Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 60 - 84, 27.12.2018

Abstract

References

 • Al- Mansour, N. S. ve Al- Shorman, R. A. (2011). The Effect of Teacher’s Storytelling Aloud on The Reading Comprehension of Saudi Elementary Stage Students. Journal of King Saud University – Languages and Translation 23, pp. 69–76. 23.08.2017 tarihinde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221083191100021X adresinden erişildi.
 • Aksan, D. (2012). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi.
 • Alangu, T. (2017). Billur Köşk Masalları. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Ayvaz Tunç, Ö. ve Karadağ, E. (2013). Postmodern Oluşturmacılığa Dijital Öyküleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı:4, Makale No:34.
 • Başkan, A. ve Deniz, E. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders İçi Dinleme Sorunları (Malatya İli Örneği). Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/7, s. 179-196.
 • Boratav, P. N. (2015). Az Gittik Uz Gittik. Ankara: İmge.
 • Casebeer, K. L. (1970). Listening Skills: Caught or Taught?. Reading Horizons, Volume 11, Issue 1, Article 4. 21.08.2017 tarihinde http://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol11/iss1/4/ adresinden erişildi.
 • Cerrahoğlu, M. (2013). Destanların Eğitimdeki İşlevi / Atasözlerinin Destan Metinleri ile Öğretilmesi. Turkish Studies, Volume 8/13, s. 633-644.
 • Cheeseman, G. W. ve Gapp, S. C. (2014). Fifth Grade Voices Integrating Storytelling into Classroom Instruction: A Phenomenological Study. Education Practice and Innovation, Volume: 1, Number: 3. 18.11.2017 tarihinde http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.941.4048&rep=rep1&type=pdf adresinden erişildi.
 • Coskie, T., Trudel, H. ve Vohs, R. (2010). Creating Community through Storytelling. Talking Points, Volume: 22, Number:1 29.10.2017 tarihinde http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/TP/0221-oct2010/TP0221Creating.pdf adresinden erişildi.
 • Çeliktaban, D. (2017). “Civcivin Kraldan Hesap Sorduğu Masal Anlatıcılığı Yeniden Doğuyor”, Haber Türk, (06 Aralık).
 • Dede, A. (2017). Hadi Masal Anlatalım. İstanbul: Taze.
 • Dujmovic, M. (2006). Storytelling as a Method of EFL Teaching. Methodological Horizons, 1(1), pp. 75–88. 28.09.2017 tarihinde https://hrcak.srce.hr/file/17682 adresinden erişildi.
 • Duran, E. ve Topbaşoğlu, N. (2018). Hikâye Kitaplarında Anlama. Ankara: Pegem.
 • Epçaçan, C. (2013). Temel Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme ve Dinleme Eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, Yıl: 6, Sayı: 11.
 • Er, S. (2016). Okulöncesi Dönemde Anne Babaların Etkileşimli Hikâye Kitabı Okumalarının Önemi. Başkent University Journal of Education, 3 (2), s.156-160.
 • Esteban, S. G. (2015). Integrating Curricular Contents and Language Through Storytelling: Criteria for Effective CLIL Lesson Planning. Procedia - Social and Behavioral Sciences 212, pp. 47 – 51. 24.03.2018 tarihinde https://www.sciencedirect.com adresinden erişildi.
 • Garrety, C. M. (2008). Digital Storytelling: An Emerging Tool for Student and Teacher Learning. (Doktora tezi). Iowa State University, Ames. 12.2017 tarihinde http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16780&context=rtd adresinden erişildi.
 • Gilakjani, A. P. ve Sabouri, N. B. (2016). Learners’ Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review. English Language Teaching; Vol. 9, No. 6. 29.10.2017 tarihinde http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/59636 adresinden erişildi.
 • Gordon, C. (2011). Digital Storytelling in the Classroom: Three Case Studies. (Doktora tezi). Arizona State University, Tempe. 20.12.2017 tarihinde https://repository.asu.edu/items/14437 adresinden erişildi.
 • Groce, R. D. (2004). An Experiential Study of Elementary Teachers with The Storytelling Process: Interdisciplinary Benefits Associated with Teacher Training and Classroom Integration. Project Innovation (Alabama), Volume: 41. 10.12.2017 tarihinde http://www.freepatentsonline.com/article/Reading-Improvement/119850554.html adresinden erişildi.
