Year 2018, Volume 27, Issue 2, Pages 91 - 110 2018-12-24

Impacts of Dumlupınar University on Kütahya’s Housing Market
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ

Mehmet Ali TOPRAK [1] , Şevket IŞIK [2]

128 226

The university is a influential institution on space where it is located. When the university’s impacts literature is reviewed, it is seen that the researchers generally focus on the university's economic impacts such as expenditure and employment. In addition to these "measurable" effects, it is clear that the university can affect many spatial elements of the city such as housing market, migration and demographic structure, transportation, health, sports, arts and cultural activities. However, these spatial effects are often overlooked. The aim of this study is to show the effect of Dumlupınar University on the housing market of the city of Kütahya. The first and most basic need of the immigrants who emigrated to the city due to the university's presence in the city is undoubtedly the residence. The demand for residency has created two kinds of effects on the housing market of Kütahya. The first is the emergence of new housing estates due to the high demand and thus the physical development of the city and the second is the emergence of different quality housing for the new immigrant profile. In other words, Dumlupınar University has also caused qualitative transformations as well as quantitative in Kütahya's housing market. According to the findings obtained from the analysis of satellite images and data collected from sahibinden.com website, Kütahya city together with the establishment of Dumlupınar University developed especially towards Germiyan Campus (southeast). Alongside the emerging new neighborhoods, there have also been changes in the quality of the houses built. In addition, it is determined that the choice of the house with the property is also the foreground when the housing announcements given for Kütahya city center are examined. These findings are of interest from the point of view of the impacts of the university on the housing market of a medium-sized city.

Üniversite, bulunduğu mekânda çok geniş etkiler yaratan bir kurumdur. Üniversitenin etkileri ile ilgili literatür gözden geçirildiğinde araştırmacıların genellikle üniversitenin harcama ve istihdam gibi ekonomik etkilerine odaklandığı anlaşılmıştır. Bu “ölçülebilir” etkilerin yanında üniversitenin kentin konut piyasası, göç ve demografik yapısı, ulaşım, sağlık, spor, sanat ve kültürel faaliyetleri gibi birçok mekânsal unsuru etkileyebileceği açıktır. Ancak söz konusu mekânsal etkiler çoğunlukla göz ardı edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Dumlupınar Üniversitesinin Kütahya kentinin konut piyasasına etkisini ortaya koymaktır. Üniversitenin kentteki varlığından kaynaklı olarak kente göç eden göçmenlerin ilk ve en temel ihtiyacı barınmadır. Barınmaya olan talep Kütahya’da iki türlü etki yaratmıştır. Birincisi ortaya çıkan yüksek talepten dolayı konut kiralarındaki artış, ikincisi ise söz konusu talebi karşılamak için yeni konut alanlarının inşasıdır. Bu talep kentin konut piyasasında niceliksel olduğu kadar niteliksel dönüşümlere yol açmıştır. Elde edilen bulgulara göre Dumlupınar Üniversitesinin kuruluşu ile beraber Kütahya kenti özellikle Germiyan Kampüsü’ne doğru olmak üzere gelişim göstermiştir. Ortaya çıkan yeni mahallelerin yanında inşa edilen konutların niteliğinde de değişimler yaşanmıştır. Ayrıca Kütahya kenti merkezi için verilen konut ilanlarına bakıldığında eşyalı konut seçeneğinin de ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

