), 59-77.
 • Ceyhan, E. (2010). Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 10(3), 1323-1355.
 • Ceyhan, E. ve Ceyhan, A. A. (2007). An Investigation of Problematic Internet Usage Behaviors on Turkish University Students. Proceedings of 7. International Educational Technology conference Vol. II, Near East University , 3-5 May 2007 , North Cyprus ,p. 115-120.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A. A., Gürcan, A. (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 7,(1) 387-416.
 • Çuhadar, C. (2012). Exploration of Problematic Internet Use and Social Interaction Anxiety among Turkish Pre-Service Teachers. Computers & Education. 59(2), 173-181. DOI:10.1016/j.compedu.2011.12.029
 • Çukurcubaşı, B. ve İşman, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği).Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (1), 28-54.
 • Davis, R. A. (2001). A Cognitive-Behavioral Model of Pathological Internet Use. Computers in Human Behaviour. 17 (2), 187-195. DOİ:10.1016/S0747-5632(00)00041-8
 • Durak Batıgün, A. ve Hasta, D. (2010). İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve Kişilerarası Ilişki Tarzları Açısından Bir Değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 11, 213-219.
 • Durak Batıgün A. ve Kılıç, N. (2011). İnternet Bağımlılığı İle Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi. 26 (67), 1-13.
 • Ekşi, F. (2012). Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12 (3), 1683-1706.
 • Erdoğan, S., Şanlı, H.S. ve Şimşek, B. (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (2), 479- 496.
 • Erdur Baker, Ö. ve Bıçak, B. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(2), 54-66.
 • Erkan, S., Özbay, Y. Cihangir-Çankaya, Z. Ve Terzi, Ş.(2012). Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemler ve Psikolojik Yardım Arama Gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, 37 (164), 94-107.
 • Esen, E. ve Siyez, D. (2011). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 4 (36), 127-138.
 • Hark Söylemez, N. ve Oral, B. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (1), 44-60.
 • Huang, Y. (2006). Identity and Intimacy Crises and Their Relationship to Internet Dependence among College Students. Cyberpsychology and Behavior. 9(5), 571-576. DOI:10.1089/cpb.2006.9.571.
 • Kacur, M. ve Atak, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarla Başetme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 31(2), 273-297.
 • Kalkan, M. (2012) Predictiveness of Interpersonal Cognitive Distortions on University Students' Problematic Internet Use. Children and Youth Services Review. 34(2), 1305-1308. DOI:10.1016/j.childyouth.2012.03.003
 • Kandell, J. J. (1998). Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students. CyberPsychology and Behavior. 1(1), 11-17.DOI:10.1089/cpb.1998.1.11.
 • Karahan, F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Dicle, A. N. (2005). Üniversite I. Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Sosyokültürel Etkinlikler Açısından Incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30 (2), 63-71.
 • Karaoğlan Yılmaz, G., Yılmaz, R. ve Sezer, B. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Ebru İKİZ

Author: Doç. Dr. Fatma İKİZ

Author: Arş. Gör. Esra ASICI

Author: Arş. Gör. Mustafa SAVCI

Author: Arş. Gör.Canan YÖRÜK

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { buefad51218, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {34 - 50}, doi = {}, title = {Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi}, key = {cite}, author = {İKİZ, Ebru and İKİZ, Doç. Dr. Fatma and ASICI, Arş. Gör. Esra and SAVCI, Arş. Gör. Mustafa and YÖRÜK, Arş. Gör.Canan} }
APA İKİZ, E , İKİZ, D , ASICI, A , SAVCI, A , YÖRÜK, A . (2015). Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 34-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51218
MLA İKİZ, E , İKİZ, D , ASICI, A , SAVCI, A , YÖRÜK, A . "Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 34-50 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51218>
Chicago İKİZ, E , İKİZ, D , ASICI, A , SAVCI, A , YÖRÜK, A . "Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 34-50
RIS TY - JOUR T1 - Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi AU - Ebru İKİZ , Doç. Dr. Fatma İKİZ , Arş. Gör. Esra ASICI , Arş. Gör. Mustafa SAVCI , Arş. Gör.Canan YÖRÜK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 50 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi %A Ebru İKİZ , Doç. Dr. Fatma İKİZ , Arş. Gör. Esra ASICI , Arş. Gör. Mustafa SAVCI , Arş. Gör.Canan YÖRÜK %T Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD İKİZ, Ebru , İKİZ, Doç. Dr. Fatma , ASICI, Arş. Gör. Esra , SAVCI, Arş. Gör. Mustafa , YÖRÜK, Arş. Gör.Canan . "Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (June 2015): 34-50.
AMA İKİZ E , İKİZ D , ASICI A , SAVCI A , YÖRÜK A . Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 34-50.
Vancouver İKİZ E , İKİZ D , ASICI A , SAVCI A , YÖRÜK A . Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 50-34.