Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Gebe kadınların gebelik algıları ve sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi; metodolojik ve tanımlayıcı bir çalışma

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 26 - 38, 23.04.2023
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1207642

Abstract

Amaç: Bu çalışmada öncelikle maternal sağlık gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik ölçme aracının Türk toplumuna uyarlanması, sonrasında gebe kadınların gebelik algıları ve sağlık gereksinimlerinin ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma metodolojik ve tanımlayıcı tipte yürütülmüştür. İlk aşamada “Maternal Health Needs Scale’’in geçerlik ve güvenirliği gerçekleştirmiş, ikinci aşama 372 gebe ile yürütülmüştür. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Maternal Sağlık Gereksinimleri Ölçeği (MSGÖ) ve Gebelerin Kendini Algılama Ölçeği (GKAÖ) ile toplanmıştır.
Bulgular: MSGÖ geçerli ve güvenilir bulunmuştur. MSGÖ, GKAÖ-Annelik Algısı ve GKAÖ-Beden Algısı toplam puan ortalamaları sırasıyla 94,48±7,59, 24,06±2,78, 11,77±2,56 bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmada, Türkiye için uyarlanan MSGÖ geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Gebelerin maternal sağlık gereksinimlerinin yüksek, annelik algılarının olumlu, beden algılarının ise hafif düzeyde olumsuz olduğu belirlenmiştir.

Supporting Institution

Çukurova Üniversitesi Bilmsel Araştırmalar Birimi

Thanks

Çalışmaya katılan gebe kadınlara teşekkür ederiz.

