Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 254 - 267 2018-11-30

TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

KONUR ALP DEMİR [1]

56 171

Tarım bir ülkenin kalkındırılması için önemli bir etken konumundadır. Sanayinin üretkenliği ve kolaylıkları ile tarımı geride bıraktığı düşünülse de tarım her zaman için birinci sırada yer alacaktır. Çünkü tarım olmadan insanın geleceği tehlike altındadır. Bu derece önemli bir değere sahip bir faaliyetin yıpratılmasına izin verilmemesi gerekmektedir. Tarım üreticileri emeklerinin karşılığını alamamakta ve tüketici ise olması gereken fiyatın üzerinde alım yapmaktadır. Bu durum üreticinin kazancını olumsuz yönde etkilemekte ve üretimden vaz geçirerek başka alanlara yönlendirmekte, tüketicinin alım gücünü zorlamakta ve devletin ise tarım politikalarına zarar vermektedir. Bu olumsuzluklar ile mücadelede üretici ile tüketici arasındaki fazlalık oluşturan aracıların kaldırılarak, bunların yerine belediyelerin getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada üretici ile tüketici arasında yalnızca belediyelerin yer alması gerekliliğine vurgu yapılmakta ve yeni bir model önerisi getirilmektedir. Bu sayede üretici emeğinin karşılığını alabilecek, belediyelerde istihdam artacak ve tüketici ise olması gereken fiyat seviyesinde tarımsal ürünlere ulaşabilecektir.


