Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Emotional Intelligence and Entrepreneurship Tendency: A Research On The Adıyaman University

Year 2019, Volume , Issue 32, 341 - 379, 30.08.2019
https://doi.org/10.14520/adyusbd.591091

Abstract

As the field of entrepreneurship has become very important in societies, the factors that affect the entrepreneurship tendency of individuals have been subject to various researches. Emotional intelligence is one of these factors. For this purpose, it has been tried to measure the emotional intelligence and entrepreneurship tendencies of the students who took entrepreneurship courses from Adıyaman University. The data obtained from the questionnaires prepared within this scope were tried to be explained by SPSS package program. As a result of the analyzes, differences were found between the emotional intelligence and entrepreneurship tendency in terms of some variables of demographic characteristics. Afterwards, it was found that there is a positive relationship between the emotional intelligence and entrepreneurship tendency.

References

 • Acar, F. (2002). “Duygusal Zeka ve Liderlik”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. H., ve Mücevher, M. H. (2014). “Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazi Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği”, AKÜ İİBF Dergisi- 16(2), 137-153.
 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç. ve Akyol, A. (2018) K”işilik Özellikleri Ve Girişimci Kişilik Boyutlarının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkileri: Trakya Örneği”, Electronic Journal of Vocational Colleges-November/Kasım, 171-174.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri spss uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aslan, Ş., (2009). Duygusal zeka ve dönüşümcü etkileşimci liderlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bar-On, R. (2000). Emotional and Social Intelligence: Insight from the Emontiona Quotient Inventory, (Ed) Bar-On, R. ve Parker J.D.A The Handbook of Emotional Intelligence, Jossey-Bass Awiley Company, San Fracisco, 363-388
 • Bozkurt, Ö ve Erdurur, K. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2). 57-78.
 • Bozkurt, Ö., Ercan, A., Yurt İ, (2018). “Bireysel Değerler İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Yaz 2018, Cilt:13 Sayı:1, 43-55
 • Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Cooper R.K. ve Sawaf, A., (1997). Executive, EQ, Emotional Intellengence in Leadership and Organizations, New York: A Perigee Book.
 • Çelik A., ve Akgemci T. (2010). Girişimcilik kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demir S. (2015). Girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri. İ. Bakan (Ed.). Girişimcilik KOBİ’ler ve Strateji, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Derindağ, Ö.F. (2018). “Girişimcilik Başarısını Etkileyen Unsurlar: Kişilik Özellikleri Bağlamında Bir Analiz”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 6 (3)(2018) 1-12
 • Ercan, S., (2017). Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Öğrencileri Örneği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Karabük.
 • Ercan, S. ve Gökdeniz İ. (2009). “Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından Kazakistan”, Bilig, (49), 59-82.
 • Gayle, J.R. (2013). Quantitative Study Of The Relationship Between Emotional Intelligence And Virtue Ethics In Accounting Professionals, Capella University PhD Theses.
 • Goleman, D. (2013). Duygusal Zeka; Neden IQ'dan daha önemlidir, çev: Banu Seçkin Yüksel, 36. Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gündoğdu, M.Ç. (2012). “Re-Thinking Entrepreneurship, Intrapreneurship, and Innovation: A Multi-Concept Perspective”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 41, 296-303
 • İpçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). “İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2009/2, Sayı: 10
 • Kalfaoğlu, S. (2018). “Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: Dega Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(27), 2827-2845.
 • Keskin, H., Akgün, A. E., Yılmaz, S. (2013). Örgütlerde duygusal zeka ve duygusal yetenekler, İstanbul: Der Yayınları.
 • Mayer J. D., Salovey, P., Caruso, D. R. (2004). Emotional Intelligence: Theory, Findings and Implications, Psychological Inquiry, 2004, Vol. 15, No:3, 197-215
 • Parker, S.C. (2011). “Intrapreneurship or entrepreneurship?”, Journal of Business Venturing, 26 (2011), 19–34
 • Rafaeli, A. ve Sutton R., (1987). Expression of Emotion as Part of the Work Role, ? Academy of Management Review, 1987, Vol. 12, No. 1, 23-37.
 • Salovey, P. ve Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence, Baywood Publishing Co., Inc., 185-205.
 • Singh, K., (2011). “Enhancing Ethics at workplace through Emotional Intelligence: An Exploratory Study on Business Organizations in India”. International Journal of Business and Management Science, 4(1): 51-73, 2011
 • Şimşek, Ş. ve Çelik, A., (2008), Genel işletme, Konya: Eğitim Akademi.
 • TDK, Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr (14.01.2019)
 • Tetik, S., Ökmen, M., ve Bal, V., (2014). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Öfke Düzeyleri Ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR) Cilt: 2 Sayı:1 Mayıs 2014
 • Top, S. (2006). Girişimcilik keşif süreci, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Topkaya, Ö. (2013). “Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:1), 29-53
 • Türkmen, M. ve İşbilir, U. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”, CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi 9(2), 18-28
 • TÜSİAD, (2002). Türkiye’de Girişimcilik, Yayın No: TÜSİAD–T/2002/12/340, İstanbul.
 • Ulucan S., (2015). Girişimcilik Eğiliminin Ve Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Ortaöğrenimde Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ural, A., (2001). “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 209-219
 • Uygun, M. ve Güner, E. (2016). Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitiminin Rolü”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5(5), 37-57.
 • Yelkikalan, N., (2006). “21.Yüzyılda Girişimcinin Yeni Özelliği: Duygusal Zeka”, ÇOMÜ Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C. 1 Sayı 2, 39-51
 • Yeşilyaprak, B. (2001). “Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 139-146.

