Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Hastane seçiminde etkili olan faktörler: Engelli bireyler örneği

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 39 - 48, 23.04.2023
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1184656

Abstract

Amaç: Bu çalışma, engelli bireylerin sağlık hizmet sunucuları içinde önemli bir role sahip olan hastaneleri tercih nedenlerini araştırmak, hastane tercih nedenlerinin katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın evrenini engelli bireyler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi, ANOVA testi; gruplar arasındaki farkların belirlenmesi için post hoc testler uygulanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %61,6’sının erkek, %54,4’ünün evli, %51,2’sinin bedensel engelli ve %38,4’ünün 21 yıl ve üzeri süredir engelli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların %56,8’inin son bir yılda 1-4 kez hastane başvurusu yaptığı, %44’ünün genel olarak devlet hastanesi tercih ettiği, %86,4’ünün hastane seçiminde konuma önem verdiği belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışma sonucunda hastane tercihinde hizmet kalitesi ve tüketiciye maliyet boyutları ilk sıralarda yer alırken; tanınırlık ve fiziki unsur boyutları daha az önemli görülmüştür. Hastane tercihinde en çok önem verilen unsurun hijyen ve temizlik; en az etkili olan unsurun ise hastanenin tabelası/logosu/renkleri olduğu belirlenmiştir.

