Research Article
BibTex RIS Cite

ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI

Year 2020, Issue: 65, 585 - 605, 14.12.2020

Abstract

Anonim şirketler, kural olarak çok sayıda pay sahibini bünyesinde barındırır. Bunun sonucu olarak anonim şirketlerde çoğunluk ilkesi geçerlidir. Çoğunluk ilkesi esasen genel kurul kararlarının alınmasında geçerli olan bir ilkedir. Bu kapsamda genel kurul kararları, kural olarak çoğunluğun iradesine uygun olarak alınır (TTK m. 418/2). Ancak bu ilkenin katı bir biçimde uygulanması bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Tam da bu nedenle kanun koyucu, çoğunluk ilkesinin neden olduğu sakıncaları törpülemek amacıyla bir takım düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin başında da azınlık hakları gelmektedir. Kanun koyucunun belirtilen sebeplerle düzenlediği azınlık haklarından birisi de anonim şirketlerde azınlığın genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep hakkıdır. Azınlığın bu hakkı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 411 ve 412’nci maddelerinde düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanun uygulamasında birçok soruna neden olan ve hatta bazen azınlığın bu hakkını kullanmasına engel olan hükümler, kanun koyucu tarafından yeniden ele alınmıştır.
Bu çalışmada azınlığın genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep hakkı, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları dikkate alınmak suretiyle eski ve yeni hükümler karşılaştırılarak incelenmiştir..

References

 • Bahtiyar, Mehmet, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Dili ve İfadeleri Yönünden Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, S. 31, 2005, ss. 2457-2464
 • Birsel, Mahmut T., “Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1970, ss. 620-659
 • Can, Mustafa Erdem, “Azlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması ve Gündemin Belirlenmesi Konusundaki Yetkileri”, Ulusoy, Erol (ed.), Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014, ss. 75-96
 • Çamoğlu, Ersin, “Anonim Ortaklık Genel Kurlunu Toplantıya Kimler Çağırır?”, Yargı Dünyası, S. 204, 2012, ss. 11-18
 • Görmez, Onur, “HAAO’da TTK’daki Azınlık Haklarının Kullanılması Üzerine Bir İnceleme”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, 2017, s. 117-146
 • Helvacı, Mehmet, “Anonim Ortaklıkta Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Azınlık Haklarının Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1998, ss. 297-310
 • Kendigelen, Abuzer, Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016
 • Kırca, İsmail / Şehirali Çelik, Feyzan Hayal / Manavgat, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013
 • Moroğlu, Erdoğan, “Anonim Ortaklıkta Azınlık Paysahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Daveti ve Mahkemenin Davete İzin Kararının Uygulanmasının Durdurulması”, Makaleler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, ss. 237-254
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Değerlendirmeler ve Öneriler, 8. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016
 • Moroğlu, Erdoğan, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 8. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017
 • Narbay, Şafak, “Türk Ticaret Kanunun Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili ve Görevli Olanlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 7, 2006, ss. 168-181
 • Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018
 • Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017
 • Tekinalp, Ünal, “Otuz Yıllık Uygulamanın Işığında Azınlık Hakları Sisteminin ve Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Türk Ticaret Kanunu’nun 30. Yılı Semineri, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 1988
 • Ulaş, Işıl, “Uygulamacı Gözü İle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Bakış”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 23, S. 2, 2005, ss. 189-210
 • Ulusoy, Erol, “Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılması”, Ulusoy, Erol (ed.), Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014, ss. 15-45
 • Yasaman, Hamdi, “Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması”, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006, ss. 47-50
Year 2020, Issue: 65, 585 - 605, 14.12.2020

Abstract

References

 • Bahtiyar, Mehmet, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Dili ve İfadeleri Yönünden Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, S. 31, 2005, ss. 2457-2464
 • Birsel, Mahmut T., “Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1970, ss. 620-659
 • Can, Mustafa Erdem, “Azlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması ve Gündemin Belirlenmesi Konusundaki Yetkileri”, Ulusoy, Erol (ed.), Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014, ss. 75-96
 • Çamoğlu, Ersin, “Anonim Ortaklık Genel Kurlunu Toplantıya Kimler Çağırır?”, Yargı Dünyası, S. 204, 2012, ss. 11-18
 • Görmez, Onur, “HAAO’da TTK’daki Azınlık Haklarının Kullanılması Üzerine Bir İnceleme”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, 2017, s. 117-146
 • Helvacı, Mehmet, “Anonim Ortaklıkta Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Azınlık Haklarının Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1998, ss. 297-310
 • Kendigelen, Abuzer, Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016
 • Kırca, İsmail / Şehirali Çelik, Feyzan Hayal / Manavgat, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013
 • Moroğlu, Erdoğan, “Anonim Ortaklıkta Azınlık Paysahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Daveti ve Mahkemenin Davete İzin Kararının Uygulanmasının Durdurulması”, Makaleler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, ss. 237-254
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Değerlendirmeler ve Öneriler, 8. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016
 • Moroğlu, Erdoğan, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 8. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017
 • Narbay, Şafak, “Türk Ticaret Kanunun Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili ve Görevli Olanlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 7, 2006, ss. 168-181
 • Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018
 • Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017
 • Tekinalp, Ünal, “Otuz Yıllık Uygulamanın Işığında Azınlık Hakları Sisteminin ve Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Türk Ticaret Kanunu’nun 30. Yılı Semineri, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 1988
 • Ulaş, Işıl, “Uygulamacı Gözü İle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Bakış”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 23, S. 2, 2005, ss. 189-210
 • Ulusoy, Erol, “Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılması”, Ulusoy, Erol (ed.), Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014, ss. 15-45
 • Yasaman, Hamdi, “Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması”, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006, ss. 47-50
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section ÖZEL HUKUK
Authors

Neyzen Fehmi Dolar 0000-0001-7319-9928

Publication Date December 14, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 65

Cite

APA Dolar, N. F. (2020). ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI. Adalet Dergisi(65), 585-605.
AMA Dolar NF. ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI. AD. December 2020;(65):585-605.
Chicago Dolar, Neyzen Fehmi. “ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI”. Adalet Dergisi, no. 65 (December 2020): 585-605.
EndNote Dolar NF (December 1, 2020) ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI. Adalet Dergisi 65 585–605.
IEEE N. F. Dolar, “ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI”, AD, no. 65, pp. 585–605, December 2020.
ISNAD Dolar, Neyzen Fehmi. “ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI”. Adalet Dergisi 65 (December 2020), 585-605.
JAMA Dolar NF. ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI. AD. 2020;:585–605.
MLA Dolar, Neyzen Fehmi. “ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI”. Adalet Dergisi, no. 65, 2020, pp. 585-0.
Vancouver Dolar NF. ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI. AD. 2020(65):585-60.

ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13 - 14 - 15 - 16 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 219 75 92 - (0312) 219 54 85, Belge Geçer: (0312) 219 64 17
e-posta: dergiadalet@gmail.com