Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 103 - 118 2017-12-30

Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Mustafa Türkyılmaz [1] , Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ [2] , Mustafa ARMUT [3]


ÖZ

Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören yirmi bin civarındaki öğrenci, Kırşehir ilinde önemli bir yerleşimci sayısını oluşturmaktadır. Üstelik bu öğrencilerden büyük bölümü başka illerden şehre gelmiştir. Durum böyle olunca öğrencilerin şehre yönelik gözlem ve algıları daha da önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla bu öğrencilerin Kırşehir'e ilişkin algılarının geçerli ve güvenilir bir ölçekle belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yürütülen bu araştırma ile üniversite öğrencilerinin Kırşehir iline yönelik kent algılarının belirlenmesi için bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç çerçevesinde öncelikle madde havuzu oluşturulmuş, bu maddeler uzman görüşüne sunulmuş ve uzman görüşleri dikkate alınarak 61 maddelik taslak ölçek, pilot uygulamaya hazırlanmıştır. Pilot uygulama, 2017-2018 güz yarıyılında 572 Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçek, öncelikle açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen değerler dikkate alındığında 17 madde ölçekten çıkarılmıştır. AFA sonucuna göre 3 boyuttan oluşan ölçek, modelin doğrulanabilmesi için doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. DFA sonucunda uyum değerleri, modelin kabul edilebilir bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte ölçeğe ilişkin güvenirlik değerleri test edilmiştir. KKAÖ'nün bütününe ilişkin alfa değerinin .920; tutum boyutunda bu değerin .718; sosyo-kültürel boyutta .915; ekonomi boyutunda ise .809 olduğu görülmüştür. Bu değerler, ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Sonuç itibarıyla Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin Kırşehir'e ilişkin algılarını geçerli ve güvenilir bir biçimde ölçebilecek Kırşehir Kent Algısı Ölçeği geliştirilmiştir. 


 

ABSTRACT

About twenty thousand students, studying at Ahi Evran Universty, represent significant number of residents in Kirsehir. Moreover, most of those students come from other provinces to that city. Therefore, observation and perception of students about the city become more and more important. That's why, it is necessary to determine the perception of students about Kirsehir by a reliable and valid scale. In this regard, it's aimed to develop a scale to determine city perception of university students about Kirsehir. In regards to that purpose, at first, an item pool was generated, those items were asked to experts. Then a draft scale, containing 61 items, is created for the pilot scheme by considering the opinions of the experts. The pilot scheme is applied to 572 students, studying at AEU in fall semester of 2017-2018 academic year. First of all, the scale is involved in exploratory factor analysis. When the values are considered, 17 items have been eliminated from the scale. According to the scores of exploratory factor analysis, the scale consisting of 3 dimensions is tested by factor analysis in order to confirm the model. As a result of confirmative factor analysis, adaptive values show that the model has an acceptable structure. Besides, reliability values related to scale is tested. It is seen that alpha value regarding KCPS is .920; it is .718 in terms of attitudes; .915 in terms of socio-cultural aspect and .809 in terms of economy. Those values show that the scale is reliable. As a result, KCPS is developed to survey the perception of AEU students in a valid and reliable way.

Keywords: Kirsehir, Ahi Evran Universty, city perception, scale.

