PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Factors Affecting SSPS Achievement: The Case of Adıyaman

Year 2015, Volume 5, Issue 1, 49 - 71, 05.05.2015
https://doi.org/10.17984/adyuebd.52062

Abstract

In Adıyaman, as industries have developed and as transportation and communication opportunities have improved, it can be said that young generation tends to receive higher level education, especially from the beginning of 1990s. Thusly, the number of candidates applying to Student Selection and Placement System (SSPS) increases each year in Turkey generally and in Adıyaman particularly. As the number of candidates taking the exam increased, the factors that influence the SSPS achievement have also been a matter of curiosity. The purpose of this study is to determine the factors affecting Student Selection and Placement System (SSPS) achievement of the city of Adıyaman. The participants are 10 individuals who live in Adıyaman, know the educational background of Adıyaman and are experts in their fields. Data were collected by using a semi-structured interview form comprising of open-ended questions. By conducting a content analysis, the researchers created codes from data and categories from codes. After the analyses, the factors affecting the SSPS achievement were determined as Coefficient Problem, Continual Education, Training Centers, Teachers, Exam System, Socio-Economic Structure, Student Profile and The Effect of Technology.

References

 • Akbaba-Altun, S. & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1), 157-173.
 • Ayral, M. (2002). 1999 ÖSS’ de uygulanmaya başlanan üniversiteye girişteki yeni sınav sisteminin mesleki ve teknik ortaöğretime etkileri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30, 153-182.
 • Boozer, M. & Rouse, C. (2001). Intraschool Variation in class size: Patterns and implications. Journal of Urban Economics, 50(1), 163-189.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Demir, S. & Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-860.
 • Dursun, Ş. & Dede Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Erdem, E. & Soylu, Y. (2013). Öğretmen adaylarının KPSS ve alan sınavına ilişkin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 223-236.
 • Erdem, E., Gökkurt, B., Şahin, Ö., Başıbüyük, K., & Soylu, Y. (2015). Examining prospective middle school mathematics teachers’ modelling skills of multiplication and division in fractions. Croatian Journal of Education, 17(1), 11-36.
 • Güneş, S., Görmüş, Ş., Yeşilyurt, F., & Tuzcu, G. (2012). ÖSYS başarısını etkileyen faktörlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 71-81.
 • Gürbüz, R., Erdem, E. & Gülburnu, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin matematik yeterliklerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 255-272.
 • Hacıömeroğlu, G. & Şahin, Ç. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 473-486.
 • Hedges, L. V. & Stock, W. (1983). The effects of class size: An examination of rival hypotheses. American Educational Research Journal, 20, 63-65.
 • http://adiyaman.gov.tr/AdiyamanIlimiz.aspx?GrupId=9 adresinden Mart 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • http://osym.gov.tr/belge/1-4128/ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi-osys.html adresinden Mart 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Kenar, N. (2010). Mesleki ve teknik eğitim sisteminin genel değerlendirmesi. http://www.dengeotomasyon.com/TEKEGITIM.pdf adresinden Mart 2015’te ulaşılmıştır.
 • Köse, M. R. (1999). Üniversiteye giriş ve liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 51-60.
 • McGiverin, J. & Gilman, C. & Tillitski, A. (1989). Meta-analysis of the relation between class size and achievement. Elementary School Journal, 90(1), 47-56.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: qualitative data analysis (2nd Editon).Thousand Oaks, CA: Sage.
 • ÖSYM (2014a). Sayısal Bilgiler. Mart 2014 tarihinde http://www.osym.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
 • ÖSYM (2014b). Tarihsel Gelişme. Mart 2014 tarihinde http://www.osym.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
 • Rosenholtz, S. J. (1985). Political myth about education reform: Lessons from research on teaching. PhiDelta Kappan, 66(5), 349-355.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start tofinish. New York: TheGuilford Press.

ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği

Year 2015, Volume 5, Issue 1, 49 - 71, 05.05.2015
https://doi.org/10.17984/adyuebd.52062

