Year 2017, Volume 1, Issue 1, Pages 20 - 35 2017-09-10

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI

Mustafa Özcan TAŞKESEN [1]

627 728

Küreselleşme, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal sonuçları olan bir olgudur. Küreselleşmenin iç göç ve çalışma hayatına etkisi değerlendirildiğinde, ekonomik boyutu ön plan çıkmaktadır. Fakat küreselleşme ile birlikte iç göç ve çalışma hayatında meydana gelen değişimler aynı zamanda sosyal, kültürel ve siyasal alanları da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Nitekim iş bulma amacıyla kırdan kente yapılan göç; barınma, kentlileşme, kentleşme v.b konularda sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu düşünceler ışığında çalışmanın birinci bölümünde ‘küreselleşme’, ‘iç göç’ ve ‘çalışma’ olgularının tanımlamaları yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise Türkiye’de küreselleşme, iç göç ve çalışma hayatı ilişkisi; ‘küreselleşmenin iç göçe etkisi’, ‘küreselleşmenin çalışma hayatına etkisi’, ‘iç göç ve çalışma hayatı’ başlıkları altında incelenerek açıklanmıştır.

Küreselleşme, İç Göç, Çalışma Hayatı
 • AKAT, İ. (1984) Endüstri Toplum Bilimi, İzmir: Ege Basım
 • AKTAN, C. C. ve ŞEN, H. (1999), Globalleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 10-35.
 • BALAY, R. (2004), Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2).
 • DEMİR, G. (1997), Göç Nedenleri ve Göçerlerin Beklentilerindeki Gerçekleşme Durumu: Bolu İli Kıbrısçık İlçesi Örneği, Toplum ve Göç Bildiriler Kitabı, Ankara: DİE Yayınları, No: 2046.
 • DOĞAN, İ.(1998), Sosyoloji, İstanbul: Sistem Yay.
 • ERKAL, M. ve diğerleri (1997), Sosyal Hareketlilik Maddesi, Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul: Der Yay.
 • ES, M. ve GÜLOĞLU, T. (2004), Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 79-93.
 • FICHTER, J. (1994), Sosyoloji Nedir?, 2. Baskı, Çeviren: Nilgün Çelebi, Ankara: Attila Kitabevi.
 • GÜREL, N. (2001), Teknolojik Gelişmelerin İstihdam Üzerindeki Etkileri, Ekonomik Yorumla Dergisi, Yıl:38, 81-93.
 • GÖKTÜRK, A., KAYGALAK, S. (1999), Göç ve Kentleşme, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara.
 • GÜÇLÜ, S. (2002), Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • GRİNT, K. (1998), Çalışma Sosyolojisi, Çev. Ed.; Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yay.
 • İÇDUYGU, A. ve SİRKECİ, İ. (1999), Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: İş Bankası – Tarih Vakfı Ortak Yay.
 • İÇDUYGU, A. ve diğerleri (1998), Türkiye’de İçgöç ve İçgöçün İşçi Hareketlerine Etkisi, Türkiye’de İçgöç, İstanbul: Tarih Vakfı Yay.
 • KOCAMAN, T. (2008), Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri (1965-2000), Ankara: T.C Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları.
 • KORAY, M. (2005), Sosyal Politika, 2. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi.
 • ÖZDEMİR, M. (2008), Türkiye’de İç Göç Olgusu, Nedenleri ve Çorlu Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZKUL, M. (2002), Çalışma Sosyolojisi, İstanbul: Türk Dünyası Araştırma Vakfı.
 • ÖZTÜRK, M., ALTUNTEPE, N. (2008), Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması, Journal of Yasar University, 3(11), 1587-1625.
 • ÖZTÜRK, M. (2007), Türkiye’de İç Göçe Katılanların Kent Yaşamına ve Kentsel Emek Piyasalarına Etkileri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (52).
 • SAĞLAM, S. (2006), Türkiye’de İçgöç Olgusu ve Kentleşme, Türkiyat Araştırmaları, (5), Ankara.
 • SELAMOĞLU, A. (2002), Gelişmiş Ülkelerde İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışı ve Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2).
 • TÜKDOĞAN, O. (1977), Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, 2. Baskı, Dede Korkut Yayınları, İstanbul: Dede Korkut Yayınları.
 • UÇKAN, B. (2002), Küreselleşme ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çeis dergisi, 16(6).
 • ÜNER, S. (1972), Nüfusbilim Sözlüğü, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • YALÇIN, C. (2004), Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Mustafa Özcan TAŞKESEN
Country: Turkey


Bibtex @research article { busad331753, journal = {Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2303}, address = {Kutbilge Akademisyenler Derneği}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {20 - 35}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI}, key = {cite}, author = {TAŞKESEN, Mustafa Özcan} }
APA TAŞKESEN, M . (2017). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 20-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/busad/issue/31102/331753
MLA TAŞKESEN, M . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI". Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2017): 20-35 <http://dergipark.org.tr/busad/issue/31102/331753>
Chicago TAŞKESEN, M . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI". Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2017): 20-35
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI AU - Mustafa Özcan TAŞKESEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 35 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-2303 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilge International Journal of Social Research KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI %A Mustafa Özcan TAŞKESEN %T KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI %D 2017 %J Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P -2602-2303 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD TAŞKESEN, Mustafa Özcan . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE ÇALIŞMA HAYATI". Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (September 2017): 20-35.