Year 2018, Volume , Issue 30, Pages 944 - 991 2018-12-30

Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği
Omission of The Phoneme Y As An Initial Letter: Kâbûs-Nâme and Sample of Dialect of Turkey Turkish

Türker Barış Bulduk [1]


Ses, dili oluşturan en küçük yapı taşıdır. Sesler bir araya gelerek heceleri ve heceler de birleşerek kelimeleri oluşturur. Seslerdeki değişmeler, düşmeler ya da türemeler kelimenin başında, ortasında ya da sonunda gerçekleşebilir. Bu durum kelimelerin farklı söylenmesine ve zamanla da farklı yazılmasına neden olabilir.

Türkçe, ses değişme, düşme ve türemelerinin gerçekleştiği dillerden biridir. Çünkü Türkçe, kökü çok eski tarihlere dayanan geçmişi boyunca geniş coğrafyalara yayılmış ender dillerden biridir. Bu yayılım ve dilin doğasında bulunan canlı bir varlık olma vasfı, Türkçenin dil özelliklerinin farklılaşmasında temel teşkil etmiştir.

  y foneminin kelime başında düşmesi hadisesi Eski Türkçeden bugüne Türkçede karşılaşılan önemli ses hadiselerinden biridir. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi ağızlarının dil yapısı bakımından temel dayanağı kabul edilen Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerinden Kâbûs-nâme’deki kelime başındaki y foneminin düşmesi hadisesi incelenerek, bu hadisenin Türkiye Türkçesi ağızlarındaki yansımaları tespit edilecektir. Ayrıca, y foneminin düştüğü kelimeler Türkiye Türkçesi ağız gruplarında incelenecek ve bu kelimelerin tarihî Türk lehçelerindeki kullanımları üzerinde durulacaktır.

Sound is the smallest building block that forms the language. The sounds come together and the syllables and syllables combine to form words. Changes, sounds, or distortions in sounds may occur at the beginning, middle, or end of the word. This situation may cause the words to be said differently and may be written differently over time.

Turkish is one of the languages in which sound changes, falls and descents occur. Because Turkish is one of the rare languages of its history, which is rooted in very large geographies. This spread and the inherent nature of language, being a living entity, has been the basis for the differentiation of the language characteristics of Turkish.

The story of the fall of the beginning of the word phoneme is one of the important sound events encountered in Turkish from the old Turkish to the present. In this study, Turkey Turkish examining the fall event of mainstay accepted Old Anatolian Turkish period monuments from years at the beginning of words in Kâbûs-nîme phoneme in terms of language structure of the mouth, are reflected in these events in Turkey Turkish dialects will be determined. In addition, half of the phoneme words that fall to be examined in Turkey Turkish dialects group and will focus on the use of this word in the historical Turkish dialects.