 • Güleç, S. ve Durmuş, N. (2015). A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 19, pp. 103 – 109.
 • Güney, E. C. (2009). Evvel Zaman İçinde. İstanbul: Nar.
 • Hemmati, F., Gholamrezapour, Z. ve Hessamy, G. (2015). The Effect of Teachers’ Storytelling and Reading Story Aloud on the Listening Comprehension of Iranian EFL Learners. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 5, No. 7, pp. 1482-1488. 29.10.2017 tarihinde http://www.academypublication.com/ojs/index.php/tpls/article/view/tpls050714821488 adresinden erişildi.
 • Huang, H. (2006). The Effects of Storytelling on EFL Young Learners’ Reading Comprehension and Word Recall. English Teaching & Learning, 30. 3, pp. 51-74. 25.09.2017 tarihinde https://core.ac.uk/download/pdf/13430535.pdf adresinden erişildi.
 • Kim, M., Mcgarry, T. (2014). Attitudes to Storytelling among Adult ESL Learners. The Journal of Language Teaching and Learning, 4(1), pp. 15-36. 15.12.2017 tarihinde http://www.jltl.org/index.php/jltl/article/viewFile/225/52 adresinden erişildi.
 • Kurt, B. (2008). Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Temel Dil Becerisi Olarak Dinlemenin Gelişimine Etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Malderez, A. (2010). Stories in ELT: Telling Tales in School. Procedia Social and Behavioral Sciences 3, pp. 7–13. 28.09.2017 tarihinde https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810013807 adresinden erişildi.
 • Melanlıoğlu, D. (2012). Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları, Yıl: 12, Cilt: 7, Sayı: 29, s. 65-77.Mert, E. L. (2009). Türkçenin Sözvarlığı Açısından Eflatun Cem Güney’in Derleyip Yazdığı Masallar. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mokhtar, N. H., Abdul Halim, M. F. ve Kamarulzaman, S. Z. S. (2011). The Effectiveness of Storytelling in Enhancing Communicative Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences 18, pp. 163–169.
 • Mokhtar, N. H., Abdul Halim, M. F. ve Kamarulzaman, S. Z. S. (2011). The Effectiveness of Storytelling in Enhancing Communicative Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences 18, pp. 163–169.
 • Moon, J. ve Maeng, U. (2012). A Comparison Study of The Effect of Reading Instruction Using Storytelling and Storysinging. Proceeding of 17th Conference of Pan Pacific Association of Applied Linguistic. School of Education/Ajou University. 09.12.2017 tarihinde http://paaljapan.org/conference2012/proc_PAAL2012/html/poster.html adresinden erişildi.
 • Norton, H. (2014). Digital Storytelling in An L2 Context, and Its Impact on Student Communication, Engagement, and Motivation. Waikato Univesity, New Zealand. 17.12.2017 tarihinde http://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/8995 adresinden erişildi.
 • Sakaoğlu, S. (2013). Türk Masalları. Ankara: Akçağ.
 • Savcı, B. (2015). Yeni Medyada Hikâye Anlatıcılığına Doğru: Kişisel Blog Alıntılarında Vladimir Propp’un Biçimbilimsel Analizi. İstanbul Üniversitesi İnet-Tr’15, XX. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık.
 • Seyidoğlu, B. (2016). Erzurum Masalları. İstanbul: Dergâh.
 • Tabachnick B.G. ve Fidell, L.F. (2013). Using Multivariate Statistics (6b.). Boston: Pearson.
 • Tezel, N. (2014). Türk Masalları. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Vandergrift, L. (2004). Listening to Learn or Learning to Listen?. Annual Review of Applied Linguistics 24, 3B25, Printed in the USA. 14.07.2017 tarihinde https://www.cambridge.org/core/journals/annual-review-of-applied-linguistics/article/1-listening-to-learn-or-learning-to-listen/97B2D8AA89FC0FB421B532BA5A3CF697 adresinden erişildi.
 • Yağmur Şahin, E., Maden, S., Güleryüz, Ş., Satır, M. ve Aydın, G. (2013). Müzik Dinlemenin Resimle ve Yazıyla Anlatım Becerisi Üzerine Etkisi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 5, s. 32-49.
 • Yılmaz, İ. (2007). Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Önerilen Etkinliklerin Değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yılmaz, E. ve Keray, B. (2013). Söyleşi Metinleri Yoluyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Sorma Becerilerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, s. 20-31.

