Year 2018, Volume , Issue 13, Pages 173 - 191 2018-11-26

Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük
The Structual Integrity in Suphaniye Qaside For Hazim Al-Kartacanne From Andalus Poets

Adnan Arslan [1]

38 199

Hicri 7. yüzyıl’ın önde gelen Endülüs şairlerinden ve edebiyat eleştirmenlerinden olan Kartâcennî, edebiyat eleştirisi alanında telif etmiş olduğu Minhâcu’l- buleğâ adlı eserinde, Aristo gibi antik Yunan filozoflarının edebiyat eleştirilerinden istifade ederek özgün bir eleştiri yöntemi ortaya koymuştur. Arap edebiyatının batı birikimini özümseyerek şiire biçim bakımından yeni açılımlar sunduğu Endülüs edebiyatının duayen isimlerinden Kartâcennî, edebi yapıtların amacının “gerçeği olduğu gibi yansıtması” teorisinden hareketle şiirde mana bütünlüğü ilkesini savunmuş ve şiirin tüm unsurlarıyla bu yapısal bütünlüğü sağlamasının önemine vurgu yapmıştır. Bu makale, Kartâcennî’nin bu teorisini üzerinde başarılı bir şekilde uyguladığını düşündüğümüz “Sübhâniye” kasidesini araştıracaktır. Giriş bölümünde şairin hayatı hakkında kısa bir bilgi verilecektir. Birinci bölümde Kartâcennî’nin Minhâcu’l-Büleğâ eserindeki “yapısal bütünlük” konusu ele alınacaktır. İkinci bölümde ise, yapısal bütünlüğün bahsedilen kasidede nasıl işlendiği incelenecektir. 

Kartacani, one of the leading 7th-century Andalusian poets and literary critics, has published a unique method of criticism in his work Minhâcu'l-Bulaga, which he has written in the field of literary criticism, benefiting from literary criticisms of ancient Greek physiologists such as Aristotle. Kartacenni, one of the veteran names of Andalusian literature, who has begun to open new ways in terms of poetry by assimilating the western accumulation of Arabic literature, advocated the principle of unity in poetry with the motive of the purpose of literary works as "reflecting the truth as it is" and emphasized the necessity of providing this structural integrity with all elements of poetry. This article will investigate the "Subhâniye" shades where Kartacanî thought that he successfully applied this theory. At the introduction, a brief information about the life of the poet will be given. In the first part, the "structural integrity" of Kartacanî's work Minhâcu'l-Bulega will be discussed. In the second part, it will be examined how the structural integrity is handled by the said kaside.

  • Aşkın, Zehragül, Cılız, Feyruze, “Platon’da Güzel, Aletheia ve Sanat İlişkisi”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 6/1, 2016, 195-209.
  • Bağdâdî, İsmail Paşa, Hediyyetu’l-Ârifîn, Medresetu’t-târîhi’l-Arabî, İstanbul, 1951. Divlekçi, Celalettin, “Tarihsel Süreç İçerisinde Üsluba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi-II”, AÜİFD, 1, 2008, s. 223-252.
  • Durmuş, İsmail, “Kartacenni”, DİA, TDV, İstanbul, 2001. Hafız, Muharrem, “Platon, Aristoteles ve Plotinus’ta Mimesis Teorisi”, Journal of Islamic Research, 26/1, 2015, s. 45-52.
  • İsâ, Bekûş, Mâhiyyetu’ş-şi’r fî binâi’l-kasîde lede’l-Hâzim el- Kartâcennî, (Yüksek lisans Tezi), el-Cumhûriyetu’l-Cezâîriyyetu’t-Dimukrâtiyye, Kulliyetu’l-âdâb, el-Cezâyir, 2013-2014. Kartâcennî, Hâzim, Minhâcu’l- buleğâ ve sirâcu’l-udebâ, tah: Muhammed el-Habib b. Hûca, Dâru’l- Garbi’l-İslâmî, ty.
  • Kartâcennî, Hâzim, Dîvânu Hâzim el-Kartâcennî (tah: Osmân el-Ka’âk), Dâru’s-sekâfe, Beyrut, ty.
  • Ötgün, Cebrail, “Sanat Yapıtına Yaklaşım Biçimleri”, Sanat ve Tasarım Dergisi, sayı 2, s. 159-178.
  • Öznurhan, Halim, “Aristoteles Poetika’sının Arap Edebiyatındaki Yansımaları”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/1 (2004): 257-284.
  • Öznurhan, Halim, Hazim el-Kartâcennî Arap Dili ve Belagatı Şiiri ve Edebi Tenkidi Hakkında Görüşleri, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2004.
  • Revvâk, Hûriye, Maksûratu Hâzim el-Kartâcennî ve madmûnuhâ ve teşkîluhâ’l-cemâlî, (Doktora Tezi), Câmiatu’l-Hâc Hadır, Kulliyetu’l-âdâb ve’l-ulûmil’-İslâmiyye, el-Cezâyir, 2009-2010.
  • Ülger, Emir, “Platon’un Sanat Kuramının Düşünsel Evrimi”, FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 Güz, sayı:16, s. 15-28.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Adnan Arslan (Primary Author)

Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { comuifd488038, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {173 - 191}, doi = {}, title = {Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük}, key = {cite}, author = {Arslan, Adnan} }
APA Arslan, A . (2018). Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (13), 173-191. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/40600/488038
MLA Arslan, A . "Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 173-191 <http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/40600/488038>
Chicago Arslan, A . "Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 173-191
RIS TY - JOUR T1 - Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük AU - Adnan Arslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 191 VL - IS - 13 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük %A Adnan Arslan %T Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük %D 2018 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 13 %R %U
ISNAD Arslan, Adnan . "Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 13 (November 2018): 173-191.
AMA Arslan A . Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (13): 173-191.
Vancouver Arslan A . Endülüs Şairlerinden Hazim El-Kartâcennî’nin Sübhâniye Kasidesinde Yapısal Bütünlük. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (13): 191-173.