Supporting Institution

yok

Thanks

yok

References

 • Truman BI, Smith CK, Roy, K, et.al. Rationale for regular reporting on health disparities and ınequalities-united states. Supplements. 2011;60(1):3-10.
 • Eisenberg Y, Vanderbom KA, Harris K, Herman C, Hefelfinger J, Rauworth, A. Evaluation of the reaching people with disabilities through healthy communities project. Disability and Health Journal. 2021;14(3):1-9.
 • Genç G, Kurutkan MN. Eşitsizlik bağlamında karşılanmayan sağlık ihtiyacı: türkiye sağlık araştırması verilerinden kanıtlar. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi. 2021;3(1):34-51.
 • Kavanagh A, Dickinson H, Carey G et. al. Improving health care for disabled people in covıd-19 and beyond:lessons from australia and england. Disability and Health Journal. 2021;14(2):1-7.
 • WHO, World Report on Disability, 2011, file:///C:/Users/PC/Downloads/9789240685215_eng.pdf erişim:11.06.2022
 • Rowland M, Peterson-Besse J, Dobbertin K, Walsh ES, Horner-Johnson W. Health outcome disparities among subgroups of people with disabilities: a scoping review. Disability and Health Journal. 2014;7:136-150.
 • Sutton JP, Dejong G. Managed care and people with disabilities: Framing the issues. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.1998;79(10):1312-1316.
 • Arteburn D, Westbrook EO, Ludman EJ, et.al. Relationship between obesity, depression, and disability in middle-aged women. Obesity Research & Clinical Practice. 2012;(3):197-206.
 • Drum CE, Horner-Johnson W, Krahn L. Self-rated health and healthy days: Examining the “disability paradox”. Disability and Health Journal. 2008;1(2):71-78.
 • Horner Johnson W, Dobbertin K, Lee JC, Andersen EM. Disparities in chronic conditions and health status by type of disability. Disabil Health J. 2013;6(4):280-286.
 • Castro SS, Cieza A, Cesar CLG. Problems with accessibility to health services by persons with disabilities in Sao Paulo, Brazil. Disability and Rehabilitation. 2011;33(17-18):1693-1698.
 • Mulumba M, Nantaba J, Brolan CE, Ruano AL, Brooker K, Hammonds R. Perceptions and experiences of access to publichealthcare by people with disabilities and olderpeople in Uganda. International Journal for Equity in Health.2014;13(76).
 • Tengilimoğlu D. Hastane seçimine etkili olan faktörler: bir alan uygulaması. G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2001; 1: 85-98.
 • Öztürk YE. Sağlıkta algılanan hizmet kalitesi ve hastane tercih nedenlerinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;3(4):1079-1097.
 • Nüfus ve Konut Araştırması, 2011 https://www. aile.gov .tr/media/5657/nka-internete-verilecek-2-5.pdf erişim: 11.06.2022.
 • Nüfus ve Konut Sayımı, 2021, https://da ta.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-ve-Konut-Sayimi-2021 -45866#:~:text=T%C3%BCrkiye%20n%C3%BCfusu %208 4%20milyon%20680%20bin%20273%20ki%C5%9Fi%20oldu&text=Kad%C4%B1n%20n%C3%BCfus%20ise%201927'de,binde%2012%2C7%20oldu%C4%9Fu%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC. erişim:25.12.2022.
 • Çiftçi GE. Sağlık hizmetleri pazarlamasında konumlandırma stratejileri (Kırıkkale İli Örneği) [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü;2010.
 • Şantaş F, Kurşun A, Kar A. Hastane tercihine etki eden faktörler: sağlık hizmetleri pazarlaması perspektifinden alan araştırması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(1):17-33.
 • Karip S. Engelli bireylerin sağlik hizmetlerine ulaşilabilirlik düzeylerinin belirlenmesi: konya örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı;2016.
 • Korkutan M. Gençlerin hastane tercihlerini etkileyen kriterler: Bir alan uygulaması. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 2020; 8(68): 915-927.
 • Aksoy C, Yılmaz S. Sağlık turistlerinin hastaneleri tercih etme kriterleri: yönetici görüşleri. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi,2019;1(2):27-39.
 • Tüfekçi N, Asığbulmuş, H. Hasta memnuniyeti ve hastane tercihinde etkili olan faktörler: ısparta ili örneği. Journal of Current Researches on Health Sector,2016;6(2):71-92.
 • Çakmak İ, Öztürk S. Türkiye’de bireylerin sağlık kuruluşları tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;40(1);44-57.
 • Mosadeghrad AM. Patient choice of a hospital: implications for health policy and management. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2014;27(2):152-164.
 • Woo M, Jafarifiroozabadi R, MacNaughton P, Mihandoust S, Kennedy S, Joseph A. Using discrete choice methodology to explore the ımpact of patient room window design on hospital choice. Journal of Patient Experience.2022;9:1-8.
 • Saeed KSB. (1998). Factors affecting patients’choice of hospitals. Annals of Saudi Medicine.1998;18(5):420-424.
 • Belber BG. Yaş ve medeni duruma göre “özel hastanelerin yaptığı tanıtımın” hastanenin prestijine, tanınırlığına ve tercih edilirliğine etkisi: Nevşehir uygulaması. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2015;1 (2):424-438.
 • Beukers PDC, Kemp, RGM, Varkevisser M. Patient hospital choice for hip replacement: empirical evidence from the netherlands. The European Journal of Health Economics. 2014;15 (9):927-936.
 • Gil MR, Choi CG. Factors affecting the choice of national and public hospitals among outpatient service users in south korea. The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2019;56:1-11.
 • Jintanakul K, Otto, D. Factors affecting hospital choice for rural ıowa residents. The Review Of Regional Studies. 2009;39(2):171-187.
 • Tai WC, Porell FW, Adams, EK. Hospital choice of rural medicare beneficiaries: patient, hospital attributes, and the patient–physician relationship. HSR: Health Services Research. 2004; 39(6):1903-1922.
 • Moscelli G, Siciliani L, Gutacker G, Gravelle H. Location, quality and choice of hospital: evidence from england 2002-2013. Regional Science and Urban Economics. 2016;60:112–124.
 • West SL, Luck RS, Capps CF. Physical ınaccessibility negatively impacts the treatment participation of persons with disabilities. Addictive Behaviors. 2007;32(7):1494-1497.
 • Jia W. Survey & Quantitative design strategies on hospital accessible signs applied mechanics and materials (ED: Yu, Y), 2014;507:31-35.
 • Kazemi Karyani A, Ramezani Doroh V, Khosravi F. et.al. Eliciting preferences of patients about the quality of hospital services in the west of ıran using discrete choice experiment analysis. Cost Effectiveness And Resource Allocation. 2021;19:65.
 • Bahrampour M, Bahrampour A, Amiresmaili M, Barouni M. Hospital service quality – patient preferences – a discrete choice experiment. International Journal of Health Care Quality Assurance.2018;31(7):676-683.
 • Higgs ZR, Bayne T, Murphy D. Health care access: a consumer perspective. Public Health Nursing. 2001;18(1):3-12.

