PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA BİLİM VE BİLİM İNSANI

Year 2016, Volume , Issue 22, 189 - 222, 26.04.2016
https://doi.org/10.14520/adyusbd.31040

Abstract

Bu araştırma sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği yüksek lisans programlarında öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerinin bilime ve bilim insanına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Araştırma 2014-2015 öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği yüksek lisans programlarında öğrenim gören 13 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Bilim insanı” ve “Bilimsel bilgi” konularına yönelik hazırlanmış 9 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Görüşmeye katılan yüksek lisans öğrencilerinin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla, yapılan doğrudan alıntılarla da araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin bilim ve bilimsel yöntem konularında geleneksel (yetersiz) görüş belirtirken; bilim insanının kişisel özellikleri, bilim- toplum ilişkisi ve bilimsel süreçlerde yaşanan problemlerle ilgili olarak çağdaş (gerçekçi) görüş belirttikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilim insanı, Yüksek lisans öğrencisi

References

 • Afacan, Ö. Nuhoğlu, H. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 279-298
 • Akman, B., Güler, T. (2006). 6 Yaş Çocuklarının Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 55-66.
 • Arı, Ü. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Aslan ve diğ. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri. Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(3), 1-8.
 • Bachtold, L., Werner, E.(1972). Personality Characteristics Of Women Scientists. Pychological Report. 31, 391-396.
 • Bell, R. L. (2008). Teaching the Nature of Science through Process Skills. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bora ve diğ. (2006). Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 32-44.
 • Bora Doğan, N. (2005). Türkiye Genelinde Ortaöğretim Fen Branşı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilimin Doğası Üzerine Görüşlerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir. Ankara. Siyasal Kitabevi.
 • Çermik, H. (2013).Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,33.. 139-153.
 • Çoban, Ü., Ergin, Ö. (2008). The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge. İlköğretim Online, 7(3), 706-716.
 • Erdem, R. (2012). Bilim İnsanı Yetiştirmede Araştırma Eğitimi. Journal of Higher Education and Science. DOI: 10.5961.
 • Finson, K., Thomas, J. (2006). Comparing Science Teaching Styles to Students' Perception of Scientists. School Science and Mathematics. 101(1), 88-95.
 • Irez, S.(2006). Are We Prepared? An Assessment of Preservice Science Teacher Educators’ Beliefs About Nature of Science. Science Education. 90(6), 1113-1143.
 • Jarrard, R. (2001). Scientific Methods. An online book.
 • Johnston, A. T. (2001). A conceptual change analysis of the nature of science conceptions: The deep roots and entangled vines of a conceptual ecology. Unpublished Ph.D. thesis, The University of Utah.
 • Kavak, G., Korkmaz, H. (2010). Primary School Students’ Images of Science and Scientists. İlköğretim Online, 9(3).
 • Kavak, K. ve Korkmaz, H.(2008). Öğrencilerin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik Tutumlarını Ve İmajlarını Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kemaneci, G. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanı Hakkındaki İmajlarının Araştırılması. Gazi Üniversitesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara.
 • Kılıç Bağcı, G. (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında Bilim Öğretimi. Morpa Yayınları.
 • Lederman ve diğ., (2001). Preservice Teachers’ Understanding and Teaching of the Nature of Science: An Intervention Study. The Canadian Journal of Science.1(2), 135-160.
 • Lederman, G. (2002). Views of Nature of Science Questionnaire: Toward Valid and Meaningful Assessment of Learners’ Conceptions of Nature of Science. Journal Of Research In Scıence Teachıng. 39(6). 497–521.
 • Marzooghi ve diğ. (2008). Gender and Grade Level Differences in Epistemological Beliefs of Iranian Undergraduate Students. Journal of Applied Sciences. 8(24), 4698-4710
 • Melek Ç. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilime Ve Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Merriam, S. B. (2009). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Çev.: Selahattin Turan. Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
 • Ortaş İ, (2004). Öğretim üyesi ya da bilim insanı kimdir? Pivolka Dergisi, 3(12), 11– 16.
 • Öcal, E. (2007). İlköğretim 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin bilim insanı hakkındaki imaj ve görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öcal, E. (2007). Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Hakkındaki İmaj Ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öcal ve diğ. (2008). Turkish Elementary School Students Images of Scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.
 • Saraç, E. (2012). Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Savaş, E. (2011). İlköğretim Okulu Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Tanımı Ve Özellikleri Hakkındaki Bilgileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Taşar, M., Aslan, O. (2013). Fen Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Görüşleri ve Öğretimleri Nasıldır? Bir Sınıf İçi Araştırması. Eğitim ve Bilim Dergisi. 38(169).
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya Ve Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım M.(2006). Bilim Adamı olmak yada ol(a)mamak.
 • http://www.myildirim.com/bilimadami.html (7 Nisan 2015 tarihinde alınmıştır).