References

 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.17. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2021.
 • Çalık KY, Çetin FC. Doğum Öncesi Dönem I. Baskı. İstanbul:İstanbul Tıp Kitabevleri; 2018.
 • Özkan S. Kadın Hastalıkları ve Doğumun Psikiyatrik Yönleri. İstanbul; 1993.
 • Kumcağız H. Gebe kadınların beden imajı ve benlik saygısına göre bazı değişkenlerin incelenmesi. İnsan Bilimleri Dergisi. 2012; 9 (2): 691-703.
 • Miranda EF, Nunes da Silva, AM, Teixeira Mandú, EN. Approaching health needs by nurse in prenatal consultation. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental. 2018; 10(2): 524-533. doi: 10.9789/2175-5361.2018.v10i2.524-533
 • Maslow AH. Bilme ihtiyacı ve bilme korkusu. Genel Psikoloji Dergisi. 1963; 68 (1): 111-125.
 • Kamali S, Ahmadian L, Khajouei R, Bahaadinbeigy K. Health information needs of pregnant women: information sources, motives and barriers. Health Information & Libraries Journal. 2018; 35(1): 24-37. doi: 10.1111/hir.12200.
 • Qun Liu Y, Yua Y, Bai JB, Chen XL. Development and psychometric properties of the maternal health needs scale in Chinese maternal women. Midwifery.2020; 81:102588. doi: 10.1016/j.midw.2019.102588.
 • Bahadoran P, Mohammadi Mahdiabadzade M, Nasiri H, Gholami Dehaghi A. The effect of face-to-face or group education during pregnancy on sexual function of couples in Isfahan. Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research. 2015; 20(5): 582-587. doi: 10.4103/1735-9066.164512.
 • Coşkun AM, Arslan S, Okcu G. Gebe kadınlarda gebelik algısının stres, demografik ve obstetrik özellikler açısından incelenmesi. HEAD. 2020;17(1):1-8. doi:10.5222/HEAD.2020.001.
 • Demir Alkin E, Beydağ KD. Üç ve üzeri gebeliği olan kadınların algıladıkları stres düzeyi ve kendilerini algılama düzeyi ilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2020; 11(3):225-238. doi: 10.14744/phd.2020.72621.
 • Alan Dikmen H, Şanlı Y. Progresif kas gevşeme egzersizlerinin gebelerin distres düzeyi ve gebelik algısına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 12(3): 186-198.
 • Arslan S, Okçu G, Coşkun AM, Temiz F. Kadınların gebeliği algılama durumu ve bunu etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2019; 6(1): 179-192. doi: 10.17681/hsp.432333.
 • Büyüköztürk Ş. Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2002; 32: 470-483.
 • Sample Size Calculator. https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html
 • Özkan S, Demirhan H, Çınar İÖ, Sevil Ü, Alataş E. Antepartum dönem fonksiyonel durum envanteri" nin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Pam Tıp Derg. 2014; 7(2): 125-130.
 • Kumcağız H, Ersanlı E, Murat N. Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2017; 8(1); 23-31. doi: 10.14744/phd.2017.12599.
 • Alper R. Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık, 2010.
 • Davis LL. Instrument review: Getting the most from your panel of experts. Applied Nursing Research. 1992; 5:194-197. doi: 10.1016/S0897-1897(05)80008-4.
 • Inanir S, Cakmak B, Nacar MC, Guler AE, Inanir A. Body Image perception and self-esteem during pregnancy. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. 2015; 3(4): 196-200. doi: 10.15296/ijwhr.2015.41.
 • Kartal B, Kızılırmak A, Zedelenmez A, Erdem E. Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018;8(4): 356-360. doi: 10.16899/gopctd.447159
 • Shloim N, Hetherington MM, Rudolf M, Feltbower RG. Relationship between body mass index and women’s body image, self-esteem and eating behaviours in pregnancy: A cross-cultural study. Journal of Health Psycholog. 2015;20(4): 413-426. doi: 10.1177/13591053135025.