ETKİLEŞİMLİ MASAL ANLATIM TEKNİĞİNİN ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNE ETKİSİ

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 60 - 84, 27.12.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı, etkileşimli masal anlatım tekniğinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisini ölçmektir. Araştırmada, nicel model ile nitel model birlikte kullanılmıştır. Etkileşimli masal anlatım tekniğinin etkililiğini ölçmek amacıyla nicel model, bu etkililiği daha iyi tartışmak için görüşme tekniği kullanılarak nitel model desteği sağlanmıştır. Araştırmanın nicel model kısmında, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desene yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinde yapılan analizler sonucu, deney grubu öğrencilerinden etkileşimli masal anlatım tekniği sonrası elde edilen sontest verilerinin ortalamalarının, mevcut yöntem kullanılarak elde edilen öntest verilerinin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sontest verilerinin cinsiyete göre, baba eğitim, anne eğitim ve anaokulu eğitimi alma durumuna göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>.05). Deney grubu öğrencilerine ait sontest verilerinin ortalamalarının, kontrol grubu öğrencilerinin sontest verilerinin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<.05). Deney grubu öğrencilerine ait kalıcılık verilerinin ortalamalarının, kontrol grubu öğrencilerinin kalıcılık verilerinin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<.05). Deney grubu öğrencilerine ait kalıcılık verilerinin ortalamalarının, sontest verilerinin ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olduğu, yine aynı şekilde kontrol grubu öğrencilerine ait kalıcılık verilerinin ortalamalarının, sontest verilerinin ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir (p<.05).

Son olarak her iki grup öğrencileri ile görüşme yapılmıştır. Deney grubu öğrencileri ile yapılan görüşme sonucunda öğrencilerin, etkileşimli biçimde anlatılan masalları daha çok sevdikleri, daha dikkatli ve uzun süre dinleyebildikleri, anlatım süresince daha çok eğlendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kontrol grubu ile yapılan görüşme sonucunda öğrencilerin, bazı masal metinlerini anlamakta güçlük çektikleri, masal dinlemenin diğer beceri alanlarına olumlu yönde katkı sağladığını düşündükleri ve masalları somutlaştırarak anlatmanın daha yararlı olacağını düşündükleri belirlenmiştir.

