Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR
20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR

Ayşen ALTUN ADA [1] , Zehra KILIÇ [2]

542 744

Sustainable development is a term that means the current generation can meet their needs without undermining the ability of future generations to meet their needs as well. In the process of sustainable development, environmental and social awareness in banking sector has developed later than in other sectors. Sustainable banking is designing the financial products and services of banks in a way to support sustainable development. It is observed that the idea of sustainable banking is especially adopted in the European Union countries today. However, although there are some factors hindering the development of sustainable banking notion in Turkey, the number of optimistic developments has been on the increase in the recent years. This study aims to explain the concept of sustainable banking and examine the contributions of the banks operating in the European Union to sustainable development and their achievements in attaining the identified goals in light of the selected banks
Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye atmadan, bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ifade eden bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınma sürecinde, bankacılık sektöründe çevresel ve sosyal konulara ilişkin farkındalık, diğer sektörlere kıyasla daha geç gelişme göstermiştir. Sürdürülebilir bankacılık, bankaların finansal ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde dizayn edilmesine denir. Sürdürülebilir bankacılık anlayışının günümüzde özellikle de Avrupa Birliği ülkelerinde benimsendiği görülmektedir. Türkiye’de ise sürdürülebilir bankacılık anlayışının gelişmesine engel olan faktörler mevcut olmakla beraber iyimser gelişmeler son yıllarda artış göstermektedir. Çalışmada, sürdürülebilir bankacılık kavramının açıklanması ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilir kalkınmaya katkılarının ve hedeflerine ulaşabilme konusundaki başarılarının seçilen bankalar ışında incelenmesi amaçlanmıştır
 • Alagöz, M. (2004), Sürdürülebilir kalkınmanın paradigması, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar, sayı: 4, 1
 • Alagöz, M. (2007), Sürdürülebilir kalkınmada çevre faktörü: teorik bir bakış, Akademik Bakış, sayı:11, 1-12.
 • Bayraktutan Y. (2011), Ekolojik iktisat ve kalkınmanın sürdürülebilirliliği, Akademik ve Çalışmalar Dergisi, 3 (4), 17-36.
 • Banca Etica. (2011), http://bilanciosociale.bancaetica.it/bilancio-sociale-2011/, (15.06.2014).
 • Banca Etica. (2012), http://bilanciosociale.bancaetica.it/bilancio-sociale-2012/, (16.06.2014).
 • Banca Etica. (2013), http://www.bancaetica.it/progetti-speciali/progetto-energia, (01.02.2014).
 • Bojö, J; Karl-Göran M. & Unemo L. (1992), Environment and development: an economic approach, Kluwer Academic
 • Publishers, Dordrecht. CEDB. (2013), Annual Report 2011-2012, http://www.cedbl.com/Reports/60clean-energy-development-bank-annual-report- 20pdf, (16.06.2014).
 • Council of European Development Bank. (2014), http://www.coebank.org/index.asp? Change Langue=EN, (14.01.2014).
 • Çankır, B.; Fındık, H. &Koçak, E. (2012 , October 11-13). Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir organizasyon yönetimi, Paper presented at the 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, Konya, Turkey.
 • Çevre Kanunu. (1983), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.doc, (16.01.2014).
 • DPT. (1990), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Altıncı Beş Yılık Kalkınma Planı (1990-1994), DPT Yayını, Ankara, http:// www. kalkinma. gov.tr /Lists/ Kalkınma %20 Planlar/ Attachments/ 4/plan6.pdf.
 • DPT. (1995), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yedinci Beş Yılık Kalkınma Planı (1996-2000), DPT Yayını, Ankara, http:// www. kalkinma. gov.tr/ Lists/ Kalknma %20 Planlar/ Attachments/3/plan7.pdf.
 • DPT. (2006), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Beş Yılık Kalkınma Planı (2007-2013), DPT Yayını,
 • Ankara, http://www.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/13744/p lan9.pdf.