Year 2016, Volume , Issue 22, 189 - 222, 26.04.2016
https://doi.org/10.14520/adyusbd.31040

Abstract

References

 • Afacan, Ö. Nuhoğlu, H. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 279-298
 • Akman, B., Güler, T. (2006). 6 Yaş Çocuklarının Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 55-66.
 • Arı, Ü. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Aslan ve diğ. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri. Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(3), 1-8.
 • Bachtold, L., Werner, E.(1972). Personality Characteristics Of Women Scientists. Pychological Report. 31, 391-396.
 • Bell, R. L. (2008). Teaching the Nature of Science through Process Skills. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bora ve diğ. (2006). Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 32-44.
 • Bora Doğan, N. (2005). Türkiye Genelinde Ortaöğretim Fen Branşı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilimin Doğası Üzerine Görüşlerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir. Ankara. Siyasal Kitabevi.
 • Çermik, H. (2013).Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,33.. 139-153.
 • Çoban, Ü., Ergin, Ö. (2008). The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge. İlköğretim Online, 7(3), 706-716.
 • Erdem, R. (2012). Bilim İnsanı Yetiştirmede Araştırma Eğitimi. Journal of Higher Education and Science. DOI: 10.5961.
 • Finson, K., Thomas, J. (2006). Comparing Science Teaching Styles to Students' Perception of Scientists. School Science and Mathematics. 101(1), 88-95.
 • Irez, S.(2006). Are We Prepared? An Assessment of Preservice Science Teacher Educators’ Beliefs About Nature of Science. Science Education. 90(6), 1113-1143.
 • Jarrard, R. (2001). Scientific Methods. An online book.
 • Johnston, A. T. (2001). A conceptual change analysis of the nature of science conceptions: The deep roots and entangled vines of a conceptual ecology. Unpublished Ph.D. thesis, The University of Utah.
 • Kavak, G., Korkmaz, H. (2010). Primary School Students’ Images of Science and Scientists. İlköğretim Online, 9(3).
 • Kavak, K. ve Korkmaz, H.(2008). Öğrencilerin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik Tutumlarını Ve İmajlarını Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kemaneci, G. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanı Hakkındaki İmajlarının Araştırılması. Gazi Üniversitesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara.
 • Kılıç Bağcı, G. (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında Bilim Öğretimi. Morpa Yayınları.
 • Lederman ve diğ., (2001). Preservice Teachers’ Understanding and Teaching of the Nature of Science: An Intervention Study. The Canadian Journal of Science.1(2), 135-160.
 • Lederman, G. (2002). Views of Nature of Science Questionnaire: Toward Valid and Meaningful Assessment of Learners’ Conceptions of Nature of Science. Journal Of Research In Scıence Teachıng. 39(6). 497–521.
 • Marzooghi ve diğ. (2008). Gender and Grade Level Differences in Epistemological Beliefs of Iranian Undergraduate Students. Journal of Applied Sciences. 8(24), 4698-4710
 • Melek Ç. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilime Ve Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Merriam, S. B. (2009). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Çev.: Selahattin Turan. Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
 • Ortaş İ, (2004). Öğretim üyesi ya da bilim insanı kimdir? Pivolka Dergisi, 3(12), 11– 16.
 • Öcal, E. (2007). İlköğretim 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin bilim insanı hakkındaki imaj ve görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öcal, E. (2007). Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Hakkındaki İmaj Ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öcal ve diğ. (2008). Turkish Elementary School Students Images of Scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.
 • Saraç, E. (2012). Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Savaş, E. (2011). İlköğretim Okulu Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Tanımı Ve Özellikleri Hakkındaki Bilgileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Taşar, M., Aslan, O. (2013). Fen Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Görüşleri ve Öğretimleri Nasıldır? Bir Sınıf İçi Araştırması. Eğitim ve Bilim Dergisi. 38(169).
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya Ve Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım M.(2006). Bilim Adamı olmak yada ol(a)mamak.
 • http://www.myildirim.com/bilimadami.html (7 Nisan 2015 tarihinde alınmıştır).

Details

Journal Section Articles
Authors

Nuray KURTDEDE FİDAN
0000-0002-2056-1994


Seda KONAK This is me

Publication Date April 26, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume , Issue 22

Cite

APA Kurtdede Fidan, N. & Konak, S. (2016). YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA BİLİM VE BİLİM İNSANI . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 189-222 . DOI: 10.14520/adyusbd.31040