References

 • Al- Mansour, N. S. ve Al- Shorman, R. A. (2011). The Effect of Teacher’s Storytelling Aloud on The Reading Comprehension of Saudi Elementary Stage Students. Journal of King Saud University – Languages and Translation 23, pp. 69–76. 23.08.2017 tarihinde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221083191100021X adresinden erişildi.
 • Aksan, D. (2012). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi.
 • Alangu, T. (2017). Billur Köşk Masalları. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Ayvaz Tunç, Ö. ve Karadağ, E. (2013). Postmodern Oluşturmacılığa Dijital Öyküleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı:4, Makale No:34.
 • Başkan, A. ve Deniz, E. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders İçi Dinleme Sorunları (Malatya İli Örneği). Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/7, s. 179-196.
 • Boratav, P. N. (2015). Az Gittik Uz Gittik. Ankara: İmge.
 • Casebeer, K. L. (1970). Listening Skills: Caught or Taught?. Reading Horizons, Volume 11, Issue 1, Article 4. 21.08.2017 tarihinde http://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol11/iss1/4/ adresinden erişildi.
 • Cerrahoğlu, M. (2013). Destanların Eğitimdeki İşlevi / Atasözlerinin Destan Metinleri ile Öğretilmesi. Turkish Studies, Volume 8/13, s. 633-644.
 • Cheeseman, G. W. ve Gapp, S. C. (2014). Fifth Grade Voices Integrating Storytelling into Classroom Instruction: A Phenomenological Study. Education Practice and Innovation, Volume: 1, Number: 3. 18.11.2017 tarihinde http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.941.4048&rep=rep1&type=pdf adresinden erişildi.
 • Coskie, T., Trudel, H. ve Vohs, R. (2010). Creating Community through Storytelling. Talking Points, Volume: 22, Number:1 29.10.2017 tarihinde http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/TP/0221-oct2010/TP0221Creating.pdf adresinden erişildi.
 • Çeliktaban, D. (2017). “Civcivin Kraldan Hesap Sorduğu Masal Anlatıcılığı Yeniden Doğuyor”, Haber Türk, (06 Aralık).
 • Dede, A. (2017). Hadi Masal Anlatalım. İstanbul: Taze.
 • Dujmovic, M. (2006). Storytelling as a Method of EFL Teaching. Methodological Horizons, 1(1), pp. 75–88. 28.09.2017 tarihinde https://hrcak.srce.hr/file/17682 adresinden erişildi.
 • Duran, E. ve Topbaşoğlu, N. (2018). Hikâye Kitaplarında Anlama. Ankara: Pegem.
 • Epçaçan, C. (2013). Temel Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme ve Dinleme Eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, Yıl: 6, Sayı: 11.
 • Er, S. (2016). Okulöncesi Dönemde Anne Babaların Etkileşimli Hikâye Kitabı Okumalarının Önemi. Başkent University Journal of Education, 3 (2), s.156-160.
 • Esteban, S. G. (2015). Integrating Curricular Contents and Language Through Storytelling: Criteria for Effective CLIL Lesson Planning. Procedia - Social and Behavioral Sciences 212, pp. 47 – 51. 24.03.2018 tarihinde https://www.sciencedirect.com adresinden erişildi.
 • Garrety, C. M. (2008). Digital Storytelling: An Emerging Tool for Student and Teacher Learning. (Doktora tezi). Iowa State University, Ames. 12.2017 tarihinde http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16780&context=rtd adresinden erişildi.
 • Gilakjani, A. P. ve Sabouri, N. B. (2016). Learners’ Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review. English Language Teaching; Vol. 9, No. 6. 29.10.2017 tarihinde http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/59636 adresinden erişildi.
 • Gordon, C. (2011). Digital Storytelling in the Classroom: Three Case Studies. (Doktora tezi). Arizona State University, Tempe. 20.12.2017 tarihinde https://repository.asu.edu/items/14437 adresinden erişildi.
 • Groce, R. D. (2004). An Experiential Study of Elementary Teachers with The Storytelling Process: Interdisciplinary Benefits Associated with Teacher Training and Classroom Integration. Project Innovation (Alabama), Volume: 41. 10.12.2017 tarihinde http://www.freepatentsonline.com/article/Reading-Improvement/119850554.html adresinden erişildi.
 • Güleç, S. ve Durmuş, N. (2015). A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 19, pp. 103 – 109.
 • Güney, E. C. (2009). Evvel Zaman İçinde. İstanbul: Nar.
 • Hemmati, F., Gholamrezapour, Z. ve Hessamy, G. (2015). The Effect of Teachers’ Storytelling and Reading Story Aloud on the Listening Comprehension of Iranian EFL Learners. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 5, No. 7, pp. 1482-1488. 29.10.2017 tarihinde http://www.academypublication.com/ojs/index.php/tpls/article/view/tpls050714821488 adresinden erişildi.