 • Babieva NS, Sidyacheva NV, Mudrak SA et al. Specific features of self-perception and anxiety of a woman with pathology of pregnancy. Electron J Gen Med. 2018;15(4):em62. doi:10.29333/ejgm/93130.
 • Kök G, Güvenc G, Bilsel H, Güvener A. Gebelik Doneminde Kadinlarin Beden Algisi Farklilik Gosterir mi?. Journal of Education and Research in Nursing. 2018,15(4):209-215. doi:10.5222/HEAD.2018.209.
 • Balaydın AS., Kızıltan B., Apay, SE. Gebelikte vücut algısı ile kıskançlık durumu arasındaki ilişkinin araştırılması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 115-126.
 • Küçükkaya B, Sarıkaya N A, Süt HK, Öz S. Gebelikte Alınan Kiloya Bağlı Beden Algısı ile Gebeliğin Kabulü Arasındaki İlişki. Journal of Academic Research in Nursing.2020; 6(3):426-432. doi: 10.5222/jaren.2020.15010.
 • Tutkuviene J, Juskaite A, Katinaite J, et al. Body image issues in Lithuanian females before and during pregnancy. Anthropologischer Anzeiger; Bericht Uber die Biologisch-anthropologische Literatur. 2018; 75(1): 9-17. doi:10.1127/anthranz/2018/0779.
 • Özkan TK, Küçükkelepçe DŞ, Özkan SA. Gebelikte prenatal bağlanma ve vücut algısı arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020;7(1): 49-54. doi: 10.34087/cbusbed.587467.
 • Güney E, Uçar T. Gebelikteki beden imajının emzirme tutumu ve doğum sonu emzirme sürecine etkisi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2018; 49(1):49-53. doi: 10.16948/zktipb.338783.
 • Javanmardi M, Noroozi M, Mostafavi F, Ashrafi-Rizi H. Exploring women’s Health information needs during pregnancy: A qualitative study. Journal of Family & Reproductive Health. 2020; 14(4): 252-258. doi: 10.18502/jfrh.v14i4.5209.
 • Hämeen-Anttila, K, Jyrkkä J, Enlund H, Nordeng H, Lupattelli A, Kokki E. Medicines information needs during pregnancy: a multinational comparison. BMJ Open, 2013 ;3(4): e002594. doi:10.1136/bmjopen-2013-002594.
 • Almalik MM, Mosleh SM. Pregnant women: What do they need to know during pregnancy? A descriptive study. Women and Birth. 2017; 30(2): 100-106. doi: 10.1016/j.wombi.2016.09.001.
 • Bookari K, Yeatman H, Williamson M. Informing nutrition care in the antenatal period: pregnant women’s experiences and need for support. BioMed research international. 2017; 4856527:1-16. doi: 10.1155/2017/4856527.
 • Osok J, Kigamwa P, Huang KY, Grote N, Kumar M. Adversities and mental health needs of pregnant adolescents in Kenya: identifying interpersonal, practical, and cultural barriers to care. BMC Women's Health. 2018; 18(1): 1-18. doi: 610.1186/s12905-018-0581-5.
 • Chalak AM, Riahi A. Information needs of pregnant women referred to health centers in Behshahr City within 2016-2017. Journal of Community Health Research. 2017; 6(3): 165-74.
 • Skouteris H, Carr R, Wertheim EH, Paxton SJ, Duncombe D. A prospective study of factors that lead to body dissatisfaction during pregnancy. Body image. 2005; 2(4): 347-361. doi: 10.1016/j.bodyim.2005.09.002.
 • Huang HC, Wang SY, Chen CH. Body image, maternal‐fetal attachment, and choice of infant feeding method: a study in Taiwan. Birth. 2004; 31(3): 183-188. doi: 10.1111/j.0730-7659.2004.00303.x.
 • Larsson M.A. Descriptive study of the use of the Internet by women seeking pregnancy-related information. Midwifery. 2009; 25(1): 14-20. doi: 10.1016/j.midw.2007.01.010.
 • Cirban E, Özsoy S. Gebelikte bilgi ihtiyacının karşılanmasında internetin rolü. STED. 2020; 29(5): 351-360. doi: 10.17942/sted.513554
 • Özkan A, Arslan H. Gebeliğe karar verme, fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2007;38(4): 155-161.

