Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 30 - 51 2019-08-05

Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi
Transactıonal Analysıs In The Context Of Ego Durıng The Communıcatıon Effect Of The "Insıde Out" Fılm Analysıs

Ezgi Zengin [1]


Amerikalı psikiyatrist ve psikoanalist Eric Berne’nin geliştirmiş olduğu Transaksiyonel analiz (TA) kuramı psikolojinin iletişim, kişilik ve gelişim alanları ile ilgili bilgi içermektedir. Transaksiyonel analiz, bireyin kişiliğinin nasıl yapılandığı, bireyin çevresi ile nasıl iletişim kurduğu ve davranış bozukluklarının nasıl oluştuğu sorularına cevap arayan ve insanları olumlu olarak inceleyen insancıl bir kuramdır. Eric Berne’e göre insanlar arası ilişkilerde çocuk, anne-baba(ebeveyn) ve yetişkin olmak üzere üç ego durumu bulunmaktadır. Bireyler çevreleri ile kurdukları ilişkilerde itaatkâr olduğunda çocuk, otoriter olduğunda ebeveyn ve mantıklı olduğunda yetişkin ego durumu söz konusu olmaktadır.

Alan yazını tarandığında çalışmaların ağırlıklı olarak psikoloji, işletme, hemşirelik, eğitim ve öğretim alanında yapıldığı görülmüştür. İletişim alanında ise transaksiyonel analiz çalışmaları çok fazla ele alınmamıştır. Dolayısıyla ego durumlarının iletişime etkisini ele alan bu çalışma alana katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda makalede, iletişim sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara ve sorunların çözümüne farklı perspektiften bakmayı sağlayacak, bir iletişim ve kişilik kuramı olan, Transaksiyonel Analiz ve ego durumları açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak Eric Berne’nin yaklaşımı ve kavramları “Ters Yüz” filmi analiz edilerek somutlaştırılmıştır.

The theory of transactional analysis (TA), developed by American psychiatrist and psychoanalyst Eric Berne, contains information on the psychology of communication, personality and development. Transactional analysis is a humanitarian theory that looks for and answers people positively about how an individual's personality is structured, how an individual communicates with his or her environment, and how behavioral disorders occur. According to Eric Berne, there are three ego states: children, parents and adults. When a child is submissive in the relationships they establish with their families, when the parent is authoritarian, and when it is reasonable, the adult ego situation is the issue.

When the field literature was searched, it was seen that the studies were mainly carried out in the fields of psychology, business administration, nursing, education and training. In the field of communication, transactional analysis studies have not been studied much. Therefore, this study, which deals with the communication effect of ego states, contributes to the field. In this context, the article tried to explain transactional analysis and ego situations, which are communication and personality theory, which will enable us to look at the problems that may be encountered in the communication process and to solve the problems from different perspectives. Finally, Eric Berne's approach and concepts are embodied by analyzing the film "Insıde Out".

  • Algıları: Transaksiyonel Açısından Bir Değerlendirme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 265-293.Akkoyun, F. (1995). Transaksiyonel Analize Giriş, Ankara.Arı, R. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Baskın Ben Durumları İle Bazı Özlük Niteliklerinin, Ben Durumlarına, Atılganlık ve Uyum Düzeylerine Etkisi, (Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Ankara.Barrow, G. & Newton, T. (2016). Educational Transactional Analysis, NewYork: Routledge.Berne, E. (1957). Ego States in Psychotherapy. Reprinted from Journal of Psychotherapy. 11(2). 293-309Berne, E. (1966). Principles of Group Treatment. New York: Oxford University Press.Berne, E. (1973). The Structurre and Dynamics Of Organization and Groups, Ballantine Books, New York.Berne, E. (1988). Herkes İçin Psikiyatri ve Psikoanaliz Rehberi (Kapkın E., Trans.). İstanbul: Yaprak Yayınları.Berne, E. (2001). Hayat Denen Oyun (Sargut S., Trans.). İstanbul: Kariyer Yayınları.Berne, E. (2016). İnsanların Oynadığı Oyunlar (Haktanır Ü.H., Trans.). İstanbul: Koridor Yayınları.Burger, M.J. (2006). Kişilik Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri, İstanbul: Kaknüs Yayınları.Clarkson, P. (1992). Transactional Analysis Psychoteraphy: An integrated Approach. London: RoutledgeDoruk, K.E. (2015). İknanın Sosyal Psikolojisi (Temel Kavramlar ve Kuramlarıyla),İstanbul: Derin Yayınları. Dökmen, Ü. (2004). İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul: Sistem Yayıncılık.Eroğlu, F. (2013). Davranış Bilimleri, İstanbul: Beta Yayınları.Kayalar, M. (2002). Transaksiyonel Analizin Etkili Takım Oluşturmada Kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 265-275.Keler, H. (2008). Liseli Ergenlerin Transaksiyonel Analiz Ego Durumları İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, İstanbul.Özerk, H. (2008). Özel Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin, Transaksiyonel Analiz Kuramı Çerçevesinde, Birbirlerinde Gözlemledikleri ve Birbirlerinde Bekledikleri Ego Durumları’nın Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi) Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul.Solomon, C. (2003). Transactional Analysis Theory: the Basics, Transactional Analysis Journal, 33(1), 15-22.Şamatacı, G.(2013). Romantik İlişkilerde Affetme: Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Açısından Bir İnceleme, (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, İstanbul.Jones, N.R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (Akkoyun F. Trans.), Ankara.(http://www.dpsikiyatri.com/EricBerne.asp) Erişim Tarihi: 26.02.2018(http://www.ericberne.com/transactional-analysis/) Erişim Tarihi: 26.02.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ezgi Zengin (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 5, 2019

Bibtex @research article { adusobed430196, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {30 - 51}, doi = {}, title = {Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi}, key = {cite}, author = {Zengin, Ezgi} }
APA Zengin, E . (2019). Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 30-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adusobed/issue/47467/430196
MLA Zengin, E . "Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2019 ): 30-51 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adusobed/issue/47467/430196>
Chicago Zengin, E . "Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2019 ): 30-51
RIS TY - JOUR T1 - Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi AU - Ezgi Zengin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 51 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-4996- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi %A Ezgi Zengin %T Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi %D 2019 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Zengin, Ezgi . "Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (August 2019): 30-51 .
AMA Zengin E . Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi. Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute. 2019; 6(1): 30-51.
Vancouver Zengin E . Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının İletişime Etkisi Bağlamında “Ters Yüz” Filminin Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 6(1): 51-30.