Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 1 - 18, 18.06.2022
https://doi.org/10.47214/adeder.1094216

Abstract

Bu araştırmada akademisyenlerin STEM eğitimine yönelik inançlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, dört farklı üniversitenin eğitim fakültesi fen bilgisi eğitimi anabilim dalında görev yapan altı akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri görüşme tekniği ile toplanmış olup veri toplama aracı olarak, davranışsal, normatif ve kontrol inançlarını belirlemeye yönelik soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre akademisyenler, STEM uygulamalarının avantajlarına yönelik, öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirdiği, etkili öğrenmelerini sağladığı, ilgilerini çektiği, mesleki tecrübelerini, akademik başarılarını ve motivasyonlarını artırdığı, problem çözme, karar verme, tasarım odaklı düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirdiği şeklinde davranışsal inanca sahiptirler. Akademisyenlerin STEM uygulamalarının dezavantajlarına yönelik davranışsal inançları, STEM uygulamalarının çok zaman gerektirdiği, materyal fiyatlarının yüksek ve bütçenin yetersiz olduğu, STEM uygulamalarının bazı ders konularına uygun olmadığı ve kalabalık sınıflarda uygulamanın zor olduğu şeklindedir. Akademisyenler, diğer meslektaşlarının ve üniversitelerin, STEM uygulamalarına yönelik hem destek hem de engel oluşturabileceği şeklinde normatif inançlara sahiptirler. Akademisyenler, kontrol inançlarına ilişkin görüşlerinde kolaylaştırıcı durum olarak en çok basit malzemeler ile STEM uygulamalarının yapılabildiğini vurgulamıştır. Akademisyenlerin STEM uygulamalarının zorluklarına yönelik inançları, STEM aktiviteleri için ayrılan bütçenin sınırlı olması, ders için ayrılan sürenin kısıtlı olması, düşük bilgi seviyesi ve yetersiz işbirliği şeklindedir. Araştırma bulguları ışığında, STEM uygulamalarının yaygınlaştırılması, müfredat ve ders sürelerinin gözden geçirilmesi, mali kaynakların artırılması ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin desteklenmesi önerilmektedir.

References

 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
 • Ajzen, I. (2006). Constructing a theory of planned behavior questionnaire. https://people.umass.edu/~aizen/pdf/tpb.measurement.pdf
 • Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314-324.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş B., Çorlu M.S. , Öner T. & Özdemir S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu günün modası mı yoksa gereksinim mi? Scala Basım Yayım.
 • Akın-Mart, Ö. & Kartal, S. (2021). Türkiye’deki eğitim harcamalarının değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 37- 53.
 • Al Salami, M. K., Makela, C. J. & de Miranda, M. A. (2017). Assessing changes in teachers’ attitudes toward interdiciplinary STEM teaching. International Journal of Technology and Design Education, 27(1), 63-88.
 • Ashby, C. M. (2006). Higher education: Science, technology, engineering, and mathematics trends and the role of federal programs. Testimony before the committee on education and the workforce, House of Representatives. GAO-06-702T. Government Accountability Office.
 • Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (2019). Ülkemizde proje desteği sağlayan kurum ve kuruluşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
 • Bomer, R., Dworin, J., May, L., & Semingson, P. (2008). Miseducating teachers about the poor: a critical analysis of ruby payne. Teachers College Record, 110(12), 2497-2531.
 • Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. Europe's Journal of Psychology, 16(3), 352-356.
 • Breiner, J.M., Harkness, S.S. Johnson, C.C., & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11.
 • Brophy, S., Klein, S, Portsmore, M. & Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in P-12 classrooms. Journal of Engineering Education, 97(3), 369-387.
 • Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press.
 • Can, E., & Kara, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi öğrencilerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 71-96.
 • Chachashvili-Bolotin, S., Milner-Bolotin, M., & Lissitsa, S. (2016). Examination of factors predicting secondary students’ interest in tertiary STEM education. International Journal of Science Education, 38(3), 366-390.
