Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 197 - 213 2018-10-29

Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”
A New Curriculum Proposal for Voice Training Courses at Undergraduate Level (L1) in Higher Education Institutions: “Introduction to Voice Training”

Gül Fahriye Evren [1]

32 176

Yüksek Öğretim düzeyinde müzik eğitimi veren kurumların içinde yer alan Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin, ses eğitimi dersleri, özellikle Eğitim Fakülteleri’nin Müzik Öğretmenliği programları ve Devlet Konservatuarı Opera/Şan Anasanat Dallarının ders içeriklerinden yola çıkılarak hazırlanmış karma bir programdır. Çoğunlukla Müzik Öğretmenliği ders içerikleri örnek alınarak hazırlanan bu ders başlı başına kredi ve öğretim elemanı sayıları da dikkate alınarak yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç duymaktadır. Eğitimde yeni yaklaşım, yöntem ve önerilerin mevcut olanı iyileştirmek adına büyük bir rol oynadığı bilinmektedir. Ders içeriklerinde uygulanabilecek yeni yapılandırmaların, bilinen metotların dışına çıkılmadan, doğru olanı değiştirmeden farklı yöntem ve tekniklerin katkısıyla, verilen müzik eğitiminin kalitesini daha da ileriye taşıyacağı düşünülmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Müzik Bölümleri’nde sınırlı sayıda varolan ses eğitimi dersinin, ‘Bireysel Ses Eğitimi’ ve ‘Toplu Ses Eğitimi’ dersi şeklinde verildiği görülmektedir. Buradan yola çıktığımızda bu ders için, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde programın 2006/2007 eğitim-öğretim yılından itibaren günümüze kadar olan süreci incelenmiş, durum tespiti yapılmış, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle de L1 seviyesinde 2 dönem olmak üzere programa girmiş olan “Ses Eğitimine Giriş” dersinin içeriği ve ses eğitimi derslerinin programdaki yeni yapılandırması hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumları’nda özellikle ses eğitimi alanında verilen dersler göz önünde bulundurulduğunda öğrenci sayılarının yüksek, öğretim elemanı sayısının da bir o kadar yetersiz olduğu görülmekte normalde bir öğrenciyle bireysel olarak bir saat işlenmesi gereken dersin 2, 3 ya da daha fazla kişiyle işlendiği görülmektedir. Dersin hedeflerine aykırı bu durum eğitimde kalite anlayışını etkileyeceğinden yeni uygulamalara yönelmek doğru olacaktır. Bu çalışmanın amacı Yüksek Öğretim Kurumları’nda ses eğitimi derslerine yönelik yeni bir müfredat önerisi getirmektir. Günümüzde, Erciyes Üniversitesi’nde ses eğitimi alanında müfredata getirilen bu yenilik, diğer Yükseköğretim Kurumları’nın müzik eğitimi veren bölümlerinin ve özellikle Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin müşterek bir program içeriği sağlaması açısından da örnek teşkil etmektedir. Dersin Erciyes Üniversitesi’nin müfredatındaki ismi üzerinden tek bir ortak içerik ve ad ile diğer Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin müfredatlarının eğitim-öğretim programlarında yer almasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Voice training program is a mixed program prepared based on the course contents of the voice training courses in the Faculties of Fine Arts, which are among the institutions providing music education at the level of higher education, especially Departmenst of Music Education Programs of the Education Faculties and Departments of Opera/Vocal Performance programs at the State Conservatory. This course, which is mostly prepared as a sample of Music Teaching course contents, needs to be restructured by taking into consideration the credit and number of instructors. It is known that new approaches, methods and suggestions play a major role in improving the existing courses in educational system. It is considered that forming a new course structure by using approved methods and adopting different approach and techniques will improve the quality of music education. In the Music Departments of Fine Arts Faculties, a limited number of voice training courses are given in the form of ‘Individual Voice Training’ and ‘Collective/Choral Voice Training’. In the light of this information, the process of this course in the Department of Music, Faculty of Fine Arts in Erciyes University from the 2006/2007 academic year to present has been assessed and information about the content of “Introduction to Voice Training” that was introduced as a course of two semesters in Undergraduate Level (L1) and about new structure of voice training courses in the curriculum are provided. Considering the lessons given at Higher Education Institutions particularly in the field of voice training in Turkey, it is observed that the number of student is high and the number of the instructor is insufficient and that a course normally should involve one student at one hour, but it involves two or three students. As this situation, contrary to the objectives of the course, would affect the understanding of quality in education, it would be correct to focus on new practices. The aim of this study is to bring forward a new curriculum proposal for voice training courses in Higher Education Institutions. Today, this innovation brought to the curriculum in the field of Voice Training at Erciyes University is also an example of providing a joint program content of the music education departments of other Higher Education Institutions and especially the Faculties of Fine Arts. It is considered that the course will be appropriate to be in the curriculum of the Faculties of Fine Arts with a single common content and the name as in the curriculum of Erciyes University. 

