Author Guidelines

YAZIM VE ATIF KURALLARI
I. YAZIM KURALLARI
A- Makalelerin ilk sayfasında makalenin İngilizce adı ile birlikte ortalama
asgari 150 azami 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetine yer verilmelidir.
Ayrıca Türkçe ve İngilizce anahtar kelime belirlemesi yapılmalıdır.
B-1- Yazılar belirlenen ve ilân edilen şekil ve esas ilkeleri doğrultusunda
olmalı, içeriğinde gereksiz tekrardan kaçınılmalı, yazı ve yazı başlıkları mâkul uzunlukta
olmalıdır.
2- Metin içerisinde imlâ kurallarına dikkat edilmeli, kullanılan kelimelerde
yeknesaklık bulunmalıdır (yasa-kanun vb.).
3- Çalışmalarda kısaltma kullanılabilir. Kişi ve eser adları ilk kullanımda açık
yazılmalı, ikinci ve devam eden kullanımlarda kısaltılarak kullanılmalıdır. Bununla
birlikte Yazım Ve Atıf Kurallarından belirtilen kısaltmalar (Çev., Terc., a.g.e., a.g.m., by.,
ty. gibi) ilk kullanımdan itibaren kısa kullanılmalıdır.
4- Ana metin "Times New Roman" yazı karakterinde 12 punto, dipnotlar sayfa
altında 10 punto, satır aralığı "tek ara", iki yana hizalı olmalıdır.
5- Vurgulanmak istenen kısımlar kalın değil italik yapılmalı, yine alıntılar italik
şekilde verilmelidir.
6- Madde numaralandırmalarının sistematiği Romen rakamı, büyük harf,
rakam, küçük harf (I-, A-, 1-, a-) sınıflama tekniğine göre yapılmalıdır.
Örnek:
I- ANA BAŞLIK
A- ALT BAŞLIK
1. Alt Konu Başlığı
a. Alt Konu Başlığı
II. ATIF KURALLARI
A- Hazırlanan makalelerde atıflar dipnot usulüne göre yapılmalıdır.
B- Metin içinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra
kullanılmalıdır.
C- Dipnotta yer alan kaynak kitap atıfları sırasıyla; yazar Soyadı (Soyadının ilk
harfi büyük diğer harfleri küçük şekilde), Adı, İtalik Şekilde Eser Adı, varsa cilt numarası
parantez dışında "C.", çeviri/tercüme ise çevirenin/tercümanın adı parantez dışında
"Çev.:" (veya "Terc.") ibarelerinin ardında, yayınevi, basıldığı yer, baskı yılı, birden fazla
baskısı yapılmış (1. baskı'nın belirtilmesine gerek bulunmamaktadır) ise baskı sayısı,
sayfa numarası "s." sırası ile belirtilmelidir. Atfın hemen altında aynı eserin aynı
sayfasına yapılacak atıfta da "aynı eser " "a.e." olarak kısaltılarak kullanılabilir.
Hirsch, Ernst E., Anılarım, Çev.: Fatma Suphi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara,
1997, 11. baskı, s. 25
Ç-Aynı kaynaktan tekrar dipnot verildiğinde, "Yazar Soyadı", adı geçen eser
(a.g.e.), eserin yayın yılı ile atıf yapılan sayfa numarası (s.) yeterli olacaktır.
Hirsch, a.g.e., s. 30
D- Birden fazla yazarlı çalışmalara yapılan atıflar, birinci yazarın Soyadı, Adı/
ikinci yazarın Soyadı, Adı şeklinde; üçten fazla yazarlı çalışmalarda ise üçüncü yazarın
adından sonra "v.d." şeklinde yapılmalıdır.
Yenisey, Feridun/ Kunter, Nurullah/ Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku
– 1, Beta Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2010, 18. Baskı
E- Bir yazarın aynı yıl içerisinde yayımlanan eserleriyle ilgili olarak yıl
ibaresinin yanına "a, b" gibi harfler veya eserin baş harflerinin kısaltması konulmalıdır.
(Yenisey, Feridun/ Kunter, Nurullah/ Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi
Hukuku – 2 (Hüküm Verme Görevi ve Ceza Muhakemesinin Yapısı), Beta Basım
Yayın, İstanbul, Ocak 2010, 17. Baskı
Yenisey, Feridun/ Kunter, Nurullah/ Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku
– 1, Beta Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2010, 18. Baskı)
Yenisey, Kunter, Nuhoğlu, a.g.e., (CMH2), s. 60
Yenisey, Kunter, Nuhoğlu, a.g.e., (CMH1), s. 50
veya
Yenisey, Kunter, Nuhoğlu, a.g.e., 2010a, s. 50
Yenisey, Kunter, Nuhoğlu, a.g.e., 2010b, s. 60
F- Dipnotta yer alan kaynak makale atıfları sırasıyla; yazar Soyadı, Adı,
"makale adı", yayımlandığı dergi, varsa cilt (C.), sayı (S.), yıl, sayfa numarası (s.) sırası
ile belirtilmelidir, kaynakçada sayfa aralığı (ss.) bulunmalıdır.