 • Chen, X. (2014). STEM attrition: college students’ paths into and out of STEM fields. In J. Valerio (Ed.), Attrition in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education (pp.1-96). Nova Science Publishers.
 • Chen, Y. L., Huang, L. F., & Wu, P. C. (2021). Preservice preschool teachers’ self-efficacy in and need for STEM education professional development: STEM pedagogical belief as a mediator. Early Childhood Education Journal, 49(2), 137-147.
 • Çınar, S., Pırasa, N. Uzun, N. & Erenler, S. (2016). The effect of STEM education on pre-service science teachers’ perception of interdisciplinary education. Journal of Turkish Science Education, 13, 118-142.
 • De Leeuw, A., Valois, P., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2015). Using the theory of planned behavior to identify key beliefs underlying pro-environmental behavior in high-school students: Implications for educational interventions. Journal of Environmental Psychology, 42, 128-138.
 • DeCoito, I., & Myszkal, P. (2018). Connecting science instruction and teachers’ self-efficacy and beliefs in STEM education. Journal of Science Teacher Education, 29(6), 485-503.
 • Doğan, E., & Saraçoğlu, S. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli fen eğitimi hakkındaki görüşleri. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 16(2), 182-220.
 • Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106.
 • Dugger, W. E. (2010, December). Evolution of STEM in the United States. In 6th biennial international conference on technology education research.
 • Duran, M., Höft, M., Lawson, D. B., Medjahed, B., & Orady, E. A. (2014). Urban high school students’ IT/STEM learning: Findings from a collaborative inquiry-and design-based afterschool program. Journal of Science Education and Technology, 23(1), 116-137.
 • Ekinci, A., & Bozan, S. (2019). Zorunlu okul öncesi eğitime geçiş ile ilgili anasınıfı ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 482-500.
 • English, L. D. (2016). STEM education K-12: Perspectives on integration. International Journal of STEM Education, 3(3), 1-8.
 • Evans, M. A., Lopez, M., Maddox, D., Drape, T., & Duke, R. (2014). Interest-driven learning among middle school youth in an out-of-school STEM studio. Journal of Science Education and Technology, 23(5), 624-640.
 • Friedman, A. D., Melendez, C. R., Bush, A. A., Lai, S. K., & McLaughlin, J. E. (2017). The young innovators program at the Eshelman institute for innovation: a case study examining the role of a professional pharmacy school in enhancing stem pursuits among secondary school students. International Journal of STEM Education, 4(1), 1-7.
 • Geng, J., Jong, M. S. Y., & Chai, C. S. (2019). Hong Kong teachers’ self-efficacy and concerns about STEM education. The Asia-Pacific Education Researcher, 28(1), 35-45.
 • Gül, K. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik bir STEM eğitimi dersinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Honey, M., Pearson, G. & Schweingruber, H. A. (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects and an agenda for research. National Academies Press.
 • Kasza, P. & Slater, T. F. (2017). A survey of best practices and key learning objectives for successful secondary school STEM academy settings. Contemporary Issues in Education Research, 10(1), 53-66.
 • Kennedy, T. J., & Odell, M. R. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.
 • King, N. S., & Pringle, R. M. (2019). Black girls speak STEM: Counterstories of informal and formal learning experiences. Journal of Research in Science Teaching, 56(5), 539-569.
 • Korkmaz, Ö., Çakir, R., & Erdoğmuş, F. U. (2021). Secondary school students’ basic STEM skill levels according to their self-perceptions: A scale adaptation. Participatory Educational Research, 8(1), 423-437.
 • Kurban, E. R., & Cabrera, A. F. (2020). Building readiness and intention towards STEM fields of study: using HSLS: 09 and SEM to examine this complex process among high school students. The Journal of Higher Education, 91(4), 620-650.
 • Labov, J. B., Singer, S. R., George, M. D., Schweingruber, H. A., & Hilton, M. L. (2009). Effective practices in undergraduate STEM education part 1: examining the evidence. CBE—Life Sciences Education, 8(3), 157-161.