Influential factors of hospital selection: A sample of people with disabilities

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 39 - 48, 23.04.2023
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1184656

Abstract

Aim: This study was conducted to investigate the reasons for choosing hospitals, which have an important role in healthcare providers, and to determine whether the reasons for choosing hospitals differ according to the descriptive characteristics of the participants.
Materials and Methods: The population of the descriptive study consists of disabled individuals. Independent sample t-test and ANOVA test were used in the analysis of the data, and post hoc tests were applied to determine the differences between the groups.
Results: It was determined that 61.6% of the participants are male, 54.4% are married, 51.2% of them were physically disabled and 38.4% of them were disabled for 21 years or more. In addition, it was determined that 56.8% of the participants applied to a hospital 1-4 times in the last year, 44% preferred a public hospital in general, 86.4% give importance to location in choosing a hospital.
Conclusion: As a result of the study, while the service quality and cost to the consumer dimensions are in the first place in the hospital preference; recognition and physical element dimensions were seen as less important. It was determined that the most important factor in choosing a hospital is hygiene and cleanliness and the least effective factor was the sign/logo/colors of the hospital.

References

 • Truman BI, Smith CK, Roy, K, et.al. Rationale for regular reporting on health disparities and ınequalities-united states. Supplements. 2011;60(1):3-10.
 • Eisenberg Y, Vanderbom KA, Harris K, Herman C, Hefelfinger J, Rauworth, A. Evaluation of the reaching people with disabilities through healthy communities project. Disability and Health Journal. 2021;14(3):1-9.
 • Genç G, Kurutkan MN. Eşitsizlik bağlamında karşılanmayan sağlık ihtiyacı: türkiye sağlık araştırması verilerinden kanıtlar. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi. 2021;3(1):34-51.
 • Kavanagh A, Dickinson H, Carey G et. al. Improving health care for disabled people in covıd-19 and beyond:lessons from australia and england. Disability and Health Journal. 2021;14(2):1-7.
 • WHO, World Report on Disability, 2011, file:///C:/Users/PC/Downloads/9789240685215_eng.pdf erişim:11.06.2022
 • Rowland M, Peterson-Besse J, Dobbertin K, Walsh ES, Horner-Johnson W. Health outcome disparities among subgroups of people with disabilities: a scoping review. Disability and Health Journal. 2014;7:136-150.
 • Sutton JP, Dejong G. Managed care and people with disabilities: Framing the issues. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.1998;79(10):1312-1316.
 • Arteburn D, Westbrook EO, Ludman EJ, et.al. Relationship between obesity, depression, and disability in middle-aged women. Obesity Research & Clinical Practice. 2012;(3):197-206.
 • Drum CE, Horner-Johnson W, Krahn L. Self-rated health and healthy days: Examining the “disability paradox”. Disability and Health Journal. 2008;1(2):71-78.
 • Horner Johnson W, Dobbertin K, Lee JC, Andersen EM. Disparities in chronic conditions and health status by type of disability. Disabil Health J. 2013;6(4):280-286.
 • Castro SS, Cieza A, Cesar CLG. Problems with accessibility to health services by persons with disabilities in Sao Paulo, Brazil. Disability and Rehabilitation. 2011;33(17-18):1693-1698.
 • Mulumba M, Nantaba J, Brolan CE, Ruano AL, Brooker K, Hammonds R. Perceptions and experiences of access to publichealthcare by people with disabilities and olderpeople in Uganda. International Journal for Equity in Health.2014;13(76).
 • Tengilimoğlu D. Hastane seçimine etkili olan faktörler: bir alan uygulaması. G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2001; 1: 85-98.
 • Öztürk YE. Sağlıkta algılanan hizmet kalitesi ve hastane tercih nedenlerinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;3(4):1079-1097.
 • Nüfus ve Konut Araştırması, 2011 https://www. aile.gov .tr/media/5657/nka-internete-verilecek-2-5.pdf erişim: 11.06.2022.
 • Nüfus ve Konut Sayımı, 2021, https://da ta.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-ve-Konut-Sayimi-2021 -45866#:~:text=T%C3%BCrkiye%20n%C3%BCfusu %208 4%20milyon%20680%20bin%20273%20ki%C5%9Fi%20oldu&text=Kad%C4%B1n%20n%C3%BCfus%20ise%201927'de,binde%2012%2C7%20oldu%C4%9Fu%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC. erişim:25.12.2022.
