Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 59 - 96 2017-05-29

Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları
Treatment Methods for Tannery Wastewater

Hande KÜÇÜKPELVAN [1] , Canan CAN YARIMTEPE [2] , Nilgün AYMAN ÖZ [3]

373 398

Deri Endüstrisi Türkiye’de en yaygın endüstrilerden biri olup derinin işlenmesi sonucu büyük hacimlerde atıksu oluşmaktadır. Meydana gelen bu atıksu, yüksek miktarda kıl, yün, deri parçaları, kavelata atıkları, çözünmüş proteinler, krom bileşikleri, kireç, sodyum sülfat, sodyum hidroksit ve fenollü maddeleri içermektedir. Bu maddeler hacim olarak çok fazladır ve geri dönüşüm olanakları oldukça kısıtlıdır. Deri endüstrisi atıksularında sülfür, krom, organik maddeler, yağ gres ve çeşitli azot türleri en önemli kirletici parametrelerdir. Deri atıksuyundaki bu kirleticilerin giderilmesi için fiziksel, kimyasal, biyolojik, ileri arıtım ve bu arıtım metotlarının kombinasyonları üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, deri üretim prosesleri ve prosesler sonrasında açığa çıkan atıksuyun özellikleri incelenmiş, bu atıksuların arıtımında uygulanan proseslerin ve proses kombinasyonlarının etkinliği incelenmiştir.

The tannery industry is one of the leading industries in Turkey and produce large volumes of wastewater as a result of leather processing. This wastewater includes a lot of leather fragments, soluble proteins, hairs, lime, sodium sulfate, sodium hydroxide, chromium, phenolic substances. The substances are found in high volume in the wastewater and recycling opportunities are very limited. In the wastewater; sulfur, chromium, organic substances, oil and different types of nitrogen are present as the most important pollutants. For the removal of these contaminants from the tannery wastewater, physical, chemical, biological, advanced treatment and combinations of the methods are used. In this study, wastewater characteristics of tannery industry and treatment processes and process combinations are discussed in detail.

 • Alexander K (1990). Cleaner Technologies İn The Tanning Industry. British Leather Confederation. Northampton, England.
 • Alibardi, L., 2008. Innovative Treatments Of Tannery Sludge, Università Degli Studi Di Padova, Ph. D. Thesis.
 • Ayoub, G M., Hamzeh, A., And Semerjian, L, Post Treatment Of Tannery Wastewater Using Lime/Bittern Coagulation And Activated Carbon Adsorption. Desalination, 2011, 273, Pp 359–65.
 • Ateş, E., Orhon, D., Tünay, O. (1997) Characterization Of Tannery Wastewaters For Pretreatment Selected Case Studies, Wat. Sci. Tech., Vol.36, No.2-3, 217-223
 • Axelsson, J., Nilsson, U., Terrazas, E., Aliaga, T.A., Welander, U., (2006). Decolorization Of The Textile Dyes Reactive Red 2 And Reactive Blue 4 Using Bjerkandera Sp. Strain Bol 13 İn A Continuous Rotating Biological Contactor Reactor. Enzyme And Microbial Technology, 39, 32–37
 • Baccar, R., Bouzid, J., Feki, M., Montiel, A., (2009). Preparation Of Activated Carbon From Tunisian Olivewaste Cakes And İts Application For Adsorption Of Heavy Metal Ions. Journal Of Hazardous Materials, 162, 2-3, 1522–1529.
 • Bailey, D.G., Tunick, M.H., Friedman, A.A., Rest, G.D., “Aneorobic Treatment Of Tannery Waste”, Proceedings Ind., Waste Conf., Cilt 38, S. 673-682, 1984.
 • Balakrishnana, P. A., Arunagiria, A., Rao, P. G. (2002). Ozone Generation By Silent Electric Discharge And İts Application İn Tertiary Treatment Of Tannery Effluent, Journal Of Electrostatics, 56, 77-86.
 • Benhadji, Amel., Ahmed Mourad, Taleb., And Maachi, Rachida., (2011), Electrocoagulation And Effect Of Cathode Materials On The Removal Of Pollutants From Tannery Wastewater Of Rouïba. Electrocoagulation And Effect Of Cathode Materials On The Removal Of Pollutants From Tannery Wastewater Of Rouïba, Desalination, 277, Pp 128-134.
