Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ
30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ

Murat ESEN [1] , Köksal BÜYÜK [2]

321 519

Technology, transforms public organizations and the methods of doing business along with the social life. Electronic document management system (e-DMS) that the example of this situation has been started to apply inside the institutions by June 2013 in the Council of Higher Education. The objective of this study is to determine the employee's perception aimed at the acceptance of the application of e-DMS started in the Council of Higher Education.The research data was gathered through 106 employees working in different positions. It has been found a significant positive relationship among the variables of self-efficacy, facilitating conditions, social influence and perceived usefulness, ease of use, behavioral intention, but for the anxiety. It is possible to remark that the perceived usefulness and the ease of use have positive effects on the behavioral intention, accordingly
Teknoloji, toplumsal hayatla birlikte kamu kurumlarını ve bu kurumlardaki iş yapma yöntemlerini de dönüştürmektedir. Bu durumun bir örneği olan elektronik belge yönetim sistemi (e-BYS,)Yükseköğretim Kurulu’nda Haziran 2013 tarihi itibariyle kurum içi uygulamalar şeklinde başlatılmıştır. Araştırmanın amacı, Yükseköğretim Kurulu’nda başlatılan e-BYS uygulamalarının kurumun çalışanları tarafından kabulüne yönelik algılamaları ölçmektir. Araştırma verileri farklı düzeylerde görev yapan 106 çalışandan toplanmıştır. Araştırma sonunda özyeterlik, kolaylaştırıcı koşullar ve sosyal etki değişkenlerinin algılanan faydayı, algılanan kullanım kolaylığını ve kullanım niyetini olumlu yönde, kaygının ise olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığının kullanım niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir
 • Adams D.A., Nelson R.R. ve Todd P.A. (1992), “Perceived Usefulness, Ease of Use, and Usage of Information Technology: A Replication”, MIS Quarterly, 16(2), pp.227-247.
 • Agarwal R. ve Prasad J. (1998), “The Antecedents and Consequents of User Perceptions in Information Technology Adoption, Decision Support Systems”, 22(1), pp.15-29.
 • Ajzen I. (1991), “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes (50:2), pp. 179- 211.
 • Bandura A (1977a), “Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioural Change”, http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=aph&authdb=epref&an=PR.HD.ABB.BANDURA.STUTBC.
 • Bandura A. (1977b), Social Learning Theory, Prentice-Hall Series in Social Learning Theory., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 • Büyüköztürk Ş. (2004), Veri Analizi El Kitabı. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Chau P.Y.K. ve Hu, P.J. (2001), “Information Technology Acceptance By Individual Professionals: A Model of Comparison Approach”, Decision Sciences, 32, 4, , pp. 699-719.
 • Chin W. W., Marcolin B. L. ve Newsted P. R. (2003), “A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach For Measuring Interaction Effects: Results From A Monte Carlo Simulation Study and An Electronic-Mail Emotion/Adoption Study”, Information Systems Research 14(2), pp.189-217.
 • Civelek D. Y.. Karahan T. H. (2010), Kurumlar Arası e-Yazışma. DPT Çalışma Raporu.s.1-26.
 • Civelek D.Y ve Turan H.K. (2010), Kurumlararası e-Yazışma Çalışma Raporu, DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Compeau D.R. ve Higgins C.A. (1995), “Application of Social Cognitive Theory to Training For Computer Skills”, Information Systems Research, 6 (2), pp..118-43.
 • Compeau D.R. ve Higgins C.A. (1995), “Computer Self- Efficacy: Development of A Measure and Initial Test”, MIS Quarterly, 19, pp.189- 211.
 • Compeau D.R., Higgins C.A. ve Huff S. (1999), “Social Cognitive Theory and Individual Reactions to Computing Technology: A Longitudinal Study”, MIS Quarterly, 23 (2), pp.145-58.
 • Compeau D.R. ve Higgins C.A. (1991), “A Social Cognitive Theory Perspective on Individual Reactions to Computing Technology.”, Paper Presented to Proceedings of The 12th International Conference on Information Systems, , New York.
 • Davis F.D. (1985), “A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory and Results”, Ph.D. In Management, Massachusetts Institute of Technology.
 • Davis F.D. (1989), “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology” MIS Quarterly, 13(3), pp. 319-340.
 • Davis F.D. (1993), “User Acceptance of Information Technology - System Characteristics, User Perceptions and Behavioural Impacts”, International Journal of Man-Machine Studies, 38(3), pp.475-87.
 • Dishaw M.T. ve Strong D.M.(1999), “Extending the Technology Acceptance Model With Task-Technology Fit Constructs”, Information & Management, 36(1), pp.9-21.
 • Downey J. (2006), “Measuring General Computer Self-Efficacy: The Surprising Comparison of Three Instruments in Predicting Performance, Attitudes, and Usage”, Paper Presented To 39 th Hawaii International Conference On System Sciences-, Hawaii.
 • DPT (2003). DPT Mart Basın duyurusu, http://www.dpt.gov.tr/ (Erişim 5 Mart 2014).
 • DPT (2009), e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara.
 • eEurope+, (2001). eEeurope+ Action Plan, June.
 • Elitsa Shumarova, Paul A. Swatman (2006) “Diffusion of Socially Pervasive IT Innovation Through the Lens of Cognitive Elaboration and Perceived Behavioural Control”, Proceedings of Collecter Europe, , pp. 207-221.
