Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 626 - 636 2018-04-15

Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.
Distribution of vitamin D levels according to age and gender in patients with non-specific muscle pain.

Semra COŞKUN [1] , Onur KILINÇ [2] , Ayşe ATILGAN ÇELİK [3] , Adem YILDIRIM [4]


Amaç: Bu çalışmanın amacı non-spesifik kas ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda vitamin D eksiklik oranlarının belirlenmesini ve bu hasta grubunda serum vitamin D düzeyinin cinsiyet ve yaşa göre dağılımını incelemektir.

Yöntem: Çalışmada Ocak 2016 – Kasım 2017 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve non-spesifik miyalji tanısı almış 2.832 hastadan, serum vitamin D düzeyi ölçülmüş olan 188 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar serum 25-hidroksivitamin D  (25[OH]D) düzeyine göre 4 kategoriye ayrıldı [I- Ciddi eksiklik grubu (<10 ng/ml), II- Eksiklik grubu (≥10 ve <20 ng/ml), III- Yetersizlik grubu (≥20 ve <30 ng/ml) ve IV- Normal grup (≥30 ng/ml)]. Kadın ve erkeklerin yaş ve serum 25[OH]D düzeyi ortalamaları karşılaştırıldı. Yaş ile serum 25[OH]D düzeyi sonuçları arasındaki potansiyel ilişkinin varlığı ve yönünü değerlendirmek için korelasyon testleri yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 188 hastanın 170 tanesi kadın (%90,4), 18 tanesi erkekti (%9,5). Kadın hastalarda ortalama serum 25[OH]D düzeyi (11,61±5,40 ng/ml), erkek hastalardan (18,28±7,96 ng/ml) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu saptandı. Hastaların 77 tanesi ciddi eksiklik grubunda (%40,95), 91 tanesi eksiklik grubunda (%48,40), 14 tanesi yetersizlik grubunda (%7,44), 6 tanesi de normal olan grupta (%3,19) bulunuyordu. Yaş ile 25[OH]D düzeyi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışma non-spesifik kas ağrısı şikayeti olan hastaların, yaklaşık %90’ında vitamin D düzeyinin eksik veya ciddi eksik olduğunu göstermiştir.   Bu nedenle,   vitamin D eksikliği non-spesifik kas ağrısı ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalı ve eksiklik veya yetmezlik durumlarında uygun replasman tedavi rejimleri uygulanmalıdır.

Summary

Aim: The aim of this study was to determine the rate of vitamin D deficiency in patients with non-specific muscle pain and to investigate the distribution of vitamin D levels according to gender and age in this group.

Material and methods: In this retrospective study, the data of 2.832 patients diagnosed as non-specific myalgia who applied to our polyclinic between January 2016 and November 2017 were examined and 188 patients whose vitamin D levels were measured were included the study. Patients were divided into 4 categories according to serum 25 [OH]D level [I- Serious deficiency group (<10 ng/mL), II- Deficiency group (≥10 to <20 ng/mL), III- Insufficiency group (≥20 to <30 ng/mL) and IV- Normal group (≥ 30 ng/ml)]. The mean age and serum 25 [OH]D levels of women and men were compared. Correlation tests were performed to assess the presence and direction of the potential relationship between age and serum 25 [OH]D levels. 

Results: Of the 188 patients included in the study, 170 were female (90.4%) and 18 were male (9.5%). The mean serum 25[OH]D levels in female (mean 11.61 ± 5.40 ng/ml) were significantly lower than male patients (mean 18.28 ± 7.96 ng/ml). Of the patients, 77 were in the serious deficiency group (40,95%), 91 were in the deficiency group (48,40%), 14 were in the insufficiency group (7.44%) and 6 were in the normal group (3.19%). There was no significant correlation between age and 25[OH]D levels.

Conclusion: This study shows that in about 90% of patients with non-specific muscle pain complaints were deficient or serious deficient of vitamin D levels.  Therefore, vitamin D deficiency should be considered in the differential diagnosis of non-specific myalgia and appropriate replacement therapy regimens should be applied in cases of deficiency or insufficiency.