 • Bes-Pıa, A., B. Cuartes-Urıbe, Mendoza-Roca, J.A., M.V. Galıanaaleıxandre, Iborra-Clar, M.I., M.I. Alcaına-Mıranda. 2008. Pickling Wastewater Reclamation By Means Of Nanofiltration. Desalination. 221:225-233.
 • Bayar S., Boncukcuoglu R., Fil B.A., Yılmaz A.E. (2012). Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Direct Red 23 Boyar Maddesinin Gideriminin İncelenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der.,2(2), 21-28
 • Bidga, R.J. 1995. Consider Fenton’s Chemistry For Wastewater Treatment. Chemical Engineering Progress. 91 (12), 62-66.
 • Bitlisli B O, Başaran B, Sarı Ö, Akyüz F (2001). Küreselleşme Ve Sanayileşme, Türk Deri Sanayisindeki Muhtemel Değişim Ve Gelişimlerin Değerlendirilmesi. Tmmob Sanayi Kongresi, İstanbul.
 • Bitlisli B O (1999). Yağ Alma Flottelerindeki Doğal Yağların Deri Yağlamada Kullanılabilirliği Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Cassano, A., E., Drıolı, Molınarı, R., C. Bertoluttı, 1996. Quality Improvement Of Recycled Operation By Membrane Processes. Desalination. Vol. 108:193-203.
 • Cassano A, Molinari R, Romano M, Drioli E. Treatment Of Aqueous Effluent Of The Leatherindustry By Membrane Processes. A Review. J Membr Sci 2001;181:111–26.
 • C.B.Ü. Fen Bil. Dergisi (2014) 11 –24, 2014 /Yüksel Abalı, Banu Öztekin, Murat Çanlı, Kamil Şirin Deri Sanayi Atık Sularından Krom (Vı) İyonunun Adsorbsiyonu
 • C.J. Song, Williams, R.G.J. Edyvean, Tannery Waste Water Treatment, Environmental Engineering Science 20 (6) (2003) .
 • Cuartes-Urıbe, B., A. Iborra-Clar, Bes-Pıa, A., J.A. Mendoza-Roca, Gaılana-Aleıxandre, M.V., M.I. Iborra-Clar. 2006. Nanofiltration Of A Simulated Tannery Wastewater: Influence Of Chlorides Concentration. Desalination. 191:132-136.
 • Çevre Ve Orman Bakanlığı (2009).Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi. Deri Sektörü, Rehber Doküman, Ankara.
 • Çinar, Ö., Hasar, H. Ve Kinaci, C., (2006). Modeling Of Submerged Membrane Bioreactor Treating Cheese Whey Wastewater By Artificial Neural Network, Journal Of Biotechnology, 123, 204-209.
 • Dantas Tlp, Josè Hj, Moreira Rfpm. Fenton And Photo-Fenton Oxidation Of Tannery Wastewater. Acta Sci Technol 2003;25:91–5.
 • Decarolis Jr., J.F. Ve Adham, S., (2007). Performance İnvestigation Of Membrane Bioreactor Systems During Municipal Wastewater Reclamation, Water Environment Research, 79, 2536-2550
 • Di Iaconi, C., Lopez, A., Ramadori, R., Di Pinto, A. C., Passino, R. (2002). Combined Chemical And Biological Degradation Of Tannery Wastewater By A Periodic Submerged Filter (Sbbr), Water Research, 36, 2205-2214.
 • Dix J P (2001). Chemical Develeopments Leading To Cleaner Production. Basf, Word Leather, February/March, Germany.
 • Di Iaconi C, Del Moro G, De Sanctis M, Rossetti S. A Chemically Enhanced Biological Process For Lowering Operative Costs And Solid Residues Of Industrial Recalcitrant Wastewater Treatment. Water Res 2010;44:3635–44.
 • Drıolı, E., M.,Romano, 2001. Progress And New Perspectives On Integrated Membrane Operations For Sustainable Industrial Growth. Ind. Eng.Chem.Res. Vol. 40:1277-1300.
 • Dogruel S, Genceli Ea, Babuna Fg, Orhon D. Ozonation Of Non Biodegradable Organics İn Tannery Wastewater. J Environ Sci Health 2004;7:1705–15.
 • Doğruel, S., Germirli Babuna, F., (2006). Deri Endüstrisi Atıksuyu İçin Biyolojik Arıtma Sırasında Ozonlamanın Optimizasyonu. İtüdergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolü, 16, 1-3, 91-102
 • Downing, A.L. (1981), Industrial Waste Water Treatment Course Notes, Delft, Holland.