 • Fishbein M. ve Ajzen I. (1975), “Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research”, Addison- Wesley, Reading, , MA.
 • Gao S., Krogstie J. ve Gransæther P.A. (2008)., “Mobile Services Acceptance Model, International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology”, IEEE.
 • Hartwick J. ve Barki H. (1994), “Explaining the Role of User Participation in Information System Use”, Management Science, 40 (4), , pp. 176-186.
 • http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/021000_E-DevleteGecisSurecindeKAMU-NETCalismalari.pdf
 • http://www.inovasyon.org/pdf/sonucrapor1.pdf (Erişim 5 Mart 2014).
 • http://www.tnbkep.com.tr/kep_nedir.html, (Erişim 5 Mart 2014).
 • Hwang Y. ve Yi M.Y. (2002), “Predicting The Use of Web-Based Information Systems: Intrinsic Motivation and Self-Efficacy”, 8. Bilgi Sistemleri Konferansı, USA, , <http://sigs.aisnet.org/SIGHCI/amcis02/CR/Hwang.pdf>.
 • Igbaria M. ve Parasuraman S. (1989), “A Path Analytic Study of Individual Characteristics, Computer Anxiety and Attitudes Toward Microcomputers”, Journal of Management, 15 (3), pp.373-388.
 • Igbaria M., Pavri F.N., Huff S.L. (1989), "Microcomputer Applications: An Empirical Look at Usage," Information & Management (16:4), pp.187-196.
 • Kandur H. (2006), Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli (V.2.0), Vol. Gözden Geçirilmiş 2. baskı, İstanbul, s.1-111.
 • Külcü Ö. (2007), “Değişen Koşullarda Belge Yönetimi Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar”, XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım, Ankara, pp.57-81.
 • Mathieson K. (1991), “Predicting User Intentions: Comparing Technology Acceptance Model with The Theory of Planned Behaviour”, Information Systems Research, 2(3), , pp. 173-91.
 • Önaçan M.B.K., Medeni T.D., Özkanlı Ö. (2012), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-BYS)’nin Faydaları Ve Kurum Bünyesinde e-BYS Yapılandırmaya Yönelik Bir Yol Haritası. Sayıştay Dergisi 2 (85), Ankara, s.1-26.
 • Sun H., Zhang P. (2006), “The Role of Moderating Factors In User Technology Acceptance”, International Journal of Human- Computer Studies 64(2), , pp.53-78.
 • Szajna B.(1996), “Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model”, Management Science, 42 (1), pp.85-92.
 • Taylor S.ve Todd P. (1995a), “Assessing It Usage: The Role of Prior Experience”, MIS Quarterly, 19(4), pp.561-70.
 • Taylor S.ve Todd P. (1995b), “Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Model”, Information System Research. 6(2), pp. 144-176.
 • Taylor ve Diğerleri (2005), “An Exploratory Investigation into the Question of Direct Selling via the Internet in Industrial Equipment Markets”, Journal of Business To Business Marketing, s.39-72.
 • Thompson ve Diğerleri (1991), “Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization”, MIS Quaterly, pp.126-143.
 • Triandis H.C. (1971), Attitude and Attitude Change, JohnWiley and Sons, Inc. New York.
 • Triandis H.C. (1977), Interpersonal Behavior, Brooke/ Cole, Monterey, CA.
 • Triandis H.C. (1980), "Values, Attitudes, and Interpersonal Behavior." Nebraska Symposium on Motivation, Beliefs, Attitudes, and Values, University of Nebraska Press, Lincoln, NE, pp. 195-259.
 • TUBİTAK, 2000/1 nolu karar, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/btyk/6/6btyk_karar.pdf (Erişim 5 Mart 2014).
 • Venkatesh V. ve Davis F.D. (2000), “A Theoretical Extension of The Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies”, Management Science, 46(2), pp.186-204.
 • Venkatesh V. ve diğerleri (2003), “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View”, MIS Qarterly, 27(3), pp..425-478.
 • Venkatesh, V. ve Morris, M.G. (2000), “Why Don't Men Ever Stop To Ask For Directions? Gender, Social Influence, and Their Role In Technology Acceptance and Usage Behaviour, MIS Quarterly, 24(1), pp.115-39.
 • Venkatesh V. ve Speier C. (1999), Computer Technology Training in the Workplace: A Longitudinal Investigation of the Effect of the Mood. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 79(1), pp.1-28.
 • Venkatesh V., Morris M. ve Ackerman P. (2000), “A Longitudinal Field Investigation of Gender Differences in Individual Technology Adoption Decision Making Processes” Organizational Behavior and Human Decision Processes, 83 (1), pp.33- 60.
 • Webster J., Heian J.B. ve Michelman J.E. (1990), "Mitigating the Effects of Computer Anxiety Through Training," Proceedings ofthe 11th Intemational Conference on Infonvation Systems, J.I. DeGross, M. Alavi, and H. Oppelland (eds.), pp.171-182.
 • World Bank (1993), “Turkey: Informatics and Economic Modernization (English) In: World Bank”, Accession No: 332864, ISBN 0-8213-2376-8, ISSN 0253-2123. Washington, D.C. 248 p. (Erişim 5 Mart 2014).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat ESEN

Author: Köksal BÜYÜK

Bibtex @ { dpusbe66004, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ESEN, Murat and BÜYÜK, Köksal} }
APA ESEN, M , BÜYÜK, K . (2015). 30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/66004
MLA ESEN, M , BÜYÜK, K . "30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/66004>
Chicago ESEN, M , BÜYÜK, K . "30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ AU - Murat ESEN , Köksal BÜYÜK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ %A Murat ESEN , Köksal BÜYÜK %T 30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD ESEN, Murat , BÜYÜK, Köksal . "30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.