Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 192 - 220 2017-12-29

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Bilgisayar Animasyonları Yardımıyla Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students

Özlem ATALAY [1] , Ebru GÜVELİ [2]


Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda bilgisayar animasyonları yardımıyla problem kurma becerilerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, Bingöl ilindeki bir devlet okulunun 4. sınıfında öğrenim gören 27 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; problem kurma veri ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve çalışma kâğıtları kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; “doğru” kategorisinde problem kuramayan öğrencilerin birim kesir ve eşit kesir sayılarından daha fazla yararlandıkları, problem kurma basamağında verilenle istenilen arasındaki bağlantıyı tam olarak ilişkilendiremedikleri, “doğru” kategorisinde problem kuran öğrencilerin daha orijinal ve karmaşık kesir problemleri kurabildikleri görülmektedir. Öğrencilerin, animasyonlarla ders işlemeye istekli oldukları, özellikle soyut derslerde animasyonlarla ders işlemenin faydalı olduğunu, animasyonların problem kurma becerilerini geliştirdiğini ifade ettikleri ortaya çıkmaktadır. 

The purpose of this study is to determine the problem posing abilities of 4th grade students on fractions using computer animations. This work was conducted with twenty seven fourth grade students in a state school in Bingöl. As the data collection method problem posing data scale, semi-structured interview forms and some worksheets have been used. The study shows that computer animations help positively posing problems of students related to rational numbers. The students, who can not pose problems in “Right” category, make use of unit fraction and equal fractions and face the problems in the stage of create a problem. Also, students have diffucilty correlating between inputs and results. Students, who can pose problems in the “Right” category, can pose more complex and original rational problems and better understanding by using in rational operation such as addition, subtraction and modelling. Besides that, students expressed that they are willing to work with computers, especially in abstract subjects and computer animations help to improve the ability of problem solving.

 • Akay, H. (2006). “Problem Kurma Yaklaşımı İle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısı, Problem Çözme Becerisi ve Yaratıcılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Albayrak, M.(2000). İlköğretimde Matematik ve Öğretimi (2. Baskı), Ankara: Aşık Matbaası.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak K., E., Akgün, Özcan E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cai, J. & Hwang, S. (2002). “Generalized And Generative Thinking In Us And Chinese Students’ Mathematical Problem Solving And Problem Posing”. The Journal of Mathematical Behavior. 401-421.
 • Çelik, E. (2007). “Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 3. Baskı),Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, Y. & Ardahan, H. (2003): İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi-II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme. Erişim 19 Aralık 2016. www.matder.org.tr
 • Fidan, S. (2008). “İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Kurma Çalışmalarının Problem Çözme Başarısına Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Genç, M. (2013). “Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Animasyonları Hakkında Görüşleri: Hücre ve Dokular Örneği”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2013): 288-300.
 • Güveli, E. (2015). “Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Problem Posing Skills About Absolute Value”. Turkish Journal of Teacher Education (2015): 1-17.
 • Gürbüz, R. (2007). The Effects of Computer Aided Instruction on Students' Conceptual Development: A Case of Probability Subject. Eurasian Journal of Educational Research, 28(8), 75-87.
 • Gürbüz, R. (2008). Olasılık Konusunun Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Destekli Bir Materyal. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 41-52.
 • Işık, C., Işık, A & Kar, T. (2011). “Matematik Öğretmeni Adaylarının Sözel ve Görsel Temsillere Yönelik Kurdukları Problemlerin Analizi”. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi 39-49.
 • Işık, C. & Kar, T. (2012). ”İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Bölmeye Yönelik Kurdukları Problemlerde Hata Analizi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2289-2309.
 • Işık, C., Kar, T., Işık, A. & Güler, G. (2012).” İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Toplama İşlemine Yönelik Kurulan Problemlerdeki Hataları Belirleyebilme Becerileri”. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 161-182.
 • Karakış, H. (2014). “İlköğretim 4. Sınıf “Kesirler” Ünitesi İçin Geliştirilen Bilgisayar Etkinliklerinin Öğrenci Başarı ve Tutumuna Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi.
 • Korkmaz, E. & Gür, H. (2006). “Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi”. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 64-74.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook. California: Sage Publications.
 • Reda, Abu- Elwan. (2007) “The Use Of Webquest To Enhance The Mathematical Problem-Posing Skills Of Pre-Service Teachers”. International Journal for Technology in Mathematics Education. 31-39.
 • Rosli, R., Goldsby, D. & Capraro, M. M. (2013). “ Assessing Students’ Mathematical Problem – Solving and Problem – Posing Skills”. Asian Social Science. 54-60.
 • Silverman, D. (1993). Interprting qualitative data: Methods for analvsing talk, text and interaction. London: Sage Publications
 • Şen-Zeytun, A. (2013). An ınvestigation of prospective teachers’ mathematical modeling processes and their views about factors affecting these processes. Unpublished Doctoral Dissertation. Middle East Tecnical University, Ankara.
 • Şimşek, A. (2012). “Matematik Başarı Düzeyi Yüksek Öğrencilerde Problem Kurma Tekniği Kullanımının Problem Çözme Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri”. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.
 • Turhan, B. (2011). “Problem Kurma Yaklaşımı İle Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları, Problem Kurma Becerileri ve Matematiğe Yönelik Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.
 • Thompson, D. R. (2014). Reasoning-and-proving in the written curriculum: Lessons and implications for teachers, curriculum designers, and researchers. International Journal of Educational Research, 64, 141-148.
 • Uygun, M. (2008). “Bilgisayar Destekli Bir Öğretim Yazılımının İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Başarı ve Matematiğe Karşı Tutumuna Etkisinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 9. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık,
 • Yıldız, İ. & Uyanık, N. (2004). “Günümüz Matematik Öğretimi ve Yakın Çevre İlişkileri” Kastamonu Eğitim Dergisi, 437-442.
 • Zehir, K. (2013). “İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemlerine Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi”. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Özlem ATALAY
Country: Turkey


Author: Ebru GÜVELİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { adyuebd338003, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {192 - 220}, doi = {10.17984/adyuebd.338003}, title = {Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students}, key = {cite}, author = {Atalay, Özlem and Güveli̇, Ebru} }
APA Atalay, Ö , Güveli̇, E . (2017). Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 7 (2) , 192-220 . DOI: 10.17984/adyuebd.338003
MLA Atalay, Ö , Güveli̇, E . "Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 (2017 ): 192-220 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/31318/338003>
Chicago Atalay, Ö , Güveli̇, E . "Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 (2017 ): 192-220
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students AU - Özlem Atalay , Ebru Güveli̇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.338003 DO - 10.17984/adyuebd.338003 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 220 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.338003 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.338003 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students %A Özlem Atalay , Ebru Güveli̇ %T Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students %D 2017 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.338003 %U 10.17984/adyuebd.338003
ISNAD Atalay, Özlem , Güveli̇, Ebru . "Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 / 2 (December 2017): 192-220 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.338003
AMA Atalay Ö , Güveli̇ E . Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students. AUJES. 2017; 7(2): 192-220.
Vancouver Atalay Ö , Güveli̇ E . Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2017; 7(2): 192-220.
IEEE Ö. Atalay and E. Güveli̇ , "Examination of Problem Posing Abilities Using Computer Animations on Fractions in the 4th Grade Students", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 192-220, Dec. 2017, doi:10.17984/adyuebd.338003