Year 2016, Volume , Issue 48, Pages 64 - 78 2016-04-28

KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
AN EMPIRICAL ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PEACE AND DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVE OF GLOBAL PUBLIC GOODS

Fazlı Yıldız [1]

235 736

Ülkelerde barış koşullarını oluşturmak güvenlik ile ilgili sorunlara karşı belirli bir zaman aralığında girişilen siyasi bir uğraş iken, kalkınma stratejileri ise istikrar koşulları altında yürütülen uzun vadeli bir stratejidir. Barış ve kalkınma ikilisi hem bir ülkede, hem de bir bölge veya küresel ölçekte birbirini destekleyen süreçleri kapsamaktadır. Bu çalışmada, barış ve kalkınma ilişkisi ampirik olarak test edilmiştir. Çalışmada, ekonomik kalkınma ve barış ilişkisi, 93 ülkenin 2007-2013 yılları arasındaki yıllık verileri esas alınarak, panel veri analiziyle en küçük kareler yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda sosyo-politik istikrar, yani barış koşullarının varlığı ile ekonomik kalkınma arasında doğrusal ve istatistiksel olarak da anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

While forming the conditions of peace in countries is a political occupation which is undertaken in a specified time period against the problems concerning security, development strategies are long term strategies which are conducted under stabilization conditions. Peace and development involve the processes which prop up themselves both in a country and in the scale of regional or global. In this study, the relationship between peace and development are tried to test as empirical. The relationship between economic development and peace are examined with panel data analysis by using the least square method on the basis of the data between the years of 2007-2013 related to 93 countries in the study. As a result of the analysis which is applied it is found that there are statistical and linear relationships between socio-politic stabilization – namely the availability of peace conditions- and economic development. 

