Year 2014, Volume 2, Issue 1, Pages 101 - 108 2014-06-01

1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri
The Effects Of 1-Methylcyclopropane Treatments and Different Storage Temperatures On Quality Of Fuji Kiku Apple Variety

Fatih Cem Kuzucu [1] , Meryem Nur Aydın [2]

139 472

Çanakkale koşullarında 2012–2013 depolama döneminde yapılan bu çalışmada; yeni elma çeşitlerinden olan, üstün renk ve tat özellikleri ile öne çıkan Fuji Kiku elma çeşidinde hasat sonrası depolama periyodunda ticari anlamda yüksek oranda kullanılan 1–Methylcyclopropane (1–MCP) uygulamasının meyve kalite özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada Tekirdağ– Banarlı bölgesinde üreticiye ait “Fuji Kiku” elma çeşidiyle kurulmuş bahçeden hasat edilen meyveler kullanılmıştır. Meyveler hasat edildikten hemen sonra Çanakkale’ye getirilmiştir. Farklı derecelerde depolanacak şekilde iki ayrı gruba ayrılmışlardır. Her iki gruba ait meyvelerden bir kısmı kontrol olarak ayrılırken, diğer kısım meyvelere 625 ppb ve 1250 ppb dozlarında 1–Methylcyclopropane (1–MCP) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılan ve yapılmayan meyveler 0oC ve 2oC sıcaklıkta %90–95 oransal nem koşullarında 180 gün süreyle muhafaza edilmişlerdir. Her iki depolama koşulunda da depolama dönemlerine (60, 120 ve 180 gün) ilaveten 7 gün süreyle raf ömrüne (18–22oC sıcaklık, %55 nem) tutulan meyvelerde; meyve eti sertliği (MES), suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM), titre edilebilir toplam asitlik (TETA), toplam fenolik bileşik miktarı, meyve eti kararması ve fungal etmenli iç kararma oranı gibi kalite özellikleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; 1–MCP uygulaması ile farklı sıcaklıklarda yapılan depolamayla olası enerji tasarrufu olanakları incelenmiştir. Yüksek sıcaklık koşullarında depolamayla, kalite kaybının olmadığı tespit edilmiştir. Ticari anlamda uygulanabilir olacak bu uygulamayla, ülkemiz için enerji tasarrufuna katkı da sağlanabilecektir
In this research, we studied the effects of one–Methylcyclopropane (1–MCP) application –used very commonly as part of post–harvest physiology and commercial storage period–on the quality characteristics of the Fuji Kiku apples. Fuji Kiku apples are one of the most recent apple types with their superior color and taste. A study is conducted using harvests of the Fuji Kiku apple trees of a local producer in Tekirdağ–Banarlı. 'Fuji Kiku' apples were transported to Dardanelles immediately after harvest. 1–Methylcyclopropene was applied to apple fruits at two different doses; one group of fruits was stored at 0°C temperature and 90–95% relative humidity, and the other group of fruits was stored at 2°C temperature and 90%– 95% relative humidity conditions for 60, 120 and 180 days. At the end of each storage period, both groups of apples were subjected to shelf–life at a temperature of 18°C to 22°C for 7 days. Fruit quality characteristics such as fruit firmness (MES), the value of soluble solids (TSS), total titratable acidity (TETA), the total amount of phenolic compounds, fruit flesh darkening and fungal decay agent rate of fruit quality are evaluated. 1– MCP applications had a positive effect on the quality of apples at both storage temperatures. It has been identified that storing at high–temperature conditions resulted in no loss of quality in the apples. Results of this study can be applied in commercial terms, enabling energy conservation for our country
 • Abdi, N., McGlasson, W.B., Holford, P., Williams, M., Mizrahi, Y., 1998. Responses of climacteric and supressed–climacteric plums to treatment with propylene and 1–methylcyclopropene. Postharvest Biol. Technol. 14, 29– 39.
 • Akgündoğdu, Ş., Kaynaş, K., 2010. Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Eşme Ayva Çeşidinde Hasat Sonrası 1–
 • Methylcyclop Ropane Uygulamalarının Meyve Kalitesine Olan Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Blankenship, S., 2001. Ethylene Effects and the Benefits of 1–MCP. Horticultural Science North Carolina State
 • University. Raleigh. NC. Perishables Handling Quarterl, Issue No:108, p 2–4. Dong, L., Lurie, S., Zhou, H., 2002. Effect of 1–methylcyclopropene on ripening of “Canino” apricots and “Royal Zee” plums. Postharvest Biol. Technol. 24, 135– 145.
 • Fan, X., Mattheis, J.P., 1999. Impact of 1–methylcyclopropene and methyl jasmonate on apple volatile production. J. Agric. Food Chem. 47, 2847– 2853.
 • Fan, X., Mattheis, J.P., 2000a. Yellowing of broccoli in storage is reduced by 1–methylcyclopropene HortScience 35, 885– 887.
 • Kaynaş, K., Sakaldaş M., 2012, Tarım Türk Dergisi. Sayı 36, http://www.alarafidan. com.tr/kurumsal/
 • ?p=content&pg=news&a=145&m=34. Kaynaş, K., Sakaldaş, M., Yurt, U., 2010. The Effects of Different Postharvest Applications and Different
