Year 2017, Volume 18, Issue 2, Pages 557 - 575 2017-12-29

Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Onur GÜRSOY [1] , Cem Ali GİZİR [2]

166 543

Bu çalışmanın amacı, Kahn ve Hessling tarafından geliştirilen Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeğini (ÖSAÖ) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmanın verileri, Mersin Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 311 (195 kadın, 116 erkek) üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçları ölçeğin, “kendini açma” ve “kendini gizleme” olarak betimlenen iki uçlu (bipolar) ve tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin iç tutarlığına ilişkin bulgulara göre, ölçekte yer alan faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları kendini açma için .92, kendini gizleme için .86 olup, bütün ölçekten elde edilen değer ise .91’dir. ÖSAÖ’nün test tekrarı güvenirliği için üç hafta arayla yapılan ölçümlerde ise faktör korelasyon katsayıları .83 (kendini açma) ve .74 (kendini gizleme) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ilişkin test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .85 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları doğrultusunda iki faktörlü bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. 

öznel sıkıntılar, kendini açma, kendini gizleme, üniversite öğrencileri, geçerlik
 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indices in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238-246.
 • Bentler, P. M. (1995). EQS structural equations program manual. Multivariate Software, Encino, CA.
 • Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: John Wiley & Sons.
 • Cepeda-Benito, A. ve Short, P. (1998). Self-concealment, avoidance of psychological services and perceived likelihood of seeking professional help. Journal of Counseling Psychology, 45(1), 858-864.
 • Cozby, P. C. (1973). Self-Disclosure: a literature review. Psychological Bulletin, 79, 73-91.
 • Cramer, K. M. (1999). Psychological antecendents to help seeking behavior a reanalysis using path modeling structures. Journal of Counseling Psychology, 46(3), 381-387.
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 196-213.
 • Greenidge, W. L. (2007). Attitudes towards seeking professional counseling: The role of outcome expectations and emotional openness in english-speaking Caribbean college students in the U.S. and the Caribbean. Unpublished Doctoral Thesis, University of Central Florida.
 • Greenidge. W. L. ve Daire, A. P. (2010). The relationship between emotional opennes and the attitudes towards seeking professional counseling of English-Speaking Caribbean college students. International Journal for The Advancement of Counseling, 32, 191-201.
 • Greenland, K., Scourfield, J., Maxwell, N., Prior, L. ve Scourfield J. (2009). Theoretical antecedents of distress disclosure in a community sample of young people. Journal of Applied Social Psychology, 39, 2045-2068.
 • Jourard, S. M. (1979). Influence of an interviewer's disclosure on the self-disclosing behavior of interviewees. Journal of Counseling Psychology, 18(6), 595–600.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: A Guide to the Program and Applications. Scientific Software International, Chicago.
 • Jöreskog, K. ve Sörbom, D. (1989). LISREL 7 user’s reference guide. Chicago: Scientific Software.
 • Kahn, J. H. ve Hessling, R. M. (2001). Measuring the tendency to conceal versus disclose psychological distress. Journal of Social and Clinical Psychology, 20(1), 41-65.
 • Kakhnovets, R. (2011). Relationships among personality, expectations about counseling, and help-seeking attitudes, Journal of Counseling & Development, 89, 11-19.
 • Kelly, A. E. ve Achter, S. A. (1995). Self-concealment and attitudes toward counseling in university students. Journal of Counseling Psychology, 42(1), 40-46.
 • Kline, R. B. (1998). Principles and practices of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Komiya, N. ve Eels, G. T. (2001). Predictors of attitudestoward seeking counseling among international students. Journal of College Counseling, 4, 153-160.
 • Komiya, N., Good, G. E. ve Sherrod, N. B. (2000). Emotional openness as a predictor of college students' attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 47, 138-143.
 • Koydemir, S., Erel, O., Yumurtacı, D., & Sahin, G. N. (2010). Psychological helpseeking attitudes and barriers to help-seeking in young people in turkey. International Journal of Advancement Counselling 32, 274-289.
 • Larson, D. G. ve Chastain, R. L. (1990). Self-concealment: Conceptualization, measurement, and health implications. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 439-455.
 • Özbay, Y., Terzi, Ş., Erkan, S. ve Cihangir-Çankaya, Z. (2011). Üniversite öğrencilerinin profesyonel yardım arama tutumları, cinsiyet rolleri ve kendini saklama düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 59-71.
 • Raunic, A. ve Xenos, S. (2008). University counseling service utilization by local and international students and user characteristics: A review. International Journal of Advanced Counselling, 30, 262–267.
 • Rosenthal, B. ve Wilson, C. (2008). Mental health services: Use and disparity among diverse college students. Journal of American College Health, 57, 61-67.
 • Schumacher, R. E. ve Lomax, R. G. (1996). A beginner's guide to structural equation modeling. Erlbaum, New Jersey.
 • Stallman, H. M. ve Shochet, I. (2009). Prevalence of mental health problems in Australian university health services. Australian Psychologist, 44, 122–127.
 • Steiger, J. H.(1990). Some additional thoughts on components, factors, and factor indeterminancy. Multivariate Behavioral Research, 25 (1), 41-45.
 • Sevinç, S. ve Gizir, C. A. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyumlarını olumsuz etkileyen faktörlere yönelik algılarının incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(4), 1285-1308.
 • Tanaka, J. S. ve Huba, G. J. (1984). Structures of psychological distress: Testing confirmatory hierarchical models. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52(4), 719-721.
 • Turner, A. L. ve Quinn, K.F. (1999). College students' perceptions of the value of psychological services: A comparison with APA's public education research. Professional Psychology: Research and Practice, 30, 368-371.
 • Vogel, D. L. ve Wester, S. R. (2003). To seek help or not to seek help: The risks of self-disclosure. Journal of Counseling Psychology, 50, 351–361.
 • Vogel, D. L., Wester S. R. ve Larson, M. L. (2007). Avoidance of counseling: Psychological factors that inhibit seeking help. Journal of Counseling & Development, 85, 410-422.
 • Vogel, D. L., Wester, S. R., Wei, M. ve Boysen, G. A. (2005). The role of outcome expectations and attitudes on decisions to seek professional help. Journal of Counseling Psychology, 52, 459–470.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Onur GÜRSOY
Institution: Mersin Üniversitesi, PDR Merkezi
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-1928-781X
Author: Cem Ali GİZİR
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


APA GÜRSOY, O , GİZİR, C . (2017). Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Ege Eğitim Dergisi, 18 (2), 557-575. DOI: 10.12984/egeefd.303312