Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 24 - 33 2018-12-25

Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu

Öznur TİRYAKİ [1] , Nursan ÇINAR [2]

74 128

Başlık:Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu

Özet:Amaç: Araştırma çocuk kliniğinde çalışan hemşirelerin nabız oksimetre uygulaması ve takibine yönelik bilgilerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı

Gereç ve Yöntem: Veriler demografik özellikleri içeren ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’ ve araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 20 soruluk ‘Soru Formu’ ile toplandı. Toplamda elde edilen puan  0 ve 20 arasında değişmektedir. Sayısal verilerde ortalama ve standart sapma (ort±, SS), en düşük ve en yüksek değerler ifade edilirken, kategorik verilerde sayı ve yüzdelere bakılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U testi kullanıldı. Tüm veriler için istatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak alındı.

Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya dahil edilen hemşirelerin yaş otalaması 31,83±7,25 (min=20, max=52), % 96’5'i kadın, % 58,8’i lisans ve lisansüstü mezunu, % 60’ının çocuk/yenidoğan yoğun bakımda çalıştığı belirlendi. Hemşirelerin toplam mesleki deneyim süresi 10,69±7,64 yıl, çocuk ile ilgili klinik deneyim süresi 5,82±5,41 yıl  olduğu ve %24,7’sinin çalıştığı kliniğe özgü Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikasının bulunduğu görüldü. Soru formundan elde edilen Toplam Bilgi Puan (TBP) ortalaması 13,10±2,76 (min=4, max=20) olarak bulunmuştur. Elde edilen TBP ile katılımcıların eğitim durumu, çalıştığı birim, sertifikalı olma durumu ve PO kullanımına yönelik eğitim alma durumu karşılaştırıldığında aralarında anlamlı ilişki olmadığı belirlendi. Elde ettiğimiz sonuca göre hemşirelerin PO takibindeki çocuk hastaya bakım konusunda kısmen yeterli bilgiye sahip oldukları düşünülmektedir. Hemşirelerin mesleki bilgilerine yönelik yapılan eğitimler ile ilgili konuya ait bilgilerini güncelleme fırsatları olacaktır.

Anahtar kelimeler:   Pulse oksimetre, çocuk hasta, hemşire, bakım uygulamaları

Destekleyen kurumlar:yok

Kaynakça:Akansel N, Yıldız H. Pulse Oksimetre Değerinin Güvenilir Olması İçin Neler Bilmeliyiz?. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010; 8 (1): 44-48

Çetinkaya B, Turan T, Ceylan SS ve ark. Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire Ve doktorların Pulse Oksimetre Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyleri. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 9 (2) : 25 – 28

Emdin CA, Mir F, Sultana S ve ark. Utility and feasibility of integrating pulse oximetry into the routine assessment of young infants at primary care clinics in Karachi, Pakistan: a cross-sectional study. BMC Pediatrics 2015; 15 (141): 1-12

Huizing MJ, Villamor-Martinez E, Vento M & et al. Pulse oximeter saturation target limits for preterm infants: a survey among European neonatal intensive care units. Eur J Pediatr  2017; 176: 51–56

Kiekkas P, Alimoutsi A, Tseko F ve ark. Knowledge of pulse oximetry: comparison among intensive care, anesthesiology and emergency nurses. Journal of Clinical Nursing 2012; 22: 828–837

Kiss E, Heiler M. Pediatric Skin Integrity Practice Guideline for Institutional Use: A Quality Improvement Project. J Pediatr Nurs. 2014; 29 (4): 362-367

Kuzu M, Taş O, Tulum G. Uzaktan İzlenebilir Hasta Parametreleri Sistemi. 2.Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu (UBİCTUS) 16 Mayıs 2017

Milutinovic D, Repic G, Arandelovic B. Clinical nurses’ knowledge level on pulse oximetry: A descriptive multi-centre study.  Intensive and Critical Care Nursing 2016: 37; 19—26

Noonan C, Quigley S, Curley MAQ. Skin Integrity in Hospitalized Infants and Children A Prevalence Survey. Journal of Pediatric Nursing 2006; 21 (6): 445-453

Özdal M, Dağlıoğlu Ö, Demir T ve ark. Antrenmanın Arteriyel Hemoglobin Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkisi  Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2014; 5 (1): 27-34

Özdemir A,  Doğruel A, Yılmaz Ö. Oxygen saturation/minute heart rate index: Simple lung function test

for children. Pediatrics International 2017; 59: 209–212

Özgür S, Ceylan Ö, Karademir S. Yenidoğan Satürasyon Taraması. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2014; 23 (4): 588-605

Ross PA,Newth CJL,FRCPC & et al. Accuracy of Pulse Oximetry in Children. PEDIATRICS 2014; 133 (1): 22-29

Sarı Ç, Altay N. Yenidoğanlarda Basınç Ülseri Gelişimini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Journal of Contemporary Medicine. 2016; 6 (Case Reports): 138-147

Tiryaki Ö, Çınar N. Pulse Oksimetre İle Satürasyon Takibi Yapılan Çocukda Bu Uygulama İle İgili Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deneyimi: Niteliksel Çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2017; 33 (3): 79-90