 • DPT. (2013), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Onuncu Beş Yılık Kalkınma Planı (2014-2018), DPT Yayını, Ankara, http:// www. kalkinma. gov.tr/ Lists/ Kalknma %20 Planlar/ Attachments/12/Onuncu_Kalkınma_Planı.pdf.
 • Erim, N. (2007), İktisadi düşünce tarihi, Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Ersoy, A. (2008), İktisadi teoriler ve düşünceler tarihi, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • European Council. (2001), Precidency Concluisions , Göteborg European Council, 15-16 June.
 • European Commission. (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/context, (06.05.2014).
 • European Union. (2009), “Presidency Conclusions”, Brussels European Council, 18-19 June.
 • European Union.(2011), Sustainable Development in the European Union, 2011 Monitoring Report of the European Sustainable
 • Development Strategy. Garanti Bankası.(2002),
 • /yatirimci_iliskileri/mali_tablolar_ve_sunumlar/yillik_faaliyet_raporlari.page, (17.06.2014). Faaliyet Raporu, http://www.garanti.com.tr/tr/garantihakkinda _ Garanti
 • _iliskileri/mali_tablolar_ve_sunumlar/yillik_faaliyet_raporlari.page, (18.06.2014). Faaliyet Raporu, http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_ hakkinda/yatirim c i Garanti Bankası.(2011),
 • /yatirimci_iliskileri/mali_tablolar_ve_sunumlar/yillik_faaliyet_raporlari.page, (08.01.2014). Faaliyet Raporu, http://www.garanti.com.tr/tr/garantihakkinda _
 • Garanti Bankası.(2012), Faaliyet Raporu, http://rapor2012.garanti.com.tr/tr/, (18.06.2014). Garanti yatirimci_iliskileri/mali_tablolar_ve_sunumlar/yillik_faaliyet_raporlari.page, (10.03.2014). FaaliyetRaporu, http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/
 • GLS Bank.(2012), Annual Report 2011, https://www.gls.de/privatkunden/english-portrait/, (11.06.2014).
 • GLS Bank.(2013), Annual Report 2012, http://www.triodos.com/downloads/about-triodos-bank/annual-reports/annual-report- 20pdf, (14.06. 2014).
 • Harris , M. J.(2000), Sürdürülebilir kalkınmanın temel prensipleri, E. Özmete (çev.), Tufts University, USA.
 • Hekimci, F.(2012), Sürdürülebilir yarınlar için sürdürülebilir tüketim ve enerji verimliliği, Kalkınmada Anahtar Verimlilik, T.C.
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 24(277), 10-15. Kaypak, Ş. (2011), Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir çevre, KMÜ Sosyal ve Ekonomik
 • Araştırmalar Dergisi, 13 (20), 19-33. Mawhinney, M.(2002), Sustainable development understanding the green debates, Newcastle at Northumbria University. Merkur
 • Click.aspx?fileticket=5TW5i24rn8%3d&tabid=2981, (04.06.2014). Bank.(2012), Annual Report 2012, https://www.merkur.dk/Link Merkur fileticket=YnVFlsDj4yU%3d&tabid=2926, (04.06.2014). Bank. Annual
 • Report2013,https://www.merkur.dk/ LinkClick.aspx?
 • Merkur Cooperative Bank. (2014), http://www.febea.org/febea/members/merkur-cooperative-bank, (19.01.2014).
 • Öner Kaya, E.(2010), Sürdürülebilir kalkınma sürecinde bankaların rolü ve Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık uygulamaları,
 • İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 75-94. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. (2010), Türkiye sanayi stratejisi belgesi-AB üyeliğine doğru 2011-2014, Ankara.
 • Sipahi, E. B.(2010), Küresel çevre sorunlarına kolektif çözüm arayışları ve yönetişim, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Dergisi, Sayı:24, 331-344, Konya. Skousen, M.(2003), İktisadi düşünce tarihi, A. Mustafa, Ö. Demir (çev.), Liberte Yayınevi, 2011, Ankara.
 • Smith, A.(1776), Milletlerin zenginliği, H. Derin (çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, İstanbul.
 • Şekerbank. (2003), Faaliyet Raporu, http://www.sekerbank.com.tr/files/yatirimci/faaliyetraporu_ 2003.pdf, (18.06.2014).
 • Şekerbank. (2012), Faaliyet Raporu, http://21144.radorecdn.net/ortak/raporlar/bankalar/seker bank /sekerbank-2012-faaliyet-raporu.pdf, (08.01.2014).
 • Şekerbank.(2013), Faaliyet Raporu, http://www.sekerbank.com.tr/files/yatirimci/faaliyetraporu_ 2013.pdf, (18.06.2014).
 • TBB. (2013),Türkiye Bankalar Birliği, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/1 374/Etik_Ilkeler_29.09.2010.pdf, (05.08.2013).
 • TBB.(2014), Türkiye Bankalar Birliği, Sürdürülebilir Bankacılık ve Bankacılık Uygulamalarında Çevresel ve Sosyal Risklerin
