Year 2018, Volume 15 , Issue 1, Pages 17 - 24 2018-06-30

Consumer Expectations For “Adnan Menderes University (ADU) Agricultural Faculty” Branded Food Products
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi

Gökhan ÇINAR [1] , Renan TUNALIOĞLU [2] , Fırat ASLAN [3] , Yusuf Emre HÖÇÜK [4]


The main aim of this study is to reveal the consumers’ who live in Aydın Province expectations about food products carry Adnan Menderes University (ADU) Agricultural Faculty brand. In addition to this, it is aimed to determine the willingness to pay an extra fee to the food products of the ADU Agricultural Faculty as a local brand compared to other products. Within the scope of the study, face-to-face surveys were conducted with 133 consumers doing market shopping in Efeler district in Aydın Province. Consumers were classified based on their preference for food product purchasing behaviors. The factor analysis for this classification was used, and the k-means clustering analysis was used to determine to which class the consumers belonged. Willingness to pay extra for these products were determined by the conditional evaluation method and the factors affecting the willingness to pay were determined by logistic regression. According to findings, consumers who participated in the survey were classified as "health consumer"; "budget consumer" and "brand consumer". Consumers are willing to pay more fees by 11.62% compared to other products on the market for these products. This attitude can be influenced by store features, product presentation, local product image, individual's income and age.

Bu çalışmanın ana amacı, Aydın İli’nde yaşayan tüketicilerin, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi markasını taşıyan gıda ürünlerinden beklentilerinin ortaya konulmasıdır. Ayrıca tüketicilerin yerel bir marka olarak, ADÜ Ziraat Fakültesi markalı gıda ürünlerine diğer ürünlere kıyasla ödeme istekliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Aydın ili Efeler İlçesi’nde market alışverişi yapan 133 tüketici ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu tüketiciler, gıda ürünü satın alma davranışlarındaki öncelik tutumlarına bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma için faktör analizinden, tüketicilerin hangi sınıflamada yer aldığını belirlemek için ise k-ortalama kümeleme analizinden yararlanılmıştır. Söz konusu tüketicilerin ürünlere fazladan ödeme isteği, koşullu değerlendirme yöntemiyle, ödeme istekliliğine etki eden faktörler ise lojistik regresyon yönetimiyle belirlenmiştir. Bulgulara göre ankete katılan tüketiciler “sağlık tüketicisi”; “bütçe tüketicisi” ve “marka tüketicisi” olmak üzere üç grup altında sınıflandırılmıştır. Tüketiciler bu ürünlere piyasadaki diğer ürünlere kıyasla %11.62 oranında daha fazla ücret ödemeye isteklidir. Bu tutuma mağaza özellikleri, ürün sunumu, yerel ürün imajı, bireyin geliri ve yaşı etkili olabilir.

