Year 2018, Volume 16, Issue 25, Pages 19 - 35 2018-10-29

Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla

Billur TEKKÖK KARAÖZ [1]

91 264

Çanakkale seramikleri ile ilgili çalışmalar, yayınlar ve ilk üretimiyle ilgili görüşlerin derlemesi olan bu yayın; seramiklerin Çanakkale’de 17. Yüzyıl’da üretildiğine ilişkin belgeler, yabancı gezginler ve bölgeye gelen görevlilerin belgelerinin incelenmesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından sürdürülen disiplinlerarası araştırmaları, arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkan seramiklerin belgelenmesiyle üretimin ilk Akköy, Ezine’de başladığının bilgisini de içerir. Günümüzde süren üretim ve usta geleneği aktarımından da bahsedilmiştir.

Çanakkale, seramik, gezgin, gelenek
  • Akarca, Aşkıdil, “Çanakkale’de Yeni Bir Çanak Çömlek Merkezi,” VIII.Türk Tarih Kongresi Bildiriler Kitabı, 11-15 Ekim 1976, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1979, 501-506. Akarca, Aşkıdil, “Çanakkale’de Kara Menderes çevresindeki Eski Köy Yerleşmeleri”, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 30 (1976), 119-134. Altun, Ara, Çanakkale Seramikleri.. İstanbul: Suna İnan-Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1996. Bakla, Erdinç, “300 Yıllık Bir El Sanatı Serüveni Çanakkale’de Seramiğin Dirilişi,” Focus 2008, 28-32; http://mfkaragul.blogspot.com.tr/2010/03/300-yllk-bir-el-sanatlarseruveni. html (Mart 2010) Böhlendorf-Aslan, Beate, “Keramikproduktion im Byzantinischen und Türkischen Milet”, Ist.Mitt., 58, 2008, 388-389. Böhlendorf-Aslan, Beate, Uysal,Ali Osman, Witte-Orr, Johanna (ed.), Çanak: Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts. Proceedings of the First International Symposium on Late Antique, Byzantine, Seljuk, and Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Context, Byzas 7. İstanbul: Ege Yayınları, 2007. Chandler, Richard, Travels in Asia Minor, Londra, 1776. Chishull, Edmund, Türkiye Gezisi ve İngiltere’ye Dönüş, (Çev.Bahattin Orhon), İstanbul: Bağlam Yayınları, 1993. Cook, J.M. The Troad An Archeolological and Topographical Study, Oxford: Oxford University Press, 1973. Cuinet, Vital, La Turquie d’Asia Mineure, Cilt.3, Paris, 1894. Çalışlar-Yenişehirlioğlu, Filiz, “Tekfur Sarayı Çinileri ve Eyüp Çömlekçiliği,”Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı (eds.Gönül Öney, Zehra Çoban) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü 3107 İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007, s.349-365. Çanakkale Cilt II, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü, İstanbul, 2006. Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan
  • Çizer, Sevim, Çanakkale Örneğinde Batı Anadolu Seramikçiliğinin Ege Adalarındaki Uzantıları, Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz). Antalya 2008, s.21-29. Dallaway, James, Constantinople Ancient and Modern with Excursions to the Shores and Islands of the Archipelogo and to the Troad, Londra: T.Bensley, 1797. Doğer, Lale, “İzmir Agorası Kazılarından Çanakkale Seramikleri ve Diğer Talep Noktaları, Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz). Antalya, 2008, s. 30-46. Duran, Özlem,. Çinili Köşk Koleksiyonunda Figürlü Seramikler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Ana Bilim Dalı(Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 2007. Glassie, Henry, Turkish Traditional Art Today. Bloomington: Indiana University Press,1993. Güler, Ayşe, Osmanlı Dönemi Çanakkale’de Seramik Atölyelerinin Konumlandıkları Mahalleler, Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz), Antalya, 2008, s.74-90. Günal Öden, Zerrin, “Karesioğulları”, TDVİA, c. 24, İstanbul, 2001, s.488-489. Günal Öden, Zerrin,, “Karasioğulları Beyliği”, Türkler, C. 6, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002. Hamilton, Harriot Georgina, My Russian and Turkish Journals/ by the Marchioness of Dafferin and Ava, Londra, 1916. Hatziyiannis, Dimitris, “Ceramic Workshop Traditional Ceramics from Agiasos-Lesvos,” Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz), Antalya, 2008, s. 99-106. Hayes, John, W., “A Late Byzantine and Early Ottoman Assemblage from the Lower City in Troia,”, Studia Troica 5: 1995, s.197-210. Hayes, John,W., Excavations at Saraçhane in Istanbul, Cilt II.The Pottery, Princeton: Princeton University Press, 1992. İnceoğlu, Hamiyet, Topkapı Sarayı Türk Çinileri Seksiyonundaki Eserler, İstanbul Billur TEKKÖK KARAÖZ
  • Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, (Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1966. Karagül, M. Fatih, Çanakkale ve Midilli Adası Arası Seramik Öyküsü. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 14, 2013, s.85-105. Karagül, M. Fatih, “Avustralya’dan gelen İki Şerbetlik ve Kahverengi Sır Araştırmaları,” Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz), Antalya, 2008, s.68-73. Kayman, Berrin, “Akköy Yöresi Fırın Cürufları Üzerine Değerlendirme,” Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz), Antalya, 2008, s.91-98. Korkmaz, Şerif, “Tanzimat Sonrası Çanakkale’nin İdari ve Nüfus Yapısı,” Çanakkale Araştırmaları Yıllığı 3, 2006, s. 123-124. Korre-Zographou, Katherina,. “The Spreading of the Çanakkale Ceramics Throughout the Aegean Islands,” Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz), Antalya, 2008, s.7-21. Öney, Gönül, “Sunuş”, Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Sunaİnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz), Antalya, 2008, s.4-6. Öney, Gönül, Çanakkale Ceramics, Sadberk Hanım Museum Turkish Tiles and Ceramics, İstanbul, 1991, s.103-114. Öney, Gönül, Türk Devri Çanakkale Seramikleri, Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. Yayını, Ankara, 1971. Öney, Gönül, “Late Ottoman Pottery in Çanakkale,” Bilim Birlik Başarı, n.33,Ocak, 1982, s.12-15. Özkul Fındık, Nurten, “Ortaçağ Seramik Üretiminde Üç Ayak Kullanımı,” EKEV Akademi Dergisi, 32, 2007, s.240. Özkul Fındık, Nurten,. “İznik Roma Tiyatrosu Kazı Buluntuları (1980-1995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri,” Kültür Bakanlığı Yyaınları, Ankara 2001. Pasinli, Alpay-Balaman, Saliha, Türk Çini ve Keramikleri Çinili Köşk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Turizm Yayınları, İstanbul, 1992. Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan
  • Pasinli, Alpay,. “Büyük Saray Bölgesinde Sultan Ahmet Eski Cezaevi Bahçesindeki 1997-1998 Kazı Çalışmalarına Ait Rapor,” MKKS 10, 26-28 Nisan 1999, Kuşadası, Ankara, 2000, s.94-114. Pekşen, Selahaddin,“Çanakkale Seramiklerinin Yeniden Yapılanma Çabaları ve Sonucu,” Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ed. K. Dörtlük-R.Boyraz), Antalya, 2008, s.55-67. Pococke, Richard, A Description of the East and Some Other Countries Cilt 2,Bl.2, Londra, 1745. Sanay, Filiz, “Çanakkale’de Eski Çanakkale Seramiklerinin Üretimdeki Yerinin Tarihçesi,” ÇASİAD Yayın Organı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, s.8-9. Sanay, Filiz,. “Eski Çanakçılar Çarşısı ve Bugünkü Durumu,” Çanakkale Seramiğinin Dünü Bugünü Yarını, Çanakkale Üniversitesi, 2000. Sanay, Filiz, Türk Dönemi Çanakkale Seramiklerinin Dünü ve Bugünü, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümü, (Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1989. Smith, Albert, A Month in Constantinople, Londra, 1850. Soustiel, Laure, Osmanlı Seramiklerinin Görkemi XVI. – XIX. Yüzyıl, Suna-İnan Kıraç ve Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonlarından, Vehbi Koç Vakfı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yayını: 7, İstanbul, 2000. Tekkök Karaöz, Billur, “Eceabat Bölgesi Seramik Üretimleri, Gelenek Devam Ediyor mu?,” (baskıya hazırlanıyor). Tekkök, Billur, “The Remnants of Çanakkale Glazed Ware Production A Long Tradition of glazing in the Troad Region,” Near Eastern Archaeology 74:4, 2011, s.226-235. Tekkök, Billur, Beate Böhlendorf-Arslan, Ali Osman Uysal, Johanna Witte-Orr 2007 kitap tanıtımı https://www.ajaonline.org/book-review/709 Temmuz 2010, sayı 114.3, (9.7.2010). Tekkök-Biçken, Billur, “Pottery Production in the Troad: The Ancient and Modern Akköy,” Near Eastern Archaeology 63:2, 2000, s. 94-101. Tekkök, Billur, The Pottery Workshops at Eceabat in Nortwestern Anatolia, the Hellenistic and Roman Traditions Continue, Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia Cilt.1 (ed.Turan Takaoğlu), İstanbul: Ege Yayınları, 2003. Billur TEKKÖK KARAÖZ
  • Ubicini, Jean Henri Abdolonyme, La turquie Actuelle, Paris, 1855; (çev. Ayda Düz, Tercüman 1001,s. 137). Uysal, Ali Osman, “Akköy, An Unknown Pottery Center from the Period of Emirates in Turkey,” 14th International Congress of Turkish Art, Paris, College de France 19-21 Septembre 2011, (ed.Hitzel Frederic) Paris, 2013. Uysal, Ali Osman, “Ezine Akköy’de Tarihi Anıtlar ve Seramikçilik”, Ezine Değerleri Sempozyumu, Bildiriler kitabı, Çanakkale, 2008. s.1-26, Von Moltke, Helmut, Lettres sur L’Orient, Paris, 1872. Warner, Dudley Charles, In the Levant. 2 Cilt. Boston: Haughton, Mifflin and Company, 1893. Ziya, Mehmet, “Şimdiye Kadar Tedkik Olunmamış Bir Şehzade Mezarı,” Şehbal,1 Ağustos (1328), 1912.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Billur TEKKÖK KARAÖZ (Primary Author)