 • Abaz, A. (2004). Çorum-İskilip ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Acar, E. (2008). Kastamonu Merkez İlçe ve Köyleri Ağzı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Acer, F. (2003). Yerköy ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Akar, A. (2013). Muğla ve yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Akca, H. (2012). Ankara ili ağızları. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
 • Aksoy , Ö. A., Dilçin, C., Vardarlı, E. ve Cankoçak, G. A. (2009). Derleme sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aksoy, Ö. A. ve Dilçin, D. (2009). Tarama sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Akyol, S. (2006). Manisa Merkez Kuzeybatı Köylerinin Ağız Özellikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Atay, A. (1993). Develi ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Atmaca, E. (2017). Antalya-Korkuteli ilçesi ve yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Avcı, Ş. A. (2017). Yatağan İlçesi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Aydın, M. (2002). Aybastı ağzı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aydoğdu, Ö. (2011). Çankırı İli ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Banguoğlu, T. (2000). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Başer, E. (2014). Kırıkkale İli Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Boz, E. (2006). Afyonkarahisar merkez ağzı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Bozalan, H. (2008). Bergama Merkez İlçe ve Köylerinde Yaşayan Yörüklerin Ağız İncelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Bulduk, T. B. (2011). Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.
 • Bulut, S. (2018). Gümüşhane ili ve yöresi ağızları söz varlığı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Buran, A. (1997). Keban, Baskil ve Ağın yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Caferoğlu, A. (1994). Anadolu ağızlarından toplamalar. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Caferoğlu, A. (1994). Kuzeydoğu illerimiz ağızlarından toplamalar (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Yöresi ağızları). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Caferoğlu, A. (1995). Anadolu illeri ağızlarından derlemeler (Van, Bitlis, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak illeri ağızları). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Caferoğlu, A. (1995). Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar (Kars, Erzurum, Çoruh ilbaylıkları ağızları). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Caferoğlu, A. (1995). Güneydoğu illerimiz ağızlarından toplamalar (Malatya, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Maraş vilayetleri ağızları). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Caferoğlu, A. (1995). Orta Anadolu ağızlarından derlemeler (Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Ankara Vilayetleri ile Afşar, Saçıkaralı ve Karakoyunlu Uruklarının ağızları). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Caferoğlu, A. (2015). Eski Uygur Türkçesi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Çakır, A. (2018). İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağı İlçesi Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çoban, E. K. (2012). Elmalı ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Daban, E. B. (2015). Daday İlçesi Ağzı (Kastamonu İli). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kıbrıs-Gazimağusa.
 • Dağcı, Y. (2012). Yahyalı (Kayseri) ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Demir, İ. (2012). Sarıgöl ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Demir, N. (2001). Ordu ili ve yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Demir, N. (2006). Tokat ili ve yöresi ağızları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Demir, N. (2006). Trabzon ve yöresi ağızları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Demir, N. ve Şen, Ü. (2006). Sivas ili ve yöresi ağızları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Demiray, E. (2003). Kepsut İlçesi ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Demiray, G. (2008). Kırklareli Pınarhisar Merkez İlçesi ve Köyleri Ağız İncelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Deny, J. (2013). Türk dili gramerinin temel kuralları. Ankara: Türk Dil Kurum Yayınları.
 • Dilçin, C. (1983). Yeni tarama sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Doğan, D. M. (2001). Büyük Türkçe sözlük. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Doğan, M. (2012). Aksaray ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Eckmann, J. (2017). Çağatayca el kitabı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Elbir, D. (2011). Eğirdir ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Eraslan, K. (2012). Eski Uygur Türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ercilasun, A. B. (2002). Kars ili ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ercilasun, A. B. ve Akkoyunlu, Z. (2018). Dîvânu Lugâti’t-Türk. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Erdem, M. D. ve Bölük, R. (2012). Antalya ve yöresi ağızları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erdem, M. D. ve Kirik, E. (2011). Kahramanmaraş ve yöresi ağızları. Kahramanmaraş: Öncü Basımevi.
 • Erdem, M. D., Kirik, E., Üst, S. ve Dağdelen, G. (2009). Türkoğlu Ağzı (Kahramanmaraş Ağızları-I). Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Issue 8, 2522-2565. doi:10.7827/TurkishStudies.1056
 • Erdoğan, F. (2007). Şuhut ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Eren, M. E. (1997). Zonguldak-Bartın-Karabük iller ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ergin, M. (1999). Orhun abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Ergin, M. (2003). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım / Yayım / Tanıtım.
 • Erten, M. (1994). Diyarbakır ağzı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gabain, A. V. (2000). Eski Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gökçur, E. (2006). Van ve Merkez Köyleri Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Gökçur, E. (2012). Van Gölü Havzası Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Gönen, M. E. (2003). Van Gölü Kuzey Havzası Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Gül, R. (1993). Kilis Merkez ve Köyleri Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Gülensoy, T. (1988). Kütahya ve yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gülensoy, T. (2011). Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gülensoy, T. ve Buran, A. (1994). Elazığ yöresi ağızlarından derlemeler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gülseren, C. (2000). Malatya ili ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gülsevin, G. (2002). Uşak ili ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gülsevin, G. (2005). “Ağız Araştırmalarımızda Yaygınlaşmış Yanlışlıklar "üzüm / yüzüm; öllük / höllük" türeme mi düşme mi?” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 207-213.