 • Çiftçi GE. Sağlık hizmetleri pazarlamasında konumlandırma stratejileri (Kırıkkale İli Örneği) [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü;2010.
 • Şantaş F, Kurşun A, Kar A. Hastane tercihine etki eden faktörler: sağlık hizmetleri pazarlaması perspektifinden alan araştırması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(1):17-33.
 • Karip S. Engelli bireylerin sağlik hizmetlerine ulaşilabilirlik düzeylerinin belirlenmesi: konya örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı;2016.
 • Korkutan M. Gençlerin hastane tercihlerini etkileyen kriterler: Bir alan uygulaması. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 2020; 8(68): 915-927.
 • Aksoy C, Yılmaz S. Sağlık turistlerinin hastaneleri tercih etme kriterleri: yönetici görüşleri. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi,2019;1(2):27-39.
 • Tüfekçi N, Asığbulmuş, H. Hasta memnuniyeti ve hastane tercihinde etkili olan faktörler: ısparta ili örneği. Journal of Current Researches on Health Sector,2016;6(2):71-92.
 • Çakmak İ, Öztürk S. Türkiye’de bireylerin sağlık kuruluşları tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;40(1);44-57.
 • Mosadeghrad AM. Patient choice of a hospital: implications for health policy and management. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2014;27(2):152-164.
 • Woo M, Jafarifiroozabadi R, MacNaughton P, Mihandoust S, Kennedy S, Joseph A. Using discrete choice methodology to explore the ımpact of patient room window design on hospital choice. Journal of Patient Experience.2022;9:1-8.
 • Saeed KSB. (1998). Factors affecting patients’choice of hospitals. Annals of Saudi Medicine.1998;18(5):420-424.
 • Belber BG. Yaş ve medeni duruma göre “özel hastanelerin yaptığı tanıtımın” hastanenin prestijine, tanınırlığına ve tercih edilirliğine etkisi: Nevşehir uygulaması. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2015;1 (2):424-438.
 • Beukers PDC, Kemp, RGM, Varkevisser M. Patient hospital choice for hip replacement: empirical evidence from the netherlands. The European Journal of Health Economics. 2014;15 (9):927-936.
 • Gil MR, Choi CG. Factors affecting the choice of national and public hospitals among outpatient service users in south korea. The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2019;56:1-11.
 • Jintanakul K, Otto, D. Factors affecting hospital choice for rural ıowa residents. The Review Of Regional Studies. 2009;39(2):171-187.
 • Tai WC, Porell FW, Adams, EK. Hospital choice of rural medicare beneficiaries: patient, hospital attributes, and the patient–physician relationship. HSR: Health Services Research. 2004; 39(6):1903-1922.
 • Moscelli G, Siciliani L, Gutacker G, Gravelle H. Location, quality and choice of hospital: evidence from england 2002-2013. Regional Science and Urban Economics. 2016;60:112–124.
 • West SL, Luck RS, Capps CF. Physical ınaccessibility negatively impacts the treatment participation of persons with disabilities. Addictive Behaviors. 2007;32(7):1494-1497.
 • Jia W. Survey & Quantitative design strategies on hospital accessible signs applied mechanics and materials (ED: Yu, Y), 2014;507:31-35.
 • Kazemi Karyani A, Ramezani Doroh V, Khosravi F. et.al. Eliciting preferences of patients about the quality of hospital services in the west of ıran using discrete choice experiment analysis. Cost Effectiveness And Resource Allocation. 2021;19:65.
 • Bahrampour M, Bahrampour A, Amiresmaili M, Barouni M. Hospital service quality – patient preferences – a discrete choice experiment. International Journal of Health Care Quality Assurance.2018;31(7):676-683.
 • Higgs ZR, Bayne T, Murphy D. Health care access: a consumer perspective. Public Health Nursing. 2001;18(1):3-12.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Fatma ERDEO
Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-0266-229X
Türkiye


Aysun YEŞİLTAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-2023-1485
Türkiye

Project Number yok
Early Pub Date April 11, 2023
Publication Date April 23, 2023
Submission Date October 5, 2022
Acceptance Date January 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 1

Cite

AMA Erdeo F. , Yeşiltaş A. Hastane seçiminde etkili olan faktörler: Engelli bireyler örneği. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2023; 9(1): 39-48.