Dates

Publication Date: October 29, 2018

Bibtex @research article { canakkalearastirmalari475815, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {19 - 35}, doi = {10.17518/canakkalearastirmalari.475815}, title = {Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla}, key = {cite}, author = {TEKKÖK KARAÖZ, Billur} }
APA TEKKÖK KARAÖZ, B . (2018). Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 16 (25), 19-35. DOI: 10.17518/canakkalearastirmalari.475815
MLA TEKKÖK KARAÖZ, B . "Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 16 (2018): 19-35 <http://dergipark.org.tr/canakkalearastirmalari/issue/40019/475815>
Chicago TEKKÖK KARAÖZ, B . "Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 16 (2018): 19-35
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla AU - Billur TEKKÖK KARAÖZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.475815 DO - 10.17518/canakkalearastirmalari.475815 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 35 VL - 16 IS - 25 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.475815 UR - https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.475815 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla %A Billur TEKKÖK KARAÖZ %T Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla %D 2018 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 16 %N 25 %R doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.475815 %U 10.17518/canakkalearastirmalari.475815
ISNAD TEKKÖK KARAÖZ, Billur . "Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 16 / 25 (October 2018): 19-35. https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.475815
AMA TEKKÖK KARAÖZ B . Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2018; 16(25): 19-35.
Vancouver TEKKÖK KARAÖZ B . Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2018; 16(25): 35-19.