Year 2018, Volume 15 , Issue 1, Pages 47 - 54 2018-06-30

The Effects of Irrigation Water Quality on Nutrients Concentrations and Some Fruit Quality Properties of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem)
Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Şebnem Nalan AKAROĞLU [1] , Saime SEFEROĞLU [2]


The problematic factors such as salinity, heavy metals, pH, etc effecting quality factors of waters used in agricultural production cause physiological problems, yield losses and quality to occur in plants. This study was carried out in order to examine the quality of the water used in the irrigation on the nutrient content and fruit quality of the plants that belong to Rubygem strawberry variety. In the study, frigo seedlings of Rubygem strawberry variety plants were used. The plants were grown in plastics boxes containing 1/3 soil: 1/3 organic manure: 1/3 sand. As the irrigation water in the study, water samples taken from the Nazilli Sağ Sahil Irrigation Association in different times that played a role in watering a large part of the strawberry fields in Sultanhisar District of Aydın were used. In water samples taken, the analyzes of pH, EC, temporary hardness, total hardness, SAR, K+, Ca+, Na+, Cl-, CO3-2, HCO3- and B were performed. The lowest pH value was found to be 7.45 and the highest pH value was 8.03 in water samples, though varied according to time it was taken. The content of HCO3- was determined to be damaging. It was detected that the quality of the water used in the irrigation has changed from C2S1 class to C3S1 class depending on the time. It was determined that the canal water used affected fruit quality. It was found that the boron content of the plants irrigated with canal water was higher than that of control plants.

Tarımsal üretimde kullanılan suların tuzluluk, ağır metaller, pH, vb. kalitesini oluşturan etmenler bakımından sorunlu olması bitkilerde fizyolojik sorunların, verim ve kalite kayıplarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, sulamada kullanılan suyun kalitesinin Fragaria x ananassa Duch. Rubygem çeşidine ait bitkilerde besin maddesi içeriği ve meyve kalitesi üzerine etkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada Rubygem çilek çeşidinin frigo fideleri kullanılmıştır. Bitkiler, 1/3 bahçe toprağı: 1/3 yanmış hayvan gübresi: 1/3 dere kumundan oluşan yetiştirme ortamı içeren plastik kasalar içerisinde yetiştirilmiştir. Araştırmada sulama suyu olarak, Aydın İli Sultanhisar İlçesi’nde çilek alanlarının büyük bir bölümünün sulanmasında rol oynayan Nazilli Sağ Sahil Sulama Birliği kanalından farklı zamanlarda alınan sular kullanılmıştır. Alınan sularda pH, EC, buharlaştırma kalıntısı, erimiş madde miktarı, geçici sertlik, toplam sertlik, SAR, K+, Ca+, Na+, Cl-, CO3-2, HCO3-ve B analizleri yapılmıştır. Suların alındığı döneme göre değişmekle birlikte en düşük pH 7.45, en yüksek 8.03 olarak saptanmıştır. HCO3 - içeriği sakıncalı düzeyde olduğu görülmüştür. Sulamada kullanılan suyun kalitesi zamana bağlı olarak C2S1 sınıfından C3S1 sınıfına değiştiği saptanmıştır. Kullanılan kanal suyunun meyve kalitesini de etkilediği belirlenmiştir. Kanal suyu ile sulanan bitkilerde bor içeriği kontrol grubu bitkilerine göre daha yüksek bulunmuştur.

 • Akın M, Akın G (2007) Suyun Önemi, Türkiye’de Su Potansiyeli, Su Havzaları ve Su Kirliliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47:105-118.
 • Akman Y, Ketencioğlu O, Kurt L, Düzenli S, Güney K, Kurt F (2004) Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi). Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Aktas H, Abak K, Öztürk L, Cakmak İ (2006) Effect of Zinc Supply on Growth and Shoot Concentrations of Sodium and Potassium in Pepper Plants under Salinity Stress. Turkish Journal of Agriculture And Forestry 30:407–412.
 • Anonim (2018a) Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü Kayıtları, Aydın.