 • Ada, Ş., Bilgili, A.S. 2008. Üniversitenin şehrin sosyo-ekonomik kalkınmasına etkisi: Atatürk Üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008. İzmir.
 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., Dulupçu, M. A. 2010. Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003–2009 yılları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 165-178.
 • Akengin, H., Kaykı, A. 2013. Şehirleşme üniversite ilişkisine bir örnek: Gazimağusa. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 501-525.
 • Albeni, M. 2000. Yükseköğretim kurumlarının gelişmekte olan bölgeler üzerine etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 137-165.
 • Atik, H. 1999. Üniversitelerin yerel ekonomiye katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi üzerinde bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15, 99-110.
 • Baron, M.G., Kaplan, S. 2010. The Impact of 'Studentification' on The Rental Housing Market. in The 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International. Regional Science Association International, 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, Jönköping, Sweden, 19/08/2010.
 • Blackwell, M., Cobb, S., Weinberg, D. 2002. The Economic Impact of Educational Institutions:Issues and Methodology. Economic Development Quarterly. 16, 88-95
 • Brown, K.H., Heaney, M.T. 1997. A note on measuring the economic impact of institutions of higher education. Research in Higher Education, 38, (2).
 • Brownrigg, M. 1973. The economic impact of a new university. Scottish Journal of Political Economy Vol. XX, (2), 123-139.
 • Caffrey, J., Isaacs, H.H. 1971. Estimating the Impact of a College or University on the Local Economy. Washington, DC: American Council on Education.
 • Carroll, M.C., Smith, B.W. 2006. Estimating the economic impact of universities: The case of Bowling Green State University, The Industrial Geographer, Volume 3, Issue 2, p. 1-12.
 • Cortes, A. 2004. Estimating the impacts of urban universities on neighborhood housing markets: An empirical analysis. Urban Affairs Review, Vol. 39, No. 3, January, 342-375.
 • Çalışkan, V., Sarış, F. 2008. Çanakkale şehrinde üniversite ve konut ilişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi, 20, 215-238.
 • Çalışkan, Ş. 2010. Üniversite öğrencilerinin harcamalarının kent ekonomisine katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (31), 169-179.
 • Çayın, M., Özer, H. 2015. Üniversitelerin il ekonomisine katkısı ve öğrencilerin tüketim yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 131-147.
 • Çınar, R., Emsen, Ö.S. 2001. Eğitim ve iktisadi gelişme: Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum il ekonomisi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (1-2), 91-104.
 • Dalğar H., Tunç, H., Kaya, M. 2009. Bölgesel kalkınmada yükseköğretim kurumlarının rolü ve Bucak örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 39-50.
 • Demireli, C., Taşkın, E. 2013. Üniversite öğrencilerinin bulundukları şehre ekonomik katkıları: Kütahya il merkezi örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 321-328.
 • Doğramacı, İ. 1988. Kasım 1981-Kasım 1988 Döneminde Yükseköğretimdeki Gelişmeler. YÖK, Ankara.
 • Drucker J., Goldstein H. 2007. Assessing the regional economic development impacts of universities: A review of current approaches. International Regional Science Review 30 (1), 20-46.
 • Durman, M. 1998. Dumlupınar Üniversitesinin Kütahya’nın sosyo-ekonomik gelişimine etkisi. (Basılmamış Doktora Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Elliott, D. S., Levin, S. L., Meisel, J. B. 1988. Measuring the economic impact of institutions of higher education. Research in Higher Education, 28 (1), 17-33.
 • Ergün, C. 2014. Üniversite ve kent ilişkisi üzerine görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 216-237.
 • Erkekoğlu, H. 2000. Bölge üniversitelerinin yerel ekonomiye katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16: 203- 210.
 • Ersoy, A.F., Arpacı, F. 2003. Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 158, Bahar 2003, (http://yayim. meb.gov.tr/dergiler/158/ersoy.htm).
 • Ertaş, F. C., Yayar, R., Erol, Y., Güleç, İ. 1999. Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat il ekonomisine etkisi üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayınları Araştırma Serisi No: 1, 1-53.
 • Felsentein D. 1996. The university in the metropolitan arena: Impacts and public policy implications. Urban Studies, 33 (9), 1565-1580.
 • Femia, A.B., Khanb, T.H., Ahmad, A.S.B., Udin, A.B. 2015. İmpact of tertiary institutions on house rental value in developing city. Procedia - Social and Behavioral Sciences,172, 323-330.
 • Filiz, Z., Çemrek, F. 2007. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının uygunluk analizi ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 207-224.
 • Frierson, J.S. 2005. How are local governments responding to student rental problems in university towns in the United States, Canada, and England? Georgia Journal of International and Comparative Law, 33 (2), 497-542.
 • Goldstein H., Drucker J. 2006. The Economic development impacts of universities on regions: Do size and distance matter? Economic Development Quarterly, 20 (1), 22-43.
 • Görkemli, H.N. 2009. Selçuk Üniversitesi'nin Konya kent ekonomisine etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 169-186.
 • Güldiken, N., Özekicioğlu, H. 2004. Anadolu üniversitelerinde ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin barınmaya ilişkin sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 163-180.
 • Hubbard P, 2009. Geographies of studentification and purpose-built student accommodation: leading separate lives?'' Environment and Planning A 41, 1903-1923.
 • Huggins, R., Cooke, P. 1997. The economic impact of Cardiff University: innovation, learning and job generation. GeoJournal 41 (4), 325–337.