Determination of pregnancy perceptions and health needs of pregnant women; a methodological and descriptive study

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 26 - 38, 23.04.2023
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1207642

Abstract

Aim: In this study, first of all, the measurement tool for determining maternal health needs was adapted to Turkish society. Afterwards, it was aimed to determine the pregnancy perceptions and health needs of pregnant women and the factors affecting them.
Materials and Methods: The research was conducted in methodological and descriptive type. In the first stage, the validity and reliability of the "Maternal Health Needs Scale" was realized, the second stage was carried out with 372 pregnant women. Data were collected with Personal Information Form, Maternal Health Needs Scale (MHNS), and Self-Perception Scale of Pregnants (SPSP).
Results: MHNS was found to be valid and reliable. The total mean scores of MHNS, SPSP-Maternity Perception, and SPSP-Body Perception were found to be 94.48±7.59, 24.06±2.78, 11.77±2.56, respectively.
Conclusion: In the research, MHNS adapted for Turkey was found to be valid and reliable. It was determined that the pregnant women need maternal health needs, their perceptions of maternity were positive, and their body perceptions were slightly negative.

References

 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.17. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2021.
 • Çalık KY, Çetin FC. Doğum Öncesi Dönem I. Baskı. İstanbul:İstanbul Tıp Kitabevleri; 2018.
 • Özkan S. Kadın Hastalıkları ve Doğumun Psikiyatrik Yönleri. İstanbul; 1993.
 • Kumcağız H. Gebe kadınların beden imajı ve benlik saygısına göre bazı değişkenlerin incelenmesi. İnsan Bilimleri Dergisi. 2012; 9 (2): 691-703.
 • Miranda EF, Nunes da Silva, AM, Teixeira Mandú, EN. Approaching health needs by nurse in prenatal consultation. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental. 2018; 10(2): 524-533. doi: 10.9789/2175-5361.2018.v10i2.524-533
 • Maslow AH. Bilme ihtiyacı ve bilme korkusu. Genel Psikoloji Dergisi. 1963; 68 (1): 111-125.
 • Kamali S, Ahmadian L, Khajouei R, Bahaadinbeigy K. Health information needs of pregnant women: information sources, motives and barriers. Health Information & Libraries Journal. 2018; 35(1): 24-37. doi: 10.1111/hir.12200.
 • Qun Liu Y, Yua Y, Bai JB, Chen XL. Development and psychometric properties of the maternal health needs scale in Chinese maternal women. Midwifery.2020; 81:102588. doi: 10.1016/j.midw.2019.102588.
 • Bahadoran P, Mohammadi Mahdiabadzade M, Nasiri H, Gholami Dehaghi A. The effect of face-to-face or group education during pregnancy on sexual function of couples in Isfahan. Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research. 2015; 20(5): 582-587. doi: 10.4103/1735-9066.164512.
 • Coşkun AM, Arslan S, Okcu G. Gebe kadınlarda gebelik algısının stres, demografik ve obstetrik özellikler açısından incelenmesi. HEAD. 2020;17(1):1-8. doi:10.5222/HEAD.2020.001.
 • Demir Alkin E, Beydağ KD. Üç ve üzeri gebeliği olan kadınların algıladıkları stres düzeyi ve kendilerini algılama düzeyi ilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2020; 11(3):225-238. doi: 10.14744/phd.2020.72621.
 • Alan Dikmen H, Şanlı Y. Progresif kas gevşeme egzersizlerinin gebelerin distres düzeyi ve gebelik algısına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 12(3): 186-198.
 • Arslan S, Okçu G, Coşkun AM, Temiz F. Kadınların gebeliği algılama durumu ve bunu etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2019; 6(1): 179-192. doi: 10.17681/hsp.432333.
 • Büyüköztürk Ş. Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2002; 32: 470-483.
 • Sample Size Calculator. https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html
 • Özkan S, Demirhan H, Çınar İÖ, Sevil Ü, Alataş E. Antepartum dönem fonksiyonel durum envanteri" nin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Pam Tıp Derg. 2014; 7(2): 125-130.
 • Kumcağız H, Ersanlı E, Murat N. Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2017; 8(1); 23-31. doi: 10.14744/phd.2017.12599.
 • Alper R. Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık, 2010.
 • Davis LL. Instrument review: Getting the most from your panel of experts. Applied Nursing Research. 1992; 5:194-197. doi: 10.1016/S0897-1897(05)80008-4.
 • Inanir S, Cakmak B, Nacar MC, Guler AE, Inanir A. Body Image perception and self-esteem during pregnancy. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. 2015; 3(4): 196-200. doi: 10.15296/ijwhr.2015.41.