 • European Commision, 2001. Ippc, Reference Document On Best Available Techniques For The Tanning Of Hides And Skins.
 • Fababuj-Roger, M., Mendoza-Roca, J. A., Galiana-Aleixandre, M. V., Bes-Pia, A., Cuartas-Uribe, B., Iborra-Clar, A. (2007). Reuse Of Tannery Wastewaters By Combination Of Ultrafiltration And Reverse Osmosis After A Conventional Physicalchemical Treatment, Desalination, 204, 219-226.
 • Fabıanı, C., F., Ruscıo, Spadonı, M., M., Pızzıchını,. 1996. Chromium(Iıı) Salts Recovery Process From Tannery Wastewaters. Desalination. 108:183-191.
 • Farabegoli G, Carucci A, Majone M, Rolle E. Biological Treatment Of Tannery Wastewaterin The Presence Of Chromium. J Environ Manage 2004;71:345–9.
 • Feng J., Sun Y., Zheng Z., Zhang J., Li S., Tian Y., Treatment Of Tannery Wastewater By Electrocoagulation, Journal Of Environmental Sciences 2007, 19, P. 1409–1415.
 • Fu, Y., Viraraghavan, T., (2001). Fungal Decolorization Of Dye Wastewaters. Bioresource Technology, 79, 251-262
 • Galiana-Aleixandre, M.V., A. Iborra Clar, Bes- Pia, A., J.A., Mendoza Roca, Cuartes-Uribe, B., M.I., Iborra-Clar. 2005. Nanofiltration Of Sulfate Remova And Water Reuse Of The Pickling And Tanning Processes İn Tannery. Desalination. 179:307-313.
 • Ganesh R, Balaji G, Ramanujam Ra. Biodegradation Of Tannery Wastewater Using Sequencing Batch Reactor-Respirometric Assessment. Bioresour Technol 2006;97:1815–21.
 • Garrote, Ignacioj., Bao, Manuel., Castro, Pablo., And Bao Manuel, J., (1995),Treatment Of Tannery Effluents By A Two Step Coagulation/Flocculation Process, Water Research, 29, Pp 2605- 2608
 • Genceli, E.A., 1997. Deri Endüstrisi Atıksularının Biyolojik Arıtılabilirliği Ve Kinetik Karakterizasyonu, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Gisi, S.D., Galasso, M., Feoa, G.D. (2009). Treatment Of Tannery Wastewater Through The Combination Of A Conventional Activated Sludge Process And Reverse Osmosis With A Plane Membrane. Desalination, 249, 337–342.
 • Gtz, 2002. Treatment Of Tannery Wastewater, Naturgerechte Technologien, Bau- Und Wirtschaftsberatung (Tbw) Gmbh.
 • Gogate, P. R. And Pandit, A. B. (2004a) A Rewiev Of Imperative Technologies For Wastewater Treatment I: Oxidation Technologies At Ambient Conditions, Advances İn Environmental Research, 8, 501-551.
 • Guo, Z.R, G. Zhang, Fang, J., X., Duo. 2005. Enhanced Chromium Recovery From Tanning Wastewater. Journal Of Cleaner Production. 14:75-79
 • Haydar S, Aziz J. A, And Ahmad M. S, Biological Treatment Of Tannery Wastewater Using Activated Sludge Process, Pakistan Journal Of Engineering And Applied Sciences, 2007, 1, Pp 61-66.
 • Haydar S, Aziz Ja. Coagulation-Flocculation Studies Of Tannery Wastewater Using Cationic Polymers As A Replacement Of Metal Salts. Water Sci Tech 2009;59:381–90.
 • Hafez, A. I., El-Manharawy, M. S., Khedr, M. A.,(2002). Ro Membrane Removal Of Unreacted From Spent Tanning Effluent, A Pilot-Scale Study, Part 2,Desalination, 144, 237-242.
 • Hafez, A. And S. Samir El-Mariharawy. 2004. Design And Performance Of The Two-Stage/Two-Pass Ro Membrane System For Chromium Removal From Tannery Wastewater. Part3. Desalination. 165:141-151.
 • Hou, H., Zhou, J., Wang, J., Du, C., Yan, B., (2004). Enhancement Of Laccase Production By Pleurotus Ostreatus And İts Use For The Decolorization Of Anthraquinone Dye. Process Biochemistry, 39, 1415–1419.