 • Li, Y. (2018). Journal for STEM education research – Promoting the development of interdisciplinary research in STEM education. Journal for STEM Education Research, 1, 1-6.
 • Lim, C. H., & Oh, B. J. (2015). Elementary pre-service teachers and in-service teachers’ perceptions and demands on STEAM education. Journal of Korean Society of Earth Science Education, 8(1), 1-11.
 • Magnuson, C. S., & M. F. Starr (2000). How early Is too early to begin life career planning? the ımportance of the elementary school years. Journal of Career Development, 27(2) 89-101.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage publications.
 • Marshall, S. P. (2010). Re – Imagining specialized STEM academies: Igniting and nurturing “decidedly different minds”, by design. Roeper Review, 32(1), 48-60.
 • Mau, W. C., Chen, S. J., & Lin, C. C. (2019). Assessing high school student’s STEM career interests using a social cognitive framework. Education Sciences, 9(151), 1-11.
 • Mayring, P. (2004). Qualitative content analysis. A companion to qualitative research, 1(2), 159-176.
 • Miller, B. G., & Roehrig, G. (2018). Indigenous cultural contexts for STEM experiences: Snow snakes’ impact on students and the community. Cultural Studies of Science Education, 13(1), 31-58.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018a). 2023 eğitim vizyonu. MEB Yayınevi. http://2023vizyonu.Meb.Gov.Tr/Doc/2023_Egıtım_Vızyonu.Pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018b). Fen bilimleri dersi öğretim programı. MEB Yayınevi.
 • Montgomery, C. & Fernandez-Cardenas, J. M. (2018). Teaching STEM education through dialogue and transformative learning: global significance and local interactions in Mexico and the UK. Journal of Education for Teaching, 44(1), 2-13.
 • Next Generation Science Standards. (2013). Next generation science standards: for states, by states. National Academies Press.
 • Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007). Effective classroom management: Teacher preparation and professional development (TQ Connection Issue Paper). National Comprehensive Center for Teacher Quality.
 • Özbilen, A. G. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Scientific educational studies, 2(1), 1-21.
 • Park, H., Byun, S. Y., Sim, J., Han, H. S., & Baek, Y. S. (2016). Teachers’ perceptions and practices of STEAM education in South Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(7), 1739-1753.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research and evaluation methods. Sage
 • Pope, S. (2019). Introduction: What is the STEM education? In H. Caldwell and S. Pope (Ed.s). STEM in the primary curciculum. Learning Matters.
 • Reeve, E. M. (2015). STEM thinking!. Technology and Engineering Teacher, 75(4), 8-16.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of educational research, 75(2), 211-246.
 • Seyhan, H. G., & Okur, M. (2020). Fen bilimleri laboratuarlarında mobil teknoloji desteğinin önemi hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1242-1271.
 • Sezer, A. O. (2018). Düşüncenin serbestliği ve düşünenin özgürlüğü bağlamında akademinin sorumluluğu. Gelenekten Geleceğe Muhafazakar Düşünce Dergisi, 9(35), 267-275.
 • Shin, J. H. (2013). Survey of primary & secondary school teachers’ recognition about STEAM convergence education. Korean Journal of the Learning Sciences, 7(2), 29-53.
 • Stebbins, M. & Goris, T. (2019). Evaluation STEM education in the US secondary schools: Pros and cons of the “project lead the way” platform. International Journal of Engineering Pedagogy, 9(1), 50-56.
 • Stevens, S., Andrade, R., & Page, M. (2016). Motivating young Native American students to pursue STEM learning through a culturally relevant science program. Journal of Science Education and Technology, 25(6), 947-960.
 • Stoeger, H., Duan, X., Schirner, S., Greindl, T., & Ziegler, A. (2013). The effectiveness of a one-year online mentoring program for girls in STEM. Computers & Education, 69, 408-418.