 • Işık, Ş. 2008a. Türkiye’de Üniversitelerin Kentlerin Gelişimi ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri: Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Örneği. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Işık, Ş. 2008b. Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(10), 159-181.
 • Işık, Ş. 2009. Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7 (1), 27-37.
 • Karataş, M. 2002. Üniversitelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmede Rolü ve Önemi (Muğla Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla.
 • Kaya, G. 2014. Adıyaman Üniversitesinin kentsel mekân ve sosyal çevre üzerindeki etkisi (Altınşehir mahallesindeki haneler ve işletmeler üzerine bir inceleme). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (16), 231-259.
 • Korkmaz, Ö. 2015. Üniversite öğrencilerinin harcamalarının il ekonomisine katkısı: Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir analiz. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (2), 233-250.
 • Martin, F. 1998. The economic impact of Canadian University R&D. Research Policy, 27, 677-687.
 • Ogur, J.D. 1973. Higher education and housing: The impact of colleges and universities on local rental housing markets. American Journal of Economics and Sociology, 32 (4), 387-394.
 • ÖSYM 2001-2002 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3823,1ogrencisayilariozettablosupdf.pdf?0 (Erişim: 5.7.2018)
 • ÖSYM 2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3959,1ogrencisaypdf.pdf?0 (Erişim: 5.7.2018)
 • ÖSYM 2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri http://www.osym.gov.tr/Eklenti/4548,1ogrencisayozettablosupdf.pdf?0 (Erişim: 5.7.2018)
 • Öztürk, S., Torun, İ., San, S. 2007. Üniversitenin sosyo-ekonomik gelişmeye etkisi: Kafkas Üniversitesi örneği. İktisat Dergisi, 491, 71-84.
 • Öztürk, S., Torun, İ., Özkök, Y. 2011. Anadolu’da kurulan üniversitelerin illerin sosyo-ekonomik yapılarına katkıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (8), 145-158.
 • Rugg, J., Rhodes, D., Jones, A. 2000. The Nature and Impact of Student Demand on Housing Markets. Joseph Rowntree Foundation. Sahibinden.com (erişim tarihi: 1 Eylül 2015).
 • Sargın, S. 2006. Şehirleşme-Üniversiteler: Üniversitelerin Şehirleşmeye Etkileri. Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta.
 • Sargın, S. 2007. Türkiye’de üniversitelerin gelişim süreci ve bölgesel dağılımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü Dergisi, 3 (5), 133-150.
 • Savaş-Yavuzçehre, P. 2016. Üniversitelerin kentlerine etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 235-250.
 • Selçuk, G., Başar, S. 2012. Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının Kars ili ekonomisine katkısı. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (4), 89-106.
 • Siegfried, J.J., Sanderson, A.R., Mchenry, P. 2007. The economic impact of colleges and universities. Economics of Education Review, 26, 546-558.
 • Smith, D.P., Sage, J., Balsdon, S. 2014. The geographies of studentification: ‘here, there and everywhere’?. Geography. Vol 99 Part 3
 • Soysal, A., Bakan, S., Özçalıcı, M., Kaymaz, Y., Söylemez, C. 2012. Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin Kilis ekonomisine katkısı: 2011-2012 eğitim-öğretim yılı örneği. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 24, 261-276.
 • Steinacker, A. 2005. The Economic Effect of Urban Colleges on their Surrounding Communities. Urban Studies, 42 (7), 1161-1175.
 • Şahinli, M.A., Kılınç, N.Ş. 2014. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencilerinin barınma sorunlarının tespiti ve değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27), 87-103.
 • Tavoletti, E. 2007. Assessing the Regional Economic Impact of Higher Education Institutions: An Application to the University of Cardiff. Transition Studies Review, 14 (3), 507–522.
 • Taylor, M., Plummer, P., Bryson, J.R., Garlick, S. 2008. The role of universities in building local economic capacities. Politics & Policy, 36 (2), 216-231.
 • Tatlı, H. 2014. Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin Bingöl ekonomisine katkısı. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (4), 79-94.
 • Toprak, M.A. 2017. Kütahya Kentinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelişiminde Dumlupınar Üniversite’nin Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TÜİKa, 2005. Genel Nüfus Sayımı 2000. Göç İstatistikleri. Yayın No: 2976.
 • TÜİKb. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1067 (Erişim: 5.7.2018)
 • Umaru, E.T., Abdrazack, N.T.A., Aiyejina, W.T., Ajagbe, M.A. 2012. The Impact of non-residential tertiary institutions on housing in Lagos: A case study of Lagos State University. Engineering Science and Technology: An International Journal (ESTIJ), 2 (4), 592-598.
 • Uysal, A., Güngör, Ş., Meydan, A. 2017. Üniversite öğrencileri ve ikametgah ilişkisi/bir mekanın eve dönüştürülmesi: Nevşehir örneği. Doğu Coğrafya Dergisi, 38, 15-38.
 • Yayar, R., Demir, D. 2013. Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Tokat ili ekonomisine etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (8), 106-122.
 • Yılmaz, C. 2011. Anadolu kentlerinin öğrencileşmesi: Başka bir kentleşme deneyimi. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 25, s. 1-18.
 • Yılmaz, S., Şeker, M. 2011. Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sosyo-Ekonomik Etkileri. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, 2285-2291, İstanbul.
 • YÖK., 2005. Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu.
 • YÖK. https://istatistik.yok.gov.tr/ (erişim tarihi: 15 Eylül 2018).
 • YURTKUR, 2017. 2017 Yılı Faaliyet Raporu. http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2428/2422/faaliyet-raporlari.aspx (erişim tarihi: 15 Eylül 2018).
 • Zheng, C. 2017. Non-local Students, Housing Demand and Rental Impact: Evidence from Mainland Students in Hong Kong. International Real Estate Review, Asian Real Estate Society, 20 (4), pages 525-548.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Ali TOPRAK (Primary Author)