Tiryaki Ö, Çınar N. Management of Continuous Positive Airway Pressure in the Newborn: Impact of Lecture-based Interactive Workshops on Training for  Neonatal Intensive Care Nurses. AQUICHAN 2016; 16(2): 159-168

Tiryaki Ö, Doğu Ö, Hafızoğlu T. Plasenta ve umbilikal kordon hakkında ebelere verilen eğitimin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2017; 25(2): 64–70

Yönt GH, Korhan EA, Dizer B. The effect of nail polish on pulse oximetry readings. Intensive and Critical Care Nursing 2014; 30: 111—115

Pulse oksimetre, çocuk hasta, hemşire
  • Referans1 Akansel N, Yıldız H. Pulse Oksimetre Değerinin Güvenilir Olması İçin Neler Bilmeliyiz?. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010; 8 (1): 44-48Referans2 Çetinkaya B, Turan T, Ceylan SS ve ark. Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire Ve doktorların Pulse Oksimetre Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyleri. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 9 (2) : 25 – 28Referans3 Emdin CA, Mir F, Sultana S ve ark. Utility and feasibility of integrating pulse oximetry into the routine assessment of young infants at primary care clinics in Karachi, Pakistan: a cross-sectional study. BMC Pediatrics 2015; 15 (141): 1-12Referans4 Huizing MJ, Villamor-Martinez E, Vento M & et al. Pulse oximeter saturation target limits for preterm infants: a survey among European neonatal intensive care units. Eur J Pediatr 2017; 176: 51–56Referans5 Kiekkas P, Alimoutsi A, Tseko F ve ark. Knowledge of pulse oximetry: comparison among intensive care, anesthesiology and emergency nurses. Journal of Clinical Nursing 2012; 22: 828–837Referans6 Kiss E, Heiler M. Pediatric Skin Integrity Practice Guideline for Institutional Use: A Quality Improvement Project. J Pediatr Nurs. 2014; 29 (4): 362-367Referans7 Kuzu M, Taş O, Tulum G. Uzaktan İzlenebilir Hasta Parametreleri Sistemi. 2.Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu (UBİCTUS) 16 Mayıs 2017 Referans8 Milutinovic D, Repic G, Arandelovic B. Clinical nurses’ knowledge level on pulse oximetry: A descriptive multi-centre study. Intensive and Critical Care Nursing 2016: 37; 19—26Referans9 Noonan C, Quigley S, Curley MAQ. Skin Integrity in Hospitalized Infants and Children A Prevalence Survey. Journal of Pediatric Nursing 2006; 21 (6): 445-453Referans10 Özdal M, Dağlıoğlu Ö, Demir T ve ark. Antrenmanın Arteriyel Hemoglobin Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkisi Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2014; 5 (1): 27-34Referans11 Özdemir A, Doğruel A, Yılmaz Ö. Oxygen saturation/minute heart rate index: Simple lung function testfor children. Pediatrics International 2017; 59: 209–212Referans12 Özgür S, Ceylan Ö, Karademir S. Yenidoğan Satürasyon Taraması. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2014; 23 (4): 588-605Referans13 Ross PA,Newth CJL,FRCPC & et al. Accuracy of Pulse Oximetry in Children. PEDIATRICS 2014; 133 (1): 22-29Referans14 Sarı Ç, Altay N. Yenidoğanlarda Basınç Ülseri Gelişimini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Journal of Contemporary Medicine. 2016; 6 (Case Reports): 138-147Referans15 Tiryaki Ö, Çınar N. Pulse Oksimetre İle Satürasyon Takibi Yapılan Çocukda Bu Uygulama İle İgili Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deneyimi: Niteliksel Çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2017; 33 (3): 79-90Referans16Tiryaki Ö, Çınar N. Management of Continuous Positive Airway Pressure in the Newborn: Impact of Lecture-based Interactive Workshops on Training for Neonatal Intensive Care Nurses. AQUICHAN 2016; 16(2): 159-168Referans17 Tiryaki Ö, Doğu Ö, Hafızoğlu T. Plasenta ve umbilikal kordon hakkında ebelere verilen eğitimin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2017; 25(2): 64–70Referans18 Yönt GH, Korhan EA, Dizer B. The effect of nail polish on pulse oximetry readings. Intensive and Critical Care Nursing 2014; 30: 111—115
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Öznur TİRYAKİ (Primary Author)
Institution: SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Country: Turkey


Author: Nursan ÇINAR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİK ABD
Country: Turkey


Bibtex @research article { egehemsire424578, journal = {Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-3463}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {24 - 33}, doi = {}, title = {Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu}, key = {cite}, author = {TİRYAKİ, Öznur and ÇINAR, Nursan} }
APA TİRYAKİ, Ö , ÇINAR, N . (2018). Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3), 24-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/424578
MLA TİRYAKİ, Ö , ÇINAR, N . "Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 24-33 <http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/424578>
Chicago TİRYAKİ, Ö , ÇINAR, N . "Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 24-33
RIS TY - JOUR T1 - Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu AU - Öznur TİRYAKİ , Nursan ÇINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 33 VL - 34 IS - 3 SN - 2147-3463- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Ege University Nursing Faculty Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu %A Öznur TİRYAKİ , Nursan ÇINAR %T Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu %D 2018 %J Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2147-3463- %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD TİRYAKİ, Öznur , ÇINAR, Nursan . "Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 / 3 (December 2018): 24-33.