Year 2015, Volume 15, Issue 4, Pages 539 - 550 2015-11-01

Türkiye’de Ulaşım Sektörünün Gelişimi ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri: İzmir İlinde Bir Uygulama
Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir

Rüştü YAYAR [1] , Bilge TEKİN [2]

63 405

Bu çalışmanın amacı; havayolu seyahatleri sürecinde bireylerin firma tercihinde hangi faktörlerin etkili olduğunu ve bu faktörlerin nasıl bir etki yarattığını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için Çoklu Logit Modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilet fiyatlarının uygunluğu, erken rezervasyon indirim seçenekleri, firmaların konfor durumu, aktarmasız uçuş seçenekleri, firmanın kamu malı olması, servis ikram zenginliği, kişisel ortalama gelir ve bireyin risk faktörüne karşı tutumunun firma tercih etme sürecinde etkili olduğu belirlenmiştir
The aim of this study is to find out which factors are influential in company preferences of people concerning airway transportation and how these factors are influential. Multinomial Logit model was employed to reach this aim.The findings revealed that affordability of tickets, early reservation discounts, comfort of companies, direct flight options, and the company’s being a government property, richness of offerings, average personal income and attitude of the person against the risk factors were influential in their company preferences
 • Akgüngör, A. P. ve Demirel, A. (2004) “Türkiye’deki Ulaştırma Sistemlerinin Analizi ve Ulaştırma Politikaları”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(10): 423-430.
 • Akın, F. (2002) “Kategorik Data Analizi: Türkiye İşgücü Verilerine Nested Logit Model Uygulaması”, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Aktepe C, Şahbaz R.P. (2010) “ Türkiye’nin En Bü- yük Beş Havayolu İşletmesinin Marka Değeri Unsurları Açısından İncelenmesi ve Ankara İli Uygulaması”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2): 69-90.
 • Atalık, Ö. (2009). “Sık Uçan Yolcu Programlarında Sunulan Ödüllerin Müşteri Bağlılığı Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Türk Hava Yolları Araştırması”, Review of Social, Economic & Business Studies, (7/8): 217-234.
 • Bakırcı, M. (2012) “Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı” Marmara Coğrafya Dergisi, 1(25): 340 – 377.
 • Dilek, Ö. (2007) “Şehirlerarası Havayolu Talep Tahmini: Erzurum Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. Doğan, E.M., Akan, Y. & Oktay, E. (2006)
 • “Şehirlerarası Ulaşım Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 345-355.
 • Erer, E. (2011) “ Türkiye’de İş Arama Davranışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • Espino, R., Martı, J.C. & Roma, C. (2008) Analyzing the Effect of Preference Heterogeneity on Willingness to Pay for Improving Service Quality in an Airline Choice Context, Transportation Research Part E, (44): 593–606.
 • Gujarati, D.N. (1999) Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Güneş, C. (2009) “ Türkiye’ de Hanelerin Konut Tercihi: Ekonometrik Yaklasım ”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Kakıcı, H., Emeç, H. & Üçdoğruk, Ş. (2005) “Türkiye’de Çalışan Kadınların Çocuk Bakım Tercihleri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (5), 2007-06-08: 20-40.
 • Kalaycı, Ş. (2010) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5.Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaya, S. (2008) “Türkiye’de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve Sorunları”, İzmir Ticaret Odası, Ar-Ge Bülten 2008 Şubat–Sektörel, İzmir http:// www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/turkiyede_ulastirma_sektorunun_genel_gorunumu_s_ kaya_26.04.2012%2021-21-15.pdf
 • Kaysari, A. (2011) “Havayolu Taşımacılığında Müş- teri Memnuniyeti: Türk Havayolları Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir,
 • Küçükönal, H. & Korul, V. (2009) “Havayolu İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XI( 1): 67-90.
 • Long, J.S. & Freese, J. (2006) Regression Models For Categorical And Limited Dependent Variables Using Stata, Second Edition. Stata Press, USA.
 • Long, J.S. (1997) Regression Models For Categorical And Limited Dependent Variables. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Oktay, E. & Orçanlı, K. (2014) “Atatürk Üniversitesinde İnternet Bankacılığının Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18): 57-91.
 • Okumuş, A. & Asil, H. (2007) “Havayolu Taşımacılı- ğında Yerli ve Yabancı Yolcuların Memnuniyet Düzeylerine Göre Beklentilerinin İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13): 152-175.
 • Park, J.W. (2007) “PassangerPerception of Service Quality: Korean and Australian Case Studies”, Journal of Air Transport Management, (13): 238-242.
 • Suzuki, Y. (2007) “Modeling and Testing the ‘‘TwoStep’’ Decision Processof Travelers in Airport and Airline Choices”, Transportation Research Part E, (43): 1–20.
 • TOBB (2014) Türkiye Sivil Havacılık Sektör Raporu 2013, TOBB Yayın No:2014/229, Ankara.
 • TÜBİTAK (2003) Vizyon 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli Raporu, Ankara, ss.8, http://www.vizyon2023. com/teknolojiongorusu/paneller/ulastirmaveturizm/raporlar/utp_son_surum.pdf
 • TÜİK, (2013) http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul
 • Yıldız, O. & Erdil, S. (2013) “Türkiye Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Hizmet Kalitesinin Karşılaş- tırmalı Ölçümlenmesi”, Öneri Dergisi, 10(39): 89-100.
Other ID JA28AM33JK
Journal Section Research Article
Authors

Author: Rüştü YAYAR
Institution: BAP tarafından desteklenen Yüksek Lisans Tezinin verilerinden yararlanılmıştır.

Author: Bilge TEKİN
Institution: BAP tarafından desteklenen Yüksek Lisans Tezinin verilerinden yararlanılmıştır.

Bibtex @ { eab474644, journal = {Ege Academic Review}, issn = {1303-099X}, address = {Ege University}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {539 - 550}, doi = {}, title = {Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir}, key = {cite}, author = {YAYAR, Rüştü and TEKİN, Bilge} }
APA YAYAR, R , TEKİN, B . (2015). Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir. Ege Academic Review, 15 (4), 539-550. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eab/issue/39945/474644
MLA YAYAR, R , TEKİN, B . "Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir". Ege Academic Review 15 (2015): 539-550 <http://dergipark.org.tr/eab/issue/39945/474644>
Chicago YAYAR, R , TEKİN, B . "Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir". Ege Academic Review 15 (2015): 539-550
RIS TY - JOUR T1 - Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir AU - Rüştü YAYAR , Bilge TEKİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ege Academic Review JF - Journal JO - JOR SP - 539 EP - 550 VL - 15 IS - 4 SN - 1303-099X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Academic Review Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir %A Rüştü YAYAR , Bilge TEKİN %T Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir %D 2015 %J Ege Academic Review %P 1303-099X- %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD YAYAR, Rüştü , TEKİN, Bilge . "Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir". Ege Academic Review 15 / 4 (November 2015): 539-550.