Year 2018, Volume , Issue 28, Pages 97 - 130 2018-04-20

Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi
Problems Determination of Teachers’ Who Exposed to Mandatory Replacement

Feride Sançmış [1]


Bu araştırmanın genel amacı, soruşturma sonucunda yer değiştiren öğretmenlerin yaşadıkları sorunların belirlenmesidir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinde sıkça kullanılan kartopu amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili; Sancaktepe, Kartal Pendik, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda görevli soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmiş öğretmenler oluşturmaktadır. Bu öğretmenler içerisinden 2008 yılı ve sonrasında soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmiş 9 öğretmen kartopu tekniği ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Görüşme Soruları Formu” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, bazı yöneticilerinin zorunlu olarak yer değiştirmiş öğretmene karşı ön yargılı yaklaştığı, ancak, onlarla birlikte çalıştığı süre içerisinde ön yargının ortadan kalktığı ve çalışma barışının sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Soruşturma sürecinde müfettişlerin okula gelip gitmesi, diğer öğretmenler de korku, kaygı, tedirginlik, hatta kendilerine karşı öfke duymalarına neden olmuşlardır. Öğretmenlerden bazılarının soruşturma sürecinde ve sonrasında öğrencilerle iletişim sorunu yaşamışlardır. Soruşturma sonucu yer değişikliği yapmak, öğretmelerin sosyal hayatlarını olumsuz etkilemiştir. Görev yerleri soruşturmayla değiştirilen öğretmenlerin, okullardaki duyuru ve mesleki gelişim çalışmalarında hak ettikleri biçimde yararlandıkları konusunda genel olarak sorunla karşılaşmadıkları; ancak gezi ve nöbet konularında sorun yaşadıkları görülmüştür

The overall objective of this research is to determine the problems experienced by the displaced teachers as a result of an investigation. This research is a qualitative work. Data is obtained by interviews. Snowball effect sampling is used in this research which is the general approach. Workgroup for this research is based on the teachers who got relocated via an investigation to the areas Sancaktepe, Kartal Pendik, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye and Kadıköy. Within these subjects, 9 teachers who got relocated in 2008 or later are picked via the snowball technique. For data farming 2 different forms are used, “Interview Questions Form” and “Personal Information Form”. According to the findings of research, some manager’s approached prejudiced to relocated teachers. But after working with them for a while, reconciliation was concluded. In the process of investigation, inspectors were coming and going to school which led to other teachers to feel fear, anxiety, nervousness, or even anger against teachers undergoing investigation. Even some of the teachers had problems of communicating with students or colleagues. And relocation process negatively affected their social lives. Relocated teachers had experienced no difficulty in joining the professional development activities but had complications in field trips and sentry duties. 

 • Atmaca, T. (2014), Velilerin Öğretmene Uyguladığı Şiddete Yönelik Nitel Bir Araştırma. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 2(1), 47-62
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K.,Akgün, Ö. E.,Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2011), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, Ankara, Pegem Akademi
 • Celep, C. ve Konaklı, T. (2013). Öğretim Elemanlarının Yıldırma Yaşantıları: Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 175-199
 • Çelik, V. (1993). Eğitim Yönetiminde Örgütsel Kültür ve Önemi, Amme İdaresi Dergisi, 26 (2), 135-145
 • Çomak, E. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Ekinci, A. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Müdür ve Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarına İlişkin Görüşleri, İlköğretim Online, 9(2), 374-378
 • Erçetin, Ş. (2006). Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Eğitim ve Şiddet. Ankara, Hegem Yayınları
 • Erdoğan, G. (2009). Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), TBB Dergisi, 83, 318 -352
 • Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Gökçe, A.T. (0212). Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 272-286
 • Göktürk, G.Y. ve Bulut, S. (2012). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(24), 53-70
 • Görgülü, S. S. (2007). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Çalışan Öğretmenler Hakkında Açılan Soruşturmalar ve Sonuçları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Kaptan, S. (1989).Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri. Ankara, Tek Işık A.Ş. Veb Ofset Tesisleri
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71
 • Kaymakçı, H.A. (2008). Çalışma Hayatında Mobbing (Sakarya İmalat Sektöründe Bir Araştırma), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kıncal, A. Y. (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yayınları
 • Kis, A. (2016). Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Medeni Durumunun Etkisi. Bir Meta Analiz, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 463-478
 • Okan, H. (2010), Ortaöğretim Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Yıldırıcı Davranışlar İle İş Doyumu Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Özen, S. (2007). İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(3), 1303-2860
 • Polat, S. (2012), Farklılıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1397-1418
 • Şahin, M. (2013). The Opinions Of The Teacher Candidates Who Attended The Pedagogical Formation Certificate Programme For The Professional Competency Of İnstructors. Educational Research and Reviews. 8(18), 1663-1683
 • Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, “KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 81-89
 • Tigrel, E.Y. ve Kokalan, O. (2009). Akademic Mobbing in Turkey. International Journal of Behavioral, Cognitive Educational And Psychological Sciences, 1(2), 91-99 http://www.waset.org/ journals/ijhss/ v4/ v4-10-93.pdf. Erişim Tarihi: 15.10.2012
 • Toker, A. G. (2008), Mobbing: İşyerinde Yıldırma Eğitim Örneği, 1. Baskı, Ankara, Öğreti Yayınları
 • Tombul, Y. ve Sağıroğlu, S. (2012). Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme Uygulamasına İliskin Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(18), 313-339
 • Ulusoy, Z. D. (2013). Mobbing Suç Tipi İçin Bir Analiz Denemesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 25(105), 129- 170
 • Yaman, E. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet –Mobbing. Ankara Nobel Yayınları
 • Yaman, E. (2010), Psikoşiddete (Mobbing) Maruz Kalan Öğretim Elemanlarının Örgüt Kültürüne ve İklimine İlişkin Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (1), 547-578
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8.Baskı). Ankara, Seçkin Yayınevi
 • Yıldırım, F. ve Eken, M. (2014). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerine Yönelik Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi, Kilis 7Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 12-25
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Feride Sançmış
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 20, 2018

Bibtex @research article { adyusbd317895, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {97 - 130}, doi = {10.14520/adyusbd.317895}, title = {Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sançmış, Feride} }
APA Sançmış, F . (2018). Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (28) , 97-130 . DOI: 10.14520/adyusbd.317895
MLA Sançmış, F . "Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 97-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyusbd/issue/36673/317895>
Chicago Sançmış, F . "Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 97-130
RIS TY - JOUR T1 - Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi AU - Feride Sançmış Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.317895 DO - 10.14520/adyusbd.317895 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 130 VL - IS - 28 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.317895 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.317895 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi %A Feride Sançmış %T Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V %N 28 %R doi: 10.14520/adyusbd.317895 %U 10.14520/adyusbd.317895
ISNAD Sançmış, Feride . "Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 28 (April 2018): 97-130 . https://doi.org/10.14520/adyusbd.317895
AMA Sançmış F . Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (28): 97-130.
Vancouver Sançmış F . Zorunlu Yer Değiştirmiş Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (28): 130-97.