Abstract

Tarihte birçok eski uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Adıyaman’da sanayinin gelişmeye başlaması ve gelişen ulaşım ve iletişim imkânlarıyla beraber genç nüfusun, özellikle 1990’lı yılların başından itibaren daha ileri düzeyde eğitim alma eğiliminde olduğu söylenebilir. Nitekim, Türkiye genelinde ve Adıyaman özelinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’ ne başvuran aday sayının her geçen yıl arttığı söylenebilir. Ancak sınava giren aday sayısının artmasıyla birlikte ÖSYS başarısını etkileyen faktörler bir merak konusu olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Adıyaman ilinin ÖSYS başarısını etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışma grubunu, Adıyaman ilinde yaşayan, Adıyaman’ın eğitim geçmişini bilen ve bu konuda uzman olduğu düşünülen 10 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, açık uçlu sorulardan oluşan bir form vasıtasıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak, verilerden kodlar ve kodlardan kategoriler oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, ÖSYS başarısını etkileyen faktörlerin; Katsayı Sorunu, Kesintisiz Eğitim, Dershaneler, Öğretmenler, Sınav Sistemi, Sosyo-Ekonomik Yapı, Öğrenci Profili ve Teknolojinin Etkisi olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Akbaba-Altun, S. & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1), 157-173.
 • Ayral, M. (2002). 1999 ÖSS’ de uygulanmaya başlanan üniversiteye girişteki yeni sınav sisteminin mesleki ve teknik ortaöğretime etkileri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30, 153-182.
 • Boozer, M. & Rouse, C. (2001). Intraschool Variation in class size: Patterns and implications. Journal of Urban Economics, 50(1), 163-189.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Demir, S. & Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-860.
 • Dursun, Ş. & Dede Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Erdem, E. & Soylu, Y. (2013). Öğretmen adaylarının KPSS ve alan sınavına ilişkin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 223-236.
 • Erdem, E., Gökkurt, B., Şahin, Ö., Başıbüyük, K., & Soylu, Y. (2015). Examining prospective middle school mathematics teachers’ modelling skills of multiplication and division in fractions. Croatian Journal of Education, 17(1), 11-36.
 • Güneş, S., Görmüş, Ş., Yeşilyurt, F., & Tuzcu, G. (2012). ÖSYS başarısını etkileyen faktörlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 71-81.
 • Gürbüz, R., Erdem, E. & Gülburnu, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin matematik yeterliklerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 255-272.
 • Hacıömeroğlu, G. & Şahin, Ç. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 473-486.
 • Hedges, L. V. & Stock, W. (1983). The effects of class size: An examination of rival hypotheses. American Educational Research Journal, 20, 63-65.
 • http://adiyaman.gov.tr/AdiyamanIlimiz.aspx?GrupId=9 adresinden Mart 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • http://osym.gov.tr/belge/1-4128/ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi-osys.html adresinden Mart 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Kenar, N. (2010). Mesleki ve teknik eğitim sisteminin genel değerlendirmesi. http://www.dengeotomasyon.com/TEKEGITIM.pdf adresinden Mart 2015’te ulaşılmıştır.
 • Köse, M. R. (1999). Üniversiteye giriş ve liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 51-60.
 • McGiverin, J. & Gilman, C. & Tillitski, A. (1989). Meta-analysis of the relation between class size and achievement. Elementary School Journal, 90(1), 47-56.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: qualitative data analysis (2nd Editon).Thousand Oaks, CA: Sage.
 • ÖSYM (2014a). Sayısal Bilgiler. Mart 2014 tarihinde http://www.osym.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
 • ÖSYM (2014b). Tarihsel Gelişme. Mart 2014 tarihinde http://www.osym.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
 • Rosenholtz, S. J. (1985). Political myth about education reform: Lessons from research on teaching. PhiDelta Kappan, 66(5), 349-355.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start tofinish. New York: TheGuilford Press.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Ramazan GÜRBÜZ>


Emrullah ERDEM>


Ali TEMURTAŞ>

0000-0002-4657-0469


Aygen KOÇ This is me

Publication Date May 5, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { adyuebd16187, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2015}, volume = {5}, number = {1}, pages = {49 - 71}, doi = {10.17984/adyuebd.52062}, title = {ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Ramazan and Erdem, Emrullah and Temurtaş, Ali and Koç, Aygen} }
APA Gürbüz, R. , Erdem, E. , Temurtaş, A. & Koç, A. (2015). ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 5 (1) , 49-71 . DOI: 10.17984/adyuebd.52062
MLA Gürbüz, R. , Erdem, E. , Temurtaş, A. , Koç, A. "ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 49-71 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/1374/16187>
Chicago Gürbüz, R. , Erdem, E. , Temurtaş, A. , Koç, A. "ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 49-71
RIS TY - JOUR T1 - The Factors Affecting SSPS Achievement: The Case of Adıyaman AU - RamazanGürbüz, EmrullahErdem, AliTemurtaş, AygenKoç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.52062 DO - 10.17984/adyuebd.52062 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 71 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.52062 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.52062 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Educational Sciences ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği %A Ramazan Gürbüz , Emrullah Erdem , Ali Temurtaş , Aygen Koç %T ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği %D 2015 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 5 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.52062 %U 10.17984/adyuebd.52062
ISNAD Gürbüz, Ramazan , Erdem, Emrullah , Temurtaş, Ali , Koç, Aygen . "ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 / 1 (May 2015): 49-71 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.52062
AMA Gürbüz R. , Erdem E. , Temurtaş A. , Koç A. ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği. AUJES. 2015; 5(1): 49-71.
Vancouver Gürbüz R. , Erdem E. , Temurtaş A. , Koç A. ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2015; 5(1): 49-71.
IEEE R. Gürbüz , E. Erdem , A. Temurtaş and A. Koç , "ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 49-71, May. 2015, doi:10.17984/adyuebd.52062
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.