Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Klinik ortamlarda akademik ebelik ölçeği (KOAEÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 17 - 25, 23.04.2023
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1161939

Abstract

Amaç: Klinik Ortamlarda Akademik Ebelik Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmak ve ölçeğin Türkçe formunu kullanıma sunmaktır.
Gereç ve yöntem: Metodolojik tipte bir araştırmadır. Araştırmada 163 ebelik öğrencisine ulaşılmış, veri toplama araçları olarak “Birey Tanıtım Formu” ve “Klinik Ortamlarda Akademik Ebelik Ölçeği” kullanılmıştır.
Bulgular: Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucuna göre ölçeğin yapısal denklem modelinin p=0.000 düzeyinde anlamlı ve ölçeği oluşturan 10 maddenin iki faktörlü ölçek yapısıyla ilişkili olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Kuder Richardson-20 katsayısı 0,886 bulunmuştur ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. En düşük faktör yük değeri 0,363, en yüksek değeri 0,732 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Ölçek ebelik öğrencilerinin, ebelerin akademik rolünün klinik öğrenme ve mesleki bilgi, beceri ve klinik yeterlilik gelişimine ilişkin algılarını ölçmede yüksek güvenilirlik ve geçerliliğe sahiptir.

Supporting Institution

Yok

Thanks

Araştırmaya destek veren tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz.

References

 • International Confederation of Midwives. International Definition of the Midwife. 2017’de basıldı. 15 Temmuz 2022’de erişildi. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf
 • Dereli Yılmaz S, Erkal Aksoy Y. Ebelik eğitiminin dünyadaki durumu. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1(1):26-31.
 • Bogren M, Alesö A, Teklemariam M, Sjöblom H, Hammarbäck L, Erlandsson K. Facilitators of and barriers to providing high-quality midwifery education in South-East Asia—An integrative review. Women and Birth. 2022;35(3):e199-e210. doi:10.1016/j.wombi.2021.06.006
 • Nove A, Pairman S, Bohle LF, et al. The development of a global Midwifery Education Accreditation Programme. 2018’de çevrimiçi basıldı. doi:10.1080/16549716.2018.1489604
 • Gilkison A, Pairman S, McAra-Couper J, Kensington M, James L. Midwifery education in New Zealand: Education, practice and autonomy. Midwifery. 2016;33:31-33. doi:10.1016/j.midw.2015.12.001
 • Maxwell E, Black S, Baillie L. The role of the practice educator in supporting nursing and midwifery students’ clinical practice learning: An appreciative inquiry. J Nurs Educ Pract. 2014;5(1). doi:10.5430/jnep.v5n1p35
 • Flott EA, Linden L. The clinical learning environment in nursing education: A concept analysis. J Adv Nurs. 2016;72(3):501-513. doi:10.1111/jan.12861
 • Mehigan Sinead, Pisaneschi Laura, McDermott Justin. Academic practice partnerships. İçinde: Morley DA, Wilson K, Holbery N, editörler. Facilitating Learning in Practice: A Research-Based Approach to Challenges and Solutions. 1st ed. Routledge; 2019:44-55.
 • Griffiths M, Fenwick J, Gamble J, Creedy DK. Midwifery student evaluation of practice: The MidSTEP tool — Perceptions of clinical learning experiences. Women and Birth. 2020;33(5):440-447. doi:10.1016/j.wombi.2019.09.010
 • Çakır Koçak Y, Öztürk Can H, Yücel U, Demirelöz Akyüz M, Çeber Turfan E. Türkiye’de ebelik bölümlerinin akademik ve fiziki profili. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 11 Haziran 2017’de basıldı. doi:10.17681/hsp-dergisi.293047
 • Güneş Ayyıldız M. Ebelik Öğrencilerinin Klinik Öğrenme Deneyimleri Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi; 2022.
 • Esin MN. Veri toplama yöntem ve araçları & veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. İçinde: Erdoğan S, Nahçivan N, Esin MN, editörler. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. 1. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri; 2014:193-232.
 • Griffiths M, Creedy DK, Carter AG. Validation of the MidACE tool – Students’ perceptions of the Midwifery Academic role in clinical environments. Women and Birth. 2021;34(1):e14-e22. doi:10.1016/j.wombi.2020.05.007
 • Yurdugül H, Üniversitesi H, Fakültesi E. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 2005’te çevrimiçi basıldı.
 • Karakoç F, Dönmez L. Ölçek Geli̇şti̇rme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;(40):39-49.
 • Terzi Y. Anket, güvenilirlik-geçerlilik analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü. 2019’da basıldı. 16 Kasım 2022’de erişildi. personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/1030_32625_1500.pdf
 • Büyüköztürk Ş. Data Analysis Handbook for Social Sciences. 23rd ed. (Büyüköztürk Ş, ed.). Pegem Akademi; 2017.
 • Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 6th ed. (Tavşancıl E, ed.). Nobel Akademik Yayıncılık; 2019.

