Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 101 - 114 2015-06-13

Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları

Yrd. Doç. Dr. Şakir SERBES [1] , Yrd. Doç. Dr. Cevdet CENGİZ [2]

538 819

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni ile beden eğitimi öğretmeni adaylarının tercih ettiği öğretim stilleri ve stillere ilişkin değer algılarını cinsiyet, üniversite, bölüm ve geçmişte herhangi bir spor dalıyla uğraşma değişkenleriyle incelemektir. Çalışmanın araştırma grubunu, 4 farklı üniversiteden toplam (n=302) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Türkçeye uyarlanan “Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları” ölçeği (İnce ve Hünük, 2010) ve demografik bilgilerin yer aldığı bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistik ve Çok Yönlü Değişken Analizi (MANOVA) kullanılmıştır (p
Lisans eğitimi, sınıf öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, öğretim stili, stil değer algısı, beden eğitimi.
 • Aktop, A., Karahan, N. (2012). Physical education’s teacher views of effective teaching methods in physical education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1910-1913.
 • Arslan,Y., Altay,F. (2008). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ders programı ve ders uygulamalarına ilişkin görüşleri. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences, 19(2), 63-79.
 • Bulca, Y., Saçlı, F., Kangalgil, M., Demirhan, G. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 37(165), 81-92.
 • Byra, M. (2000). A review of spectrum research: The contribution of two eras. Quest, 52(3), 229-245.
 • Cengiz, C., Serbes, Ş. (2014). Türkiye’deki beden eğitimi öğretmen adaylarının tercih ettikleri öğretim stilleri ve stillere ilişkin değer algıları. Pamukkale Journal of Sport Sciences.5(2), 21-34.
 • Cothran, D.J., Kulinna, P.H., Banville, D., Choi, E., Amade-Escot, C., MacPhail, A., Macdonald, D., Richard, J.-F., Sarmento, P., Kirk, D. (2005). A cross-cultural investigation of the use of teaching styles. Research Quarterly for Exercise and Sport, 76, 193-201.
 • Curtner-Smith MD. (1999). The more things change the more they stay the same: Factors influencing teachers’interpretations and delivery of national curriculum physical education. Sport, Education and Society, 4(1), 75-97.
 • DeCorby K, Halas J, Dixon S, Wintrup L, Janzen H. (2005). Classroom Teachers and the Challenges of Delivering Quality Physical Education. The Journal of Educational Research, 98(4), 208-220.
 • Demirhan,G.,(2006). Spor eğitiminin temelleri. Ankara: Bağırgan Yayın Evi.
 • Demirhan, G., Bulca, Y., Altay, F., Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A., Güven, B., Kangalgil, M., Hünük, D., Koca, C., Açıkada, C. (2008). Comparison of the views of partners regarding the physical education curriculum and it’s delivery. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 157-180.
 • Demirhan, G., Çoşkun, H., Altay, F., Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A., Açıkada, C. (2002). Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılma Düzeylerine İlişkin Görüşler. 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu Bildiri kitapçığı. 108-115.
 • Dwyer JJM, Allison KR, Barrera M, Hansen B, Goldenberg E, Boutilier MA. (2003). Teachers’ perspective on barriers to implementing physical activity curriculum guidelines for school children in Toronto. Canadian Journal of Public Health, 94(6), 448-452.
 • Ertan, H., Çiçek, Ş. (2003). Türkiye’de ilköğretim beden eğitimi derslerinde öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 76-83.
 • Faucette FN, Nugent P, Sallis JF, McKenzie TL. (2002). “I’d Rather Chew on Aluminum Foil.” Overcoming Classroom Teachers’ Resistance to Teaching Physical Education, Journal of Teaching in Physical Education, 21(3), 287-308.
 • Fletcher, T., & Mandigo, J. (2012): The primary schoolteacher and physical education: a review of research and implications for Irish physical education, Irish Educational Studies, 31(3), 363-376.
 • Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2003). How to design and evaluate research in education, (5. Baskı) New York: McGraw-Hill.
 • Green, S.B., Salkind, N.J. (2007). Using SPSS for Macintosh Analyzing and Understanding Data (5. Baskı) Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • Gülüm, V., Bilir, P. (2011). Beden eğitimi öğretim programının uygulanabilme koşulları ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 57-64.
 • Hein, V., Ries, F., Pires, F., Caune, A., Emeljanovas, A., Ekler, J. H., Valantiniene, I. (2012). The relationship between teaching styles and motivation to teach among physical education teachers. Journal of Sports Science and Medicine, 11, 123-130.
 • Humphries CA, Ashy M. (2000). “Each time I taught, I learned”: Elementary education majors’ perceptions of their ability to teach physical education following an extended practicum. Research Quarterly for Exercise and Sport Supplement, 70, 90-91.
 • İnce, M.L., Hünük, D. (2010). Eğitim reformu sürecinde deneyimli beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim stilleri ve stillere ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35(137), 128-139.
 • İnce, M.L., Ok, A. (2005). Moving prospective physical education teachers to learner centered teaching: can it be stimulated in a traditional context? Journal of International Council for Health, Physical Education, Sport and Dance, XLI(1), 6-12.
