PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Matmematics Education in High School, Cram School and Universities by Candidates of Elementary Mathematics Teachers

Year 2015, Volume 5, Issue 1, 72 - 98, 06.03.2015
https://doi.org/10.17984/adyuebd.90920

Abstract

The purpose of this study is to reveal candidates of mathematics teachers’ views on the given mathematics education at high schools, cram schools and universities. This study is a descriptive research. The sample of the study is consisted of 43 candidates of teacher who study in first year in Elementary Mathematic Education Program at Education Faculty of a university in Eastern Anatolia region. A questionnaire consisting of 7 questions almost all open-ended was applied to collect data. The data obtained from this study were analyzed by descriptive analysis method and expressed as a percentage and frequency for each question.  The candidates of teachers mentioned that mathematics education in cram school is rote and university mathematics education is difficult because of it is more abstract and tended to prove. They also discoursed that in cram schools is given practical knowledge to pass the exam and class, isn’t explained what it means, where it is used, in university mathematic education is detailed, compelling and tended to prove. Candidates who think high school mathematics education is 'rote', 'inadequate' and 'superficial', high school mathematics education need create the basis for university education and need to support it, for this reason they argued that the high school education system should be fixed. 

References

 • Aksu, M. (1991). Problem Çözme Süreci. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Barutcu Akyar, K. (2010). Öklid geometrisi öğretiminde dinamik geometri yazılımları kullanımının 11. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkileri.
 • (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 265493)
 • Baştürk, S. (2005, Mart). Üniversite matematik bölümü öğrencilerinin Türkiye’deki matematik eğitimi hakkındaki çağrışımları: Lise, dershane ve üniversite boyutunda. Sözel bildiri, Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul.
 • Baştürk, S. (2011). Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanma Sürecinin Öğrencilerin Matematik Öğrenmeleri Üzerine Olumsuz Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40, 69-79.
 • Baştürk S. ve Doğan, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin perspektifinden özel dershanelerdeki matematik eğitimi M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,32,45-63.
 • Ceyhun, İ., ve Karagölge, Z. (2004). Özel dershanelerin kimya öğretimine katkıları, Çağdaş Eğitim Dergisi, 308, 13–19.
 • Dede, Y. (2007). Matematiğin öğretim biçimine ilişkin öğrenci görüşleri. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 17-33.
 • Doğan A., Sulak H., Cihangir A. (2002, Eylül). İlköğretim matematik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin özel fonksiyonlar ile fonksiyonlarda limit, türev ve türev uygulamaları konularındaki yeterlikleri üzerine bir araştırma. Sözel bildiri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
 • Doğan, S. (2010). Özel dershanelerde verilen matematik öğretiminin niteliğinin ve öğrenciler üzerindeki yaklaşımlarının incelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 264111)
 • Durmuş, S., Toluk, Z., ve Olkun, S. (2002, Eylül). Matematik öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin geometri alan bilgi düzeylerinin tespiti, düzeylerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve sonuçları. Sözel bildiri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Jones, K., Mooney, C. and Harries, T. (2002). Trainee primary teachers’ knowledge of geometry for teaching. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 22(2), 95-100.
 • Kaplan, A. ve Hızarcı, S. (2005). Matematik öğretmen adaylarının üçgen kavramı ile ilgili bilgi düzeyleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 472-478.
 • Kayagil, S., Aktaş K. ve Çakmak, D. (2010, Eylül). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının türev ve integral konularına ilişkin görüşleri ve günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Sözel bildiri, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Kelecioğlu H. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavları ve sınavın öğrenimlerine etkisi hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,135-144
 • Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). T. C. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran 1973.
 • Moralı, S., Köroğlu, H. ve Çelik, A. (2004). Buca eğitim fakültesi matematik öğretmen adaylarının soyut matematik dersine yönelik tutumları ve rastlanan kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1),161-175.
 • Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. ve Yeşildere, S. (2006). Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147-160.
 • Morgil, İ., Yılmaz, A., Seçken, N., ve Erökten, S. (2000). Üniversiteye giriş sınavında özel dershaneler ve Öz-De-Bir tarafından uygulanan ÖSS deneme sınavlarının öğrenci başarısına katkısının ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19, 96–103.
 • Narlı, S. & Başer, N. (2008). "Küme, bağıntı, fonksiyon" konularında bir başarı testi geliştirme ve bu başarı testi ile üniversite matematik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin bu konulardaki hazırbulunuşluklarını betimleme üzerine nicel bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 147- 158.
 • Nesin, A. (2002). Matematik ve Sonsuz. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Delice, A. ve Sevimli, E. (2010). Matematik öğretmeni adaylarının belirli integral konusunda kullanılan temsiller ile işlemsel ve kavramsal bilgi düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 581-605.
 • Okur, M. (2002). Özel dershanelerin ortaöğretim düzeyinde cebir öğretimindeki yeri ve önemi (bilimsel alan öğrenmeleri açısından). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 121438)
 • Öner, G. (2007). Özel dershanelerin ilköğretim matematik öğretimindeki yeri ve önemi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 201948)
 • Özmen, Z. M., Deniz D. ve Şenyiğit N.E. (2010, Eylül). Öğretmen adaylarının limit konusu ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi. Sözel bildiri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Soylu Y. ve Aydın, S. (2006). Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-95.
 • Szydlik, J. E. (2000). Mathematical beliefs and conceptual understanding of the limit of a function. Journal for Research in Mathematics Education, 31(3), 258-276.
 • Shaughnessy, J.M. and Burger, W. F. (I985). Spadework Prİor to Deduction in Geometry. Mathematics Teacher, 78(6).
 • Turan, İ. ve Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 279–292.
 • Tutak, A. F. (2011, Temmuz). Öğretmen adaylarının geometrik kavram yanılgıları: Simetri ve eşlik. 1. Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli.
 • Wang, T.W. (1989). A course on applied linear algebra. Chemical Engineering Education, 23(4), 236-241.
 • Woodward G. ve Galagedera D. (2006) Does prior mathematics knowledge really lead to variation in elementary statistics performance? Evidence from a developing country. International Journal of Educational Development, 26, 631–639.
 • Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dershaneleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(2), 95-109.
 • Yudariah, M.Y. ve Roselainy, A.R., (2001), Students' difficulties with multiple ıntegration: a preliminary study. Sözel bildiri, 3rd Southern Hemisphere Symposium, South Africa.

Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği

Year 2015, Volume 5, Issue 1, 72 - 98, 06.03.2015
https://doi.org/10.17984/adyuebd.90920

Abstract

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının lise, dershane ve üniversitede verilen matematik eğitimine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1. sınıfında öğrenim gören 43 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, tamamına yakını açık uçlu sorulardan oluşan 7 soruluk bir anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenerek her bir soru yüzde ve frekans olarak ifade edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının çoğu matematiğin günlük hayatın her alanında gerekli olduğunu ve hayatımızı kolaylaştırdığını belirterek matematik eğitiminde sadece işleme dayalı sorular için formüllerin ezberletilmemesi, neyin nerde kullanıldığı ve ne anlama geldiğinin açıklanması ve öğrencilere matematiğin sevdirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları dershane eğitiminin ezberci bir anlayışa sahip olduğunu, üniversite eğitiminin ise daha soyut olması ve ispata yönelmesinden dolayı zorlandıklarından bahsetmişlerdir. Ayrıca, lise ve dershanede sınava ve sınıf geçmeye yönelik pratik bilgilerin verildiğini, neyin ne anlama geldiğini nerede kullanıldığını açıklamayan bir matematik eğitimi olduğunu üniversitede ise teorik, detaylı, zorlayıcı ve ispata yönelik bir matematik eğitimi olduğunu ifade etmişlerdir. Lise matematiğini ‘ezber’, ‘yetersiz’ ve ‘yüzeysel’ bulan öğretmen adayları, lise matematiğinin üniversite eğitimine temel oluşturması ve desteklemesi gerektiğini, bu nedenle lise eğitim sisteminin düzeltilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

