Research Article
BibTex RIS Cite

Geriyatrik cerrahi hastalarının intraoperatif sıvı yönetiminde pleth değişkenlik indeksinin potansiyel değeri

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 15 - 20, 28.03.2022
https://doi.org/10.25000/acem.1080760

Abstract

Amaç: Bu çalışma, geriyatrik hastalarda kalça ve diz artroplastisi sırasında PVI monitörizasyonunun optimal intravasküler volüm replasmanı üzerindeki etkilerini ve PVI kullanımının kan transfüzyonu ve vazopressör gereksinimlerini azaltıp azaltmayacağını belirlemek için tasarlanmıştır.
Yöntem: Elektif kalça ve diz artroplastisi uygulanan 100 geriyatrik hasta, PVI grubuna (volüm replasmanı PVI rehberliğinde yapıldı) veya kontrol grubuna (geleneksel yöntemlere dayalı volüm replasmanı yapıldı) dahil edildi. Perioperatif hemodinamik parametreler, kristaloidlerin, kolloidlerin, kan ve kan ürünlerinin infüzyon miktarı, efedrin hidroklorür gereksinimleri ve perioperatif idrar çıkışları kaydedildi.
Bulgular: Kristalloid transfüzyonu grup PVI'da daha yüksekti (9,5'e karşı 6,8 ml/kg/saat, p<0,001) ve efedrin gereksinimi daha düşüktü (%2,0'ye karşı %38,0, p<0,001). Ameliyat sonrası BUN, kreatinin ve laktat düzeyleri yüksek olan hastaların yüzdesi kontroller arasında daha yüksekti (p<0,001). PVI grubu, intraoperatif anlamlı olarak daha düşük ortalama kalp hızına sahipti.
Sonuç: Bulgularımız, PVI monitorizasyonu ile intraoperatif sıvı replasmanının hemodinamik stabilite sağladığını, normal BUN, kreatinin ve laktat seviyelerini koruduğunu ve geriyatrik cerrahi hastalarda gereksiz vazopressör ajan kullanımını azalttığını göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Geriyatrik

References

  • Ansari BM, Zochios V, Falter F, Klein AA. Physiological controversies and methods used to determine fluid responsiveness: a qualitative systematic review. Anaesthesia 2016;71:94-105.

Potential value of pleth variability index in intraoperative fluid management of geriatric surgical patients

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 15 - 20, 28.03.2022
https://doi.org/10.25000/acem.1080760

Abstract

BACKGROUND: This study was designed to determine the effects of PVI-guided monitoring on the optimal intravascular volume replacement during hip and knee arthroplasty in geriatric patients, and whether using PVI could reduce blood transfusion and vasopressor requirements.
METHODS: One-hundred geriatric patients who underwent elective hip and knee arthroplasty were included, assigned to either PVI group (volume replacement was PVI guided) or to a control group (volume replacement was based on traditional methods). Perioperative hemodynamic parameters, infusion rate of crystalloids, colloids, blood/blood products, ephedrine hydrochloride requirements and perioperative urine outputs were recorded.
RESULTS: Crystalloid infusion rate was higher (9.5 vs. 6.8 ml/kg/h, p<0.001) and ephedrine requirement was lower (2.0% vs. 38.0%, p<0.001) in group PVI. Postoperatively, the percentage of patients with high BUN, creatinine, and lactate levels were higher among controls (p<0.001). PVI group had significantly lower mean heart rate intraoperatively.
CONCLUSIONS: Our findings suggest that intraoperative fluid replacement guided by PVI monitoring provides hemodynamic stability, preserves normal levels of BUN, creatinine, and lactate, and reduces unnecessary use of vasopressor agents in elderly surgical patients.

References

  • Ansari BM, Zochios V, Falter F, Klein AA. Physiological controversies and methods used to determine fluid responsiveness: a qualitative systematic review. Anaesthesia 2016;71:94-105.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Surgery
Journal Section Original Research
Authors

Meliha Orhon Ergün 0000-0001-8158-1393

Seniyye Zengin 0000-0003-1795-6597

Beliz Bilgili 0000-0003-3466-0771

Tümay Umuroğlu 0000-0001-6887-1740

Publication Date March 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 1

Cite

Vancouver Orhon Ergün M, Zengin S, Bilgili B, Umuroğlu T. Potential value of pleth variability index in intraoperative fluid management of geriatric surgical patients. Arch Clin Exp Med. 2022;7(1):15-20.