 • Houshyar Z, Khoshfetrat Ab, Fatehifar E. Influence Of Ozonation Process On Characteristicsof Pre-Alkalized Tannery Effluents. Chem Eng J 2012;191:59–65.
 • Http://Www.İtkib.Org.Tr/İhracat/Disticaretbilgileri/Raporlar/Dosyalar/Tanitim_Deri_Turkce.Pdf>
 • Http://Www.Turkishleather.Com/Dtg/Staticpages/Showpage.Aspx?Fname=Altsektorler.Htm#İndprocc>
 • Ifc, 2007. Environmental, Health, And Safety Guidelines Tanning And Leather Finishing.
 • Iaconi, C., Ramadori, R. And Lopez, A. (2009). The Effect Of Ozone On Tannery Wastewater Biological Treatment At Demonstrative Scale, Bioresource Technol., 100, 6121-6124.
 • Iaconi, D., Lopez, A., Ramadori, R. And Passino, R. (2003). Tannery Wastewater Treatment By Sequencing Batch Biofilm Reactor, Environ. Sci. Technol., 37 (14), 3199-3205.
 • Iaconi, D., Lopez, A., Ramadori, R., Pinto, D. And Passino, R. (2002). Combined Chemical And Biological Degradation Of Tannery Wastewater By A Periodic Submerged Filter (Sbbr), Water Res., 36, 2205–2214.
 • Iaconi, D., Pinto, D., Ricco, G. And Tomei, M. (2002). Treatment Options For Tannery Wastewater Iı: İntegrated Chemical And Biological Oxidation, Ann Chim., 92 (5-6), 531- 539
 • Kabdaşlı, I. And Tünay, O., 1992. Deri Endüstrisinde Arıtma Uygulamaları, İtü 3. Endüsdtriyel Kirlenme Sempozyumu.
 • Kabdaşlı, I. And., Tünay, O.And Orhon, D. 1993. The Treatability Of Chromium Tannery Wastes, Wat. Sci. Tech., 28(2), 97-105
 • Kalender, A., “Deri Sanayi Sıvı Atıklarının Aktif Çamur Metodu İle Tasfiyesinin Kinetiği Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, İ.T.Ü., 1981
 • Karabay, S., 2008. Waste Management İn Leather Industry, M.Sc.Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Kennedy, L.J., Das, K.M. And Sekaran, G. (2004). Integrated Biological And Catalytic Oxidation Of Organics/İnorganics İn Tannery Wastewater By Rice Husk Based Mesoporous Activated Carbon––Bacillus Sp., Carbon, 42, 2399–2407.
 • Kestioğlu, K. (2000). Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Etüt-Fizibilite Raporu, Bursa K.M.N. Islam, Ahmed Kamruzzaman Khaled Misbahuzzaman, Majumder, Milan Chakrabarty, Efficiency Of Different Coagulants Combination For The Treatment Of Tannery Effluents: A Case Study Of Bangladesh, African Journal Environmental Science And Technology 5 (6) (2011) 409–419.
 • Kocaer, F.O., Alkan, U., (2002). Boyar Madde İçeren Tekstil Atıksularının Arıtım Alternatifleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7, 1, 47-55.
 • Kongjao S, Damronglerd S, Hunsom M. Simultaneous Removal Of Organic And İnorganicpollutants İn Tannery Wastewater Using Electrocoagulation Technique. Korean Jchem Eng 2008;25:703–9.
 • Kurt, U., Apaydin, O., Gonullu, M. T. (2007). Reduction Of Cod İn Wastewater From Anorganized Tannery İndustrial Region By Electrofenton Process, Journal Of Hazardous Materials,143, 33-40.
 • Lefebvre O, Vasudevan N, Torrijosa M, Thanasekaran K, Moletta R. Anaerobic Digestionof Tannery Soak Liquor With An Aerobic Post-Treatment. Water Res 2006;40:1492–500.
 • Lefebvre O, Vasudevan N, Torrijosa M, Thanasekaran K, And Moletta R, Halophilic Biological Treatment Of Tannery Soak Liquor İn A Sequencing Batch Reactor, Water Research, 2005, 39, Pp 1471–1480.
 • Leta, S., Assefa, F., Gumaelius, L., And Dalhammar, G., (2004), Biological Nitrogen And Organic Matter Removal From Tannery Wastewater İn Pilot Plant Operations İn Ethiopia, Applied Microbiology Biotechnology, 66, Pp 333–9.
