Year 2014, Volume , Issue 16, Pages 17 - 42 2014-04-01

SECONDARY SCHOOL MATH TEACHERS’ VIEWS ON IN-SERVICE TRAININGS AND NECESSITIES OF IN-SERVICE TRAININGS FOR ALTERNATIVE MEASUREMENT AND EVALUATION
ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Özlem GÖKTAŞ [1] , Sebahattin ARIBAŞ [2] , Özlem GÖKTAŞ [3]


The aim of this study is to determine the views of secondary school Maths teachers on in-service trainings and necessity of in-service training for alternative measurement and evaluation methods. The study, in which qualitative survey method was used, was carried out by participation of 9 maths teachers living in the centre of Malatya. Data of the survey was obtained from these teachers by means of semi-structured interviews. As a result of the survey, it was understood that the interwieved teachers have some problems with in-service trainings, they don't have sufficent information about alternative measurement en evaluation methods and they are in need of in-service trainings in this subject.
Bu araştırmanın amacı, ortaokul Matematik dersi öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ve alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma, Malatya il merkezinde görev yapmakta olan, 9 ortaokul Matematik öğretmeninin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın verileri bu öğretmenler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşülen öğretmenlerin hizmet içi eğitim ile ilgili bir takım sorunlar yaşadıkları ve alternatif ölçme değerlendirme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu konuda hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları sonucu ortaya çıkmıştır.
 • Acar, M. ve Anıl, D. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Sürecindeki Değerlendirme Yöntemlerini Kullanabilme Yeterlikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. TUBAV Bilim Dergisi, 2(3): 354-363.
 • Adanalı, K. (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Adana
 • Akpınar, B. (2011). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Data Yayıncılık.
 • Anderson, R. (1998). “Why Talk About Different Ways To Grade? The Shift From Traditional Assessment To Alternative Assessment”. New Directions For Teaching And Learning, 74: 5–15.
 • Aşkar, P., Paykoç, F., Korkut, F., Olkun, S., Yangın, B. ve Çakıroğlu, J. (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. http://ilkogretimonline.org.tr/vol5say1/yenimufredat_raporu[1].pdf adresinden 002013 tarihinde alınmıştır.
 • Atta-Alla, M. (2013). “Investigating Alternative Assessment Practices İn Pre-Service English Teacher Education Programs”. International Journal of English Language Education, 1(1): 68-81.
 • Bal, P. (2008). “Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1):53-68.
 • Baki, A. ve Birgin, O. (2002). “Matematik Eğitiminde Alternatif Bir Değerlendirme Olarak Bireysel Gelişim Dosyası Uygulaması”, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Birgin, O. ve Baki, A. (2012). “Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçlarının Yeni Matematik Öğretimi Programı Kapsamında İncelenmesi”. Education and Science, 37(65): 152-167.
 • Birgin, O. (2010). 4-5. Sınıf Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Birgin, O. ve Baki, A. (2009). “An Investigation Of Primary School Teachers’ Proficiency Perceptions About Measurement And Assessment Methods: The Case Of Turkey”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1): 681-685.
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20: 163-179.
 • Birgin, O., Tutak, T. ve Çatlıoğlu, H. (2008). Teachers’ views about in-service training programs related to the new primary school mathematics curriculum: The case of Trabzon. In O. Demirel,veA. Murat Sumbul (Eds.), Education and Pedagogy in Balkan Countries 9: Further Education in the Balkan Countries (2):965-973. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cansız Aktaş, M. ve Baki, A. (2013). “Yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Boyutu İle İlgili Öğretmen Görüşleri”. Kastamonu Eğitim Dergisi,21 (1): 203-222.
 • Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin Yeni Ortaöğretim Matematik Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Boyutuna Bakışlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çakan, M. (2004). “Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2): 99-114.
 • Çoban-Torçuk, F. (2008). 2006–2007 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim 6.Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının “Ölçme Ve Değerlendirme” Boyutunun Uygulanma Düzeyinin İncelenmesi (Muğla İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Demirtaş, T. Z. (2008). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları İle Kurum İçi İletişim Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • DiMartino, J., Castaneda, A., Brownstein, M. & Miles, S. (2007). “Authentic Assessment”. Principal’s research review, 2(4): 1-8.
 • Duban, N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif ÖlçmeDeğerlendirme Yöntem Ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri.” İlköğretim Online, 7(3): 769-784.
 • Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme Değerlendirme Kısmının İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği), Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Gao, X. & Grisham-Brown, J. (2011). “The Use Of Authentic Assessment To Report Accountability Data On Young Children’s Language, Literacy And Pre-Math Competency”. International Education Studies, 4(2): 41-53.
 • Graue, M. E. (1993). “Integrating Theory And Practice Through Instructional Assessment”. Educational Assessment, 1(4): 293–309.
 • Gültekin, M. ve Çubukçu, Z. (2008). “ İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitime İlişkin Görüşleri”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19: 185-201.
 • Koç, Y., Işıksal, M. ve Bulut, S. (2007). “Elementary School Curriculum Reform in Turkey”. International Education Journal,8(1): 30-39.
 • Khaahloe, M. B. (2010). “Use of Alternative Assessments in Institutions Of Higher Education in Lesotho”. Sixth Pan-Commonwealth Forum on Open Learning, AccessveSuccess in Learning: Global Development Perspective. The Commonwealth of Learning and Indira Gandhi National Open Universty. 24- 28 November.India.
 • Lock, C. & Munby, H. (2000). “Changing Assesment Practices İn The Classroom: A Study Of One Teacher’s Challenge.” Alberta Journal of Educational Research, 46(3): 267-27
 • MEB, (2006). Millî Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi. T.C Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. http://yegitek.meb.gov.tr/tamamlanan/Hie_degerlendirme.pdf adresinden 02013 tarihinde alınmıştır.
 • Mintah, J.- K. (1993). “Authentic Assessment İn Physical Education: Prevalence Of Use And Perceived Impact On Students’ Self-Concept, Motivation, And Skill Achievement”. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 7(3): 161–174.
 • Mueller, J. (2005). The authentic assessment toolbox: enhancing student learning through online faculty development. Journal of Online Learning and Teaching. http://jolt.merlot.org/documents/vol1_no1_mueller_001.pdf adresinden 002013 tarihinde alınmıştır.
 • McAlister, B. (2000). The authenticity of authentic assessment: What the research says… and doesn't say. R. Custer (Ed.), Using authentic assessment in vocational education. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education.
 • Nartgün, Ş. S. (2006). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkileri Üzerine Düşünceleri (Bolu İli Örneği)”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1): 157-178.
 • Okur, M. (2008). 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Özen, R. (2006). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkilerine İlişkin Görüşleri (Düzce ili örneği)”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 141-160.
 • Özdemir, S. M. (2010). “İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Yeterlikleri ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4): 787-816.
 • Öztürk, T. ve Güven, B. (2012). “Etkili Bir Matematik Öğrenme Ortamının Sahip Olması Gereken Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”. 25. Ulusal Matematik Sempozyumu.5-8 Eylül. Niğde.
 • Peker, M. ve Gülle, M. (2011). “Matematik Öğretmenlerinin Yeni Matematik Öğretim Programında Yer Alan Ölçme Araçları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Bu Ölçme Araçlarını Kullanma Sıklıkları”. İlköğretim Online, 10(2): 703-716.
 • Saban, Ahmet (2000). Hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/145/saban.htm adresinden 27.07.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Sambell, K., McDowell, L. & Brown, S. (1997). “Study of Student Perceptions of the Consequential Validity of Assessment. Studies in Educational Evaluation”, 23(4): 349-37
 • Tan, Kelvin H.K. (2012). How Teachers Understand And Use Power İn Alternative Assessment. Education Research International, doi:10.1155/2012/382465
 • Taymaz, H. (1981). Hizmet içi eğitim: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 94.
 • Yayla, G.R. (2011). “Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Tecrübeleriyle Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki”. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 April, Antalya.
 • Yıldırım , A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • William, D. (2003). “National Curriculum Assessment: How To Make İt Beter”, Research Papers in Education, 18 (2): 129-136.
 • Winggins, G. (1990). The case for authentic assessment. Practical Assessment, Research & Evaluation, 2(2). http://pareonline.net/getvn.asp?v=2&n=2 02013 tarihinde adresinden alınmıştır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem GÖKTAŞ