 • Huang, H. (2006). The Effects of Storytelling on EFL Young Learners’ Reading Comprehension and Word Recall. English Teaching & Learning, 30. 3, pp. 51-74. 25.09.2017 tarihinde https://core.ac.uk/download/pdf/13430535.pdf adresinden erişildi.
 • Kim, M., Mcgarry, T. (2014). Attitudes to Storytelling among Adult ESL Learners. The Journal of Language Teaching and Learning, 4(1), pp. 15-36. 15.12.2017 tarihinde http://www.jltl.org/index.php/jltl/article/viewFile/225/52 adresinden erişildi.
 • Kurt, B. (2008). Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Temel Dil Becerisi Olarak Dinlemenin Gelişimine Etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Malderez, A. (2010). Stories in ELT: Telling Tales in School. Procedia Social and Behavioral Sciences 3, pp. 7–13. 28.09.2017 tarihinde https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810013807 adresinden erişildi.
 • Melanlıoğlu, D. (2012). Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları, Yıl: 12, Cilt: 7, Sayı: 29, s. 65-77.Mert, E. L. (2009). Türkçenin Sözvarlığı Açısından Eflatun Cem Güney’in Derleyip Yazdığı Masallar. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mokhtar, N. H., Abdul Halim, M. F. ve Kamarulzaman, S. Z. S. (2011). The Effectiveness of Storytelling in Enhancing Communicative Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences 18, pp. 163–169.
 • Mokhtar, N. H., Abdul Halim, M. F. ve Kamarulzaman, S. Z. S. (2011). The Effectiveness of Storytelling in Enhancing Communicative Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences 18, pp. 163–169.
 • Moon, J. ve Maeng, U. (2012). A Comparison Study of The Effect of Reading Instruction Using Storytelling and Storysinging. Proceeding of 17th Conference of Pan Pacific Association of Applied Linguistic. School of Education/Ajou University. 09.12.2017 tarihinde http://paaljapan.org/conference2012/proc_PAAL2012/html/poster.html adresinden erişildi.
 • Norton, H. (2014). Digital Storytelling in An L2 Context, and Its Impact on Student Communication, Engagement, and Motivation. Waikato Univesity, New Zealand. 17.12.2017 tarihinde http://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/8995 adresinden erişildi.
 • Sakaoğlu, S. (2013). Türk Masalları. Ankara: Akçağ.
 • Savcı, B. (2015). Yeni Medyada Hikâye Anlatıcılığına Doğru: Kişisel Blog Alıntılarında Vladimir Propp’un Biçimbilimsel Analizi. İstanbul Üniversitesi İnet-Tr’15, XX. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık.
 • Seyidoğlu, B. (2016). Erzurum Masalları. İstanbul: Dergâh.
 • Tabachnick B.G. ve Fidell, L.F. (2013). Using Multivariate Statistics (6b.). Boston: Pearson.
 • Tezel, N. (2014). Türk Masalları. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Vandergrift, L. (2004). Listening to Learn or Learning to Listen?. Annual Review of Applied Linguistics 24, 3B25, Printed in the USA. 14.07.2017 tarihinde https://www.cambridge.org/core/journals/annual-review-of-applied-linguistics/article/1-listening-to-learn-or-learning-to-listen/97B2D8AA89FC0FB421B532BA5A3CF697 adresinden erişildi.
 • Yağmur Şahin, E., Maden, S., Güleryüz, Ş., Satır, M. ve Aydın, G. (2013). Müzik Dinlemenin Resimle ve Yazıyla Anlatım Becerisi Üzerine Etkisi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 5, s. 32-49.
 • Yılmaz, İ. (2007). Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Önerilen Etkinliklerin Değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yılmaz, E. ve Keray, B. (2013). Söyleşi Metinleri Yoluyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Sorma Becerilerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, s. 20-31.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Ebru ÖZTÜRK> (Primary Author)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-4995-9496
Türkiye


Erol DURAN> (Primary Author)
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye

Publication Date December 27, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Öztürk, E. & Duran, E. (2018). ETKİLEŞİMLİ MASAL ANLATIM TEKNİĞİNİN ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNE ETKİSİ . Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 60-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adea/issue/41715/461949