 • Lofrano,G. V. Belgiorno, M. Gallo, A. Raimo, S. Meric, Toxicity Reduction İn Leather Tanning Wastewater By İmproved Coagulation Flocculation Process, Global Nest Journal 8 (2) (2006) 156–158.
 • Lofrano G, Meric S, Belgiorno V, Napoli Rma. Fenton's Oxidation Of Various Based Synthetic Tannins (Syntans). Desalination 2007a;211:10–21.
 • Lofrano G, Meriç S, Inglese M, Nikolaou Ad, Belgiorno V. Fenton Oxidation Treatment Oftannery Wastewater And Tanning Agents: Synthetic Tannin And Nonylphenol Ethoxylate Based Degreasing Agent. Desalin Water Treat 2010b;23:1–8.
 • Lofrano G, Meriç S, Belgiorno V, Nikolaοu A, Napoli Rma. Fenton And Photo-Fentontreatment Of A Synthetic Tannin Used İn Leather Tannery: A Multi Approach Study. Water Sci Technol 2007b;55:53–61.
 • Lourenço, N.D., Novais, J.M., Inheiro, H.M., (2001). Effect Of Some Operational Parameters On Textile Dye Biodegradation İn A Sequential Batch Reactor. J Biotechnol, 89, 163–174.
 • Ludvik, J., 2000. The Scope For Decreasing Pollution Load İn Leather Processing, Unıdo.
 • Maalej-Kammoun, M., Zouari-Mechichi, H., Belbahri, L., Woodward, S., Mechichi, T., (2009). Malachite Green Decolourization And Detoxification By The Laccase From A Newly İsolated Strain Of Trametes Sp. International Biodeterioration And Biodegradation, 63, 600–606.
 • Macchi, G., Pagano, M., Santari, M., Tiravanti, G., “A Bench Scale Study On Chromium Recovery From Tannery Sludge”, Water Research, Cilt 25, Sayı: 8, S. 1019-1026, 1991.
 • Mandal, T., S. Maity, D. Dasgupta And S. Datta, 2010. Advanced Oxidation Process And Biotreatment: Their Roles İn Combined İndustrial Wastewater Treatment. Desalination, 250: 87-94.
 • Min Ks, Yu Jj, Kimyj, Yun Z. Removal Of Ammonium Fromtannery Wastewater By Electrochemical Treatment. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng 2004;A39:1867–79.
 • Módenes An, Espinoza-Quiñones Fr, Borba Fh, Manenti Dr. Performance Evaluation Ofan İntegrated Photo-Fenton – Electrocoagulation Process Applied To Pollutant Removal From Tannery Effluent İn Batch System. Chemical Engineering Journal 2012;197:1–9.
 • Monteiro Paschoal Fm, Anderson Marc A, Zanon Mv. Simultaneous Removal Of Chromium And Leather Dye From Simulated Tannery Effluent By Photoelectrochemistry. J Hazard Mater 2009;166:531–7.
 • Mohan, D. And C.U. Pittman, 2006. Activated Carbons And Low Cost Adsorbents For Remediation Of Triand Hexavalent Chromium From Water. J. Hazard. Mater. B, 137: 762-811. Doı: 10.1016/J.Jhazmat.2006.06.060
 • Namasivayam, C., Yamuna, R. T. (1999). Studies On Chromium (Iıı) Removal From Aqueous Solution By Adsorption Onto Biogas Residual Slurry And İts Application To Tannery Wastewater Treatment, Water,Air, And Soil Pollution, 113, 371-384.
 • Naumczyk, J., Rusiniak, M. (2005).Physicochemical And Chemical Purification Of Tannery Wastewaters, Polish Journal Of Environmental Studies, 14, 789-797.
 • Nriagu, J. D., Nieboer, E., Advances İn Environmental Science And Technology, 20, 1988.
 • Özgunay, H. Ve Diğ., 2007: Characterization Of Leather Industry Wastes, Polish J. Of Environ. Stud. 16,6, 867-873.
 • Pazarcıbaşı, M.B., Karaboz, İ., Koçyiğit, A., Özdemir, G., Yaşa, İ., (2011). Deri Endüstrisinde Kullanılan Çeşitli Boyaların Renk Gideriminde Pleurotus Ostreatus Mcc07 Suşunun Kullanımı. C.B.U. Journal Of Science, 7, 2, 21–30.
