Telif Hakkı Formu

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
Telif Hakkı Devir Formu
Çalışma türü:
Araştırma yazısı (…)
Derleme (…)
Yayın (kitap, makale) Değerlendirme (…)

Çalışmanın Başlığı
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Yazar/ların Adı ve Soyadı:
Birinci yazar (sorumlu yazar):
Adı, soyadı ve adresi: …………………………………………………………………
E-posta adresi ve GSM no: ……………@……………………………………………….

İkinci yazar: ………………………………
Üçüncü Yazar: ……………………………
Dördüncü yazar: ………………………….
Diğer yazarlar: …………………………….

Sayın Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi Editörü,
Yukarıda adı belirtilen çalışmanın sorumlu yazarı ve diğer yazarları olarak;
Yukarıda adı belirtilen çalışma ile ilgili olarak; çalışmanın özgün değer taşıdığını, çalışmanın materyallerinin, sonuçlarının ve yorumlarının yasal ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu beyan eder, AVRASYA DİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nin hiçbir şekilde bu hususlardan dolayı sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.
a) Çalışmanın derginizdeki değerlendirme süreci zarfında başka bir dergi ya da herhangi bir yayın organına tamamen veya kısmen gönderilmeyeceğini ve daha önce yayımlanmadığını,
b) Çalışmanın tüm yazarlarının çalışmanın planlanmasında, hazırlanmasında, araştırılmasında ve analizinin yapılmasında katkılarının bulunduğunu,
c) Çalışmadaki metin, şekil, çizim, bulgu ve sonuçların akademik yayın kodlarına uygun olarak yapıldığını ve intihal içermediğini,
d) Hakem süreci sonunda yayına kabul edilmesi hâlinde çalışmanın son olarak gözden geçirilerek gerekli düzeltmelerin yapılacağını,
e) Sunduğumuz çalışmanın / makalenin telif haklarından AVRASYA DİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ lehine feragat ettiğimizi ve bununla birlikte tüm sorumluluğu üstlenerek yayın haklarını yazarın / yazarların aşağıda belirtilen hakları saklı kalmak üzere devrettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
f) İşbu telif hakkı formunun elektronik ortamda tarafımızdan doldurularak Dergipark sistemine yüklendiğini onaylarız.
Yazarın / yazarların ve varsa işvereninin;
1) Patent hakları,
2) Yazarın / yazarların gelecekte kitaplarında veya diğer yayınlarında çalışmanın bir kısmını ya da tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,
3) Çalışmayı satmamak şartıyla kendi akademik amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
Ek olarak, yazar / yazarlar çalışmayı çoğaltma, postayla veya elektronik yollarla dağıtma hakkına sahiptir. Çalışmanın herhangi bir kısmının başka bir yayında kullanılmasına AVRASYA DİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nin yayıncı olarak belirtilmesi ve bu dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken sırası değişmekle birlikte şu bilgilere yer verilmelidir: Alındığı derginin Adı, çalışmanın adı, çalışmanın yazarının / yazarlarının adı ve soyadı, alındığı derginin; cilt no, sayı no ve yayın yılı.

Sorumlu Yazarın Adı ve Soyadı ……………………………….. İmza ve Tarih …../……../……..
T.C. Kimlik No: …………………………….

İkinci yazarın Adı ve Soyadı ……………………………….. İmza ve Tarih ../……../……..
T.C. Kimlik No: : …………………………….

Üçüncü yazarın Adı ve Soyadı ……………………………….. İmza ve Tarih ../……../……..
T.C. Kimlik No: : …………………………….

Dördüncü yazarın Adı ve Soyadı ……………………………….. İmza ve Tarih ../……../……..
T.C. Kimlik No: : …………………………….

Last Update Time: 5/4/20, 5:08:40 PM