 • Stohlmann, M., Moore, T. J., & Roehrig, G. H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM education. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 2(1), 28–34.
 • Sungur-Gül, K., & Ateş (2021). Fen bilimleri ve matematik öğretmen adaylarının STEM alanlarına ve kariyerlerine yönelik semantik (anlamsal) algıları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 2035-2047.
 • Timur, B. & İnançlı, E., (2018). Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 1(1), 48-68.
 • Tofel-Grehl, C., & Callahan, C. M. (2017). STEM high schools teachers’ belief regarding STEM student giftedness. Gifted Child Quarterly, 61(1), 40-51.
 • Toma, R. B., & Greca, I. M. (2018). The effect of integrative STEM instruction on elementary students’ attitudes toward science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1383-1395.
 • Vallera, F. L., & Bodzin, A. M. (2020). Integrating STEM with AgLIT (agricultural literacy through innovative technology): The efficacy of a project-based curriculum for upper-primary students. International Journal of Science and Mathematics Education, 18(3), 419-439.
 • Vennix, J., den Brok, P., & Taconis, R. (2018). Do outreach activities in secondary STEM education motivate students and improve their attitudes towards STEM?. International Journal of Science Education, 40(11), 1263-1283.
 • Wang, L., & Chiang, F. K. (2020). Integrating novel engineering strategies into STEM education: APP design and an assessment of engineering‐related attitudes. British Journal of Educational Technology, 51(6), 1938-1959.
 • White, D. W. (2014). What is STEM education and why is it important. Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-9.
 • Yakman, G., & Lee, H. (2012). Exploring the exemplary STEAM education in the US as a practical educational framework for Korea. Journal of the korean Association for Science Education, 32(6), 1072-1086.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B., & Şahin Topalcengiz, E. (2019). STEM pedagogical content knowledge scale (STEMPCK): A validity and reliability study. Journal of STEM teacher Education, 53(2).

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 1 - 18, 18.06.2022
https://doi.org/10.47214/adeder.1094216

Abstract

References

 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
 • Ajzen, I. (2006). Constructing a theory of planned behavior questionnaire. https://people.umass.edu/~aizen/pdf/tpb.measurement.pdf
 • Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314-324.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş B., Çorlu M.S. , Öner T. & Özdemir S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu günün modası mı yoksa gereksinim mi? Scala Basım Yayım.
 • Akın-Mart, Ö. & Kartal, S. (2021). Türkiye’deki eğitim harcamalarının değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 37- 53.
 • Al Salami, M. K., Makela, C. J. & de Miranda, M. A. (2017). Assessing changes in teachers’ attitudes toward interdiciplinary STEM teaching. International Journal of Technology and Design Education, 27(1), 63-88.
 • Ashby, C. M. (2006). Higher education: Science, technology, engineering, and mathematics trends and the role of federal programs. Testimony before the committee on education and the workforce, House of Representatives. GAO-06-702T. Government Accountability Office.
 • Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (2019). Ülkemizde proje desteği sağlayan kurum ve kuruluşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
 • Bomer, R., Dworin, J., May, L., & Semingson, P. (2008). Miseducating teachers about the poor: a critical analysis of ruby payne. Teachers College Record, 110(12), 2497-2531.
 • Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. Europe's Journal of Psychology, 16(3), 352-356.
 • Breiner, J.M., Harkness, S.S. Johnson, C.C., & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11.
 • Brophy, S., Klein, S, Portsmore, M. & Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in P-12 classrooms. Journal of Engineering Education, 97(3), 369-387.
 • Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press.
 • Can, E., & Kara, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi öğrencilerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 71-96.
 • Chachashvili-Bolotin, S., Milner-Bolotin, M., & Lissitsa, S. (2016). Examination of factors predicting secondary students’ interest in tertiary STEM education. International Journal of Science Education, 38(3), 366-390.
 • Chen, X. (2014). STEM attrition: college students’ paths into and out of STEM fields. In J. Valerio (Ed.), Attrition in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education (pp.1-96). Nova Science Publishers.