 • Pokrywiecki Sauer T, Casaril L, Bertoldi Oberziner Al, Jose J, Peralta H, Muniz Moreira R.Advanced Oxidation Processes Applied To Tannery Wastewater Containing Direct Black 38—Elimination And Degradation Kinetics. J Hazard Mater 2006;B135:274–9.
 • Pramod W, Ramteke S, Awasthi S, Srinath T And Joseph, Babu, Efficiency Assessment Of Common Effluent Treatment Plant (Cetp) Treating Tannery Effluents, Environmental Monitoring And Assessment, 2010, 169, Pp 125-131.
 • Preethi V, Parama Kalyani Ks, Iyappan K, Srinivasakannan C, Balasubramaniam Nn,Vedaraman N. Ozonation Of Tannery Effluent For Removal Of Cod And Color. J Hazardmater 2009;166:150–4.
 • Ram Bpk, Bajpai, Parwana Hk. Kinetics Of Chrome-Tannery Effluent Treatment By Theactivated Sludge System. Process Biochem 1999;35:255–65.
 • Rajasimman, M., M. Jayakumar, E. Ravindranath And K. Chitra, 2007. Treatment Of Solid And Liquid Wastes From Tanneries İn An Uasb Reactor. Proceedings Of The 60th Annual Session Of Indian Institute Of Chemical Engineers, Chemcon-2007, Kolkatta, India.
 • Ramteke, P.W., S. Awasthi, T. Srinath And B. Joseph, 2010. Efficiency Assessment Of Common Effluent Treatment Plant (Cetp) Treating Tannery Effluents. Environ. Monitor. Assessment, 10.1007/S10661-009-1156-6
 • Rao, C. P., Kaiwar, S. P., Srinivasa R., “M.S.Chromium Toxicity: Spectral And Electrochemical Studies Of Cr(Vı) Reduction By Biomimicking Molecules”, International Journal Of Environmental Studies, Cilt 54, Sayı : 2, S. 131, 1998.
 • Rao Nn, Somasekhar Km, Kaul Sn, Szpyrkoicz L. Electrochemical Oxidation Of Tannerywastewater. J Chem Technol Biotechnol 2001;76:1124–31.
 • Revankar, M.S., Lele, S.S., (2007). Synthetic Dye Decolorization By White Rot Fungus, Ganoderma Sp. Wr-1. Bioresource Technology, 98, 775–780.
 • Sauer, T.P., Casaril, K., Oberziner, A.L.B., Jose, H.J. And Moreira, R.F.P.M. (2006) Advanced Oxidation Processes Applied To Tannery Wastewater Containing Direct Black 38—Elimination And Degradation Kinetics, Journal Of Hazardous Materials, B135, 274-279.
 • Sevimli, M. F. Ve Sarıkaya, H. Z. (2002) Ozone Treatment Of Textile Effluents And Dyes: Effect Of Applied Ozone Dose, Ph And Dye Concentration, Journal Of Chemistry And Biotechnology, 77, 842-850.
 • Sekaran, G., K. Chitra, M. Mariappan And K.V. Raghavan, 1996. Removal Of Sulphide İn Anaerobically Treated Tannery Wastewater By Wet Air Oxidation. J. Environ. Sci. Health A., 31: 579-598.
 • Schrank, S. G., Jose, H. J., Moreira, R. F. P. M., Schröder, H. Fr. (2004a). Elucidation Of The Behavior Of Tannery Wastewater Under Advanced Oxidation Conditions, Chemosphere, 56, 411-423.
 • Schrank, S.G., Jose, H.J., Moreira, R.F.P.M., Schröder, H. Fr. (2004b). Comparison Of Different Advanced Oxidation Process To Reduce Toxicity And Mineralisation Of Tannery Wastewater, Water Science And Technology, 50(5), 329-334.
 • Schrank, S.G., Jose, H.J., Moreira, R.F.P.M.,Schröder, H.Fr. (2005). Applicability Of Fenton And H2o2/Uv Reactions İn The Treatment Of Tannery Wastewaters, Chemosphere, 60, 644-655.
 • Scholz, W. Ve M. Lucas. 2003. Techno-Economic Evaluation Of Membrane Filtration For The Recovery And Re-Use Of Tanning Chemical. Water Research. Vol. 37:1859-1867.
 • Solozhenko, E.G., Soboleva, N.M., Goncharuk, V.V., (1995). Decolourization Of Azodye Solutions By Fenton's Oxidation. Wat. Res., 29, 2206-2210.