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi, kent algısı
  • Akkoyunlu, K. (2007). Sürdürülebilir kent, kent ve politika: antik kentten dünya kentine. Der: Ayşegül Mengi. s.11-26. İmge Yayınevi: Ankara. Aliağaoğlu, A. (2007). Davranışsal coğrafyaya bir örnek: Öğrenci merkezli Balıkesir şehir imajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 17-44. Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler.Ankara: PegemA. Brown, Timothy A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York. Guilford Press. Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen ve J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136–162). Newbury Park, CA: Sage. Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A Yayıcılık. Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Byrne, Barbara M. (2010). Structural equation modeling with AMOS. (2 nd. Edt.). New York: Routledge. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve lisrel uygulamaları. Ankara: PegemA. Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:6, Sayı:10, Sayfa:230-241. Doğanay, H. (1997) Türkiye beşerî coğrafyası. İstanbul: MEB Yay. Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikloglar Derneği Yayınları. Eroğlu, A. (2009). Faktör analizi (s. 321-331). (Ed.Kalaycı, Ş). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Ertürk, H. (1997). Kent ekonomisi. Ekin Kitabevi: Bursa. Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. (2 nd ed.). London: Sage Publications. Geçikli, F. (2012). Şehir imajı: Amasya şehri üzerine bir uygulama. Ankara: Fenomen Yayıncılık. Göney, S. (1977). Şehir Coğrafyası-I. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 2274. Coğrafya Enstitü Yayınları, No: 91, Cilt: 1: İstanbul. Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Aralık, Sayı/Number:2 , Cilt/volume:5, ss.165-184. Jöreskog, Karl G. ve Sörbom D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Scientific Software International: Lincolnwood. Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi. Kayış, A. (2009). Güvenirlik analizi(s. 403-419). (Ed.Kalaycı, Ş). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Keleş, R. (2005). Kent ve kültür üzerine. Mülkiye Dergisi: Cilt: XXIX, Sayı:246. Kızıl ve Atalan. (2015). Image and reputation of Yalova city: A study on Yalova university students. Emerging Markets Journal. Volume:5, No:2. Page:70-78. Kline, Rex B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2 ndEdt.). New York. Guilford Press. Oskamp, S. & Schultz, P. W. (2005). Attitudes and opinions. (3rd Ed.). London: Lawrence Erlbaum Associates. Özdemir, Ş. ve Karaca, Y. (2009). Kent Markası ve marka imajının ölçümü: Afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.11, Sayı. 2, Sayfa:113-134. Raykov, T. ve Marcoulides, George A. (2006). A first course in structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Sağdıç, M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İstanbul’a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. Turkish Studies. Volume: 9/2, Winter. Paper: 1267-1283. Stevens, J. P. (1992). Applied multivariate statistics for social sciences. (2nd edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Şahin, Y. (2013). Kentleşme politikası. Murathan Yayınevi: Trabzon. Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1998). Beşeri coğrafya (insan-kültür-mekân). Çantay Kitabevi: İstanbul. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları. Uzun ve Aliağaoğlu. (2017). Üniversite öğrencilerinin şehir imajlarına yönelik bir araştırma: Balıkesir Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 19, Sayı: 1, Haziran 2017, sayfa: 39-58. Ülkeryıldız, E., Durmuş Arsan, Z. ve Akış, T. (2009). Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı. BAÜ FBE Dergisi, 11 (1), 72-82. Ünal, Ç.; İlter, İ. ve Yılar, B. (2013). Kırsal kesimde ikamet eden lisans öğrencilerin şehir algıları: nitel bir analiz. Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı: 30. Sayfa:29-46. Yılmaz, V. ve Çelik, E. (2009). Lisrel İle Yapısal Eşitlik Modellemesi I. Ankara: Pegem A.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Türkyılmaz
Country: Turkey


Author: Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa ARMUT
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { aeusbed341618, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {103 - 118}, doi = {}, title = {Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Türkyılmaz, Mustafa and Öztürk Demi̇rbaş, Çağrı and Armut, Mustafa} }
APA Türkyılmaz, M , Öztürk Demi̇rbaş, Ç , Armut, M . (2017). Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 103-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/341618
MLA Türkyılmaz, M , Öztürk Demi̇rbaş, Ç , Armut, M . "Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 103-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/341618>
Chicago Türkyılmaz, M , Öztürk Demi̇rbaş, Ç , Armut, M . "Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 103-118
RIS TY - JOUR T1 - Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Mustafa Türkyılmaz , Çağrı Öztürk Demi̇rbaş , Mustafa Armut Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 118 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Mustafa Türkyılmaz , Çağrı Öztürk Demi̇rbaş , Mustafa Armut %T Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Türkyılmaz, Mustafa , Öztürk Demi̇rbaş, Çağrı , Armut, Mustafa . "Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 103-118 .
AMA Türkyılmaz M , Öztürk Demi̇rbaş Ç , Armut M . Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 103-118.
Vancouver Türkyılmaz M , Öztürk Demi̇rbaş Ç , Armut M . Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 103-118.