Year 2017, Volume 4 , Issue 3, Pages 154 - 179 2017-12-28

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi

Tuba AKAR [1] , Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK [2]


Bu araştırmanın amacı, İlkokul dördüncü sınıf çocuklarının ceza ve kural kavramlarına ait kullandıkları metaforları ortaya çıkarmaktır. Araştırma örneklemini Sinop merkez ilçe bünyesinde yer alan Osmaniye İlkokulu, Korucuk İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Gazi İlkokulunda öğrenim gören 261 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmada veri toplamak amacıyla, araştırmaya katılan çocukların ceza ve kural kavramlarına dair sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak amacıyla açık uçlu bir anket formu düzenlenmiş; anket formunda çocuklara “Ceza............. gibidir; çünkü…….” ve “Kural............. gibidir; çünkü…….”  cümlelerini tamamlamaları istenmiştir.Öğrencilerin ceza ve kural kavramlarına ilişkin düşünceleri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, üretilen ceza metaforların kaynaklarına bakıldığında; engellenme (hapishane), balon, acı biber, spor, kötü gibi kavramların en çok kullanıldığı görülmüştür. Öğrenciler tarafından üretilen kural ile ilgili metaforların kaynaklarına bakıldığında ise trafik, okul, müzik, ev ve spor gibi kavramların öğrenciler tarafından en çok algılandıkları tespit edilmiştir. İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin ceza ve kural kavramlarını soyut düşünemedikleri için yaşamsal olarak maruz kaldıkları deneyimler üzerinden ilişkilendirdikleri anlaşılmıştır. Ancak bu temel deneyimler üzerine çocuklara kavramsal şemalarını oluşturmaları adına kavramların fonksiyonlarına ilişkin formel bilgilere pek yer verilmediği belirlenmiştir.