 • Değerlendirilmesi Eğitimi, https://www.tbb-bes.org.tr/tbb/DesktopDefault.aspx?tabid=1&tabindex=0, (10.09.2013).
 • Tıraş, H.H.(2012), Sürdürülebilir kalkınma ve çevre: teorik bir inceleme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.57-73.
 • Triodos Bank. (2009), Annual Report 2009, http://www.triodos.co.uk/uk/static/pdf/ Annual_ Report_2009, (02.06.2014).
 • Triodos Bank. (2012), Annual Report 2012, http://www.triodos.com/downloads/about-triodos-bank/annual-reports/annual-report- 20pdf, (02.06.2014).
 • Triodos Bank. (2013), Annual Report 2013, http://annual-report.triodos.com/en_us/2013 /servicepages/welcome.html, (02014).
 • TSKB. (2009), Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Raporu, http://www.tskb.com.tr/sustain_report/tr/, (002014).
 • TSKB. (2012), Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Raporu, http://www.tskb.com.tr/images/pdf/tskb- surdurulebilirlik-raporu-2012.pdf, (06.04.2014).
 • TSKB. (2014), http://www.tskb.com.tr/images/partdocum ents/YI/webreport2012/faaliyetler/ bolumhtml, (23.03.2014).
 • Türkiye İş Bankası. (2001), Faaliyet Raporu, http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yat irimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/2001faaliyet.pdf, (18.06.2014).
 • Türkiye İş Bankası. (2008), Faaliyet Raporları, http://www.isbank.com.tr/TR
 • /hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/2008faaliyet.pdf, (18.04.2014).
 • Türkiye İş Bankası. (2011), Faaliyet Raporları, http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirim ci-iliskileri/finansal- bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/ISBANK_faaliyet_raporu_2011.pdf, (18.04.2014).
 • Türkiye İş Bankası. (2012), Faaliyet Raporları, http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda
 • /yatirimci-iliskileri/finansalbilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/2012/HTML/index.html, (14.04.2014).
 • Türkiye İş Bankası. (2013), Faaliyet Raporları, http://www.isbank.com.tr/ TR/hakkimizda/bizi-taniyin/surdurulebilirlik- raporlarimiz/Documents/SurdurulebilirlikRaporu2013.pdf, (18.04.2014).
 • World Commission on Environment and Development. (1987), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford. Yapı
 • /arsiv/surdurulebilirlik/CSR_Rapor_2010.pdf, (18.06.2014). (2010), Sürdürülebilirlik Raporu ,http://www.yapikredi.com.tr/_assets/pdf Yapı 2011_Yili_Faaliyet_Raporu_KonsolideTR.pdf, (07.01.2014). (2011), Faaliyet Raporu, http://www.yksigorta.com.tr/Upload/Document / Yapı
 • /pdf/arsiv/surdurulebilirlik/CSR_Rapor_2011.pdf, (18.06.2014). (2011), Sürdürülebilirlik Raporu, http://www.yapikredi.com.tr/_ assets
 • Yapı Kredi Bankası. (a) (2012), Faaliyet Raporu, http://www.yapikredi.com.tr/assets _ /files/investor-relations/annual- report/2012-interactive-annual-report/tr/rapor.html, (10.01.2014). Yapı pdf/arsiv/surdurulebilirlik/CSR_Rapor_2012.pdf, (18.06.2014). (b) Sürdürülebilirlik Raporu, http://www.yapikredi.com.tr/_assets/
 • Yapıcı, M. (2003), Sürdürülebilir kalkınma ve eğitimi, AKÜ Sosyal Bilgiler Dergisi, 5 (1), 225-230.
 • Yıkmaz, R. F.(2011), Sürdürülebilir kalkınmanın ölçülmesi ve Türkiye için yöntem geliştirilmesi, TC Başbakanlık Devlet
 • Planlama Teşkilatı Uzmanlık Tezi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşen ALTUN ADA

Author: Zehra KILIÇ

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @ { dpusbe65994, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR}, key = {cite}, author = {ADA, Ayşen ALTUN and KILIÇ, Zehra} }
APA ADA, A , KILIÇ, Z . (2015). 20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65994
MLA ADA, A , KILIÇ, Z . "20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65994>
Chicago ADA, A , KILIÇ, Z . "20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR AU - Ayşen ALTUN ADA , Zehra KILIÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR %A Ayşen ALTUN ADA , Zehra KILIÇ %T 20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD ADA, Ayşen ALTUN , KILIÇ, Zehra . "20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.
AMA ADA A , KILIÇ Z . 20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.
Vancouver ADA A , KILIÇ Z . 20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.