Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF INSTRUCTION BASED ON COOPERATIVE LEARNING ENVIRONMENT SUPPORTED WITH WORKSHEETS ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIVEMENT

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 1 - 16, 26.06.2018

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of using concept cartoon supported worksheets along with jigsaw technique on students’ understanding of the “Clean Energy Resources” topic. A quasi-experimental research design was utilized in the study. The study was conducted with two groups and a total of 65, 10th grade students including a treatment group (N=33) and a control group (N=32). In the control group, lessons were performed with the prescribed teaching methods in the program while worksheets and jigsaw technique was used in experimental group. The data collection tools of the study were consisted of an achievement test, worksheets filled by the students and reflective journals kept by the teacher. The achievement tests were administered to all participants as pre- and post-test. In order to compare the students’ achievements between treatment and control groups, SPSS statistical packet program was run. The students’ worksheets and the teacher’s journals were analyzed descriptively. A significant difference was found between post-test achievements scores in favor of treatment group even though there is no significant difference between pre-test achievement scores of the groups. The data gained from the achievement test were supported with the data gained from the worksheets and the reflective journals. It is argued that the use of worksheet with a concept-cartoon and jigsaw technique for “Clean Energy Sources” had a positive effect on the students’ understanding of the topic. 

References

 • KAYNAKÇA Atasoy, Ş. Tekbıyık, A. ve Gülay, A. (2013). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramını Anlamaları Üzerine Kavram Karikatürlerinin Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 176-196.
 • Au, K. (1998). Social constructivism and the school literacy learning of students of diverse backgrounds. Journal of Literacy Research, 30, 297–317.
 • Aydede, M. N., ve Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi, İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Batdı, V. (2014). Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 58(58), 699-714.
 • Burhan, Y. (2008). Asit ve baz kavramlarına yönelik karikatür destekli çalışma yapraklarının geliştirilmesi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coştu, B. Karataş, F. Ö. ve Ayas, A. (2003). Kavram Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (14), 33-48.
 • Coştu, B. ve Ünal, S. (2004). Le-Chatelier Prensibinin Çalışma Yaprakları İle Öğretimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Çelikler, D. ve Aksan, Z. (2015). Kimyasal Tepkime Hızına Etki Eden Faktörlerin Çalışma Yaprağı İle Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 51-56.
 • Demirel, R. ve Aslan, O. (2014). Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kavramsal Anlamalarına Etkisi, Journal of Theory and Practice in Education, 10(2), 368-392.
 • Doğan, A., Uygur, E., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Ayrıl-birleş Tekniğinin Uygulanması ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 75-90.
 • Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü. ve Doğan, A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Elektrokimya Konusundaki Kavramları Anlamalarına Ayrıl-birleş ve Bilgisayar Animasyonları Tekniklerinin Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 431-448.
 • Gölgeli, D. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve Teknoloji Dersi ‘’ Işık ve Ses’’ Ünitesinin Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 113-124.
 • Kabapınar, F. (2017). “Kimya Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımı”, Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri (Editörler: Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir), Ankara: Pegem Akademi (2. Baskı).
 • Karaçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A. ve Koç, Y. (2009). Öğrencilerin Akademik Başarılarına Bilgisayar Animasyonları ve Ayrıl-birleş Tekniğinin Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235.
 • Kehoe, J. (1995). Basic Item Analysis for Multiple-Choice Tests. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED398237.pdf adresinden 12.01.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Kılınç, A. ve Güven Yıldırım, E. (2015). Ayrıl-birleş Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi. International Journal of Social Science, 37, 421-431.
 • Köseoğlu, P. (2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Özyeterlik ve Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-254.
 • Naylor, S. ve McMurdo, A. (1990). Supporting science in schools. Timperley, UK: Breakthrough Educational Publications. Özdilek, K., Erkol, M., Doğan, A., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde Ayrıl-birleş Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 209-224.
 • Özmen, H. ve Yıldırım, N. (2005). Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve Bazlar Örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 64.
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya Öğretiminde Alternatif Yollar: Animasyon, Simülasyon, Video ve Multimedya İle Öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2),79-110.
 • Reid, N. (2000). The presentation of chemistry logically driven or applications-led? Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(3), 381-392.
 • Turgut, H., Fer, S. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık yeterliklerinin geliştirilmesinde sosyal yapılandırmacı öğretim tasarımı uygulamasının etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 205-218.
 • Ünlü, M., ve Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3). Watson, J. (2001). Social constructivism in the classroom. Support for learning, 16(3), 140-147.
 • Yavuz, S. ve Büyükekşi, C. (2011). Kavram Karikatürlerinin Isı-Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kullanılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 25-30.

İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 1 - 16, 26.06.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kimya Dersi 10. Sınıf “Endüstride ve Canlılarda Enerji” ünitesinde yer alan “Temiz Enerji Kaynakları” konusunun öğretiminde kavram karikatürü destekli çalışma yaprakları ve işbirlikli öğrenme yöntemine dayalı ayrıl-birleş (jigsaw) tekniğinin kullanımının, öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada kontrol gruplu yarı deneysel yöntem tasarımı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 33’ü deney, 32’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 65, 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Kontrol grubunda, programda öngörülen öğretim yöntemleri ile dersler yürütülmüş, deney grubunda ise işbirlikli öğrenme çerçevesinde çalışma yaprağı desteği ile dersler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak başarı testi, çalışma yaprakları ve öğretmenin tuttuğu yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Başarı testi her iki gruba çalışmadan önce ön-test, çalışma bittikten sonra ise son-test olarak uygulanmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, deney grubunun, kontrol grubuna kıyasla daha başarılı olduğunu göstermiştir. Yansıtıcı günlükler incelendiğinde, çalışma yaprağı ve ayrıl-birleş tekniğinin birlikte kullanımının öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandığı görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak kimya dersinde kavram karikatürünün de yer aldığı çalışma yaprağı ve ayrıl-birleş tekniğinin birlikte kullanımının öğrencilerin temiz enerji kaynakları konusunu anlamaları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • KAYNAKÇA Atasoy, Ş. Tekbıyık, A. ve Gülay, A. (2013). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramını Anlamaları Üzerine Kavram Karikatürlerinin Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 176-196.
 • Au, K. (1998). Social constructivism and the school literacy learning of students of diverse backgrounds. Journal of Literacy Research, 30, 297–317.
 • Aydede, M. N., ve Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi, İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Batdı, V. (2014). Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 58(58), 699-714.
 • Burhan, Y. (2008). Asit ve baz kavramlarına yönelik karikatür destekli çalışma yapraklarının geliştirilmesi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coştu, B. Karataş, F. Ö. ve Ayas, A. (2003). Kavram Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (14), 33-48.
 • Coştu, B. ve Ünal, S. (2004). Le-Chatelier Prensibinin Çalışma Yaprakları İle Öğretimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Çelikler, D. ve Aksan, Z. (2015). Kimyasal Tepkime Hızına Etki Eden Faktörlerin Çalışma Yaprağı İle Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 51-56.
 • Demirel, R. ve Aslan, O. (2014). Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kavramsal Anlamalarına Etkisi, Journal of Theory and Practice in Education, 10(2), 368-392.
 • Doğan, A., Uygur, E., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Ayrıl-birleş Tekniğinin Uygulanması ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 75-90.
 • Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü. ve Doğan, A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Elektrokimya Konusundaki Kavramları Anlamalarına Ayrıl-birleş ve Bilgisayar Animasyonları Tekniklerinin Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 431-448.
 • Gölgeli, D. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve Teknoloji Dersi ‘’ Işık ve Ses’’ Ünitesinin Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 113-124.
 • Kabapınar, F. (2017). “Kimya Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımı”, Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri (Editörler: Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir), Ankara: Pegem Akademi (2. Baskı).
 • Karaçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A. ve Koç, Y. (2009). Öğrencilerin Akademik Başarılarına Bilgisayar Animasyonları ve Ayrıl-birleş Tekniğinin Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235.
 • Kehoe, J. (1995). Basic Item Analysis for Multiple-Choice Tests. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED398237.pdf adresinden 12.01.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Kılınç, A. ve Güven Yıldırım, E. (2015). Ayrıl-birleş Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi. International Journal of Social Science, 37, 421-431.
 • Köseoğlu, P. (2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Özyeterlik ve Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-254.
 • Naylor, S. ve McMurdo, A. (1990). Supporting science in schools. Timperley, UK: Breakthrough Educational Publications. Özdilek, K., Erkol, M., Doğan, A., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde Ayrıl-birleş Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 209-224.
 • Özmen, H. ve Yıldırım, N. (2005). Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve Bazlar Örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 64.
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya Öğretiminde Alternatif Yollar: Animasyon, Simülasyon, Video ve Multimedya İle Öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2),79-110.
 • Reid, N. (2000). The presentation of chemistry logically driven or applications-led? Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(3), 381-392.
 • Turgut, H., Fer, S. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık yeterliklerinin geliştirilmesinde sosyal yapılandırmacı öğretim tasarımı uygulamasının etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 205-218.
 • Ünlü, M., ve Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3). Watson, J. (2001). Social constructivism in the classroom. Support for learning, 16(3), 140-147.
 • Yavuz, S. ve Büyükekşi, C. (2011). Kavram Karikatürlerinin Isı-Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kullanılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 25-30.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Faik Özgür KARATAŞ This is me


Canan CENGİZ> (Primary Author)

0000-0003-4547-3293


Büşra ÇALIŞKAN This is me

Publication Date June 26, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { adeder436176, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {1 - 16}, title = {İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Karataş, Faik Özgür and Cengiz, Canan and Çalışkan, Büşra} }
APA Karataş, F. Ö. , Cengiz, C. & Çalışkan, B. (2018). İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 3 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/37151/436176
MLA Karataş, F. Ö. , Cengiz, C. , Çalışkan, B. "İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/37151/436176>
Chicago Karataş, F. Ö. , Cengiz, C. , Çalışkan, B. "İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECT OF INSTRUCTION BASED ON COOPERATIVE LEARNING ENVIRONMENT SUPPORTED WITH WORKSHEETS ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIVEMENT AU - Faik ÖzgürKarataş, CananCengiz, BüşraÇalışkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ %A Faik Özgür Karataş , Canan Cengiz , Büşra Çalışkan %T İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ %D 2018 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Karataş, Faik Özgür , Cengiz, Canan , Çalışkan, Büşra . "İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 / 1 (June 2018): 1-16 .
AMA Karataş F. Ö. , Cengiz C. , Çalışkan B. İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ. (REJ). 2018; 3(1): 1-16.
Vancouver Karataş F. Ö. , Cengiz C. , Çalışkan B. İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2018; 3(1): 1-16.
IEEE F. Ö. Karataş , C. Cengiz and B. Çalışkan , "İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-16, Jun. 2018