 • Kartal B, Kızılırmak A, Zedelenmez A, Erdem E. Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018;8(4): 356-360. doi: 10.16899/gopctd.447159
 • Shloim N, Hetherington MM, Rudolf M, Feltbower RG. Relationship between body mass index and women’s body image, self-esteem and eating behaviours in pregnancy: A cross-cultural study. Journal of Health Psycholog. 2015;20(4): 413-426. doi: 10.1177/13591053135025.
 • Babieva NS, Sidyacheva NV, Mudrak SA et al. Specific features of self-perception and anxiety of a woman with pathology of pregnancy. Electron J Gen Med. 2018;15(4):em62. doi:10.29333/ejgm/93130.
 • Kök G, Güvenc G, Bilsel H, Güvener A. Gebelik Doneminde Kadinlarin Beden Algisi Farklilik Gosterir mi?. Journal of Education and Research in Nursing. 2018,15(4):209-215. doi:10.5222/HEAD.2018.209.
 • Balaydın AS., Kızıltan B., Apay, SE. Gebelikte vücut algısı ile kıskançlık durumu arasındaki ilişkinin araştırılması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 115-126.
 • Küçükkaya B, Sarıkaya N A, Süt HK, Öz S. Gebelikte Alınan Kiloya Bağlı Beden Algısı ile Gebeliğin Kabulü Arasındaki İlişki. Journal of Academic Research in Nursing.2020; 6(3):426-432. doi: 10.5222/jaren.2020.15010.
 • Tutkuviene J, Juskaite A, Katinaite J, et al. Body image issues in Lithuanian females before and during pregnancy. Anthropologischer Anzeiger; Bericht Uber die Biologisch-anthropologische Literatur. 2018; 75(1): 9-17. doi:10.1127/anthranz/2018/0779.
 • Özkan TK, Küçükkelepçe DŞ, Özkan SA. Gebelikte prenatal bağlanma ve vücut algısı arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020;7(1): 49-54. doi: 10.34087/cbusbed.587467.
 • Güney E, Uçar T. Gebelikteki beden imajının emzirme tutumu ve doğum sonu emzirme sürecine etkisi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2018; 49(1):49-53. doi: 10.16948/zktipb.338783.
 • Javanmardi M, Noroozi M, Mostafavi F, Ashrafi-Rizi H. Exploring women’s Health information needs during pregnancy: A qualitative study. Journal of Family & Reproductive Health. 2020; 14(4): 252-258. doi: 10.18502/jfrh.v14i4.5209.
 • Hämeen-Anttila, K, Jyrkkä J, Enlund H, Nordeng H, Lupattelli A, Kokki E. Medicines information needs during pregnancy: a multinational comparison. BMJ Open, 2013 ;3(4): e002594. doi:10.1136/bmjopen-2013-002594.
 • Almalik MM, Mosleh SM. Pregnant women: What do they need to know during pregnancy? A descriptive study. Women and Birth. 2017; 30(2): 100-106. doi: 10.1016/j.wombi.2016.09.001.
 • Bookari K, Yeatman H, Williamson M. Informing nutrition care in the antenatal period: pregnant women’s experiences and need for support. BioMed research international. 2017; 4856527:1-16. doi: 10.1155/2017/4856527.
 • Osok J, Kigamwa P, Huang KY, Grote N, Kumar M. Adversities and mental health needs of pregnant adolescents in Kenya: identifying interpersonal, practical, and cultural barriers to care. BMC Women's Health. 2018; 18(1): 1-18. doi: 610.1186/s12905-018-0581-5.
 • Chalak AM, Riahi A. Information needs of pregnant women referred to health centers in Behshahr City within 2016-2017. Journal of Community Health Research. 2017; 6(3): 165-74.
 • Skouteris H, Carr R, Wertheim EH, Paxton SJ, Duncombe D. A prospective study of factors that lead to body dissatisfaction during pregnancy. Body image. 2005; 2(4): 347-361. doi: 10.1016/j.bodyim.2005.09.002.
 • Huang HC, Wang SY, Chen CH. Body image, maternal‐fetal attachment, and choice of infant feeding method: a study in Taiwan. Birth. 2004; 31(3): 183-188. doi: 10.1111/j.0730-7659.2004.00303.x.
 • Larsson M.A. Descriptive study of the use of the Internet by women seeking pregnancy-related information. Midwifery. 2009; 25(1): 14-20. doi: 10.1016/j.midw.2007.01.010.
 • Cirban E, Özsoy S. Gebelikte bilgi ihtiyacının karşılanmasında internetin rolü. STED. 2020; 29(5): 351-360. doi: 10.17942/sted.513554
 • Özkan A, Arslan H. Gebeliğe karar verme, fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2007;38(4): 155-161.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Gizem ANAÇ This is me
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0001-7956-4527
Türkiye


Ebru GÖZÜYEŞİL
Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-9193-2182
Türkiye

Project Number TYL-2021-13483
Early Pub Date April 11, 2023
Publication Date April 23, 2023
Submission Date November 20, 2022
Acceptance Date March 24, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 1

Cite

AMA Anaç G. , Gözüyeşil E. Gebe kadınların gebelik algıları ve sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi; metodolojik ve tanımlayıcı bir çalışma. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2023; 9(1): 26-38.