Year 2018, Volume 18, Issue 1, Pages 421 - 450 2018-06-30

Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri

Fuat İSTEMİ [1]

98 246

Müslümanların ikinci halifesi Hz. Ömer’in Müslüman oluşuyla ilgili birbirleriyle çelişen rivayetlerin Hadis ve Tarih (Siyer/Meğazi) kaynaklarımızda yer aldığını görmekteyiz. Bu rivayetlerin birinde Hz. Ömer, Resulullah’ı (a.s.) öldürmek üzere öfkeli bir şekilde evinden çıkmış, fakat kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğunu öğrenince yolunu değiştirerek onların evine yönelmiş ve dinlediği Kur’an’dan etkilenerek Müslüman olmuştur. İkinci rivayette ise Hz. Ömer içki içmek amacıyla dışarı çıkmış fakat içki bulamadığı için tavaf etmek amacıyla Kabe’ye gelmiştir. Kabe’de Hz. Peygamber’in namaz kıldığını görünce, gizlice onu dinlemiş ve Hz. Peygamber’in okuduğu Kur’an’dan etkilenerek Müslüman olmuştur. Üçüncü rivayette ise Hz. Ömer Resulullah’a eziyet etmek amacıyla onu takip etmiş ve Hz. Peygamber’in namaza durmasının ardından Hz. Peygamber’in okuduğu ayetleri dinlemiş ve okuduğu ayetlerden etkilenerek Müslüman olmuştur. Hz. Ömer’in Müslüman olmasına dair nakledilen bu rivayetlerden birincisi şöhret kazanmış ve geçmişten günümüze kadar yazılan siyer kitaplarının hemen hemen tamamında yer almıştır. Diğer rivayetler ise zamanla önemini kaybetmiş ve özellikle de son yıllarda yazılan eserlerde neredeyse hiç yer almamıştır. Hz. Ömer’in nasıl Müslüman olduğunu tespit etmek amacıyla bu rivayetlerden hangisinin sahih olduğunu, hadis usulü açısından inceledik. Yaptığımız araştırma neticesinde bu rivayetlerin daha çok siyer kitaplarında yer aldığını hadis kitaplarından ise Kütüb-i Sitte’de yer almayıp daha tâli kaynaklarda yer aldığını müşahede ettik. Üç rivayeti de hadis usulüne göre incelediğimizde meşhur olan birinci rivayetin isnad açısından diğer iki rivayetten daha sahih olduğu sonucuna ulaştık.
Hz. Ömer, Hadis, Siyer, Metodoloji, İsnad, Rivayet
 • ÂMİDÎ, Seyfuddin Ebû’l- Hasan Ali b. Ali b. Muhammed, el-İhkam fî Usûli’l-Ahkam, Dâru’l-Kutûbi’l-İlmiyye, Beyrut 1985.
 • ASKALÂNİ, İbn Hacer, Lîsanu’l-Mîzan, Haz. Abdulfettah Ebû Ğudde, Mekte-betu’l-Matbaati’l-İslamiye, Beyrut 2002.
 • ASKALÂNİ, İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzib, Haz. Beşar Avâr Ma’ruf, Şuayp el-Arnavut, Müessesetu’r-Risale, Beyrut 2013.
 • ASKALÂNİ, Nüzhetü’n-Nazar fi Şerhi Nuhbeti’l-Fiker, Mektebetü’l-Asriyye, Bey-rut 2009.
 • ÂŞIKKUTLU, Emin, Hadiste Rical Tenkidi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-tesi Yayınları, İstanbul 1997.
 • AYNÎ, Ebû Muhammed Bedruddin Mahmud b. Ahmed b. Musa el-Hanefi, Me-ğani’l-Ahyar fi Şerhi Esami Ricali Meani’l-Âsar, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiye, Beyrut 1971.
 • AZİMLİ, Mehmet, "Hz. Ömer'in Müslüman Oluşuyla İlgili Rivayete Farklı Bir Yaklaşım", İslamiyat, cilt: VI, sayı: l (Ocak-Mart 2003), s. 172-183.
 • AZİMLİ, Siyeri Farklı Okumak I, İkinci Basım, Ankara Okulu Yayınları, An-kara Eylül 2009.
 • BABANZÂDE, Ahmed Naim, Hadis Usûlü ve Tarihi, Haz. Hasan Karayiğit, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2010.
 • BÂCİ, Ebû’l-Velid Süleyman b. Halef b. Sa’d b. Eyyüp el-Mâliki, tt-Ta’dîl ve’t-Tecrîh limen Harrace anhu Buhârî fi Câmii’s-Sahîh, thk. Ahmed Lübzar, Vizaretu’l-Evkaf ve Şuûnu’l-İslamiyye, Mağrib 2010.
 • BEYHÂKİ, Ahmed b. el-Hüseyin, Delâilu’n-Nubuvve, thk. Abdulmu’ti Kal’aci, Daru’l-Kutubi’l-İlmiye, Beyrut 1985.
 • BUHARİ, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. Muğîre el-Cu’fi, Kitabu’t-Târihi’l-Kebir, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut trs.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4899-0360
Author: Fuat İSTEMİ (Primary Author)

Bibtex @research article { cuilah440717, journal = {Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)}, issn = {1303-3670}, eissn = {2564-6427}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {421 - 450}, doi = {10.30627/cuilah.440717}, title = {Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri}, key = {cite}, author = {İSTEMİ, Fuat} }
APA İSTEMİ, F . (2018). Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 18 (1), 421-450. DOI: 10.30627/cuilah.440717
MLA İSTEMİ, F . "Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 421-450 <http://dergipark.org.tr/cuilah/issue/38146/440717>
Chicago İSTEMİ, F . "Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 421-450
RIS TY - JOUR T1 - Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri AU - Fuat İSTEMİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30627/cuilah.440717 DO - 10.30627/cuilah.440717 T2 - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 450 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-3670-2564-6427 M3 - doi: 10.30627/cuilah.440717 UR - https://doi.org/10.30627/cuilah.440717 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri %A Fuat İSTEMİ %T Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) %P 1303-3670-2564-6427 %V 18 %N 1 %R doi: 10.30627/cuilah.440717 %U 10.30627/cuilah.440717
ISNAD İSTEMİ, Fuat . "Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 / 1 (June 2018): 421-450. https://doi.org/10.30627/cuilah.440717