 • Chen, Y. L., Huang, L. F., & Wu, P. C. (2021). Preservice preschool teachers’ self-efficacy in and need for STEM education professional development: STEM pedagogical belief as a mediator. Early Childhood Education Journal, 49(2), 137-147.
 • Çınar, S., Pırasa, N. Uzun, N. & Erenler, S. (2016). The effect of STEM education on pre-service science teachers’ perception of interdisciplinary education. Journal of Turkish Science Education, 13, 118-142.
 • De Leeuw, A., Valois, P., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2015). Using the theory of planned behavior to identify key beliefs underlying pro-environmental behavior in high-school students: Implications for educational interventions. Journal of Environmental Psychology, 42, 128-138.
 • DeCoito, I., & Myszkal, P. (2018). Connecting science instruction and teachers’ self-efficacy and beliefs in STEM education. Journal of Science Teacher Education, 29(6), 485-503.
 • Doğan, E., & Saraçoğlu, S. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli fen eğitimi hakkındaki görüşleri. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 16(2), 182-220.
 • Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106.
 • Dugger, W. E. (2010, December). Evolution of STEM in the United States. In 6th biennial international conference on technology education research.
 • Duran, M., Höft, M., Lawson, D. B., Medjahed, B., & Orady, E. A. (2014). Urban high school students’ IT/STEM learning: Findings from a collaborative inquiry-and design-based afterschool program. Journal of Science Education and Technology, 23(1), 116-137.
 • Ekinci, A., & Bozan, S. (2019). Zorunlu okul öncesi eğitime geçiş ile ilgili anasınıfı ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 482-500.
 • English, L. D. (2016). STEM education K-12: Perspectives on integration. International Journal of STEM Education, 3(3), 1-8.
 • Evans, M. A., Lopez, M., Maddox, D., Drape, T., & Duke, R. (2014). Interest-driven learning among middle school youth in an out-of-school STEM studio. Journal of Science Education and Technology, 23(5), 624-640.
 • Friedman, A. D., Melendez, C. R., Bush, A. A., Lai, S. K., & McLaughlin, J. E. (2017). The young innovators program at the Eshelman institute for innovation: a case study examining the role of a professional pharmacy school in enhancing stem pursuits among secondary school students. International Journal of STEM Education, 4(1), 1-7.
 • Geng, J., Jong, M. S. Y., & Chai, C. S. (2019). Hong Kong teachers’ self-efficacy and concerns about STEM education. The Asia-Pacific Education Researcher, 28(1), 35-45.
 • Gül, K. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik bir STEM eğitimi dersinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Honey, M., Pearson, G. & Schweingruber, H. A. (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects and an agenda for research. National Academies Press.
 • Kasza, P. & Slater, T. F. (2017). A survey of best practices and key learning objectives for successful secondary school STEM academy settings. Contemporary Issues in Education Research, 10(1), 53-66.
 • Kennedy, T. J., & Odell, M. R. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.
 • King, N. S., & Pringle, R. M. (2019). Black girls speak STEM: Counterstories of informal and formal learning experiences. Journal of Research in Science Teaching, 56(5), 539-569.
 • Korkmaz, Ö., Çakir, R., & Erdoğmuş, F. U. (2021). Secondary school students’ basic STEM skill levels according to their self-perceptions: A scale adaptation. Participatory Educational Research, 8(1), 423-437.
 • Kurban, E. R., & Cabrera, A. F. (2020). Building readiness and intention towards STEM fields of study: using HSLS: 09 and SEM to examine this complex process among high school students. The Journal of Higher Education, 91(4), 620-650.
 • Labov, J. B., Singer, S. R., George, M. D., Schweingruber, H. A., & Hilton, M. L. (2009). Effective practices in undergraduate STEM education part 1: examining the evidence. CBE—Life Sciences Education, 8(3), 157-161.
 • Li, Y. (2018). Journal for STEM education research – Promoting the development of interdisciplinary research in STEM education. Journal for STEM Education Research, 1, 1-6.