The Turkish adaptation of the midwifery academics in clinical environment (midACE) tool: Validity and reliability study

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 17 - 25, 23.04.2023
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1161939

Abstract

Aim: To conduct the Turkish validity and reliability study of the Midwifery Academics in Clinical Environment Tool and to make Turkish version of the tool available.
Materials and Methods: It’s a methodological type of research. In the research, 163 midwifery students were reached, and “Individual Identification Form” and “The Midwifery Academics In Clinical Environment Tool” were used as data collection tools.
Results: According to the results of the Confirmatory Factor Analysis, it was determined that the structural equation model of the tool was significant at the p=0.000 level and that the 10 items constituting the tool were related to the tool structure with two factors. The Kuder Richardson-20 coefficient of the tool was found to be 0.886 and it was determined to be reliable. The lowest factor load value of the tool was 0.363, the highest value was 0.732.
Conclusion: The tool has high reliability and validity in measuring midwifery students’ perceptions of the academic role of midwives on clinical learning and the development of professional knowledge, skills and clinical competence.

References

 • International Confederation of Midwives. International Definition of the Midwife. 2017’de basıldı. 15 Temmuz 2022’de erişildi. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf
 • Dereli Yılmaz S, Erkal Aksoy Y. Ebelik eğitiminin dünyadaki durumu. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1(1):26-31.
 • Bogren M, Alesö A, Teklemariam M, Sjöblom H, Hammarbäck L, Erlandsson K. Facilitators of and barriers to providing high-quality midwifery education in South-East Asia—An integrative review. Women and Birth. 2022;35(3):e199-e210. doi:10.1016/j.wombi.2021.06.006
 • Nove A, Pairman S, Bohle LF, et al. The development of a global Midwifery Education Accreditation Programme. 2018’de çevrimiçi basıldı. doi:10.1080/16549716.2018.1489604
 • Gilkison A, Pairman S, McAra-Couper J, Kensington M, James L. Midwifery education in New Zealand: Education, practice and autonomy. Midwifery. 2016;33:31-33. doi:10.1016/j.midw.2015.12.001
 • Maxwell E, Black S, Baillie L. The role of the practice educator in supporting nursing and midwifery students’ clinical practice learning: An appreciative inquiry. J Nurs Educ Pract. 2014;5(1). doi:10.5430/jnep.v5n1p35
 • Flott EA, Linden L. The clinical learning environment in nursing education: A concept analysis. J Adv Nurs. 2016;72(3):501-513. doi:10.1111/jan.12861
 • Mehigan Sinead, Pisaneschi Laura, McDermott Justin. Academic practice partnerships. İçinde: Morley DA, Wilson K, Holbery N, editörler. Facilitating Learning in Practice: A Research-Based Approach to Challenges and Solutions. 1st ed. Routledge; 2019:44-55.
 • Griffiths M, Fenwick J, Gamble J, Creedy DK. Midwifery student evaluation of practice: The MidSTEP tool — Perceptions of clinical learning experiences. Women and Birth. 2020;33(5):440-447. doi:10.1016/j.wombi.2019.09.010
 • Çakır Koçak Y, Öztürk Can H, Yücel U, Demirelöz Akyüz M, Çeber Turfan E. Türkiye’de ebelik bölümlerinin akademik ve fiziki profili. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 11 Haziran 2017’de basıldı. doi:10.17681/hsp-dergisi.293047
 • Güneş Ayyıldız M. Ebelik Öğrencilerinin Klinik Öğrenme Deneyimleri Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi; 2022.
 • Esin MN. Veri toplama yöntem ve araçları & veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. İçinde: Erdoğan S, Nahçivan N, Esin MN, editörler. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. 1. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri; 2014:193-232.
 • Griffiths M, Creedy DK, Carter AG. Validation of the MidACE tool – Students’ perceptions of the Midwifery Academic role in clinical environments. Women and Birth. 2021;34(1):e14-e22. doi:10.1016/j.wombi.2020.05.007
 • Yurdugül H, Üniversitesi H, Fakültesi E. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 2005’te çevrimiçi basıldı.
 • Karakoç F, Dönmez L. Ölçek Geli̇şti̇rme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;(40):39-49.
 • Terzi Y. Anket, güvenilirlik-geçerlilik analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü. 2019’da basıldı. 16 Kasım 2022’de erişildi. personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/1030_32625_1500.pdf
 • Büyüköztürk Ş. Data Analysis Handbook for Social Sciences. 23rd ed. (Büyüköztürk Ş, ed.). Pegem Akademi; 2017.
 • Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 6th ed. (Tavşancıl E, ed.). Nobel Akademik Yayıncılık; 2019.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Sibel İÇKE
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-9580-3505
Türkiye


Emine Serap ÇAĞAN
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-3261-0431
Türkiye


Rabia ETKİ GENÇ
EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6762-0496
Türkiye

Project Number Yok
Early Pub Date April 11, 2023
Publication Date April 23, 2023
Submission Date August 14, 2022
Acceptance Date January 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 1

Cite

AMA İçke S. , Çağan E. S. , Etki Genç R. Klinik ortamlarda akademik ebelik ölçeği (KOAEÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2023; 9(1): 17-25.