Duygusal Zeka ve Girişimcilik Eğilimi: Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Year 2019, Volume , Issue 32, 341 - 379, 30.08.2019
https://doi.org/10.14520/adyusbd.591091

Abstract

Girişimcilik alanının toplumlarda oldukça önemli hale gelmesiyle birlikte bireylerin girişimcilik eğilimini etkileyen etmenlerin nelerden oluştuğu çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Duygusal zeka bu etmenlerden bir tanesidir.  Bu amaçla Adıyaman Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerden girişimcilik dersi alanların duygusal zekalarının ve girişimcilik eğilimlerinin ölçülmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan anketlerden elde edilen veriler SPSS paket programıyla çeşitli analizler yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler neticesinde demografik özelliklerden bazı değişkenler açısından duygusal zeka ve girişimcilik eğilimleri arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Bununla birlikte duygusal zeka ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Acar, F. (2002). “Duygusal Zeka ve Liderlik”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. H., ve Mücevher, M. H. (2014). “Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazi Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği”, AKÜ İİBF Dergisi- 16(2), 137-153.
 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç. ve Akyol, A. (2018) K”işilik Özellikleri Ve Girişimci Kişilik Boyutlarının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkileri: Trakya Örneği”, Electronic Journal of Vocational Colleges-November/Kasım, 171-174.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri spss uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aslan, Ş., (2009). Duygusal zeka ve dönüşümcü etkileşimci liderlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bar-On, R. (2000). Emotional and Social Intelligence: Insight from the Emontiona Quotient Inventory, (Ed) Bar-On, R. ve Parker J.D.A The Handbook of Emotional Intelligence, Jossey-Bass Awiley Company, San Fracisco, 363-388
 • Bozkurt, Ö ve Erdurur, K. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2). 57-78.
 • Bozkurt, Ö., Ercan, A., Yurt İ, (2018). “Bireysel Değerler İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Yaz 2018, Cilt:13 Sayı:1, 43-55
 • Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Cooper R.K. ve Sawaf, A., (1997). Executive, EQ, Emotional Intellengence in Leadership and Organizations, New York: A Perigee Book.
 • Çelik A., ve Akgemci T. (2010). Girişimcilik kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demir S. (2015). Girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri. İ. Bakan (Ed.). Girişimcilik KOBİ’ler ve Strateji, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Derindağ, Ö.F. (2018). “Girişimcilik Başarısını Etkileyen Unsurlar: Kişilik Özellikleri Bağlamında Bir Analiz”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 6 (3)(2018) 1-12
 • Ercan, S., (2017). Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Arasındaki İlişki: Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Öğrencileri Örneği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Karabük.
 • Ercan, S. ve Gökdeniz İ. (2009). “Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından Kazakistan”, Bilig, (49), 59-82.
 • Gayle, J.R. (2013). Quantitative Study Of The Relationship Between Emotional Intelligence And Virtue Ethics In Accounting Professionals, Capella University PhD Theses.