 • Modified Atmosphere Packaging Types on Fruit Quality of Angeleno Plums. Acta Hort., 876: 209–216. Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik, Elmanın Ekolojik İstekleri. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
 • Yayınları No.128, Ders Kitabı 11. 485s. Özelkök, S., Ertan, I., ,Büyükyılmaz, M., 1987. Marmara Bölgesinin Muhtelif Yörelerinde Yetiştirilen Bazı
 • Önemli Armut Çeşitlerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Çalışmalar III.Santa Maria, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,Yalova. 51s. Özelkök, S., Ertan, I., Büyükyılmaz, M., 1992. Marmara Bölgesinin Muhtelif Yörelerinde yetiştirilen Bazı
 • Önemli Armut Çeşitlerinim Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Çalışmalar V.Beurre Bosc, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,Yalova. 35 s. Regiroli, G., 2011. SmartFresh Technology Contribution to higher Energy Efficiency. SmartFresh Project
 • Consultant, Ljubljana. Sakaldaş, M., Kaynaş, K., Kuzucu, F., 2007. Hasat Sonrası 1–MCP Uygulamalarının Bahçe Ürünlerinin
 • Muhafazası Üzerine Etkileri. Soğuk Zincir ve Lojistik 2(6): 3– 8. Sakaldaş M., Kaynaş K., Öztokat Kuzucu C., 2009. Hasat Sonrası 1–Methylcyclopropene Uygulamalarının
 • Farklı Sıcaklık Derecelerinde Depolanan Kavunlarda (Cucumis melo L. cv. Dellteks F1) Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1): 1–9, 2009 ISSN 1304–9984.
 • Sisler, E.C., Serek, M., 1997. Inhibitors of ethylene responses in plants at the receptor level; recent developments. Physiol. Plant. 100, 577–582.
 • Tian, M.S., Prakash, S., Elgar, H.J., Young, H., Burmeister, D.M., Ross, G.S., 2000. Responses of strawberry fruit to 1–MCP and ethylene. Plant Growth Regul. 32, 83– 90.
 • Watkins, C.B., 2002. Ethylene synthesis, mode of action, consequences and control. In: Knee, M. (Ed.), Fruit
 • Quality and its Biological Basis. Sheffield Academic Pres, pp. 180– 224. Zheng, W., Wang, S.Y., 2001. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. Journal of
 • Agricultural Food Chemistry 49, 5165–5170
 • ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) : 2 (1): 101–108 250 p pb p pb 21 8060180012180001800 8060180012180001800 01 8060180012180001800 01 8060180012180001800 trol Kon p ppb 01 8060180012180001800 01 8060180012180001800 pb Ko n trol Depo.sıcaklığı(C) p pb ppb trol Kon pb p trol Kon ppb
 • Şekil 1. Meyve eti sertliği değerleri(Kg) Şekil 2. SÇKM Değerleri (%) Depo.sıcaklığı(C) Şekil 3. TETA değerleri (g.100g-1) 250 p pb 25p p b 8060180012180001800 8060180012180001800 01 8060180012180001800 218060180001806 01 8060180012180001800 trol Ko n p ppb 01 8060180012180001800 01 8060180012180001800 pb Kon tronol Depo.sıcaklığı(C)
 • Şekil 4. Toplam Fenolik Bileşik miktarı (mg.100g-1) 250 p pb 25p p b 8060180012180001800 8060180012180001800 01 8060180012180001800 Ko n trol pb p 0 Kon trol ppb C C Depolama sıcaklığı ppb ppb Uygulama (1-MCP) Kontrol
 • Şekil 5.Depolama sıcaklığına göre meyve eti kararma oranı (%) Şekil 6. 1-MCP dozlarına göre Meyve eti karama oranı (%) ppb ppb Uygulama (1-MCP) Kontrol Depo.sıcaklığı(C) Uygulama(1-MCP) Depo.Süre.(gün)60 Kontrol ppb ppb Kontrol ppb ppb Şekil 7.1-MCP uygulamalarına göre iç kararma oranında (%) görülen farklılıklar. Şekil 8. Sıcaklık ve Uygulama interaksiyonunun iç kararma (%) oranına etkileri
Other ID JA52DS58PT
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih Cem Kuzucu

Author: Meryem Nur Aydın

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { comuagri270765, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {101 - 108}, doi = {}, title = {1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri}, key = {cite}, author = {Kuzucu, Fatih Cem and Aydın, Meryem Nur} }
APA Kuzucu, F , Aydın, M . (2014). 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 101-108. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/25671/270765
MLA Kuzucu, F , Aydın, M . "1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014): 101-108 <http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/25671/270765>
Chicago Kuzucu, F , Aydın, M . "1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014): 101-108
RIS TY - JOUR T1 - 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri AU - Fatih Cem Kuzucu , Meryem Nur Aydın Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 108 VL - 2 IS - 1 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri %A Fatih Cem Kuzucu , Meryem Nur Aydın %T 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri %D 2014 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kuzucu, Fatih Cem , Aydın, Meryem Nur . "1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2014): 101-108.
AMA Kuzucu F , Aydın M . 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 101-108.
Vancouver Kuzucu F , Aydın M . 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının “Fuji Kiku” Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 108-101.