 • Ağır, H. & Kar, M. (2010). Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 47 (539), ss. 13-32.
 • Akçiçek, A., (2015). 2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı, Stratejik Düşünce Enstitüsü Rapor, Mart 2015, http://www.sde.org.tr/, (Erişim Tarihi: 16.06.2015).
 • Altay, H., Ekinci, A. & Peçe, M.A. (2013). Ortadoğu’da Terörün Ekonomik Etkileri: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Üzerine Bir İnceleme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, ss. 267-288.
 • Asteriou, D. & Price, S. (2001). Political Instability and Economic Growth: UK Time Series Evidence, Scottish Journal of Political Economy, 48 (4), pp. 383-399.
 • Butkiewicz, J.L. & Yanıkkaya, H. (2005). The Impact of Sociopolitical Instability on Economic Growth: Analysis and Implications, Journal of Policy Modeling, 27(5), pp.629-645.
 • Dumas, L.J., (2006). Development and Peace: A Virtuous Circle? Exploring the Power and Limits of the Relationship, Tenth Annual Conference on Economics and Security: June 22-24 2006, City College, Thessaloniki, Greece, https://www.utdallas.edu/~ljdumas/ Devel%20&%20Peace.doc, (Erişim Tarihi: 02.06.2015).
 • Eckstein, Z. & Tsiddon, D. (2004). Macroeconomic Consequences of Terror: Theory and the Case of Israel, Journal of Monetary Economics, 51, pp. 971-1002.
 • Fielding, D., (2003). Modeling Political Instability and Economic Performance: Israeli Investment during the Intifada, Economica, 70 (277), pp. 159 – 186.
 • Gümüş, E. (2013). Uluslararası Kamu Malları Kavramı, İçinde: Uluslararası Kamu Maliyesi (Editörler: Tekin, F. ve Arslan, O.), Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2919, ss. 26-44.
 • Güzeldere, H. & Sarıoğlu, S.E., (2012). Varlık Fiyatlamada Fama-French Üç Faktörlü Model’in Geçerliliği: İMKB Üzerine Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 3(2), ss. 1-19.
 • Han, E. (2012), Kalkınma ve Azgelişmişlik, İçinde: İktisadi Kalkınma ve Büyüme (Editör: Kutlu, E.), Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1575, ss. 1-24.
 • Ho, K.M. & Dinov, I. (2013). An Empirical Study on Economic Prosperity and Peace, Ucla Undergraduate Science Journal, 26, pp. 30-41.
 • Hotunluoğlu, H. & Özçağ, M., (2012). İnternet Kullanımı ve Vergi Gelirlerine Etkisi: OECD Üyesi Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz, Maliye Dergisi, Sayı: 163, ss. 354-366.
 • IEP (2015). Global-Peace-Index-Report 2015, http://economicsandpeace.org/, (Erişim Tarihi: 16.08.2015).
 • IEP (2015). Institute for Economics and Peace (online), http://economicsandpeace.org/, (Erişim Tarihi: 14.08.2015).
 • Kaul, I., Grunberg, I. & Stern, M.A. (1999). Defining Global Public Goods, içinde: Global Public Goods, UNDP (The United Nations Development Programme), New York Oxford University Press, http://web.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/globalpublicgoods.pdf, (Erişim Tarihi: 03.07.2015).
 • Kirmanoğlu, H., Yılmaz, B.E. & Susam, N. (2006). Maliye Teorisi’nin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar(Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı), Maliye Dergisi, 150, ss. 25-52.
 • Korkmaz, T., Yıldız, B. &Gökbulut, R.İ. (2010). FVFM’nin İMKBU 100 Endeksindeki Geçerliliğinin Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi, İstanbul University Journal of the School of Business Administration, 39(1), ss. 95-105.
 • Ludovic, C.J., (2003). Democracy and Growth : A Relationship Revised, Eastern Economic Journal, 29, pp.1-19.
 • Sandalcılar, A.R. (2013). Democracy and Growth: Evidence from Transition Economies, American International Journal of Contemporary Research, 3(1), pp. 63-75.
 • Santhirasegaram, S. (2008). Peace and Economic Growth in Developing Countries: Pooled Data Cross –Country Empirical Study, International Conference on Applied Economics – ICOAE 2008, pp.807-814, http://www.researchgate.net, (Erişim Tarihi: 20.06.2015).
 • Smoljan, J. (2003). The relationship Between Peace Building and Development, Conflict, Security & Development, 3(2), pp. 233-250, http://dx.doi.org/10.1080/ 1467880032000126930, (Erişim Tarihi: 22.06.2015).
 • Tavares, J., (2004). The Open Society Assesses Its Enemies: Shocks, Disasters and Terrorist Attacks, Journal of Monetary Economics, 51, pp. 1039-1070.
 • UNDP (2014). Human Development Report 2014 (online), http://hdr.undp.org, (Erişim Tarihi: 06.08.2015).
 • UNDP (2015). International Human Development Indicators (online), http://hdr.undp.org, (Erişim Tarihi: 19.08.2015).
 • WB (2015). World Development Indicators (WDI online), http://www.data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, (Erişim Tarihi: 28.08.2015).
 • Yanar, R. (2014). Kalkınma Ekonomisinin Kapsamı, Kalkınma Sürecinin Ölçülmesi ve Kalkınma Sürecini Belirleyen Etmenler, İçinde: Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma (Editör: Bekmez, S.), Elif Yayınevi, ss. 2-18.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fazlı Yıldız
Institution: DUMLUPINAR UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 28, 2016

Bibtex @ { dpusbe283166, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {64 - 78}, doi = {}, title = {KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Yıldız, Fazlı} }
APA Yıldız, F . (2016). KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 64-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283166
MLA Yıldız, F . "KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 64-78 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283166>
Chicago Yıldız, F . "KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 64-78
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ AU - Fazlı Yıldız Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 78 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ %A Fazlı Yıldız %T KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD Yıldız, Fazlı . "KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (April 2016): 64-78.
AMA Yıldız F . KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 64-78.
Vancouver Yıldız F . KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN BARIŞ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 78-64.