Author: Sebahattin ARIBAŞ

Author: Özlem GÖKTAŞ

Dates

Publication Date : April 1, 2014

Bibtex @ { adyusbd16305, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2014}, volume = {}, pages = {17 - 42}, doi = {10.14520/adyusbd.589}, title = {ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {GÖKTAŞ, Özlem and ARIBAŞ, Sebahattin and GÖKTAŞ, Özlem} }
APA GÖKTAŞ, Ö , ARIBAŞ, S , GÖKTAŞ, Ö . (2014). ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (16) , 17-42 . DOI: 10.14520/adyusbd.589
MLA GÖKTAŞ, Ö , ARIBAŞ, S , GÖKTAŞ, Ö . "ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014 ): 17-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyusbd/issue/1387/16305>
Chicago GÖKTAŞ, Ö , ARIBAŞ, S , GÖKTAŞ, Ö . "ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014 ): 17-42
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Özlem GÖKTAŞ , Sebahattin ARIBAŞ , Özlem GÖKTAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.589 DO - 10.14520/adyusbd.589 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 42 VL - IS - 16 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.589 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.589 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Özlem GÖKTAŞ , Sebahattin ARIBAŞ , Özlem GÖKTAŞ %T ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V %N 16 %R doi: 10.14520/adyusbd.589 %U 10.14520/adyusbd.589
ISNAD GÖKTAŞ, Özlem , ARIBAŞ, Sebahattin , GÖKTAŞ, Özlem . "ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 16 (April 2014): 17-42 . https://doi.org/10.14520/adyusbd.589
AMA GÖKTAŞ Ö , ARIBAŞ S , GÖKTAŞ Ö . ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; (16): 17-42.
Vancouver GÖKTAŞ Ö , ARIBAŞ S , GÖKTAŞ Ö . ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME ve ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; (16): 42-17.