Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 31 - 41 2018-06-27

The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout
The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout

Halil Özcan ÖZDEMİR [1] , Hüsnüye Neşe ARSLAN [2]


The aim of the present study is to explore the moderating role of gender and level of education on the relation between internet addiction and burnout of future leaders studying at the university level. The data was conveniently collected from 233 students enrolled in the Business and Administration Department in the Faculty of Economics and Administrative Sciences and the Vocational School of Social Sciences in a Turkish university. The instruments of the study were the originally named “Skala zur Erfassung der Internetsucht” internet addiction questionnaire designed by Hahn and Jerusalem (2001) and translated into Turkish by Şahin and Korkmaz (2011), and the Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS) designed by Schaufeli et al. (2002) and translated into Turkish by Çapri, Gündüz and Gökçakan (2011). The results of the study revealed a positive and significant relationship between internet addiction and burnout. However, the variables of gender and educational level were found to have no moderating role in the correlation. 

ABSTRACT

The aim of the present study is to explore the moderating role of gender and level of education on the relation between internet addiction and burnout of future leaders studying at the university level. The data was conveniently collected from 233 students enrolled in the Business and Administration Department in the Faculty of Economics and Administrative Sciences and the Vocational School of Social Sciences in a Turkish university. The instruments of the study were the originally named “Skala zur Erfassung der Internetsucht” internet addiction questionnaire designed by Hahn and Jerusalem (2001) and translated into Turkish by Şahin and Korkmaz (2011), and the Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS) designed by Schaufeli et al. (2002) and translated into Turkish by Çapri, Gündüz and Gökçakan (2011). The results of the study revealed a positive and significant relationship between internet addiction and burnout. However, the variables of gender and educational level were found to have no moderating role in the correlation. 

 • Akdağ, M., Yılmaz, B.S., Özhan, U., Şan, İ. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 73-96
 • Arı, G.S., Bal, E.Ç. (2008). Tükenmişlik kavramı: Birey ve örgütler açısından önemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 131-148.
 • Avci, D.K., Şahin, H.A. (2017). Relationship Between Burnout Syndrome and Internet Addiction, and the Risk Factors in Healthcare Employees in a University Hospital, Konuralp Tıp Dergisi, 9 (2), 1-8
 • Batem (2016). İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı. http://www.batem34.com (04.04.2016).
 • Bayraktar, F. ve Gün, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpsychology & Behavior, 10; 191-197.
 • Çapri, B.; Gündüz, B. ve Gökçakan, Z. (2011). Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40 (1), 134-147.
 • Freudenberger, H.J. (1974). “Staff Burn-Out”, Journal of Social Issues, Vol.30, Number 1, 159-165.
 • Girgin, G. (1995). “İlkokul Öğretmenlerinde Meslekten Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve Bir Model Önerisi”, Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gündüz, B., Çapri, B., ve Gökçakan, Z. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012), 38-55.
 • Hawi, N.S. (2012). Internet addiction among adolescents in Lebanon. Computers in Human Behavior, 28, 1044-1053.
 • Işıklar, A. (2002). Lise Dengi ve İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin İş Doyumu, Tükenmişlik ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kır, İ., Sulak, Ş. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), 150-167
 • Lam L.T., Peng ZW, Mai JC, Jing J. (2009). Factors associated with Internet addiction among adolescents. Cyberpsychol Behav; 12: 551-555.
 • Lee, S. (2009). Problematic Internet Use among College Students: An Exploratory Survey Research Study. A dissertation at University of Texas at Austin. Maslach, C. ve Jackson, S.E. (1981). “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behavior, Vol.2, 99-113.
 • Maslach, C. (2003). “Job Burnout: New Directions in Research and Intervention” Current Directions in Psychological Science, Vol.12, 5, 189-192.
 • Özdemir, H.Ö. (2017). Yöneticilerin Otantik Liderlik Tarzlarının Çalışanların Sanal Kaytarma ve Sinizm Davranışları Üzerine Etkileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Nevşehir, s. 36
 • Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K., & Alho, K. (2017). The dark side of internet use: two longitudinal studies of excessive internet use, depressive symptoms, school burnout and engagement among Finnish early and late adolescents. Journal of youth and adolescence, 46(2), 343-357.
 • Subrahmanyam, K. ve Lin, G. (2007). Adolescents on the net: Internet use and well-being. Adolescence, 42: 659-677
 • Sucuoğlu, B. ve Kuloğlu, N. (1996). Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Dergisi, 10 (36), 44-60.
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I., Marques-Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout and Engagement in University Students: A cross-national study. Journal of CrossCultural Studies, 33, 464-481.
 • Şahin, C., Korkmaz, Ö. (2011). İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 101-115
 • Şahin, C., Aydın, D., Balay, R. (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı ile İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (1), 481-497
 • Tsitsika, A., Janikian, M. Schoenmakers, T. M., Tzavela, E. C., Olafsson, K., Wojcik, S., Richardson, C. (2014). Internet addictive behavior in adolescence: A cross-sectional study in seven European countries. CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 17, 528-535.
 • Turan, R. T. (2015). Başkent Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve ilişkili faktörler. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara
 • Tümkaya, S. (1996). “Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları”, Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0021-3618
Author: Halil Özcan ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2582-7683
Author: Hüsnüye Neşe ARSLAN
Institution: Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller YO
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2018

Bibtex @research article { aeusbed404411, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {31 - 41}, doi = {10.31592/aeusbed.404411}, title = {The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Halil Özcan and Arslan, Hüsnüye Neşe} }
APA Özdemi̇r, H , Arslan, H . (2018). The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 31-41 . DOI: 10.31592/aeusbed.404411
MLA Özdemi̇r, H , Arslan, H . "The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 31-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/37757/404411>
Chicago Özdemi̇r, H , Arslan, H . "The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 31-41
RIS TY - JOUR T1 - The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout AU - Halil Özcan Özdemi̇r , Hüsnüye Neşe Arslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.404411 DO - 10.31592/aeusbed.404411 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 41 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.404411 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.404411 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout %A Halil Özcan Özdemi̇r , Hüsnüye Neşe Arslan %T The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.404411 %U 10.31592/aeusbed.404411
ISNAD Özdemi̇r, Halil Özcan , Arslan, Hüsnüye Neşe . "The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (June 2018): 31-41 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.404411
AMA Özdemi̇r H , Arslan H . The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 31-41.
Vancouver Özdemi̇r H , Arslan H . The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 31-41.