Kural, Ceza, Öğrenci, Metafor
 • Ateş, T.Ö. (2016). Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforları. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES,) June 2016, cilt 2, no. 1, 78-93.
 • Bal, T. (2005). İlköğretim 4. ve 5. sinif öğretmenlerinin disiplin anlayişlari ve kullandiklari disiplin yöntemleri (Konya ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Berk, L. (2013). Çocuk Gelişimi, A.Dönmez (Çevirmen). Birinci Baskı.Ankara.İmge Kitapevi.
 • Bilir, Ş., Arı, M.,Dönmez, N., Atik, B. ve San, P. (1991), “Türkiye'nin 16 İlinde 4 - 12 Yaşlar Arasındaki 50.473 Çocuğa Fiziksel Ceza Verme Sıklığı ve Buna ilişkin Problem Durumlarının İncelenmesi”, Aile ve Toplum, Yıl: 1 Cilt: 1 Sayı: 1 Mart 1991, 57-70.
 • http://www.cocukgozlemevi.org/wp-content/uploads/5000107945-5000157031-1-PB.pdf (Erişim 02.10.2017).
 • Boyacı, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin disipline sınıf kurallarına ve cezalara ilişkin görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Türkiye-Norveç örneği), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60), 523-553.
 • Ercan, L. (2010). Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi. L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf yönetimi. On Birinci Baskı. Ankara. Pegem Akademi, ss. 183-210.
 • Harter, S. (2006). “The Self”, N. Eisenberg (Ed.), Handbook of Child Psychology: Social, Emotional, andPersonality Development, New Jersey: John Wiley&Sons, Inc., 505-560.
 • Karabay, S. ve Asi, D.(2015). “Classroom Rules Used by Preschool Teachers and Children’s Levels of Awareness Relating to Rules”, İnönü University Journal of the Faculty of Education, Vol. 16, No 3, 2015, 69-89. DOI: 10.17679/iuefd.16331426
 • Kaya, Hüseyin. (2010). “Metaphors developed by secondary school students towards “Earthquake” concept”, Education Research and Review, vol. 5, no. 11, November 2010, 712-718. http://www.academicjournals.org/article/article1379654409_Kaya.pdf (Erişim 02.10.2017).
 • Korkmaz, İ. (2003). İstenmeyen Davranışların Önlenmesi: Sınıf Yönetimi. (Ed. Zeki Kaya). Ankara:Pegem A Yayıncılık. s.171-192.
 • Lewis, Ramon. (2011). “Classroom Discipline in Australia”, Carolyn M. Everston ve Carol S. Weistein (Ed.), Handbook of Classroom Management: Research, Practice and Contemporary Issues, New York: Routledge, 1193-1214.
 • Mahiroğlu, A. ve Buluç, M. (2003). Orta Öğretim Kurumlarında Fiziksel Ceza Uygulamaları, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, c.1, s.1, 81-95.
 • Miles, Matthew B. & Huberman, Michael A, (1994). Qualitative Data Analysis, Sage Publication, London.
 • Öğretir, Ayşe D. ve Serap Demiriz (2007). “Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 10 Yaş Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi”, Kastomonu Eğitim Dergisi, cilt 15, no.1, 105.122.
 • Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek. (2017a). “Investigating and comparing the relationship between parental monitoring types and perceived parenting styles of the Turkish students”, International Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), vol. 14, no.1., 2017, 331-345.
 • Öğretir-Özçelik, Ayşe D. (2017b). “The Comparative Analysis of the Perceptions of Parental Styles and Attitudes and Parental Attachment of University Students”, International Journal of Psycho-Educational Sciences, vol. 6, no.1, April 2017, 23-35. DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4400
 • Örücü, D. (2012). “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfa ve Sınıf Yönetimine ilişkin Metaforik Bakışları: Karşılaştırmalı bir Durum Çalışması”, Elementary Education Online, 11(2), 342-352. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Salk. L.(1990). Çocuğun Duygusal Sorunları. çev. Erzem Onur, 1.baskı, İstanbul: Remzi.
 • Tüzel, Emel ve Şahin, Demet (2014). “İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 17, Agustos 2014, 355-396. DOI: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.736
 • Uysal, H.,Altun, S. ve Akgün, E.(2009). “Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışları Karşısında Uyguladıkları Stratejileri”, Ege Üniversitesi 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiriler, 1-3 Ekim 2009-Kuşadası.
 • Yalçın,M.,Erginer, A. (2012). İlköğretim Okullarında Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algılar. Journal of TeacherEducationandEducators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 229-256
 • Yaman, E. ve Güven, N. (2014). “Öğrencilerin motivasyon düzeyine etki eden önemli bir kavram: Ödül ve ceza”, Vol: 11 Issue: 1, International Journal of Human Sciences (JHS), 1163-1177. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v11i1.2782
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuba AKAR
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Institution: Gazi Üniversitesi

Dates

Publication Date : December 28, 2017

Bibtex @research article { adusobed341727, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {154 - 179}, doi = {10.30803/adusobed.341727}, title = {İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi}, key = {cite}, author = {AKAR, Tuba and ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Ayşe Dilek} }
APA AKAR, T , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, A . (2017). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (3) , 154-179 . DOI: 10.30803/adusobed.341727
MLA AKAR, T , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, A . "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2017 ): 154-179 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adusobed/issue/31817/341727>
Chicago AKAR, T , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, A . "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2017 ): 154-179
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi AU - Tuba AKAR , Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30803/adusobed.341727 DO - 10.30803/adusobed.341727 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 179 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.341727 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.341727 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi %A Tuba AKAR , Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK %T İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi %D 2017 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 4 %N 3 %R doi: 10.30803/adusobed.341727 %U 10.30803/adusobed.341727
ISNAD AKAR, Tuba , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Ayşe Dilek . "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 3 (December 2017): 154-179 . https://doi.org/10.30803/adusobed.341727
AMA AKAR T , ÖĞRETİR ÖZÇELİK A . İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi. Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute. 2017; 4(3): 154-179.
Vancouver AKAR T , ÖĞRETİR ÖZÇELİK A . İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 4(3): 179-154.