Year 2015, Volume , Issue , Pages 318 - 324 2015-10-12

Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği

Berfu KIZILASLAN TUNÇER [1] , Gülcan ERDEN [2]

277 799

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Boşluk doldurma testleri öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek amacıyla ilkokul üçüncü sınıftan itibaren kullanılan bir tekniktir. Bu araştırmanın amacı, boşluk doldurma testlerinin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerini belirlemedeki kullanılabilirliğini saptamaktır. Tarama modelinde olan bu araştırmanın örneklemini Çanakkale ilinde yer alan bir özel okulda okuyan 40 ilkokul 4.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla M.E.B. yayınevi tarafından yayınlanan İlkokul 4.sınıf Türkçe kitabındaki iki farklı bilgilendirici metinden hazırlanan boşluk doldurma testi ve okuduğunu anlama testi kullanılmıştır. Testlerden biri metnin her onuncu kelimesi silinerek hazırlanmıştır. Diğer testte ise metnin her onuncu kelimesi silinmiş ancak kelimelerin ilk harfleri ipucu olarak verilmiştir. Ayrıca her metnin için altı adet açık uçlu sorudan oluşan okuduğunu anlama testi hazırlanmıştır. Temel amaca bağlı olarak, öğrencilerin boşluk doldurma testlerinden aldıkları puanlarla okuduğunu anlama testlerinden aldıkları puanlar arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Ayrıca, her iki test ile öğrencilerin okuma seviyeleri belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, boşluk doldurma testleri ile okuduğunu anlama testleri arasında orta düzeyli bir ilişki bulunmuştur. İlk harfin ipucu olarak verildiği boşluk doldurma testinde öğrencilerin başarılarının arttığı belirlenmiştir.
Okuduğunu anlama, boşluk doldurma testleri, Türkçe öğretimi.
 • KAYNAKLAR
 • Akyol H. (2009). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Andzayi, A,C. ve Ikwen, U,E. (2014). Developing Beginning Reading Skills among Primary School Pupils in Cross River State, Nigeria: A Pilot Study Report. Journal of Modern Education Review, 4(6), 427-438.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi
 • Çelenk, S. (2006). Etkinlik Temelli İlkokuma Ve Yazma Öğretimi, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Geske,A. ve Ozola,A. (2008). Factors Influencing Reading Literacy At The Primary School Level. Problem of Education In 21th Century, Vol 6, 71-77.
 • Göçer, A. (2008). Etkinlik Temelli İlkokuma Ve Yazma Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Rankin, E. F.,and Culhane, J. W. (1969). Comperable Cloze and Multiple-Choice Comprehension Test Scores. Journal of Reading, 13, 193-198.
 • Tunçer,K, B. (2013) Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi Akademik Başarıları, Biliş Üstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler. Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Uyanık, G. (2011). İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Boşluk Tamamlama Tekniğiyle Belirlenen Okuma Seviyeleri ile Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, M. (2008) Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(9), 131-139.
 • Wait, S. S. (1987). Textbook Readability and The Predictive Value of The Dale-Chall, Comprehensive Assesment Program and Cloze. Unpublished Doctoral Dissertation, The Florida State University, USA.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Berfu KIZILASLAN TUNÇER

Author: Gülcan ERDEN

Dates

Publication Date: October 12, 2015

Bibtex @ { buefad51359, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {318 - 324}, doi = {}, title = {Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği}, key = {cite}, author = {KIZILASLAN TUNÇER, Berfu and ERDEN, Gülcan} }
APA KIZILASLAN TUNÇER, B , ERDEN, G . (2015). Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 318-324. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51359
MLA KIZILASLAN TUNÇER, B , ERDEN, G . "Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 318-324 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51359>
Chicago KIZILASLAN TUNÇER, B , ERDEN, G . "Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 318-324
RIS TY - JOUR T1 - Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği AU - Berfu KIZILASLAN TUNÇER , Gülcan ERDEN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 324 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği %A Berfu KIZILASLAN TUNÇER , Gülcan ERDEN %T Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD KIZILASLAN TUNÇER, Berfu , ERDEN, Gülcan . "Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 318-324.
AMA KIZILASLAN TUNÇER B , ERDEN G . Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 318-324.
Vancouver KIZILASLAN TUNÇER B , ERDEN G . Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 324-318.