 • 1. Öğüş E, Sürer H, Kılınç A, Fidanı V, Yılmaz G, Dindar M, Karakaş A. D Vitamini Düzeylerinin Aylara, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal 2015;15(1):1-5.
 • 2. Yavuz D, Mete T, Yavuz R, Altunoğlu A. D Vitamini, Kalsiyum&Mineral Metabolizması, D Vitaminin İskelet Dışı Etkileri ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Nutrisyonel D Vitamini Kullanımı. Ankara Medical Journal 2014;14(4):162-171.
 • 3. Kıdır V. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013;4(3):398-404.
 • 4. Çidem M, Kara S, Sarı H, Özkaya M, Karacan İ. Yaygın Kas-İskelet Ağrısı Olan Hastalarda D Vitamini Eksikliği Prevalansı ve Risk Faktörleri. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013;4(4):488-491.
 • 5. Öngen B, Kabaroğlu C, Parıldar Z. D Vitamininin Biyokimyasal ve Laboratuvar Değerlendirmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2008;6(1):23-31.
 • 6. Holick MF. Vitamin D deficiency. The New England Journal of Medicine. 2007;357:266-281.
 • 7. Akpınar P, İçağasıoğlu A. D Vitamininin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Türk Osteoporoz Dergisi 2012;18:13-18.
 • 8. Genç A, Gülmez Sevim D, Tok Özen A, Yılmaz G. D Vitamininin Çeşitli Hastalıklardaki Nadir Kullanım Alanları. Journal Of Ankara University Faculty of Medicine 2015;68(2):55-60.
 • 9. Sarıfakıoğlu B, Akçay Yalbuzdağ Ş, Yıldırım Güzelant A, İkbali Afşar S, Ustaömer K. D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları. Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21:113-117.
 • 10. Özkan B, Döneray H. D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011;54:99-119.
 • 11. Yavuz DG, Akalın A, Alış M et al. Bölüm 13: Vitamin D Eksikliği. Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği) 2017:119-127.
 • 12. Kaya Ü, Karadağ Saygı E, Akyüz G. Yaşlı Kadınlarda D Vitamini Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Türk Osteoporoz Dergisi 2010;16(1):9-12.
 • 13. Yener M. Kas iskelet sistem ağrısı ile vitamin D düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14(4):7-11.
 • 14. Hekimsoy Z, Dinç G, Kafesciler S, Onur E, Güvenç Y, Pala T, Güçlü F, Bilgin Ö. Vitamin D status among adults in the Aegean region of Turkey. BMC Public Health 2010;10(1):782.
 • 15. Kurt M, Cömertoglu İ, Sarp Ü, Yalçın P, Dinçer G. Osteoporozlu Hastalarda D Vitamini Düzeyleri. Türk Osteoporoz Dergisi 2011;17(3):68-70.
 • 16. Aypak C, Yıkılkan H, Dicle M, Önder Ö, Görpelioğlu S. Erişkin Obez Hastalarda D Vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi. The Medical Bulletin of Haseki 2013;51:95-98.
 • 17. Uçar F, Yavuz Taşlıpınar M, Özden Soydaş A, Özcan Nurgül. Ankara Etik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri. European Journal of Basic Medical Sciences 2012;2(1):12-15.
 • 18. Walker-Bone K, Dennison E, Cooper C. Epidemiology of osteoporosis. Rheumatic Disease Clinics of North America 2001;27(1):1-18.
 • 19. Sarıdoğan M, Akarırmak Ü, Eskiyurt N, Tüzün Ş, İrem Örnek N. Türkiye'nin 3 Farklı Coğrafi Bölgesindeki Postmenopozal Kadınlarda D Vitamini ve Kemik Mineral Yoğunluğunun Korelasyonu. Türk Osteoporoz Dergisi 2010;16(3):49-52.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Author: Semra COŞKUN
Country: Turkey


Author: Onur KILINÇ

Author: Ayşe ATILGAN ÇELİK

Author: Adem YILDIRIM
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 4, 2018
Acceptance Date : January 14, 2018
Publication Date : April 15, 2018

Bibtex @research article { adiyamansaglik374988, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {626 - 636}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.374988}, title = {Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.}, key = {cite}, author = {COŞKUN, Semra and KILINÇ, Onur and ATILGAN ÇELİK, Ayşe and YILDIRIM, Adem} }
APA COŞKUN, S , KILINÇ, O , ATILGAN ÇELİK, A , YILDIRIM, A . (2018). Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 626-636 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.374988
MLA COŞKUN, S , KILINÇ, O , ATILGAN ÇELİK, A , YILDIRIM, A . "Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 626-636 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adiyamansaglik/issue/35199/374988>
Chicago COŞKUN, S , KILINÇ, O , ATILGAN ÇELİK, A , YILDIRIM, A . "Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 626-636
RIS TY - JOUR T1 - Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. AU - Semra COŞKUN , Onur KILINÇ , Ayşe ATILGAN ÇELİK , Adem YILDIRIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.374988 DO - 10.30569/adiyamansaglik.374988 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 626 EP - 636 VL - 4 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.374988 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.374988 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. %A Semra COŞKUN , Onur KILINÇ , Ayşe ATILGAN ÇELİK , Adem YILDIRIM %T Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.374988 %U 10.30569/adiyamansaglik.374988
ISNAD COŞKUN, Semra , KILINÇ, Onur , ATILGAN ÇELİK, Ayşe , YILDIRIM, Adem . "Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (April 2018): 626-636 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.374988
AMA COŞKUN S , KILINÇ O , ATILGAN ÇELİK A , YILDIRIM A . Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(1): 626-636.
Vancouver COŞKUN S , KILINÇ O , ATILGAN ÇELİK A , YILDIRIM A . Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(1): 636-626.