Belediye, Komisyoncu, Kooperatif, Tarım
  • Almanya Ülke Raporu (2017). Gaziantep Sanayi Odası Almanya Ülke ve İhracat Raporu, Temmuz, 2017.<http://www.gso.org.tr/userfiles/file/Sayfalar/Almanya%20%C3%9Clke%20Raporu%20Temmuz%202017.pdf>, (Erişim Tarihi: 25.02.2018).Almanya Ülke Raporu Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü (2016). Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği, Ocak 2016.Bijman, Jos; Ger van der Sangen; Krijn J. Poppe & Bart Doorneweert (2012). Support For Farmersˈ Cooperatives (Country Report The Netherlands), Wageningen: Wageningen UR.Can, Mehmet Ferit ve Engin Sakarya (2012). “Dünya ve Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık Kooperatiflerinin Tarihsel Gelişimi, İktisadi Önemi ve Mevcut Durumu”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, Cilt: 83, Sayı: 1, s. 27-36.Csaki, Csaba; John Nash; Vera Matusevich & Hoger Kray (2002). Food and Agricultural Policy in Russia: Progress to Date and the Road Forward, World Bank Technical Paper No: 523, World Bank Publications, Washington, D.C., The USA.Demir, Konur Alp (2017). Cumhuriyet Dönemi Belediyecilik Kanunları ve Yerel Seçimleri (1923-2014), İmaj Yayınevi, Ankara.Demir, Konur Alp (2013). “6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeni Yerel Yönetim Sistemi: Mahalle Yönetimine Geçiş Köy Yönetiminin Sonu mu?”, Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR XI) Bildiriler Kitabı, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Samsun, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Basımı, s. 243-256.Devlet Denetleme Kurulu Raporu (2006). T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nün 2002, 2003, 2004 Yılları Eylem Ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesine İlişkin Rapor, Sayı: 2006 /3, Tarih:22/03/2006.<http://akgul.bilkent.edu.tr/ddk/ddk19.pdf>, (Erişim Tarihi: 26.02.2018).Doğan, Zeki; Seçkin Arslan ve Ayberk Nuri Berkman (2015). “Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 29-41.Dünden Bugüne TMO, <http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=13>, (Erişim Tarihi: 26.02.2018).Golovina, Svetlana; Jerker Nilsson & Axel Wolz (2011). “The Development of Agricultural Production Co-operatives in the Russian Federation”, 5th International Conference On Economics and Management of Networks, December 1-3, 2011, Limassol, Cyprus, pp. 1-18.<https://emnet.univie.ac.at/uploads/media/Golovina_Nilsson_Wolz.pdf>, (Erişim Tarihi: 24.02.2018).Gül, Hüseyin; Hakan Mehmet Kiriş; Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı (2014). Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara.Gülçubuk, Bülent; Nuray Kızılaslan; Dilek Eroğlu; Mustafa Kan; Erkin Soysaldı ve Gülce Olgun (2015). “Kırsal Kalkınma Paradigması ve Yeni Arayışlar”, TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 2, 12-16 Ocak 2015, Ankara, s. 1360-1382.Grouiez, Pascal (2014). “Farming Strategies Regarding “Social Responsibility” In The Russian Agricultural Sector”, East-West Journal of Economics And Business, Volume: 17, No: 1, pp. 63-84.Heide, C. Martijn van der; Huib J. Silvis & Wim J.M. Heijman (2011). “Agriculture In The Netherlands: Its Recent Past, Current State And Perspectıves”, APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce Volume: 5, No: 1-2. - ISSN 1789-221X - p. 23-28.Keleş, Ruşen (2012). Yerinden Yönetim ve Siyaset, Genişletilmiş 8. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul. Milli Eğitim Bakanlığı (2011). “Pazarlama ve Perakende”, Toptancılık (341TP0008), Ankara.<http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Toptanc%C4%B1l%C4%B1k.pdf>, (Erişim Tarihi: 22.02.2018).Ptitsin, Alexandre (2009). Cooperative Sector In Russia and the Implementation of the ILO Recommendation No. 193 In The Development Of Different Russia Cooperative Trends, Analytical Report, ISBN: 978-92-2-022153-2, International Labour Office (Print), Moscow. Rooij, Sylvia Monique de; Seyfi Özgüzel ve Kamil Ufuk Bilgin (2017). “Türk Kooperatif Yönetim Performansına Etkisi Açısından Toplumsal İletişim Ağı Kooperatifçilikte Hollanda Örneği “NAUTILUS” ”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt: 52, Özel Sayı, s. 811-835.İller İdaresi Genel Müdürlüğü, <https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx>, (Erişim Tarihi: 10.02.2018).İnan, İsmail Hakkı; Burçin Başaran; Gamze Saner; Murat Yercan; Çağdaş İnan ve Ömer Özdoğan (2010). “Türk Tarım Kooperatiflerinin AB Tarım Kooperatiflerine Uyumu Ve Tarımsal Sanayiye Etkileri”, Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 1-2, 11-15 Ocak 2010, Ankara, s. 1321-1341.İnan, İsmail Hakkı (2008). Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2008-73, İstanbul.İnan, İsmail Hakkı (2004). Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004-40, İstanbul.Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Planları, <http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx>, (Erişim Tarihi: 12.02.2018).Rehber, Erkan (2018). Tarımda Örgütlenme ve Sorunları, <http://www.erekonomi.com/orgut.pdf>, (Erişim Tarihi: 10.02.2018). Şahin, Yusuf (2014). Yerel Yönetimler, 1. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa. Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği, <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100527-4.htm>, (Erişim Tarihi: 21.02.2018).Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, <http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=370>, (Erişim Tarihi: 03.03.2018).Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü, Kooperatif, <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a7f445dcb23a4.14951436>, (Erişim Tarihi: 10.02.2018).Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020 (2015). T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, <http://kkp.tarim.gov.tr/sp/UKKS%20(2014-2020).pdf>, (Erişim Tarihi: 12.02.2018).Yercan, Murat (2007). “Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımın Örgütlenme Deseni ve Tarımsal Kooperatifler”, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, s. 19-29.6 Aralık 2012 Tarih ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf>, (Erişim Tarihi: 10.02.2018).13 Temmuz 2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>, Erişim Tarihi: 01.07.2016.16 Haziran 2000 Tarih ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun,<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4572.pdf>, (Erişim Tarihi: 12.02.2018).1982 Anayasası, <https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf>, (Erişim Tarihi: 09.02.2018).17 Haziran 1982 Tarih ve 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.233.pdf>, (Erişim Tarihi: 26.02.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: KONUR ALP DEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf407699, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {254 - 267}, doi = {}, title = {TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ}, key = {cite}, author = {DEMİR, KONUR ALP} }
APA DEMİR, K . (2018). TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 254-267. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/407699
MLA DEMİR, K . "TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 254-267 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/407699>
Chicago DEMİR, K . "TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 254-267
RIS TY - JOUR T1 - TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ AU - KONUR ALP DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 267 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ %A KONUR ALP DEMİR %T TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİR, KONUR ALP . "TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 254-267.
AMA DEMİR K . TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 254-267.
Vancouver DEMİR K . TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 267-254.