References

 • Aksu, M. (1991). Problem Çözme Süreci. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Barutcu Akyar, K. (2010). Öklid geometrisi öğretiminde dinamik geometri yazılımları kullanımının 11. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkileri.
 • (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 265493)
 • Baştürk, S. (2005, Mart). Üniversite matematik bölümü öğrencilerinin Türkiye’deki matematik eğitimi hakkındaki çağrışımları: Lise, dershane ve üniversite boyutunda. Sözel bildiri, Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul.
 • Baştürk, S. (2011). Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanma Sürecinin Öğrencilerin Matematik Öğrenmeleri Üzerine Olumsuz Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40, 69-79.
 • Baştürk S. ve Doğan, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin perspektifinden özel dershanelerdeki matematik eğitimi M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,32,45-63.
 • Ceyhun, İ., ve Karagölge, Z. (2004). Özel dershanelerin kimya öğretimine katkıları, Çağdaş Eğitim Dergisi, 308, 13–19.
 • Dede, Y. (2007). Matematiğin öğretim biçimine ilişkin öğrenci görüşleri. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 17-33.
 • Doğan A., Sulak H., Cihangir A. (2002, Eylül). İlköğretim matematik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin özel fonksiyonlar ile fonksiyonlarda limit, türev ve türev uygulamaları konularındaki yeterlikleri üzerine bir araştırma. Sözel bildiri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
 • Doğan, S. (2010). Özel dershanelerde verilen matematik öğretiminin niteliğinin ve öğrenciler üzerindeki yaklaşımlarının incelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 264111)
 • Durmuş, S., Toluk, Z., ve Olkun, S. (2002, Eylül). Matematik öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin geometri alan bilgi düzeylerinin tespiti, düzeylerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve sonuçları. Sözel bildiri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Jones, K., Mooney, C. and Harries, T. (2002). Trainee primary teachers’ knowledge of geometry for teaching. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 22(2), 95-100.
 • Kaplan, A. ve Hızarcı, S. (2005). Matematik öğretmen adaylarının üçgen kavramı ile ilgili bilgi düzeyleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 472-478.
 • Kayagil, S., Aktaş K. ve Çakmak, D. (2010, Eylül). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının türev ve integral konularına ilişkin görüşleri ve günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Sözel bildiri, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Kelecioğlu H. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavları ve sınavın öğrenimlerine etkisi hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,135-144
 • Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). T. C. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran 1973.
 • Moralı, S., Köroğlu, H. ve Çelik, A. (2004). Buca eğitim fakültesi matematik öğretmen adaylarının soyut matematik dersine yönelik tutumları ve rastlanan kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1),161-175.
 • Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. ve Yeşildere, S. (2006). Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147-160.
 • Morgil, İ., Yılmaz, A., Seçken, N., ve Erökten, S. (2000). Üniversiteye giriş sınavında özel dershaneler ve Öz-De-Bir tarafından uygulanan ÖSS deneme sınavlarının öğrenci başarısına katkısının ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19, 96–103.
 • Narlı, S. & Başer, N. (2008). "Küme, bağıntı, fonksiyon" konularında bir başarı testi geliştirme ve bu başarı testi ile üniversite matematik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin bu konulardaki hazırbulunuşluklarını betimleme üzerine nicel bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 147- 158.
 • Nesin, A. (2002). Matematik ve Sonsuz. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Delice, A. ve Sevimli, E. (2010). Matematik öğretmeni adaylarının belirli integral konusunda kullanılan temsiller ile işlemsel ve kavramsal bilgi düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 581-605.
 • Okur, M. (2002). Özel dershanelerin ortaöğretim düzeyinde cebir öğretimindeki yeri ve önemi (bilimsel alan öğrenmeleri açısından). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 121438)
 • Öner, G. (2007). Özel dershanelerin ilköğretim matematik öğretimindeki yeri ve önemi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 201948)
 • Özmen, Z. M., Deniz D. ve Şenyiğit N.E. (2010, Eylül). Öğretmen adaylarının limit konusu ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi. Sözel bildiri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Soylu Y. ve Aydın, S. (2006). Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-95.
 • Szydlik, J. E. (2000). Mathematical beliefs and conceptual understanding of the limit of a function. Journal for Research in Mathematics Education, 31(3), 258-276.
 • Shaughnessy, J.M. and Burger, W. F. (I985). Spadework Prİor to Deduction in Geometry. Mathematics Teacher, 78(6).
 • Turan, İ. ve Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 279–292.
 • Tutak, A. F. (2011, Temmuz). Öğretmen adaylarının geometrik kavram yanılgıları: Simetri ve eşlik. 1. Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli.
 • Wang, T.W. (1989). A course on applied linear algebra. Chemical Engineering Education, 23(4), 236-241.
 • Woodward G. ve Galagedera D. (2006) Does prior mathematics knowledge really lead to variation in elementary statistics performance? Evidence from a developing country. International Journal of Educational Development, 26, 631–639.
 • Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dershaneleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(2), 95-109.
 • Yudariah, M.Y. ve Roselainy, A.R., (2001), Students' difficulties with multiple ıntegration: a preliminary study. Sözel bildiri, 3rd Southern Hemisphere Symposium, South Africa.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Kübra AÇIKGÜL>


Esra MACİT>

0000-0002-2871-0915


Celal ÇAKAN>

Publication Date March 6, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { adyuebd16183, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2015}, volume = {5}, number = {1}, pages = {72 - 98}, doi = {10.17984/adyuebd.90920}, title = {Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Açıkgül, Kübra and Macit, Esra and Çakan, Celal} }
APA Açıkgül, K. , Macit, E. & Çakan, C. (2015). Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 5 (1) , 72-98 . DOI: 10.17984/adyuebd.90920
MLA Açıkgül, K. , Macit, E. , Çakan, C. "Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 72-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/1374/16183>
Chicago Açıkgül, K. , Macit, E. , Çakan, C. "Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 72-98
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Matmematics Education in High School, Cram School and Universities by Candidates of Elementary Mathematics Teachers AU - KübraAçıkgül, EsraMacit, CelalÇakan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.90920 DO - 10.17984/adyuebd.90920 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 98 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.90920 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.90920 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Educational Sciences Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği %A Kübra Açıkgül , Esra Macit , Celal Çakan %T Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği %D 2015 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 5 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.90920 %U 10.17984/adyuebd.90920
ISNAD Açıkgül, Kübra , Macit, Esra , Çakan, Celal . "Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 / 1 (March 2015): 72-98 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.90920
AMA Açıkgül K. , Macit E. , Çakan C. Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği. AUJES. 2015; 5(1): 72-98.
Vancouver Açıkgül K. , Macit E. , Çakan C. Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2015; 5(1): 72-98.
IEEE K. Açıkgül , E. Macit and C. Çakan , "Lise, Dershane ve Üniversite Matematiğinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi Örneği", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 72-98, Mar. 2015, doi:10.17984/adyuebd.90920
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.