Year 2015, Volume , Issue , Pages 195 - 205 2015-10-08

Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği

Perihan ŞARA [1] , Ümran GÜNEY [2]

406 755

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
İletişim bireyler arasında simgelere ortak anlam kazandırma sürecidir (Kıran, 2012:153). Eğitimin toplumsal ilişkiler sonucu üretilmiş anlamları yeni kuşaklara aktarabilmesi için insancıl değerler üzerinde yapılanan bir iletişim sistemi oluşturmak gereklidir. Eğitim sistemimizin temeli ise okullardır. Öğretmen ve öğrenci okulda eğitim öğretim sürecinin iki önemli öğesidir. Öğretmenin sınıfta olumlu bir hava yaratması ve öğrenciler ile iyi bir iletişim kurması, öğrencilerin derse etkin bir şekilde katılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf ve branş öğretmenlerinin kişilerarası ilişkilerde sahip oldukları iletişim beceri düzeylerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu" ile Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Envanteri” (İBE) kullanılmıştır.  Envanter zihinsel, duygusal ve davranışsal açıdan iletişim becerilerini ölçmektedir. Öğretmenlerin kişiler arası iletişimi cinsiyet, kıdem ve branşları bakımından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Uşak ili Eşme ilçesinin merkez ve köylerinde çalışan sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır.
Sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, öğrenci, iletişim becerileri
 • Balcı,A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A
 • Bangir, G. (1997). Sınıf İçi İletişime İlişkin Öğretmen-Öğrenci Davranışları Görüşleri ve Önerileri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Başar, H. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cüceloğlu, D. (2013). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Çelik, V. (2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
 • Çubukçu, Z., Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 44, 123-142.
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. vd. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(2), 223-231.
 • Doğan, S., Uğurlu, C. vd. (2014). Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 13 (4), 1097-1119.
 • Dökmen, Ü. (1997). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati . İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 10 (2), 712.
 • Gölönü, S., Karcı, Y. (2010). İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 31, 123-140.
 • Karagöz, Y., Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Kıran, H. (Ed.) (2012). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L. (Ed.) (2011). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Nacar, F., Tümkaya, S. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 10(2), 493-511.
 • Özdemir, M.Ç. (Ed.) (2011). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Önder, A. (2005). Okul Çağı Çocuğu İle İletişim. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Pehlivan, B. K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online, 4(2), 17-23
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Perihan ŞARA

Author: Ümran GÜNEY

Dates

Publication Date: October 8, 2015

Bibtex @ { buefad51352, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {195 - 205}, doi = {}, title = {Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {ŞARA, Perihan and GÜNEY, Ümran} }
APA ŞARA, P , GÜNEY, Ü . (2015). Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 195-205. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51352
MLA ŞARA, P , GÜNEY, Ü . "Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 195-205 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51352>
Chicago ŞARA, P , GÜNEY, Ü . "Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 195-205
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği AU - Perihan ŞARA , Ümran GÜNEY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 205 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği %A Perihan ŞARA , Ümran GÜNEY %T Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD ŞARA, Perihan , GÜNEY, Ümran . "Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 195-205.
AMA ŞARA P , GÜNEY Ü . Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 195-205.
Vancouver ŞARA P , GÜNEY Ü . Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Eşme İlçesi Örneği. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 205-195.