 • Jaakkola, T., Watt, A. (2011). Finnish physical education teachers’self-reported use and perceptions of Mosston and Ashworth’s Teaching Styles. Journal of Teaching in Physical Education, 30, 248-262.
 • Kolovelonis, A., Goudas, M. (2012). Students' recording accuracy in the reciprocal and the self-check teaching styles in physical education. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 18(8), 733-747.
 • Kulinna, P.A., Cothran, D.J. (2003). Physical education teachers’ self-reported use and perceptions of various teaching styles. Learning and Instruction, 13, 597-609.
 • Li, C., Kam, W.K. (2011). Mosston’s reciprocal style of teaching: A pilot study in Hong Kong. New Horizons in Education, 59(2), 27-37.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterlikleri: Beden eğitimi öğretmeni özel alan yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/alanbe.html internet adresinden 12.09.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Ortaöğretim beden eğitimi dersi (9-12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). Oyun ve fiziki etkinlikler dersi (İlkokul 1-4. sınıflar) öğretim program. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Beden eğitimi ve spor dersi (Ortaokul 5-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Moore D, Webb P, Dickson S. (1997). Perceptions of preservice primary teachers in teaching personal development, health and physical education. (JJ Walkuski, SC Wright, SKS Tan, Ed.), The World Conference on Teaching, Coaching and Fitness Needs in Physical Education and the Sport Sciences (144-152). Singapore: AIESEP.
 • Mosston, M., Ashworth, S. (2002). Teaching Physical Education (5. Baskı). Benjamin Cummins, San Fransisco.
 • Morgan,P.,Hansen,V.(2008).Classroom teachers perceptions of the impact of bariers to teaching physical education on the quality of physical education programs.Research Quarterly for Exercise and Sport, 79(4), 506-516.
 • Newton LD, Newton DP. (2005). Can elementary textbooks help teachers teach physical education for understanding? International Journal od Physical Education, (42)1, 26-34.
 • O’Sullivan M. (1996). What do we know about the professional preparation of teachers? Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (SJ Silverman ve CD Ennis, Ed.), (315-337). Champaign: Human Kinetics.
 • Portman PA. (1996). Preservice elemen¬tary education majors beliefs about their elementary physical education classes (Pt.1). Indiana Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance Journal, 25(2): 25-28.
 • Saraç, L., Muştu, E. (2013). Öğretmen adaylarının beden eğitimi öğretim stillerini kullanım düzeyleri ile stillere ilişkin değer algılarının incelenmesi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2), 112-124.
 • Şirinkaya, A., Erciş, S. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi ve spor derslerinde uygulanan öğretim yöntemleri ve ölçme-değerlendirme kriterlerinin araştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 184-189.
 • Thompson K. (1996). Physical education and sport in Hunter region primary schools. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Newcastle University, New South Wales.
 • Topkaya, İ. (2011). Hareket Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğrenme ve Öğretmenin Temelleri. Geliştirilmiş (3. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Topkaya,İ. (2013). İlkokullarda (1-4. Sınıf) “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” Dersi Öğretimi.Geliştirilmiş (2.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • Topkaya ,İ. (2012) İlkokullarda Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimi. İstanbul: Kriter.
 • Xiang P, Lowy S, McBride R. (2002). The impact of a field-based elementary physical education methods course on preservice classroom teachers’ beliefs. Journal of Teaching in Physical Education, 21(2), 145-161.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Şakir SERBES

Author: Yrd. Doç. Dr. Cevdet CENGİZ

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { buefad51230, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {101 - 114}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları}, key = {cite}, author = {SERBES, Yrd. Doç. Dr. Şakir and CENGİZ, Yrd. Doç. Dr. Cevdet} }
APA SERBES, Y , CENGİZ, Y . (2015). Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 101-114. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51230
MLA SERBES, Y , CENGİZ, Y . "Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 101-114 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51230>
Chicago SERBES, Y , CENGİZ, Y . "Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 101-114
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları AU - Yrd. Doç. Dr. Şakir SERBES , Yrd. Doç. Dr. Cevdet CENGİZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 114 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları %A Yrd. Doç. Dr. Şakir SERBES , Yrd. Doç. Dr. Cevdet CENGİZ %T Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD SERBES, Yrd. Doç. Dr. Şakir , CENGİZ, Yrd. Doç. Dr. Cevdet . "Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (June 2015): 101-114.
AMA SERBES Y , CENGİZ Y . Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 101-114.
Vancouver SERBES Y , CENGİZ Y . Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 114-101.