 • Günay, T. (2003). Rize ili ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Güneş, İ. T. (2009). Savaştepe Yöresi Yörük Ağızlarının İncelenmesi ve Türkçenin Gelişip Zenginleşmesine Katkıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Günşen, A. (2000). Kırşehir ve yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Hünerli, B. (2006). Kırklareli Babaeski Merkez İlçesi ve Köyleri Ağız İncelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • İlker, A. (2017). Manisa ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kalay, E. (1998). Edirne ili ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Karahan, L. (2017). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kaymaz, M. (1996). Sivrice Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Kazakça Sözlük Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. (2018, Kasım 9). Pamukkale Üniversitesi Web Sitesi: http://ctle.pau.edu.tr/kztr/ adresinden alındı
 • Kılıçer, İ. (1998). Yozgat ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Kırgızca Sözlük Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. (2018, Kasım 9). Pamukkale Üniversitesi Web Sitesi: http://ctle.pau.edu.tr/kgtr/ adresinden alındı
 • Koca, S. (2015). Görele ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Koraş, H. (1992). Karaman ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Korkmaz, Z. (1994). Bartın ve yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1994). Güney-Batı Anadolu ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Korkmazyiğit, A. (2010). Çayıralan ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Kök, A. (1995). Oğuzeli ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Mutlu, H. K. (2008). Balıkesir İli Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nakib, B. (2004). Antakya ağzı. Antakya: Color Ofset Ltd. Şti.
 • Nas, G. E. (2014). Anamur ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Olcay, S. (1995). Doğu Trakya yerli ağzı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Olcay, S., Ercilasun, A. B. ve Aslan, E. (1998). Arpaçay köylerinden derlemeler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Öçalan, M. (2004). Sakarya İli Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Özbekçe Sözlük Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. (2018, Kasım 9). Pamukkale Üniversitesi Web Sitesi: http://ctle.pau.edu.tr/uztr/ adresinden alındı
 • Özçelik, S. (1997). Urfa merkez ağzı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Özçelik, S. ve Boz, E. (2009). Siverek merkez ağzı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özden, M. (2009). Bilecik İli Ağız İncelemesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Özışık, S. (2007). Muğla İli Ağızlarının Türkmen Türkçesi Ağızlarıyla Karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Özkaya, H. (2013). Kırklareli İli Ağızları Söz Varlığı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Öztürk, J. (2009). Hatay ağzı. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Parlatır, İ., Gözaydın, N. ve Zülfikar, H. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Polat, F. (2000). Şavşat ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Sağır, M. (1995). Erzincan ve yöresi ağızları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Serebrennikov, B. ve Gadjıeva, N. (2011). Türk yazı dillerinin tarihi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Sert, G. (2015). Eskişehir İli Yörük Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sinan, A. T. (1992). Akçadağ, Doğanşehir ve Darende Ağızları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Taş, P. (2006). Şarkışla ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Tayşi, M. (2007). Tavşanlı ve Yöresi Ağız İncelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Tekin, F. (1994). Kaman ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Tekin, T. (2000). Orhon Türkçesi grameri. Ankara: Sanat Kitabevi.
 • Telli, B. (2018). Yer Adları Üzerine Bir değerlendirme: Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Örneği, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 507-526.
 • Timurtaş, F. K. (1994). Eski Türkiye Türkçesi. İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • Toparlı, R., Vural, H. ve Karaatlı, R. (2014). Kıpçak Türkçesi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Tosun, İ. (1996). Çemişgezek, Pertek ve Hozat Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Tosun, İ. (2003). Tekirdağ Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Uysal, İ. N. (2009). Karaman İli Ağızları ve Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri. Yayımlanmamış doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Ünal, E. (2010). Reşadiye ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ünlü, E. (2015). Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyman.
 • Ünlü, S. (2012). Harezm-Altınordu Türkçesi sözlüğü. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Ünlü, S. (2012). Karahanlı Türkçesi sözlüğü. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Ünlü, S. (2013). Çağatay Türkçesi sözlüğü. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Veşmgir, K. B. (2016). Ḳâbûs-nâme. (E. Doğan, Dü., ve Ş. S.-d. Mustafa, Çev.) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yapıcı, A. İ. (2013). Aydın Ve Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış doktora tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Yaylağan, N. (2010). Isparta'nın Eğirdir, Senirkent ve Atabey İlçelerinin Ağız Özelliklerinin Tespiti ve Türkçe Eğitimi Bakımından Önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yeşilkaya, M. (2007). Adıyaman-Gerger Ağzı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Yıldırım, K. D. (2013). Bergama Yöresi Tahtacı ve Çepni Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Yıldırım, Ü. (2007). Ayrancı (Karaman) Yöresi Ağızları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0423-837X
Author: Türker Barış Bulduk (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { adyusbd482722, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {944 - 991}, doi = {10.14520/adyusbd.482722}, title = {Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği}, key = {cite}, author = {Bulduk, Türker Barış} }
APA Bulduk, T . (2018). Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (30) , 944-991 . DOI: 10.14520/adyusbd.482722
MLA Bulduk, T . "Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 944-991 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyusbd/issue/41461/482722>
Chicago Bulduk, T . "Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 944-991
RIS TY - JOUR T1 - Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği AU - Türker Barış Bulduk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.482722 DO - 10.14520/adyusbd.482722 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 944 EP - 991 VL - IS - 30 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.482722 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.482722 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği %A Türker Barış Bulduk %T Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V %N 30 %R doi: 10.14520/adyusbd.482722 %U 10.14520/adyusbd.482722
ISNAD Bulduk, Türker Barış . "Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 30 (December 2019): 944-991 . https://doi.org/10.14520/adyusbd.482722
AMA Bulduk T . Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (30): 944-991.
Vancouver Bulduk T . Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (30): 991-944.