 • Goleman, D. (2013). Duygusal Zeka; Neden IQ'dan daha önemlidir, çev: Banu Seçkin Yüksel, 36. Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gündoğdu, M.Ç. (2012). “Re-Thinking Entrepreneurship, Intrapreneurship, and Innovation: A Multi-Concept Perspective”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 41, 296-303
 • İpçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). “İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2009/2, Sayı: 10
 • Kalfaoğlu, S. (2018). “Duygusal Zekâ İle Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: Dega Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(27), 2827-2845.
 • Keskin, H., Akgün, A. E., Yılmaz, S. (2013). Örgütlerde duygusal zeka ve duygusal yetenekler, İstanbul: Der Yayınları.
 • Mayer J. D., Salovey, P., Caruso, D. R. (2004). Emotional Intelligence: Theory, Findings and Implications, Psychological Inquiry, 2004, Vol. 15, No:3, 197-215
 • Parker, S.C. (2011). “Intrapreneurship or entrepreneurship?”, Journal of Business Venturing, 26 (2011), 19–34
 • Rafaeli, A. ve Sutton R., (1987). Expression of Emotion as Part of the Work Role, ? Academy of Management Review, 1987, Vol. 12, No. 1, 23-37.
 • Salovey, P. ve Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence, Baywood Publishing Co., Inc., 185-205.
 • Singh, K., (2011). “Enhancing Ethics at workplace through Emotional Intelligence: An Exploratory Study on Business Organizations in India”. International Journal of Business and Management Science, 4(1): 51-73, 2011
 • Şimşek, Ş. ve Çelik, A., (2008), Genel işletme, Konya: Eğitim Akademi.
 • TDK, Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr (14.01.2019)
 • Tetik, S., Ökmen, M., ve Bal, V., (2014). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Öfke Düzeyleri Ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR) Cilt: 2 Sayı:1 Mayıs 2014
 • Top, S. (2006). Girişimcilik keşif süreci, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Topkaya, Ö. (2013). “Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:1), 29-53
 • Türkmen, M. ve İşbilir, U. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”, CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi 9(2), 18-28
 • TÜSİAD, (2002). Türkiye’de Girişimcilik, Yayın No: TÜSİAD–T/2002/12/340, İstanbul.
 • Ulucan S., (2015). Girişimcilik Eğiliminin Ve Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Ortaöğrenimde Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ural, A., (2001). “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 209-219
 • Uygun, M. ve Güner, E. (2016). Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitiminin Rolü”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5(5), 37-57.
 • Yelkikalan, N., (2006). “21.Yüzyılda Girişimcinin Yeni Özelliği: Duygusal Zeka”, ÇOMÜ Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C. 1 Sayı 2, 39-51
 • Yeşilyaprak, B. (2001). “Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 139-146.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin Alkış (Primary Author)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Feyza AKPINAR This is me
Türkiye

Publication Date August 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 32

Cite

APA Alkış, H. & Akpınar, F. (2019). Duygusal Zeka ve Girişimcilik Eğilimi: Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (32) , 341-379 . DOI: 10.14520/adyusbd.591091