Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıldız AYANOĞLU [1] , Ayşegül CİĞER [2] , Hüseyin ABUHANOĞLU [3] , Sinan AYDIN [4]

235 515

In this study, it is aimed to investigate whether there is a difference between socio-cultural characteristics and learning approaches of bachelor and associate degree students studying in the department of business administration. The research was carried out on 591 students studying in Department of Business Administration under Faculty of Economics and Administrative Sciences within Gazi University (BA), Department of Business Management and Department of Accounting and Tax Application under School of Social Sciences within Akdeniz University (Associate Degree) by using a questionnaire. In the research, “Regulated Two-Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F)” for determining learning approaches was put to use. As a result of the study, it was found that associate degree students prefer the surface learning approach more with respect to undergraduate students. This could be caused by having received the similar education during the secondary school and being under time pressure because of having two-year of school time
Öğrenme yaklaşımı; öğrencinin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran, öğrenmenin niteliğini belirleyen, öğrencinin öğrenme konusunu ele alma niyetine bağlı olarak ortaya çıkan yönelimini (anlam arama, ezberleme, vb.) ifade eden, ayrıca öğrencilerin nasıl öğrendiklerini ortaya çıkarmaya ve öğrenme süreçlerini geliştirmeye çalışan bir araçtır. Bu çalışma ile lisans ve önlisans eğitim düzeylerinde işletme alanında eğitim gören öğrencilerin sosyo-kültürel özellikleri ile öğrenme yaklaşımları arasında fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinde eğitim gören 591 lisans ve önlisans öğrencisi üzerinde anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada Önder ve Beşoluk tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği (R-SPQ-2F) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda önlisans öğrencilerinin, lisans öğrencilerine nazaran yüzeysel öğrenmeyi daha fazla tercih ettikleri bulgularına ulaşılmıştır. Bunun nedeni önlisans öğrencilerinin orta öğretimleri sırasında benzer eğitimleri almış olmalarına ve eğitim süresinin kısa olmasının üzerlerindeki zaman baskısını artırmasına bağlanabilir
 • Ak, Şerife (2008). A conceptual Analysis on the Approaches to Learning. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (3), 720- 770
 • Altun, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Üniversite Türüne, Öğrenim Görülen Alana ve Cinsiyete
 • Göre İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 2: Makale No:26 Arslantaş,H.İ., Özkan, M.,Külekçi,E.,(2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik
 • Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 395-407
 • Bakış, O.,Levent, H.,Insel, A.,Sezgin, P.,(2009). Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri. Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi.
 • Batı, H.A., Tetik, C., Gürpinar E., (2010). Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği Yeni Şeklini Türkçeye Uyarlama ve Geçerlilik
 • Güvenirlilik alışması. Türkiye Klinikleri J.MEd.SCI 30, (5):1639-1646
 • Beşoluk, Ş., Önder, İ., (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Eğilimlerinin
 • İncelenmesi. İlköğretim online, 9 (2), 679-693
 • Biggs, J. Kember, D., Leung, D.Y.P. (2001). The revised two-factor study process questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of
 • Educational Psychology 71: 133–149 Chan, K., (2003). Hong Kong Teacher Education Students’ Epistemological Beliefs and Their Relations with Conceptions of
 • Learning and Learning Strategies. Choy, J.L.F., O’grady, G, Rotgans, J.I. (2011). Is the Study Process Questionnaire (SPQ) a good predictor of academic achievement? Examiningthe mediating role of achievement-related classroom behaviours. Ins Sci, 40:159-172
 • Çalışkan, M., Yurt, E., Aydin, M., (2013). Düzenlenmiş İki Faktörlü Öğrenme Yaklaşımları Envanteri’nin (R-F-LPQ)
 • Geçerliliğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Sınanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD,14 (2), Ağustos, 107-121
 • Ekinci, N. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 74-88
 • Ekinci, N., Ekinci, C.E., (2011). Bazı Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Programları Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları.
 • Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, (26), 230-247
 • Ellez, A.M., Sezgin, G., (2002). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları. V.Ulusal Fen Bilimleri Kongresi, ODTÜ Ankara, 12-18 Eylül 2002
 • Emila, O., Bloomfield, L., Rotern, A. (2012). Measuring student’ approaches to learning in different clinical rotation. BMC
 • Medical Education , (12), 114 Entwistle, N., McCune V., (2004). The Conceptual Bases of Strategy Inventories. Educational Psychology Review, 16 (4) 325- 345
 • Groves, M., (2005). Problem-Based Learning and Learning Approach: Is There A Relationship?. Advances in Health Sciences Education, (10), 315-326
 • Kandemir, O., Kaya,F.,(2010). Gelir Dağılımının Yüksek Öğrenimde Fırsat Eşitliğine Etkisi: Türkiye’de Özel Üniversite
 • Gerçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 557-566
 • Li, Y., Chen, P., Tsai S., (2008). A comprasion of the learning Styles Among Different Nursing Programs in Taiwan:
 • Implications for Nursing Education. Nursing Education Today, 28, 70-76
 • Ozan, C., Köse, E, Gündoğdu, K. (2012). Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının
 • İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2, (2), 76-92
 • Ozan, C., Çiftçi, M. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Tercihleri ve Öğrenmeye İlişkin Algılarının
 • İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (1), 56-66
 • Önder, İ., Beşoluk, Ş. (2010). Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeğinin (R-SPQ-2F) Türkçeye Uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35 (157), 55-67
 • Özer, B. (2002). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Eğitim Programlarında Öğrenme Stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, (1):17-32
 • Pandey, P., Zimitat, C. (2006). Medical Students’ Learning of Anatomy: Memorisation, Understanding and Visualisation.
 • Blackwell Publishing Ltd. Medical Education 41: 7-14
 • Senemoğlu, N. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 65-80
 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu V., Akyüz, K. (2005). Anket Yöntemi ile Bilimsel Araştırma, Songür Yayıncılık, Ankara, 43-48, 85- 99
 • Şengönül, T. (2013). Sosyal Sınıfın Boyutları Olarak Gelirin, Eğitimin ve Mesleğin Ailelerdeki Sosyalleşme-Eğitim Süreçlerine
 • Etkisi. Eğitim ve Bilim, 38 (167), 128-143
 • Yılmaz M.B., Orhan F., (2011). Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 70-83.
 • Zhang, H., Lambert,V.,(2008). Critical Thinking Dispositions and Learning Styles of Baccalaureate Nursing Student From
 • China. Nursing and Health Sciences, 10, 175-181
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yıldız AYANOĞLU