 • Song, Z., Williams, Cj., And Edyvean, Rgj., (2004), Treatment Of Tannery Wastewaterby Chemical Coagulation, Desalination, 164, Pp 249–59.
 • Song, K-G., Kim, Y. Ve Ahn, K-H., (2008). Effect Of Coagulant Addition On Membrane Fouling And Nutrient Removal İn A Submerged Membrane Bioreactor, Desalination, 221, 467-474.
 • Song, Z., C.J. Williams And R.G.J. Edyvean, 2003. Tannery Wastewater Treatment Using An Upflow Anaerobic Fixed Biofilm Reactor (Uafbr). Environ. Eng. Sci., 20: 587-599.
 • Srinivasan, S.V., Murthy, D.V.S., (2009). Statistical Optimization For Decolorization Of Textile Dyes Using Trametes Versicolor. Journal Of Hazardous Materials, 165, 909–914.
 • Suthanthararajan, R., Ravindranath, E., Chitra, K.,Umamaheswari, B., Ramesh, T., Rajamani, S.(2004). Membrane Application For Recovery And Reuse Of Water From Treated Tannery Wastewater,Desalination, 164, 151-156 . Sundarapandiyan S, Chandrasekar R, Ramanaiah B, Krishnan S, Saravanan P. Electrochemical Oxidation And Reuse Of Tannery Saline Wastewater. J Hazard Mater2010;180:197–203.
 • Szpyrkowicz, L., Rigoni-Stern, S., Grandi, F.L., “Pilot Plant Studies On Tannery Wastewater Treatment With The Objective To Reduce Sludge Prduction”, Water Science & Technologies, Cilt 23, Sayı : 10-1, S. 1863-1871, 1991.
 • Szpyrkowicz, L., Kaul, S. N., Neti, R. N. (2005). Tannery Wastewater Treatment By Electro-Oxidation Coupled With A Biological Process, Journal Of Applied Electrochemistry, 35, 381-390.
 • Szpyrkowicz, L., Naumczyk, J., Zilio-Grandi, F., (1994). Electrochemical Treatment Of Tannery Wastewater Treatment Using Ti/Pt And Ti/Pt/Ir Electrodes. Wat. Res., 29, 517-524
 • Szpyrkowicz L, Kelsall Gh, Kaoul Sn, De Faveri M. Performance Of Electrochemicalreactor For Treatment Of Tannery Wastewaters. Chem Eng Sci 2001;56:1579–86.
 • Şengül, F., “Endüstriyel Atıksuların Özellikleri Ve Arıtılması”, D.E.Ü., İzmir, 1991.
 • Şengül, F., And Gürel, O., 1993. Pollution Profile Of Leather İndustries Waste Characterization And Pretreatment Of Pollutants, Wat. Sci. Tech., 28,(2), 87-97
 • Tadesse, I., Isoaho, S. A., Green, F. B., Puhakka, J.A. (2006). Lime Enhanced Chromium Removal İn Advanced İntegrated Wastewater Pond System,Bioresource Technology, 97, 529-534.
 • Thackston, E.I., 1973. Secondary Treatment Of Wastes From An Alum Tannery. Proceedings Of The 28th Industrial Waste Conference, Purdue University.
 • Tahir, S.S., Naseem, R. (2007). Removal Of Cr(Iıı) From Tannery Wastewater By Adsorption On To Bentonite Clay, Separation And Purification Technology, 53, 312-321.
 • Talinli, İ., 1994. Pretreatment Of Tannery Wastewaters, Wat. Sci. Tech., 29(9), 175-178
 • Thanikaivelan P, Rao R R, Nair U B, Ramasami T (2004). Progress And Recent Trends İn Biotechnological Methods For Leather Processing
 • Thanikaivelan, P. Ve Diğ., 2005: Recent Trends İn Leather Making: Processes, Problems, And Pathways, Critical Reviews İn Environmental Science And Technology, 35:37–79.
 • Thomson R, Kite M (2006) Conservation Of Leather And Related Materials. Elsevier, Oxford.
 • Tiravanti, G., Petruzzelli, D., Passino, R. (1997). Pretreatment Of Tannery Wastewaters By An Ion Exchange Process For Cr(Iıı) Removal And Recovery,Water Science And Technology, 36(2-3), 197-207.