 • Akın M, Yoldaş MA (2010) Tüketicilerin Psikografik Özelliklerinin Market Markalı Ürün Satın Alma Eğilimlerine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi 22: 1-21.
 • Akpınar M, Yurdakul O (2008) Gıda Ürünlerinde Marka Tercihini Etkileyen Faktörler. Mediterranean Agricultural Sciences 21(1): 1-6.
 • Albayrak M, Dölekoğlu C (2006) Gıda Perakendeciliğinde Market Markalı Ürün Stratejisi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6(11): 204-218.
 • Alpar R (2011) Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay yayıncılık, Ankara.
 • Anonim 2016 Aydın İli Nüfus Bilgileri. http://www.nufusu.com/ilce/efeler aydın-nufusu, Erişim Tarihi: 01/01/2016
 • Arslan B (2015) Türkiye’de İkamet Eden Tüketicilerin Özel Markalı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14(55): 125-138.
 • Aşıkoğlu O, Ecer F (2013) Sucuk Markalarının Konumlandırılması ve Tüketici Algısının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 9(2): 99-119.
 • Blaine TW, Lichtkoppler FR, Jones K. R., Zondag RH (2005) An assessment of household willingness to pay for curbside recycling: A comparison of payment card and referendum approaches. Journel of Environmental Management 76(1): 15-22.
 • Carson RT, Flores NE, Meade NF (2001) Contingent valuation: controversies and evidence. Environmental and Resource Economics 19(2): 173-210.
 • Cengiz O (2008) Marka Farkındalığının Marka İmajına ve Marka Güvenine Etkisi, Tüketiciler Üzerinde Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Cennet O, Tüzemen E (2012) Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği). 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, 936-941.
 • Çifci S, Cop R (2007) Marka ve marka yönetimi kavramları: üniversite öğrencilerinin kot pantolon marka tercihlerine yönelik bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 44(512): 69-88.
 • Davis JA (1971) Survey Analysis. Englewood Cliffs, NJ.: Hentice Hall, USA.
 • Dokuzlu S, Barış O, Hecer C, Güldaş M (2013) Türkiye’de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(2): 83-92.
 • Gujarati DN (1995) Basic Econometrics. 3rd Edn., Mc Graw Hill Inc, New York USA.
 • Hung CH (2008) The Effect Of Brand Image On Public Relations Perceptions and Customer Loyalty. International Journal of Management 25(2): 237-624.
 • Keller KL(1993) Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. The Journal of Marketing 57(1): 1-22.
 • Kıyat GBD (2015) Türkiye’de Gıda Sektöründe Kurum Kimliği Ve Kriz İletişimi Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Öneri Dergisi 11(43): 251-272.
 • Kızılaslan N, Kızılaslan H (2008) Tüketicilerin satın aldıkları gıda maddeleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları (Tokat İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(2): 67-74.
 • Newbold P 1995. Statistics for Business and Economics, Prentice Hall Int., USA.
 • Saner G, Güler D, Saner S (2012) Türkiye’de Tarımsal Pazarlamada Marka Olgusu, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, 1496-1502.
 • Sapmaz K, Yercan M (2017) Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Modeli Kullanılarak Market Markalı Gıda Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İzmir İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi 23(2): 311-322.
 • Schneider GK, Ceritoğlu AB (2010) Yöresel Ürün İmajının Tüketici Satın Alma Davranışı ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimi Üzerindeki Etkisi-İstanbul İlinde Bir Uygulama. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6: 29-52.
 • Topçu Y, Baran D (2017) Marketing Strategies Based On Consumer Preferences Of Karnavas Mullberry Molasses With Protected Designation of Origin (Pdo). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5(7): 822-831.
 • Topçu Y, Işık HB (2007) Gıda Ürünleri Piyasasında Yeni Pazarlama Stratejileri: İmalatçı Markalara Karşı Özel Markalar. Tarım Ekonomisi Dergisi 13(1) 7-17.
 • Yorgancılar Ç (2014) Özel Markalı Süt ve Süt Ürünlerinin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Önemi: Kocaeli İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-2559-7929
Author: Gökhan ÇINAR
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4668-5482
Author: Renan TUNALIOĞLU

Orcid: 0000-0002-3652-2340
Author: Fırat ASLAN

Orcid: 0000-0003-4582-5068
Author: Yusuf Emre HÖÇÜK

Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { aduziraat335797, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {17 - 24}, doi = {10.25308/aduziraat.335797}, title = {Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi}, key = {cite}, author = {ÇINAR, Gökhan and TUNALIOĞLU, Renan and ASLAN, Fırat and HÖÇÜK, Yusuf Emre} }
APA ÇINAR, G , TUNALIOĞLU, R , ASLAN, F , HÖÇÜK, Y . (2018). Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 17-24 . DOI: 10.25308/aduziraat.335797
MLA ÇINAR, G , TUNALIOĞLU, R , ASLAN, F , HÖÇÜK, Y . "Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 17-24 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aduziraat/issue/38785/335797>
Chicago ÇINAR, G , TUNALIOĞLU, R , ASLAN, F , HÖÇÜK, Y . "Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 17-24
RIS TY - JOUR T1 - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi AU - Gökhan ÇINAR , Renan TUNALIOĞLU , Fırat ASLAN , Yusuf Emre HÖÇÜK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.335797 DO - 10.25308/aduziraat.335797 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 24 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.335797 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.335797 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi %A Gökhan ÇINAR , Renan TUNALIOĞLU , Fırat ASLAN , Yusuf Emre HÖÇÜK %T Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 15 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.335797 %U 10.25308/aduziraat.335797
ISNAD ÇINAR, Gökhan , TUNALIOĞLU, Renan , ASLAN, Fırat , HÖÇÜK, Yusuf Emre . "Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (June 2018): 17-24 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.335797
AMA ÇINAR G , TUNALIOĞLU R , ASLAN F , HÖÇÜK Y . Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 17-24.
Vancouver ÇINAR G , TUNALIOĞLU R , ASLAN F , HÖÇÜK Y . Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 24-17.