 • Lim, C. H., & Oh, B. J. (2015). Elementary pre-service teachers and in-service teachers’ perceptions and demands on STEAM education. Journal of Korean Society of Earth Science Education, 8(1), 1-11.
 • Magnuson, C. S., & M. F. Starr (2000). How early Is too early to begin life career planning? the ımportance of the elementary school years. Journal of Career Development, 27(2) 89-101.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage publications.
 • Marshall, S. P. (2010). Re – Imagining specialized STEM academies: Igniting and nurturing “decidedly different minds”, by design. Roeper Review, 32(1), 48-60.
 • Mau, W. C., Chen, S. J., & Lin, C. C. (2019). Assessing high school student’s STEM career interests using a social cognitive framework. Education Sciences, 9(151), 1-11.
 • Mayring, P. (2004). Qualitative content analysis. A companion to qualitative research, 1(2), 159-176.
 • Miller, B. G., & Roehrig, G. (2018). Indigenous cultural contexts for STEM experiences: Snow snakes’ impact on students and the community. Cultural Studies of Science Education, 13(1), 31-58.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018a). 2023 eğitim vizyonu. MEB Yayınevi. http://2023vizyonu.Meb.Gov.Tr/Doc/2023_Egıtım_Vızyonu.Pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018b). Fen bilimleri dersi öğretim programı. MEB Yayınevi.
 • Montgomery, C. & Fernandez-Cardenas, J. M. (2018). Teaching STEM education through dialogue and transformative learning: global significance and local interactions in Mexico and the UK. Journal of Education for Teaching, 44(1), 2-13.
 • Next Generation Science Standards. (2013). Next generation science standards: for states, by states. National Academies Press.
 • Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007). Effective classroom management: Teacher preparation and professional development (TQ Connection Issue Paper). National Comprehensive Center for Teacher Quality.
 • Özbilen, A. G. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Scientific educational studies, 2(1), 1-21.
 • Park, H., Byun, S. Y., Sim, J., Han, H. S., & Baek, Y. S. (2016). Teachers’ perceptions and practices of STEAM education in South Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(7), 1739-1753.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research and evaluation methods. Sage
 • Pope, S. (2019). Introduction: What is the STEM education? In H. Caldwell and S. Pope (Ed.s). STEM in the primary curciculum. Learning Matters.
 • Reeve, E. M. (2015). STEM thinking!. Technology and Engineering Teacher, 75(4), 8-16.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of educational research, 75(2), 211-246.
 • Seyhan, H. G., & Okur, M. (2020). Fen bilimleri laboratuarlarında mobil teknoloji desteğinin önemi hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1242-1271.
 • Sezer, A. O. (2018). Düşüncenin serbestliği ve düşünenin özgürlüğü bağlamında akademinin sorumluluğu. Gelenekten Geleceğe Muhafazakar Düşünce Dergisi, 9(35), 267-275.
 • Shin, J. H. (2013). Survey of primary & secondary school teachers’ recognition about STEAM convergence education. Korean Journal of the Learning Sciences, 7(2), 29-53.
 • Stebbins, M. & Goris, T. (2019). Evaluation STEM education in the US secondary schools: Pros and cons of the “project lead the way” platform. International Journal of Engineering Pedagogy, 9(1), 50-56.
 • Stevens, S., Andrade, R., & Page, M. (2016). Motivating young Native American students to pursue STEM learning through a culturally relevant science program. Journal of Science Education and Technology, 25(6), 947-960.
 • Stoeger, H., Duan, X., Schirner, S., Greindl, T., & Ziegler, A. (2013). The effectiveness of a one-year online mentoring program for girls in STEM. Computers & Education, 69, 408-418.
 • Stohlmann, M., Moore, T. J., & Roehrig, G. H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM education. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 2(1), 28–34.