 • Anonim (2018b) Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü, www.mgm.gov.tr Erişim tarihi: 18.05.2018
 • Ashraf M (2004) Some Important Physiological Selection Criteria for Salt Tolerans in Plants. Flora 199:361-376.
 • Aydın G, Seferoğlu S (1999) Aydın Yöresinde Kullanılan Bazı Sulama Sularının Bor Konsantrasyonlarının Bitki Beslemesi ve Toprak Kirliliği Açısından İncelenmesi. Proje No: TOGTAG-1767, Aydın.
 • Ayyıldız M (1990) Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 1196 Ankara.
 • Bañón S, Miralles J, Ochoa J, Sánchez-Blanco MJ (2012) The Effect of Salinity and High Boron on Growth,Photosynthetic Activity and Mineral Contents of Two Ornamental Shrubs. Horticultural Science (Prague) 39:188–194.
 • Burak S, Duranyıldız İ, Yetiş Ü (1997) Ulusal Çevre Eylem Planı: Su Kaynaklarının Yönetimi. Odak Noktası Kuruluş: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Crohn DM, Bianchi ML (2008) Research Priorities for Coordinating Management of Food Safety and Water Quality. Journal of Environmental Quality 37:1411-1418.
 • D’Anna F, Incalcaterra G, Moncada A, Miceli A (2003) Effect of Different Electrical Conductivity Levels on Strawberry Grown in Soilless Culture. Acta Horticultural 609:355-360.
 • Daşgan HY, Koç S (2009) Evaluation of Salt Tolerance in Common Bean Genotypes by Ion Regulation and Searching for Screening Parameters. Journal of Food, Agriculture Environment 7:363-372.
 • Delibacak S, Elmacı OL, Seçer M, Bodur, A (2002) Fertility Status, Trace Elements and Heavy Metal Pollution of Agricultural Land Irrigated from the Gediz River. International Journal of Water 2:184-195.
 • Ekmekçi E, Apan M, Kara T (2005) Tuzluluğun Bitki Gelişimine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20:118-125.
 • Grieve CM, Possa JA, Grattanb SR, Suareza DL, Smithb TE (2010) The Combined Effects of Salinity and Excess Boron on Mineral İon. Relations in Broccoli. Scientia Horticulturae 125:179–187.
 • Jawahar P, Ringler C (2009) Water Quality and Food Safety: A Review and Discussion of Risks. Water Policy 11:680-695.
 • Kaçan E İ, Ülkü G (2013) Gümüşçay ve Çürüksu Çayları’nın Denizli Sınırları İçinde Büyük Menderes Nehri’ne Verdiği Kirlilik Yüklerinin Saptanması. Ekoloji 22:24-34
 • Kacar B, Kamkat V, Öztürk Ş (2002) Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kadayıfçı A, Tüylü Gİ, Uçar Y (2004) Sulama Suyu Tuzluluğunun Soğan Bitkisinin Yumru Verimi, Bitki Su Tüketimi ve Toprak Profili Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi 10:45-49.
 • Kepenek K, Koyuncu F (2002) Studies on The Salt Tolerance of Some Strawberry Cultivars under Glasshouse. Acta Horticulturae, 57: 297-305.
 • Keutgen A, Keutgen N (2003) Influence of NaCl Salinity Stres on Fruit Quality in Strawberry. Acta Horticulturae 609:155-157.
 • Kurunç A, Çekiç C (2005) Response of Three Strawberry Cultivars (Fragaria × Ananassa Duch.) to Different Salinity Levels in İrrigation Water. Horticultural Science (Prague) 32:50–55.
 • Mittler R (2002) Oxidative Stress, Antioxidants and Stress Tolerance Trends. Plants Science 7:405-410.
 • Özbay O, Ziya M, Göksu L, Alp MT, Sungur MA (2013) Berdan Çayı (Tarsus - Mersin) Sedimentinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. Ekoloji 22:68-74.
 • Öztürk S, Seferoğlu S (2010) Aydın’da Yoğun Sulu Tarım Yapılan Alanlardaki Yeraltısularının Kirlilik Durumu. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Haziran 2010, Eskişehir 106-116.