 • Topbaş Vd., 1998 Topbaş, M. T., Brohi, A. R., Karaman, M. R., (1998). Çevre Kirliliği. T.C. Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara, Türkiye
 • Toprak R., Girgin İ., Aktifleştirilmiş Klinoptilolit İle Deri Sanayi Atık Sularından Kromun Giderilmesi,1999 Toptaş, A. , “Deri Teknolojisi”, İstanbul, 1993
 • Tunay O, Kabdasli I, Orhon D, Ates E. Characterization And Pollution Profile Of Leather Tanning Industry İn Turkey. Water Sci Technol 1995;32:1–9.
 • Tünay, O., Övez, S., Alp, K., Şakar, S., Sunter, İ. “Endüstriyel Atıksuların Ön Arıtılması”, Teknoloji İletimi Semineri No 1, O. Tünay, D. Orhon Ve A. Bederli (Eds.), Sayfa 306, 1991
 • Tünay, O., Orhon, D. And Kabdaşlı, I., 1994. Pretreatment Requirements For Leather Tanning İndustry Wastewaters, Wat. Sci. Tech., 29(9), 121-128
 • Tünay, O., Kabdaşlı, I., Orhon, D. And Cansever, G., 1999. Use And Minimization Of Water İn Leather Tanning Processes, Wat. Sci. Tech., 40(1), 237-244
 • Üstün, G.E., Solmaz, S.K.A, Kestioğlu, K., Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtımı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2004;9-1
 • Www.Epa.Gov/Ttnchie1/Ap42/Ch09/Final/C9s15.Pdf , Alındığı Tarih: 12 Ocak 2010.
 • Vankar, P.S. And D. Bajpai, 2008. Phyto-Remediation Of Chrome-Vı Of Tannery Effluent By Trichoderma Species. Desalination, 222: 255-262.
 • Vlyssides A. G., İsrailides C. J. (1997): “Detoxification Of Tannery Waste Liquors With An Electrolysis Siystem”, Environmental Pollution, Vol. 97, P. 147-152.
 • Vijayaraghavan, K. & Murthy, D. V. S. 1997. Effect of toxic substances in anaerobic treatment of tannery wastewaters. Bioprocess Engineering, 16, 151-155.
 • Vijayaraghavan, K, Ramanujam TK, and Balasubramanian N. 1999. In Situ hypochlorous acid generation fort he treatment of distillery spent wash. Industrial Engineering Chemistry Research 38:2264-2267
 • Yonar, T. (2005a) Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Organik Kirliliklerin Giderilmesi Ve Bu Yöntemin Küçük Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksulara Uygulanması, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa, 194 S.
 • Zhou, H. And Smith, D. W. (2002) Advanced Technologies İn Water And Wastewater Treatment, J. Environ. Eng. Sci., 1, 247-264.
 • 8. Kalkınma Planı (2001). Deri Ve Deri Mamulleri Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Hande KÜÇÜKPELVAN

Author: Canan CAN YARIMTEPE

Author: Nilgün AYMAN ÖZ

Bibtex @review { comufbed317004, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {59 - 96}, doi = {10.28979/comufbed.317004}, title = {Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları}, key = {cite}, author = {KÜÇÜKPELVAN, Hande and CAN YARIMTEPE, Canan and AYMAN ÖZ, Nilgün} }
APA KÜÇÜKPELVAN, H , CAN YARIMTEPE, C , AYMAN ÖZ, N . (2017). Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 59-96. DOI: 10.28979/comufbed.317004
MLA KÜÇÜKPELVAN, H , CAN YARIMTEPE, C , AYMAN ÖZ, N . "Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 59-96 <http://dergipark.org.tr/comufbed/issue/29521/317004>
Chicago KÜÇÜKPELVAN, H , CAN YARIMTEPE, C , AYMAN ÖZ, N . "Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 59-96
RIS TY - JOUR T1 - Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları AU - Hande KÜÇÜKPELVAN , Canan CAN YARIMTEPE , Nilgün AYMAN ÖZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28979/comufbed.317004 DO - 10.28979/comufbed.317004 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 96 VL - 3 IS - 1 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.317004 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.317004 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları %A Hande KÜÇÜKPELVAN , Canan CAN YARIMTEPE , Nilgün AYMAN ÖZ %T Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 3 %N 1 %R doi: 10.28979/comufbed.317004 %U 10.28979/comufbed.317004
ISNAD KÜÇÜKPELVAN, Hande , CAN YARIMTEPE, Canan , AYMAN ÖZ, Nilgün . "Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (May 2017): 59-96. https://doi.org/10.28979/comufbed.317004