 • Sungur-Gül, K., & Ateş (2021). Fen bilimleri ve matematik öğretmen adaylarının STEM alanlarına ve kariyerlerine yönelik semantik (anlamsal) algıları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 2035-2047.
 • Timur, B. & İnançlı, E., (2018). Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 1(1), 48-68.
 • Tofel-Grehl, C., & Callahan, C. M. (2017). STEM high schools teachers’ belief regarding STEM student giftedness. Gifted Child Quarterly, 61(1), 40-51.
 • Toma, R. B., & Greca, I. M. (2018). The effect of integrative STEM instruction on elementary students’ attitudes toward science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1383-1395.
 • Vallera, F. L., & Bodzin, A. M. (2020). Integrating STEM with AgLIT (agricultural literacy through innovative technology): The efficacy of a project-based curriculum for upper-primary students. International Journal of Science and Mathematics Education, 18(3), 419-439.
 • Vennix, J., den Brok, P., & Taconis, R. (2018). Do outreach activities in secondary STEM education motivate students and improve their attitudes towards STEM?. International Journal of Science Education, 40(11), 1263-1283.
 • Wang, L., & Chiang, F. K. (2020). Integrating novel engineering strategies into STEM education: APP design and an assessment of engineering‐related attitudes. British Journal of Educational Technology, 51(6), 1938-1959.
 • White, D. W. (2014). What is STEM education and why is it important. Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-9.
 • Yakman, G., & Lee, H. (2012). Exploring the exemplary STEAM education in the US as a practical educational framework for Korea. Journal of the korean Association for Science Education, 32(6), 1072-1086.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B., & Şahin Topalcengiz, E. (2019). STEM pedagogical content knowledge scale (STEMPCK): A validity and reliability study. Journal of STEM teacher Education, 53(2).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Yeşim TAKTAT ATEŞ>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8161-2396
Türkiye


Sibel SARAÇOĞLU> (Primary Author)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9023-7383
Türkiye


Hüseyin ATEŞ>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0031-8994
Türkiye

Publication Date June 18, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { adeder1094216, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {1 - 18}, doi = {10.47214/adeder.1094216}, title = {FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI}, key = {cite}, author = {Taktat Ateş, Yeşim and Saraçoğlu, Sibel and Ateş, Hüseyin} }
APA Taktat Ateş, Y. , Saraçoğlu, S. & Ateş, H. (2022). FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 7 (1) , 1-18 . DOI: 10.47214/adeder.1094216
MLA Taktat Ateş, Y. , Saraçoğlu, S. , Ateş, H. "FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 (2022 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/70364/1094216>
Chicago Taktat Ateş, Y. , Saraçoğlu, S. , Ateş, H. "FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI". Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 (2022 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI AU - Yeşim Taktat Ateş , Sibel Saraçoğlu , Hüseyin Ateş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47214/adeder.1094216 DO - 10.47214/adeder.1094216 T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 7 IS - 1 SN - -2548-1282 M3 - doi: 10.47214/adeder.1094216 UR - https://doi.org/10.47214/adeder.1094216 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI %A Yeşim Taktat Ateş , Sibel Saraçoğlu , Hüseyin Ateş %T FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI %D 2022 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 7 %N 1 %R doi: 10.47214/adeder.1094216 %U 10.47214/adeder.1094216
ISNAD Taktat Ateş, Yeşim , Saraçoğlu, Sibel , Ateş, Hüseyin . "FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI". Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 / 1 (June 2022): 1-18 . https://doi.org/10.47214/adeder.1094216
AMA Taktat Ateş Y. , Saraçoğlu S. , Ateş H. FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI. (REJ). 2022; 7(1): 1-18.
Vancouver Taktat Ateş Y. , Saraçoğlu S. , Ateş H. FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2022; 7(1): 1-18.
IEEE Y. Taktat Ateş , S. Saraçoğlu and H. Ateş , "FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ AKADEMİSYENLERİN STEM EĞİTİMİ İNANÇLARI", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 1-18, Jun. 2022, doi:10.47214/adeder.1094216