 • Acar, N. (2014). Türkiye’de Ses Eğitiminin (Şan) Gelişimi ve Uzman Görüşleriyle Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Altınkurt, L. (2015). Türkiye’de Sanat Eğitimi’nin Gelişimi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı (12).
 • Baş, G., (2011). Türkiye’de Eğitim Programlarında Yapılandırmacılık: Dün, Bugün, Yarın, Eğitişim Dergisi, 32, Erişim tarihi: 10 Eylül 2018, http://www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/sayi-31-40/sayi-32-ekim-2011/739-turkiye-de-egitim-programlarinda-yapilandirmacilik-dun-bugun-yarin
 • Çelen, F.K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S.S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları, Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, 1-9.
 • Çevik, S. (1999). Koro Eğitimi Yönetimi ve Teknikleri, Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara.
 • Çevik, S. (2000). Koro Albümü I, Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara.
 • Çevik, S. (2006). Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Ses Eğitimi Alan Derslerinin Müzik Öğretmenliği Yeterlikleri Yönünden Değerlendirilmesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak., Denizli, 641-657.
 • Davran, K., Öztürk, F.G., (2009). Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar-I, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara.
 • Deliorman, L. (1977). Koro, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Ankara.
 • Egüz, S. (1999). Toplu Ses Eğitimi I, Temel Konular, Doğuş Matbaacılık, Ankara.
 • Ekici, T. (2008). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Bir Program Geliştirme Çalışması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Izmir.
 • Ertürk, S. (1979). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Evren, G. F. (2013).Programlı Bir Ses Eğitimi Kapsamında Dil-Konuşma Ögesi, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi,2(5),50-60.
 • Johan R., Harlan, J. (2014), Education Nowadays, International Journal of EducationalScienceandResearch (IJESR). Vol. 4, Issue 5, Oct 2014, 51-56
 • Özsan, E. (2010). Metodik Şan Eğitimi, Moss:Kitapsal Basım Yayın ve Dağıtım, İstanbul.
 • Sevinç, S. ve Şimsek, G. (2004). Müzik Eğitimi Bölümlerinde Müzik Eğitimi (Şan) Dersine Ayrılan Surenin Yeterli Olup Olmadığı Üzerine Bir Araştırma, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, 207-216.
 • Şentürk, N. (2001), Musiki Muallim’ den Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2, 135-142.
 • Şimşek, G. (2007), Şan için Piyano Eşlikli Albüm, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara.
 • Töreyin, A. M. (2008), Ses Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yöntemler, Sözkesen Matbaacılık, Ankara.
 • Uçan, A. (1995). Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakültelerinin Yeniden Planlanması ve Eğitim Programlarının Yeniden Düzenlenmesi, Erişim tarihi: 17 Eylül 2017, https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1037/109422.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • Yener, S. (2009). Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri Müfredat Programlarının Karşılaştırmalı Analizi, 8.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, OMÜ.
 • Yönetken, H. B., Fenmen, M., Menuhin, Y., Lobos, V., Teyte, M., Gazimihal, M. R., Sun, M., Ucan, A., Bayraktar, E., Aydoğan, S. (2001). Müzik Öğretimi, Hazırlayan: Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Sözkesen Matbaası. Ankara http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/Hakkinda, Erişim tarihi: 10 Haziran 2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gül Fahriye Evren
Institution: Erciyes University
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 29, 2018

Bibtex @research article { ejees477687, journal = {European Journal of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2564-6621}, address = {Ali KORKUT}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {197 - 213}, doi = {}, title = {Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”}, key = {cite}, author = {Evren, Gül Fahriye} }
APA Evren, G . (2018). Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”. European Journal of Educational and Social Sciences, 3 (2), 197-213. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejees/issue/40157/477687
MLA Evren, G . "Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”". European Journal of Educational and Social Sciences 3 (2018): 197-213 <http://dergipark.org.tr/ejees/issue/40157/477687>
Chicago Evren, G . "Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”". European Journal of Educational and Social Sciences 3 (2018): 197-213
RIS TY - JOUR T1 - Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş” AU - Gül Fahriye Evren Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - European Journal of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 213 VL - 3 IS - 2 SN - -2564-6621 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 European Journal of Educational and Social Sciences Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş” %A Gül Fahriye Evren %T Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş” %D 2018 %J European Journal of Educational and Social Sciences %P -2564-6621 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Evren, Gül Fahriye . "Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”". European Journal of Educational and Social Sciences 3 / 2 (October 2018): 197-213.
AMA Evren G . Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”. EJESS. 2018; 3(2): 197-213.
Vancouver Evren G . Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”. European Journal of Educational and Social Sciences. 2018; 3(2): 213-197.