 • Saied AS, Keutgen AJ, Noga G (2005) The Influence of NaCl Salinity on Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Cvs. ‘Elsanta’ and ‘Korona’. Science Horticulturae 10: 289-303.
 • Sekmen AH, Demiral T, Tosun N, Türküsay H, Türkan İ (2005) Tuz Stresi Uygulanan Domates Bitkilerinin Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Toplam Protein Miktarı Üzerine Bitki Aktivatörünün Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42:85-95.
 • Süyüm K (2011) Karpuz Genetik Kaynaklarının Tuzluluk ve Kuraklığa Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Şahin Dönmez M, Ceylan M, Konuk M (2011) Dokuz Sele Çayı’na (Ulubey-Uşak) Bırakılan Sanayi Atıklarının Bazı Kültür Bitkilerinin Çimlenme ve Büyümeleri Üzerine Etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4:157-163.
 • Taiz L, Zeiger E (2008) Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. California.
 • Thorne DW, Peterson HB (1954) Irrigated Soils. Their Fertility and Management. Blakiston Comp. Inc. Toronto.
 • Tuncay Ö (1994). Su kalitesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No: 512.
 • Turhan E, Eriş A (2006) Growth and Stomatal Behaviour of Two Strawberry Cultivars under Long-Term Salinity Stress. Turkish Journal of Agricultural and Foresty 31:55-61.
 • Üzal Ö, Yıldız K (2014) Bazı Çilek (Fragaria x ananassa L.) Çeşitlerinin Tuz Stresine Tepkileri. YüzüncüYıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 24:159-167.
 • Yakıt S, Tuna AL (2006) Tuz Stresi Altındaki Mısır Bitkisinde (Zea Mays L.) Stres Parametreleri Üzerine Ca, Mg ve K’nın Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Yaşar F (2003) Tuz Stresi Altındaki Patlıcan Genotiplerinde Bazı Antioksidant Enzim Aktivitelerinin in vitro ve in vivo Olarak İncelenmesi. Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Yıldırım S, Algan M, Alkaranlı TF (2004) “Yeraltı Sulamaları”. I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, 23-24 Aralık 2004, Konya, 3-8.
 • Yılmaz H (2009) Çilek. Hasat Yayınları, İstanbul.
 • Yurtseven E, Baran HY (2000) Sulama Suyu Tuzluluğu ve Su Miktarlarının Brokkolide (Brassica oleracea botrytis) Verim ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi. Turkish Journal of Agricultural and Foresty. 24:185–190.
 • Zeng I, Poss J, Wilson C, Draz ASE, Grieve CM (2003) Evaluation of Salt Tolerance in Rice Genotypes by Physiological Characters.Euphytica, 129:281–292.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-5059-0518
Author: Şebnem Nalan AKAROĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3550-5562
Author: Saime SEFEROĞLU
Institution: Adnan Menederes Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { aduziraat352830, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {47 - 54}, doi = {10.25308/aduziraat.352830}, title = {Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {AKAROĞLU, Şebnem Nalan and SEFEROĞLU, Saime} }
APA AKAROĞLU, Ş , SEFEROĞLU, S . (2018). Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 47-54 . DOI: 10.25308/aduziraat.352830
MLA AKAROĞLU, Ş , SEFEROĞLU, S . "Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 47-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aduziraat/issue/38785/352830>
Chicago AKAROĞLU, Ş , SEFEROĞLU, S . "Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 47-54
RIS TY - JOUR T1 - Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri AU - Şebnem Nalan AKAROĞLU , Saime SEFEROĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.352830 DO - 10.25308/aduziraat.352830 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 54 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.352830 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.352830 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri %A Şebnem Nalan AKAROĞLU , Saime SEFEROĞLU %T Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 15 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.352830 %U 10.25308/aduziraat.352830
ISNAD AKAROĞLU, Şebnem Nalan , SEFEROĞLU, Saime . "Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (June 2018): 47-54 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.352830
AMA AKAROĞLU Ş , SEFEROĞLU S . Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 47-54.
Vancouver AKAROĞLU Ş , SEFEROĞLU S . Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 54-47.