Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 313 - 329 2017-12-24

Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği

Recep YILDIZ [1] , Gözde ÖMEROĞLU [2] , Nur TERİM [3]


ÖZ

Çalışma, “yaşlı ayrımcılığına maruz kalmanın sağlık problemi yaşama ile yaşamama, cinsiyet ve yaş bağımsız değişkenlerine göre gösterdiği farklılıkları” test etmektedir. Evrenini Bursa ve Yalova’da yaşayan ve örneklemini de basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle anket uygulanan 65 yaş üstü 435 yaşlının oluşturduğu araştırmada veriler, araştırmacılarca hazırlanan anket formu aracılığı ile ve yine araştırmacılar tarafından huzurevlerine değil bizzat evlere gidilerek yüz yüze görüşmeyle toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiş, frekans değerleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri bulmak için çapraz tablo değerleri kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler: yaşlı birey, yaşlı ayrımcılığı, tedbirler

 

Elderly Discrimination from the Perspective of the Elderly:

The Bursa and Yalova Examples

 

ABSTRACT

The study tests “the differences that being exposed to elderly discrimination display due to the independent variables of either having a health problem or not, gender and age.” In the study, whose target population and sampling are composed of 435 elderly who are over the age of 65 people living in Bursa and Yalova who had been implemented a questionnaire with the method of simple random sampling, the data has been collected by the researchers through the questionnaire forms prepared by the researchers by actually going to the residences of the elderly with face to face interviews, not by going to the elderly care centers. The obtained data is analyzed with the software of SPSS for Windows 20.0, and the cross table values are used to determine the values of frequencies and the relationship between the variables.

Keywords: elderly individual, elderly discrimination, precautions.

yaşlı birey, yaşlı ayrımcılığı, tedbirler
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], (2013). Türkiye'de yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planı uygulama programı, 7 Kasım 2016 tarihinde http://eyh.aile.gov.tr/data/544f6b29369dc328a057d006/blob.docx adresinden erişilmiştir.
 • Ak, B. (1991). Yaşlılık psikolojisi. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Dergisi, 1(2), 67-71.
 • Akçay, C. (2011). Yaşlılık kavramlar ve kuramlar. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Arpacı, F. (2005). Farklı boyutlarıyla yaşlılık. Ankara:.Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Beğer, T. & Yavuzer H. (2012), Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi. T. Beğer. (Ed.), Klinik Gelişim Geriatri, 25 (3), (ss.1-3) içinde, İstanbul: İstanbul Tabip Odası Yayını.
 • Bozok, N. (2009). Modernitenin beden projesinin günümüze yansıması: ‘yaşlanmayan beden’ fikrine eleştirel bir bakış. 13 Mart 2017 tarihinde http://docplayer.biz.tr/4129281-Modernitenin-beden-projesinin-gunumuze-yansimasi-yaslanmayan-beden-fikrine-elestirel-bir-bakis-nihan-bozok.html adresinden erişilmiştir.
 • Çayır, K. (2012). Yaşçılık, yaşa dayalı ayrımcılık. K. Çayır & M.A. Ceyhan. (Ed.), Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar (163-174) içinde, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çilingiroğlu, N. & Demirel, S. (2004). Yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 7 (4), 225-230.
 • Göçer, Ş. (2012). Hacılar ilçe merkezinde yaşlılarla yaşayan bireylerin yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Görgün B. A. (2005). Yaşlı ve aile ilişkileri ankara örneği, 15 Aralık 2016 tarihinde http://www.academia.edu/9463017/ya%c5%9fl%c4%b1_ve_aile_ili%c5%9fkileri_ara%c5%9ft%c4%b1rmas%c4%b1_ankara_%c3%b6rne%c4%9f adresinden erişilmiştir.
 • Kalaycıoğlu, S., Tol U., Küçükkural, Ö. &, Kurtuluş, C. (2003). Yaşlılar ve yaşlı yakınları açısından yaşam biçimi tercihleri. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları-5, (7-31).
 • Kalkınma Bakanlığı, (2014). Yaşlanma özel ihtisas komisyonu raporu, 12 Ekim 2016 tarihinde http://www.kalkinma.gov.tr/lists/zel%20htisas%20komisyonu%20raporlar/attachments/248/ya%c5%9flanma%20%c3%96zel%20%c4%b0htisas%20komisyonu%20raporu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2011). Aile ve tüketici hizmetleri yaşlılık süreci, 7 Ekim 2016 tarihinde http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ya%c5%9fl%c4%b1l%c4%b1k%20s%c3%bcreci.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Oğuz, M. T. (2007). Yaşlılarda görülen biyolojik ve sosyal değişimler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öksüz, M. (2015). Sosyal hizmet lisans öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları: Yalova Üniversitesi örneği", Yüksek lisans tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Yalova.
 • Öz, F. (2002), Yaşamın son evresi: yaşlılık psikososyal açıdan gözden geçirme. Kriz Dergisi, 19 (2), 17-28.
 • Özdemir, Ö. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk K. Z. (2010). Yaşlı bireylerde ölüm kaygısı. Uzmanlık tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana.
 • Öztürk, H. (2015). Yaşlanma ve kırsal yaşlılık mevcut durum raporu. Kalkınma Atölyesi (6-47) içinde, Ankara: Altan Matbaası.
 • Tufan, İ. (2002). Antik çağdan günümüze yaşlılık: sosyolojik yaşlanma. İstanbul: Aykırı Yayıncılık.
 • Uluocak, Ş, Aslan, C. vd. (2013). Çanakkale yaşlı atlası: Çanakkale kent merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sosyo-kültürel, demografik, ekonomik özellikleri ile sağlık durumları ve yaşam kalitesi, Çanakkale: Çanakkale Olay Gazetesi
 • Vefikuluçay D. (2008). Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yahyaoğlu, R. (2013). Yaşlanma ve zaman algısı. Yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yertutan, C. (1991). Yaşlılıkta ortaya çıkan fiziksel değişiklikler. Aile ve Toplum Dergisi, 1( 2), 63-67.
 • Yıldız, R. (2013). Sosyolojinin doğuşu, kurucuları. İstanbul: Beka Yayıncılık.
Journal Section Articles
Authors

Author: Recep YILDIZ
Institution: YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gözde ÖMEROĞLU
Institution: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Author: Nur TERİM
Institution: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 24, 2017

Bibtex @research article { aeusbed331065, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {313 - 329}, doi = {}, title = {Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği}, key = {cite}, author = {Yıldız, Recep and Ömeroğlu, Gözde and Teri̇m, Nur} }
APA Yıldız, R , Ömeroğlu, G , Teri̇m, N . (2017). Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 313-329 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/331065
MLA Yıldız, R , Ömeroğlu, G , Teri̇m, N . "Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 313-329 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/331065>
Chicago Yıldız, R , Ömeroğlu, G , Teri̇m, N . "Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 313-329
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği AU - Recep Yıldız , Gözde Ömeroğlu , Nur Teri̇m Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 329 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği %A Recep Yıldız , Gözde Ömeroğlu , Nur Teri̇m %T Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Recep , Ömeroğlu, Gözde , Teri̇m, Nur . "Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 313-329 .
AMA Yıldız R , Ömeroğlu G , Teri̇m N . Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 313-329.
Vancouver Yıldız R , Ömeroğlu G , Teri̇m N . Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 313-329.