Author: Ayşegül CİĞER

Author: Hüseyin ABUHANOĞLU

Author: Sinan AYDIN

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @ { dpusbe65983, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AYANOĞLU, Yıldız and CİĞER, Ayşegül and ABUHANOĞLU, Hüseyin and AYDIN, Sinan} }
APA AYANOĞLU, Y , CİĞER, A , ABUHANOĞLU, H , AYDIN, S . (2015). 9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65983
MLA AYANOĞLU, Y , CİĞER, A , ABUHANOĞLU, H , AYDIN, S . "9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65983>
Chicago AYANOĞLU, Y , CİĞER, A , ABUHANOĞLU, H , AYDIN, S . "9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Yıldız AYANOĞLU , Ayşegül CİĞER , Hüseyin ABUHANOĞLU , Sinan AYDIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Yıldız AYANOĞLU , Ayşegül CİĞER , Hüseyin ABUHANOĞLU , Sinan AYDIN %T 9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD AYANOĞLU, Yıldız , CİĞER, Ayşegül , ABUHANOĞLU, Hüseyin , AYDIN, Sinan . "9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.
AMA AYANOĞLU Y , CİĞER A , ABUHANOĞLU H , AYDIN S . 9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.
Vancouver AYANOĞLU Y , CİĞER A , ABUHANOĞLU H , AYDIN S . 9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.