Author: Şevket IŞIK

Dates

Publication Date: December 24, 2018

Bibtex @research article { ecd499192, journal = {Ege Coğrafya Dergisi}, issn = {1300-5634}, eissn = {2636-8056}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {91 - 110}, doi = {}, title = {DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {TOPRAK, Mehmet Ali and IŞIK, Şevket} }
APA TOPRAK, M , IŞIK, Ş . (2018). DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ. Ege Coğrafya Dergisi, 27 (2), 91-110. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ecd/issue/41304/499192
MLA TOPRAK, M , IŞIK, Ş . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ". Ege Coğrafya Dergisi 27 (2018): 91-110 <http://dergipark.org.tr/ecd/issue/41304/499192>
Chicago TOPRAK, M , IŞIK, Ş . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ". Ege Coğrafya Dergisi 27 (2018): 91-110
RIS TY - JOUR T1 - DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ AU - Mehmet Ali TOPRAK , Şevket IŞIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ege Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 110 VL - 27 IS - 2 SN - 1300-5634-2636-8056 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aegean Geographical Journal DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ %A Mehmet Ali TOPRAK , Şevket IŞIK %T DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ %D 2018 %J Ege Coğrafya Dergisi %P 1300-5634-2636-8056 %V 27 %N 2 %R %U
ISNAD TOPRAK, Mehmet Ali , IŞIK, Şevket . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ". Ege Coğrafya Dergisi 27 / 2 (December 2018): 91-110.
AMA TOPRAK M , IŞIK Ş . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ. Ege Coğrafya Dergisi. 2018; 27(2): 91-110.
Vancouver TOPRAK M , IŞIK Ş . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ. Ege Coğrafya Dergisi. 2018; 27(2): 110-91.