Aydın, M. Âkif, "Kanunnameler ve Osmanlı Hukuku'nun İşleyişindeki Yeri",
Osmanlı Araştırmaları, C. 24, S. 24, 2004, ss. 37-46
G- Aynı kaynaktan tekrar dipnot verilecek ise, yazarın Soyadı, adı geçen
makale (a.g.m.), sayfa numarası (s.) yeterli olacaktır. Aynı yıl içerisinde yayımlanmış
birden fazla makale bulunması durumunda, makale başlıkları kısaltılır veya "a,b" gibi
harfler yıl ibaresi yanına eklenerek tekrar atıflarında kullanılır.
Ğ- Bir derleme eserde derleyici isminin yanına parantez içinde "der.", editörlük
gerektiren bir eserin editörünün isminin yanına parantez içinde "ed." ibaresi
konulmalıdır. Bu tür eserler içerisinde yer alan farklı bir yazarın çalışmasına yapılan atıf,
makale atıfları gibi yapılmalı, devamında derleyen, editör veya yayıma hazırlayanın ismi,
eserin ismi yukarıda belirtildiği gibi verilmelidir.
H- İnternet üzerinden erişim sağlanan kaynaklar, dipnotta yukarıda belirtilen
kurallara uygun şekilde yer almalı ve ilgili internet kaynağının URL adresi de sonda
parantez içinde verilmelidir. İlave olarak "Çevrimiçi" ibaresi ve "Erişim Tarihi (e.t.)" yer
almalıdır.
I- Arşiv belgeleri: Arşiv adı, tasnif adı, numara vb. orijinal tarihi ile
verilmelidir.
BOA, A.MKT.MHM, 110/92; 9 Ramazan 1273/3, Mayıs 1857
İ- Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb., Yayının adı,
basım yeri, yayımlayan, yayın tarihi, sayfa numarası (s.) sırasıyla verilmelidir. Baskı yeri
belli olmayan eserlerde by., baskı tarihi belli olmayan eserlerde ise ty. ibareleri
kullanılmalıdır.
J- Yüksek lisans ve doktora tezlerine yapılan atıflar da yukarıda belirtilen
kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Yazar adı, tez adı (tırnak içinde ve italik
olmayacak), yayımlanma bilgisi, üniversite adı, enstitü adı ve ana bilim dalı, şehir ve yılı
belirtilmelidir. Aynı kaynağa ikinci kez atıflarda "a.g.e." ibaresi kullanılabilir.
K- İkincil Kaynaklardan Aktarma: Metin içerisindeki bilgi ya da ifadelerin
ikincil bir kaynaktan silsile yoluyla aktarıldığı durumlarda esere ilişkin bilgiler atıf
sonrasında parantez içinde (Aktaran:) ibaresiyle verilir.
L- Bir kongre yahut sempozyumda sunulan bir bildiri metnine yapılacak atıf,
bildiri sahibinin Soyadı, Adı, (tırnak içinde) "Bildiri Başlığı", Sempozyum Adı,
Düzenleyen veya Yayımlayan, Şehir, Düzenlenme Tarihi, sayfa numarası sırasıyla
verilmelidir, çalışma kaynakçada gösterilirken sayfa aralığı (ss.) verilmelidir.
M. Gazete, akademik olmayan dergi vb yayınlara yapılan atıflarda, konu haber
ise haber başlığı tırnak içinde önce verilir; makale, deneme gibi vb. ise yazar soyadı, adı,
tırnak içinde yazı başlığı; röportaj ise konuşulan kişinin soyadı, adı, röportajın başlığı,
konuşan kişi verilmelidir. Bu sıralamaları gazete veya dergi adı, tarih numarası
izlemelidir.
III. KAYNAKÇA
A- Çalışmanın sonunda, yararlanılan kaynaklara, yazar soyadına göre alfabetik
sırayla KAYNAKÇA'da yer verilmelidir. Aynı yazarın birden fazla eseri varsa, eski
tarihli yayına öncelik verilmelidir.
"Yazar soyadı, yazar adı, eser adı, yayınevi, yayın yeri, yıl, baskı sayısı" şekilde
sıralanmalıdır.
B- Kaynakça sadece çalışmanın gönderme yaptığı eserleri içermelidir.
C- Dipnotlarda bir esere yapılan ilk gönderme ile kaynakçada yer verilen
eserler aynı biçimde yazılmalıdır.
D- Kaynakçada yer verilen çalışma bir makale, bildiri v.b. ise, eser içerisindeki
başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yer almalıdır.